S.I. No. 150/2006 - Official Languages Act 2003 (Public Bodies) Regulations 2006


IONSTRAIMÍ REACHTÚLA

STATUTORY INSTRUMENTS

I.R. Uimh. 150 de 2006

S.I. No. 150 of 2006

Na Rialacháin um Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (Comhlachtaí Poiblí) 2006

Official Languages Act 2003 (Public Bodies) Regulations 2006


SI 150 of 2006

Official Languages Act 2003 (Public Bodies) Regulations 2006

I, Éamon Ó Cuív, Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, in exercise of the powers conferred on me by subsection (1)(a) of section 4 of, and paragraphs 1(5) and 3 of the First Schedule to, the Official Languages Act 2003 (No. 32 of 2003) and with the consent of the Minister for Finance in so far as the Regulations are made under subsection (1)(a) of that section and, to the extent that the Regulations relate to the respective functions of the Taoiseach, the Minister for Arts, Sport and Tourism, the Minister for Health and Children, the Minister for Transport, the Minister for Justice, Equality and Law Reform, the Minister for Education and Science, the Minister for Enterprise, Trade and Employment, the Minister for Social and Family Affairs, the Minister for Defence, the Minister for the Environment, Heritage and Local Government, the Minister for Communications, Marine and Natural Resources and the Minister for Finance, with the consent of those Ministers of the Government, hereby make the following Regulations, with respect to which, pursuant to subsection (3) of that section, a draft has been laid before each House of the Oireachtas and a resolution approving of the draft has been passed by each such House:

IR 150 de 2006

Na Rialacháin um Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (Comhlachtaí Poiblí) 2006

I bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le fo-alt (1)(a) d'alt 4 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (Uimh. 32 de 2003) , agus le míreanna 1(5) agus 3 den Sceideal a ghabhann leis an Acht sin, agus le toiliú an Aire Airgeadais a mhéid a dhéantar na Rialacháin sin faoi fho-alt 1(a) den alt sin agus, a mhéid a bhaineann na Rialacháin sin le feidhmeanna an Taoisigh, an Aire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, an Aire Sláinte agus Leanaí, an Aire Iompair, an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, an Aire Oideachais agus Eolaíochta, an Aire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta, an Aire Gnóthaí Shóisialacha agus Teaghlaigh, an Aire Cosanta, an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, an Aire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha agus an Aire Airgeadais, faoi seach, le toiliú na nAirí sin, déanaimse, Éamon Ó Cuív, T.D., Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, leis seo na Rialacháin seo a leanas ar ina leith, de bhun fho-alt (3) den alt sin, a leagadh dréacht faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus a rith gach Teach díobh sin rún ag ceadú an dréachta:

1.         (1)       These Regulations may be cited as the Official Languages Act 2003 (Public Bodies) Regulations 2006.

(2)       These Regulations come into operation on 1 May 2006.

2.         The bodies, organisations and groups specified in Schedule 1 to these Regulations are prescribed for the purposes of paragraph 1(5) of the First Schedule to the Official Languages Act 2003 (No. 32 of 2003).

3.         Paragraph 1(2) of the First Schedule to the Official Languages Act 2003 is amended by the deletion of the references to the agencies, boards and State companies specified in Schedule 2 to these Regulations.

1.       (1)        Na Rialacháin um Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (Comhlachtaí Poiblí) 2006 is teideal do na Rialacháin seo.

(2)       Tiocfaidh na Rialacháin seo i ngníomh an 1 Bealtaine 2006.

2.   Déantar na comhlachtaí, na heagraíochtaí agus na grúpaí atá sonraithe sa Chéad Sceideal a ghabhann leis na Rialacháin seo a fhorordú chun críocha mhír 1(5) den Chéad Sceideal a ghabhann le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (Uimh. 32 de 2003) .

3.   Déantar mír 1(2) den Chéad Sceideal a ghabhann le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a leasú trí na tagairtí do na gníomhaireachtaí, do na boird agus do na cuideachtaí Stáit atá sonraithe sa Dara Sceideal a ghabhann leis na Rialacháin seo a scriosadh.

