I.R. Uimh. 847/2005 -An tOrdú Logainmneacha (Contae Thiobraid Árann) 2005


IONSTRAIMÍ REACHTÚLA

I.R. Uimh. 847 de 2005

An tOrdú Logainmneacha (Contae Thiobraid Árann) 2005

IR 847 de 2005

An tOrdú Logainmneacha (Contae Thiobraid Árann) 2005

Ordaímse, ÉAMON Ó CUÍV, TD, Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a tugtar dom le halt 32(1) de Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (Uimh. 32 de 2003) , agus tar éis dom comhairle a fháil ón gCoimisiún Logainmneacha agus an chomhairle sin a bhreithniú, mar seo a leanas:

1.   (a)        Féadfar An tOrdú Logainmneacha (Contae Thiobraid Árann) 2005 a ghairm den Ordú seo.

(b)        Tagann an tOrdú seo i ngníomh ar 21 Nollaig 2005.

2.   Dearbhaítear gurb é logainm a shonraítear ag aon uimhir tagartha i gcolún (2 den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo an leagan Gaeilge den logainm a shonraítear i mBéarla i gcolún (1) den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo os comhair an uimhir tagartha sin.

3.   Tá an téacs i mBéarla den Ordú seo (seachas an Sceideal leis) leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an Ordú seo.

TABLE

I, ÉAMON Ó CUÍV, TD, Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, in exercise of the powers conferred on me by section 32 of the Official Languages Act 2003 (No. 32 of 2003), and having received and considered advice from An Coimisiún Logainmneacha, make the following order:

1.   (a)        This Order may be cited as the Placenames (Co. Tipperary Order 2005.

(b)        This Order comes into operation on 21 December 2005.

2.   A placename specified in column (2) of the Schedule to this Order at any reference number is declared to be the Irish language version of the placename specified in column (1) of the Schedule to this Order opposite that reference number in the English language.

3.   The text in the English language of this Order (other than the schedule) is set out in the Table to this Order.

Sceideal

(Schedule)

Roinn A

(Section A)

Aonaid riaracháin

(Administrative units)

Caibidil 1

(Chapter 1)

Bailte Fearainn

(Townlands)

(Tugtar an toghroinn [T], agus ceantar contae [CC] nuair is gá, chun idirdhealú idir logainmneacha den litriú céanna)

(The district electoral division [DED] is given, and the county district [CD] when necessary, to distinguish placenames with the same spelling)

 

Colún 1

Colún 2

 

Béarla

Gaeilge

 

(Column 1 English language)

(Column 2 Irish language)

1

Abbeville

Baile an Phíopaire

2

Acraboy

An tAcra Buí

3

Acrenakirka

Acra an Chircigh

4

Adamstown

Baile Ádaim

5

Addane

Ádán

6

Affoley

An Athbhuaile

7

Aghnameadle

Áth na Méadal

8

Aghsmear

Áth na Sméar

9

Ahane

Áthán

10

Ahenny

Áth Eine

11

Ahenny Little

Áth Eine Beag

12

Alleen (Hogan)

Aillín Uí Ógáin

13

Alleen (Ryan)

Aillín Uí Riain

14

Allengort

Áth Longfoirt

15

Annagh [ED: Kilbarron]

An tEanach [T: Cill Bharráin]

16

Annagh [ED: Lorrha West]

An tEanach [T: Lothra Thiar]

17

Annagh [ED: Riverstown]

An tEanach [T: Baile Uí Lachnáin]

18

Annaghanerrig

Eanach Ó nEirg

19

Annaghbeg

An tEanach Beag

20

Annaholty

Eanach Abhalta

21

Annesgift

Tabhartas Anna

22

Annfield

Gort Eanaigh

23

Arbourhill [ED: Ardsallagh]

Baile an tSásaraigh [T: Ard Saileach]

24

Arbourhill [ED: Riverstown]

Cnoc an Earbair [T: Baile Uí Lachnáin]

