Statutory Instruments Ionstraimí Reachtúla

Statutory Instruments 1948 - 2022 by decade Ionstraimí Reachtúla 1948 - 2022 de réir deich mbliana

Statutory Rules, Orders and Regulations 1922 - 1947 by series Rialacha, Orduithe agus Rialacháin Reachtúla 1922 - 1947 de réir sraithe

Official Translations Aistriúcháin Oifigiúla

The eISB contains electronic versions of Acts and Statutory Instruments in the official language or languages in which they were enacted or made. Where an Act was enacted in both official languages (for example an Act to amend the Constitution) both official language versions are available on the eISB. Offical translations are available at the following links - acts.ie and Houses of the Oireachtas.
Tá leaganacha leictreonacha d’Achtanna agus d'Ionstraimí Reachtúla sa teanga oifigiúil nó sna teangacha oifigiúla inar achtaíodh nó ina ndearnadh iad ar fáil ar an eISB. Sa chás gur achtaíodh Acht sna dá theanga oifigiúla (mar shampla i gcás Achta chun an Bunreacht a leasú) tá leaganacha den dá theanga oifigiúla le fáil ar an eISB. Tá aistriúcháin oifigiúla le fáil ag na naisc seo a leanas - achtanna.ie agus Tithe an Oireachtais..