Schedule 1 / Sceideal 1

 

 

Advisory Council for English Language Schools

An Chomhairle um Scoileanna Béarla

Affordable Homes Partnership

An Chomhpháirtíocht Tithíochta In- Acmhainne

Central Applications Office

An Lár-Oifig Iontrála

Civil Defence Board

An Bord Cosanta Sibhialta

Commission for Taxi Regulation

An Coimisiún um Rialáil Tacsaithe

Cork Airport Authority plc

Údarás Aerfort Chorcaí cpt

Digital Hub Development Agency

An Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach

Dormant Accounts Fund Disbursement Board

Bord Eisíocaíochtaí Chiste na gCuntas Díomhaoin

Dublin Airport Authority plc

Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath cpt

Embark Initiative

Tionscnamh Embark

Health Service Executive

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences

An Chomhairle um Thaighde sna Dána agus sna hEolaíochtaí Sóisialta

Léargas - the Exchange Bureau

Léargas - An Biúró Malartaithe

National Council for Special Education

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta

National Crime Council

An Chomhairle Náisiúnta um Choireacht

National Economic and Social Development Office

An Oifig Náisiúnta d'Fhorbairt Eacnamaíoch agus Shóisialach

National Education Welfare Board

An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais

National Treatment Purchase Fund

An Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála

Personal Injuries Assessment Board

An Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta

Private Residential Tenancies Board

An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha

Railway Procurement Agency

An Ghníomhaireacht um Fháil Iarnród

Science Foundation Ireland

Fondúireacht Eolaíochta Éireann

Shannon Airport Authority plc

Údarás Aerfort na Sionainne cpt

Special Residential Services Board

An Bord Seirbhísí Cónaithe Speisialta

the Family Support Agency

An Ghníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh

the Financial Services Ombudsman's Bureau

Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais

the National Advisory Committee on Drugs

An Coiste Comhairleach Náisiúnta um Drugaí

the National Breast Screening Board

An Bord Náisiúnta Cíoch-Scrúdaithe

the National Development Finance Agency

An Ghníomhaireacht Náisiúnta Forbartha Airgeadais

the National Pensions Reserve Fund Commission

Coimisiún an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean

the National Tourism Development Authority (Fáilte Ireland)

An tÚdarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta

the Ombudsman for Children

An tOmbudsman do Leanaí

the Pensions Ombudsman

An tOmbudsman do Phinsin

the Private Security Authority

An tÚdarás um Shlándáil Phríobháideach

 

 

Schedule 2 / Sceideal 2

 

 

the Eastern Regional Health Authority and an area health board

Údarás Sláinte Réigiúnach an Oirthir agus bord sláinte limistéir

Advisory Committee on Cultural Relations

Comhar Cultúra Éireann

Aer Rianta cpt

Aer Rianta cpt

An Bord Glas

An Bord Glas

Bord Fáilte Éireann

Bord Fáilte Éireann

C.E.R.T. Limited

An Chomhairle um Oideachas, Earcaíocht agus Oiliúint (C.E.R.T. Limited)

Comhairle na nOspidéal

Comhairle na nOspidéal

General Medical Services Payment Board

An Bord Seirbhísí Liachta Ginearálta (Íocaíochtaí)

Health Service Employers Agency

An Ghníomhaireacht um Fhostóirí Seirbhíse Sláinte

Hospital Bodies Administrative Bureau

Biúró Riaracháin na gComhlachtaí Ospidéil

Hospitals Trust Board

Bord Iontaobhais na nOspidéal

Institiúid Teangeolaíochta Éireann

Institiúid Teangeolaíochta Éireann

Irish Fertiliser Industries Ltd.

Tionscail Leasacháin na hÉireann Teoranta

Irish Productivity Centre

Airmheán Táirgiúlachta na hÉireann

Irish Telecommunications Investments plc

Infheistíochtaí Teileachumarsáide na hÉireann cpt

Levy Appeals Tribunal

An Binse Achomhairc Tobhach

National Committee for Development Education

An Coiste Náisiúnta um Oideachas Foráis

National Rehabilitation Board

An Bord Náisiúnta Athshlánúcháin

Temple Bar Renewal Limited

Temple Bar Renewal Limited

the Information Society Commission

Coimisiún na Sochaí Faisnéise

the National Council for Vocational Awards

Comhairle Náisiúnta na gCáilíochtaí Gairmoideachais

 

 

 

The Minister for Finance consents to the making of these Regulations under section 4(1)(a) of the Official Languages Act 2003 and to the extent that they relate to the functions of that Minister of the Government.

Toilíonn an tAire Airgeadais leis na Rialacháin seo a dhéanamh faoi alt 4(1)(a) d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus a mhéid a bhaineann siad le feidhmeanna an Aire sin den Rialtas.

GIVEN under my Official Seal,

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil

this 24th day of February 2006.

an 24ú lá seo d'Fheabhra 2006

/images/seal.jpg

 

 

Brian Cowen

 

Minister for Finance/ Aire Airgeadais

The Taoiseach consents to the making of these Regulations to the extent that they relate to his functions as a Minister of the Government.

Toilíonn an Taoiseach leis na Rialacháin seo a dhéanamh a mhéid a bhaineann siad lena fheidhmeanna mar Aire den Rialtas.

GIVEN under the Official Seal of the Taoiseach,

ARNA THABHAIRT faoi Shéala Oifigiúil an Taoisigh

this 24th day of February 2006

an 24ú lá seo d'Fheabhra 2006

 

 

/images/seal.jpg

Bertie Ahern

Taoiseach

The Minister for Arts, Sport and Tourism consents to the making of these Regulations to the extent that they relate to the functions of that Minister of the Government.

Toilíonn an tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta leis na Rialacháin seo a dhéanamh a mhéid a bhaineann siad le feidhmeanna an Aire sin den Rialtas.

GIVEN under my Official Seal,

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil

this 1st day of March 2006.

an 1ú lá seo de Mhárta 2006

 

 

 

 

/images/seal.jpg

John O Donoghue

Minister for Arts, Sport and Tourism / Aire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta

The Minister for Health and Children consents to the making of these Regulations to the extent that they relate to the functions of that Minister of the Government.

Toilíonn an tAire Sláinte agus Leanaí leis na Rialacháin seo a dhéanamh a mhéid a bhaineann siad le feidhmeanna an Aire sin den Rialtas.

GIVEN under my Official Seal

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil

this 1st day of March 2006

an 1ú lá seo de Mhárta 2006

 

 

 

 

/images/seal.jpg

Mary Harney

Minister for Health and Children / Aire Sláinte agus Leanaí

The Minister for Transport consents to the making of these Regulations to the extent that they relate to the functions of that Minister of the Government.

Toilíonn an tAire Iompair leis na Rialacháin seo a dhéanamh a mhéid a bhaineann siad le feidhmeanna an Aire sin den Rialtas.

GIVEN under my Official Seal,

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil

this 1st day of March 2006

an 1ú lá seo de Mhárta 2006

 

 

/images/seal.jpg

Martin Cullen

Minister for Transport / Aire Iompair

The Minister for Justice, Equality and Law Reform consents to the making of these Regulations to the extent that they relate to the functions of that Minister of the Government.

Toilíonn an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí leis na Rialacháin seo a dhéanamh a mhéid a bhaineann siad le feidhmeanna an Aire sin den Rialtas.

GIVEN under my Official Seal

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil

this 1st day of March 2006

an 1ú lá seo de Mhárta 2006

 

 

/images/seal.jpg

Micheál Mac Dubhghaill

Minister for Justice, Equality and Law Reform / Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí

The Minister for Education and Science consents to the making of these Regulations to the extent that they relate to the functions of that Minister of the Government.

Toilíonn an tAire Oideachais agus Eolaíochta leis na Rialacháin seo a dhéanamh a mhéid a bhaineann siad le feidhmeanna an Aire sin den Rialtas.

GIVEN under my Official Seal,

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil

this 1st day of March 2006

an 1ú lá seo de Mhárta 2006

 

 

/images/seal.jpg

Mary Hanafin

Minister for Education and Science / Aire Oideachais agus Eolaíochta

The Minister for Enterprise, Trade and Employment consents to the making of these Regulations to the extent that they relate to the functions of that Minister of the Government.

Toilíonn an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta leis na Rialacháin seo a dhéanamh a mhéid a bhaineann siad le feidhmeanna an Aire sin den Rialtas.

GIVEN under my Official Seal

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil

this 1st day of March 2006

an 1ú lá seo de Mhárta 2006

 

 

/images/seal.jpg

Micheál Martin

Minister for Enterprise, Trade and Employment / Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

The Minister for Social and Family Affairs consents to the making of these Regulations to the extent that they relate to the functions of that Minister of the Government.

Toilíonn an tAire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh leis na Rialacháin seo a dhéanamh a mhéid a bhaineann siad le feidhmeanna an Aire sin den Rialtas.

GIVEN under my Official Seal,

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil

this 1st day of March 2006

an 1ú lá seo de Mhárta 2006

 

 

/images/seal.jpg

Séamus Brennan

Minister for Social and Family Affairs / Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh

The Minister for Defence consents to the making of these Regulations to the extent that they relate to the functions of that Minister of the Government.

Toilíonn an tAire Cosanta leis na Rialacháin seo a dhéanamh a mhéid a bhaineann siad le feidhmeanna an Aire sin den Rialtas.

GIVEN under my Official Seal

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil

this 23rd day of March 2006

an 23ú lá seo de Mhárta 2006

 

 

/images/seal.jpg

Willie O Dea

Minister for Defence / Aire Cosanta

The Minister for the Environment, Heritage and Local Government consents to the making of these Regulations to the extent that they relate to the functions of that Minister of the Government.

Toilíonn an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil leis na Rialacháin seo a dhéanamh a mhéid a bhaineann siad le feidhmeanna an Aire sin den Rialtas.

GIVEN under my Official Seal,

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil

this 28th day of February 2006.

an 28ú lá seo d'Fheabhra 2006

 

 

/images/seal.jpg

Dick Roche

Minister for the Environment, Heritage and Local Government / Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil

The Minister for Communications, Marine and Natural Resources consents to the making of these Regulations to the extent that they relate to the functions of that Minister of the Government.

Toilíonn an tAire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha leis na Rialacháin seo a dhéanamh a mhéid a bhaineann siad le feidhmeanna an Aire sin den Rialtas.

GIVEN under my Official Seal

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil

this 6th day of March 2006

an 6ú lá seo de Mhárta 2006

 

 

/images/seal.jpg

Noel Dempsey

Minister for Communications, Marine and Natural Resources / Aire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha

GIVEN under my Official Seal,

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil

this 4th day of April 2006.

an 4ú lá seo d'Aibreán 2006

 

 

/images/seal.jpg

Éamon Ó Cuív

Minister for Community, Rural and Gaeltachta Affairs / Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta

Nóta Míniúcháin

(Ní chuid den Ionstraim an nóta seo ná ní ceart a mheas gur míniú dlíthiúil uirthi é.)

Tugann na Rialacháin seo tuilleadh comhlachtaí poiblí faoi scáth Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus scriosann siad ón gCéad Sceideal ainmneacha comhlachtaí poiblí atá scortha de bheith ar marthain nó de bheith ag oibriú ó ritheadh an tAcht.

Explanatory Note

(This note is not part of the Instrument and does not purport to be a legal interpretation.)

These Regulations bring additional public bodies within the scope of the Official Languages Act 2003 and delete from the first Schedule to the Act the names of public bodies that have ceased to exist or to operate since it was passed.