25

Archerstown

Baile an Áirséaraigh

26

Ardane

An tArdán

27

Ardavullane

Ard an Bhalláin

28

Ardbane

An tArd Bán

29

Ardbaun

An tArd Bán

30

Ardcrony

Ard Cróine

31

Ardfinnan

Ard Fhíonáin

32

Ardgeeha

Ard Gaoithe

33

Ardgeeha Lower

Ard Gaoithe Íochtarach

34

Ardgeeha Upper

Ard Gaoithe Uachtarach

35

Ardgregane

Ard Mhic Riagáin

36

Ardkeen

Ard Caoin

37

Ardlaman

Ardlomán

38

Ardloman

Ardlomán

39

Ardmayle

Ard Máil

40

Ardmayle East

Ard Máil Thoir

41

Ardmayle West

Ard Máil Thiar

42

Ardnagassane

Ard na gCrosán

43

Ardobireen

Ard an Bhirín

44

Ardohill

Ard Eochaille

45

Ardragh

Ardráth

46

Ardsallagh

Ard Saileach

47

Arragh Beg

Arrach Bheag

48

Arragh More

Arrach Mhór

49

Ashbury

An Ráth Liath

50

Ashgrove

Scairt an Bhotháin

51

Ashhill

Cnoc na Fuinseoige

52

Ashleypark

Páirc Ashley

53

Ashpark

Baile Uí Bhriain

54

Ashwell's-lot

Lota Ashwell

55

Athasselabbey North

Áth Iseal Thuaidh

56

Athasselabbey South

Áth Iseal Theas

57

Athlummon

Áth Lomain

58

Athnid Beg

Áth Nid Beag

59

Athnid More

Áth Nid Mór

60

Atshanboe (Cahill)

Áth Seanbhoithe (Cahill)

61

Atshanboe (Launders)

Áth Seanbhoithe (Launders)

62

Attybrick

Áit Tí Bric

63

Attyjames

Áit Tí Shéamais

64

Attykit

Áit Tí Ceit

65

Aughall Beg

Áth Cál Beag

66

Aughall Middle

Áth Cál Láir

67

Aughall More

Áth Cál Mór

68

Aughavanlomaun

Áth an Bheannlomáin

69

Aughavehir

Áth an Bheithir

70

Aughnacrumpane

Áth na gCrompán

71

Aughnagomaun

Áth na gCamán

72

Aughnaheela

Áth na hÍle

73

Aughvallydeag

Áth Bhéal Átha Ghéag

74

Aughvolyshane

Athbhuaile Sheáin

75

Ayle

An Aill

76

Bahagha

Na Beathacha

77

Ballagh [ED: Bansha]

An Bealach [T: An Bháinseach]

78

Ballagh [ED: Carrig]

An Bealach [T: An Charraig]

79

Ballagh [ED: Clonoulty West]

An Bealach [T: Cluain Abhla Thiar]

80

Ballaghboy [ED: Ballingarry (CD: Slieveardagh Rural]

An Bealach Buí [T: Baile an Gharraí (CC: Sliabh Ardach (Tuath)]

81

Ballaghboy [ED: Graystown]

An Bealach Buí [T: Baile an Ghraeigh]

82

Ballaghgar

An Bealach Gearr

83

Ballaghoge

Bealach Óg

84

Ballaghveny

Bealach an Mhéine

85

Ballina

Béal an Átha

86

Ballinaclogh

Baile na Cloiche

87

Ballinagore

Béal Átha Gabhra

88

Ballinagross

Béal Átha na gCros

89

Ballinahemery

Béal Átha na hImrí

90

Ballinamoe

Béal Átha na mBó

91

Ballinamona [ED: Cashel Rural]

Baile na Móna [T: Caiseal (Tuath)]

92

Ballinamona [ED: Kilkeary]

Baile na Móna [T: Cill Chéire]

93

Ballinamona [ED: Oughterleague]

Baile na Móna [T: Uachtar Liag]

94

Ballinamore

Béal an Átha Mhóir

95

Ballinard [ED: Cloneen]

Baile an Aird [T: An Cluainín]

96

Ballinard [ED: Rathlynin]

Baile an Aird [T: Ráth Laighnigh]

97

Ballinard [ED: Shronell]

Baile an Aird [T: Srónaill]

98

Ballinattin Lower

Baile an Aitinn Íochtarach

99

Ballinattin Upper

Baile an Aitinn Uachtarach

100

Ballincor [ED: Colman]

Baile an Chorraigh [T: Cill Cholmáin]

101

Ballincor [ED: Redwood]

Baile an Churraigh [T: Coillte Rua]

102

Ballincur

Baile an Churraigh

103

Ballincurra

Baile an Charraigh

104

Ballincurry [ED: Ballyphilip]

Baile an Churraigh [T: Baile Philib]

105

Ballincurry [ED: Kilkeary]

Baile an Churraigh [T: Cill Chéire]

106

Ballinderry [ED: Carrick-on-Suir, Rural]

Béal Átha an Doire [T: Carraig na Siúire (Tuath)]

107

Ballinderry [ED: Kilbarron]

Baile an Doire [T: Cill Bharráin]

108

Ballinderry [ED: Mertonhall]

Baile an Doire [T: Cloch Ustún]

109

Ballindigny

Baile an Deagánaigh

110

Ballindoney

Baile an Donaigh

111

Ballindoney East

Baile an Donaigh Thoir

112

Ballindoney West

Baile an Donaigh Thiar

113

Ballindrummeen

Baile an Droimín

114

Ballinenagh

Baile an Aonaigh

115

Ballingarrane

Baile an Gharráin

116

Ballingarrane North

Baile an Gharráin Thuaidh

117

Ballingarrane South

Baile an Gharráin Theas

118

Ballingarry

Baile an Gharraí

119

Ballingarry Lower

Baile an Gharraí Íochtarach

120

Ballingarry Upper

Baile an Gharraí Uachtarach

121

Ballingeary East

Baile an Ghaoraigh Thoir

122

Ballingeary West

Baile an Ghaoraigh Thiar

123

Ballingeer

Baile an Ghír

124

Ballinglanna

Baile an Ghleanna

125

Ballinhalla

Baile an Chalaidh

126

Ballinlassa

Baile an Leasa

127

Ballinleenty

Baile an Líontaigh

128

Ballinlina

Baile an Laighnigh

129

Ballinlonty

Baile an Lóntaigh

130

Ballinlough [ED: Aghnameadle]

Baile an Locha [T: Áth na Méadal]

131

Ballinlough [ED: Colman]

Baile an Locha [T: Cill Cholmáin]

132

Ballinlough [ED: Golden]

Baile an Locha [T: An Gabhailín]

133

Ballinlough East

Baile an Locha Thoir

134

Ballinlough West

Baile an Locha Thiar

135

Ballinree [ED: Ballymackey]

Baile an Rí [T: Baile Uí Mhacaí]

136

Ballinree [ED: Cashel, Rural]

Baile an Rí [T: Caiseal (Tuath)]

137

Ballinree [ED: Nodstown]

Baile an Fhraoigh [T: Baile na Nodach]

138

Ballinroe

An Mullán Rua

139

Ballinruan

Baile an Ruáin

140

Ballinruddery

Baile an Ridire

141

Ballintaggart

Baile an tSagairt

142

Ballinteenoe

Baile an Tí Nua

143

Ballintemple [ED: Ardsallagh]

Baile an Teampaill [T: Ard Saileach]

144

Ballintemple [ED: Kilpatrick]

Baile an Teampaill [T: Cill Phádraig]

145

Ballintogher

Baile an Tóchair

146

Ballintotty

Baile an Totaigh

147

Ballinulty

Baile an Ultaigh

148

Ballinunty

Baile an Fhantaigh

149

Ballinure

Baile an Iúir

150

Ballinurra

Baile an Noraigh

151

Ballinvasa

Baile an Bhásaigh

152

Ballinvee

Baile an Mhígh

153

Ballinveny

Baile an Mhéine

154

Ballinvilla

Baile an Bhile

155

Ballinvir

Baile an Bhioraigh

156

Ballinvoher

Baile an Bhóthair

157

Ballinvreena

Baile an Bhrianaigh

158

Ballinwear

Baile an Mhéara

159

Ballyalla

Baile Ala

160

Ballyallavoe

Baile Albhú

161

Ballyanny Lower

Baile Uí Annaidh Íochtarach

162

Ballyannymore

Baile Uí Annaidh Mór

163

Ballyanny Upper

Baile Uí Annaidh Uachtarach

164

Ballyanrahan

Baile Uí Anracháin

165

Ballyard

An Baile Ard

166

Ballyartella

Baile Uí Artaíle

167

Ballybeg [ED: Aghnameadle]

An Baile Beag [T: Áth na Méadal]

168

Ballybeg [ED: Kilmucklin]

An Baile Beag [T: Cill Mhíolchon]

169

Ballybeg [ED: Lisronagh]

An Baile Beag [T: Lios Ruanach]

