Pre 1922 Acts Achtanna Réamh-1922

Statutes of the United Kingdom of Great Britain and Ireland 1801 to 1922 Reachtanna Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Éireann 1801 go 1922

Pre-Union Irish Statutes 1169 to 1800 Reachtanna na hÉireann Réamh-Aontais 1169 go 1800

Statutes of Great Britain 1707 to 1800 Reachtanna na Breataine Móire 1707 go 1800

Statutes of England 1066 to 1706 Reachtanna Shasana 1066 go 1706

Currently the full text of the Acts in this category is not available in electronic format. Níl téacs iomlán na nAchtanna sa chatagóir seo ar fáil faoi láthair san fhormáid leictreonach.

About this page Faoin leathanach seo

This section of the eISB provides access to the searchable text of most of the pre 1922 public and general statutes still in force in the State following the enactment of the Statute Law Revision Act 2007 (the Act of 2007). The Act of 2007 repealed all public and general statutes enacted before 6 December 1922 with the exception of those listed in Schedule 1 of that Act. In the case of a small number of those statutes, the full text is not available in electronic format. Cuireann an chuid seo den eISB rochtain ar fáil ar théacs inchuardaithe d’fhormhór na reachtanna poiblí agus ginearálta réamh-1922 atá fós i bhfeidhm sa Stát i ndiaidh achtú an Achta um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2007 (Acht 2007). D’aisghair Acht 2007 gach reacht poiblí agus ginearálta a achtaíodh roimh 6 Nollaig 1922, seachas iad siúd a liostaítear i Sceideal 1 den Acht sin. I gcás líon beag de na reachtanna sin, níl an téacs iomlán ar fáil san fhormáid leictreonach.

Users should note that in some cases the searchable text of a pre 1922 Act includes references to pre 1922 legislation which amended or repealed a provision of the Act in question. In some such cases, where provisions of a pre 1922 Act have been repealed, those provisions have been deleted from the searchable text of the Act. Users should also note that several of the statutes listed in Schedule 1 of the Act of 2007 have been repealed in full or in part by other legislation since the enactment of that Act. Users should check the relevant entry in the Legislation Directory to identify whether or not an Act has been amended or otherwise affected since enactment. Ba chóir d’úsáideoirí a bheith san airdeall go n-áirítear tagairtí do reachtaíocht réamh-1922 i dtéacs inchuardaithe d’Acht réamh-1922, i roinnt cásanna, a leasaigh nó a d’aisghair foráil den Acht lena mbaineann. I roinnt cásanna dá leithéid, nuair a aisghaireadh forálacha d’Acht réamh-1922, tá na forálacha sin scriosta de théacs inchuardaithe an Achta. Ba chóir a bheith san airdeall freisin gur aisghaireadh, go hiomlán nó i bpáirt, roinnt de na reachtanna a liostaítear i Sceideal 1 d’Acht 2007 ag reachtaíocht eile ónar achtaíodh an Acht. Ba chóir an iontráil chuí den Eolaire Reachtaíochta a sheiceáil le fáil amach an raibh leasú nó tionchar eile ar Acht ón achtú.