An tAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003

/static/images/base/harp.jpg


Uimhir 32 de 2003.


ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003


RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2.

Léiriú.

3.

Caiteachais.

4.

Rialacháin.

CUID 2

Orgain Stáit

5.

Tuarascáil bhliantúil do Thithe an Oireachtais.

6.

Úsáid na dteangacha oifigiúla i dTithe an Oireachtais.

7.

Achtanna an Oireachtais.

8.

Riaradh an cheartais.

CUID 3

Comhlachtaí Poiblí

9.

Dualgas comhlachtaí poiblí na teangacha oifigiúla a úsáid ar stáiseanóireacht oifigiúil, etc.

10.

Dualgas comhlachtaí poiblí doiciméid áirithe a fhoilsiú go comhuaineach sa dá theanga oifigiúla.

11.

Úsáid na dteangacha oifigiúla ag comhlachtaí poiblí.

12.

An tAire d'fhoilsiú treoirlínte.

13.

Comhlacht poiblí d'ullmhú dréacht-scéime.

14.

An tAire do dhaingniú dréacht-scéimeanna.

15.

Athbhreithniú tréimhsiúil ar scéimeanna.

16.

Scéimeanna a leasú.

17.

Mainneachtain dréacht-scéim a ullmhú.

18.

Dualgas scéimeanna a chur i gcrích.

19.

Toirmeasc ar chomhlachtaí poiblí d'fhorchur muirear.

CUID 4

An Coimisinéir Teanga

20.

Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla a bhunú.

21.

Feidhmeanna an Choimisinéara.

22.

Cumhachtaí an Choimisinéara.

23.

Imscrúduithe a sheoladh.

24.

Eisiamh.

25.

Faisnéis a nochtadh.

26.

Tuarascáil ar fhionnachtana.

27.

Scéimeanna cúitimh.

28.

Achomhairc chuig an Ard-Chúirt.

29.

An Coimisinéir d'fhoilsiú tráchtaireachtaí maidir le feidhm phraiticiúil, etc. an Achta.

30.

Tuarascálacha ón gCoimisinéir.

CUID 5

Logainmneacha

31.

Mínithe.

32.

Orduithe logainmneacha.

33.

Forléiriú focal i ndoiciméid dhlíthiúla.

34.

Leasú ar an Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 2001.

35.

Aisghairm.

CUID 6

Ilghnéitheach

36.

Ról an Ombudsman.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Comhlachtaí Poiblí

AN DARA SCEIDEAL

An Coimisinéir Teanga


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann 1999

1999, Uimh. 1

Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse 1956

1956, Uimh. 45

Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse 1956

1956, Uimh. 46

Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse 1956 go 1996

An tAcht um Chosaint Sonraí 1988

1988, Uimh. 25

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa 1977

1977, Uimh. 30

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1993

1993, Uimh. 30

An tAcht Cuanta 1946

1946, Uimh. 9

An tAcht Cuanta 1996

1996, Uimh. 11

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001

2001, Uimh. 37

Marriages (Ireland) Act 1844

6 & 7 Vict., c. 81

An tAcht Airí agus Rúnaithe 1924

1924, Uimh. 16

An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú) 1956

1956, Uimh. 21

An tAcht Ombudsman 1980

1980, Uimh. 26

An Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 2001

2001, Uimh. 43

An tAcht Logainmneacha (Foirmeacha Gaeilge) 1973

1973, Uimh. 24

An tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí 1997

1997, Uimh. 27

Na hAchtanna um Binsí Fiosrúcháin (Fianaise) 1921 go 2002

/static/images/base/harp.jpg


Uimhir 32 de 2003


ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003


ACHT CHUN ÚSÁID NA GAEILGE A CHUR CHUN CINN CHUN CRÍOCH OIFIGIÚIL SA STÁT; CHUN SOCRÚ A DHÉANAMH MAIDIR LE DHÁ THEANGA OIFIGIÚLA AN STÁIT A ÚSÁID IN IMEACHTAÍ PARLAIMINTE, IN ACHTANNA AN OIREACHTAIS, I RIARADH AN CHEARTAIS, LE LINN CUMARSÁID A DHÉANAMH LEIS AN bPOBAL NÓ SEIRBHÍSÍ A SHOLÁTHAR DON PHOBAL AGUS LE LINN OBAIR COMHLACHTAÍ POIBLÍ A DHÉANAMH; CHUN DUALGAIS COMHLACHTAÍ DEN SÓRT SIN I LEITH THEANGACHA OIFIGIÚLA AN STÁIT A LEAGAN AMACH; AGUS CHUN NA gCRÍOCH SIN, CHUN SOCRÚ A DHÉANAMH MAIDIR LE BUNÚ OIFIG CHOIMISINÉIR NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA AGUS CHUN A FEIDHMEANNA A MHÍNIÚ; CHUN SOCRÚ A DHÉANAMH MAIDIR LEIS AN gCOIMISINÉIR D'FHOILSIÚ FAISNÉIS ÁIRITHE A BHAINEANN LE CRÍOCHA AN ACHTA SEO; AGUS CHUN SOCRÚ A DHÉANAMH I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [14 Iúil, 2003]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: