Acts of the OireachtasAchtanna an Oireachtas

2019 ActsAchtanna na 2019

Public ActsAchtanna Poiblí

NumberUimhir Hyperlinked VersionLeagan Hipearnaisc PDF
1 Local Government Act 2019
2 Hallmarking (Amendment) Act 2019 - Hypertext version not yet available

Acts by decadeAchtanna de réir deich mbliana

Official TranslationsAistriúcháin Oifigiúla

The eISB contains electronic versions of Acts and Statutory Instruments in the official language or languages in which they were enacted or made. Where an Act was enacted in both official languages (for example an Act to amend the Constitution) both official language versions are available on the eISB. Offical translations are available at the following links - acts.ie and Houses of the Oireachtas.
Tá leaganacha leictreonacha d’Achtanna agus d'Ionstraimí Reachtúla sa teanga oifigiúil nó sna teangacha oifigiúla inar achtaíodh nó ina ndearnadh iad ar fáil ar an eISB. Sa chás gur achtaíodh Acht sna dá theanga oifigiúla (mar shampla i gcás Achta chun an Bunreacht a leasú) tá leaganacha den dá theanga oifigiúla le fáil ar an eISB. Tá aistriúcháin oifigiúla le fáil ag na naisc seo a leanas - achtanna.ie agus Tithe an Oireachtais..