170

Ballybeg [ED: Littleton]

An Baile Beag [T: An Baile Beag]

171

Ballybeg [ED: Tullaghmelan]

An Baile Beag [T: Tulaigh Mhaoláin]

172

Ballyboe

Baile Uí Bhuaigh

173

Ballybough

An Baile Bocht

174

Ballyboy

An Bealach Buí

175

Ballyboy East

Baile Uí Bhuí Thoir

176

Ballyboy West

Baile Uí Bhuí Thiar

177

Ballybrack

An Baile Breac

178

Ballybrada

Baile an Bhradaigh

179

Ballybrien

Béal Átha Briain

180

Ballybristy

Baile an Bhriste

181

Ballybronoge

Baile Bhreannóg

182

Ballybrunoge

Baile Bhreannóg

183

Ballycahane

Baile Uí Chatháin

184

Ballycahill [ED: Ballycahill]

Bealach Achaille [T: Bealach Achaille]

185

Ballycahill [ED: Carrigatogher]

Baile Uí Chathail [T: Carraig an Tóchair]

186

Ballycahill [ED: Drom]

Baile Uí Chathail [T: An Drom]

187

Ballycamusk

Béal Átha Cumaisc

188

Ballycapple

Baile Locha Capaill

189

Ballycapplewood

Coill Bhaile Locha Capaill

190

Ballycarn

Béal Átha Chairn

191

Ballycarrane

Baile Uí Charráin

192

Ballycarridoge

Baile Charadóg

193

Ballycarron

Béal Átha Cáirthinn

194

Ballycasey

Baile Uí Chathasaigh

195

Ballyclerahan

Baile Uí Chléireacháin

196

Ballycohy

Baile Uí Chothaigh

197

Ballycolliton

Baile Uí Chollatáin

198

Ballycomisk

Baile Cumaisc

199

Ballycommon

Baile Uí Chomáin

200

Ballyconnor

Baile Uí Chonchúir

201

Ballyconry

Baile Uí Chonraoi

202

Ballycormuck

Baile Chormaic

203

Ballycornane

Baile Uí Churnáin

204

Ballycorrigan

Baile Uí Chorragáin

205

Ballycraggan

Buaile an Chreagáin

206

Ballycrana

Baile an Chránaigh

207

Ballycrehane

Baile Uí Chreacháin

208

Ballycrenode

Baile Mhic Reanóid

209

Ballycrine

Baile Cruinn

210

Ballycuddy Beg

Baile Uí Chuidithigh Beag

211

Ballycuddy More

Baile Uí Chuidithigh Mór

212

Ballycullin

Baile Uí Chuilín

213

Ballycurkeen

Baile Uí Chuircín

214

Ballycurrane

Baile Uí Chiaráin

215

Ballydaff

Baile an Deafa

216

Ballydavid [ED: Kilvemnon]

Baile Dháith [T: Cill Mheanmnáin]

217

Ballydavid [ED: Littleton]

Baile Dháith [T: An Baile Beag]

218

Ballydavid [ED: Templeneiry]

Baile Dháith [T: Teampall Néire]

219

Ballydine [ED: Ardmayle]

Baile Doinn [T: Ard Máil]

220

Ballydine [ED: Kilmurry; Kilsheelan]

Baile Uí Dhiana [T: Cill Mhuire; Cill Síoláin]

221

Ballydonagh

Baile Dhonncha

222

Ballydonnell

Baile Uí Dhónaill

223

Ballydoyle

Baile Dúill

224

Ballydrehid

Béal Átha Droichid

225

Ballydrinan [ED: Ardfinnan]

Baile Uí Dhroighneáin [T: Ard Fhíonáin]

226

Ballydrinan [ED: Monsea]

Baile Uí Dhroighneáin [ED: Maigh Saotha]

227

Ballyduag

Béal Átha Dubhóige

228

Ballyduagh

Baile Duach

229

Ballyduff

Baile Dubh

230

Ballyduggan

Baile Uí Dhuíginn

231

Ballyea [ED: Redwood]

Baile Aodha [T: Coillte Rua]

232

Ballyea [ED: Tubbrid]

Baile Uí Aodha [T: Tiobraid]

233

Ballyea North

Baile Uí Aodha Thuaidh

234

Ballyea South

Baile Uí Aodha Theas

235

Ballyerk [ED: Littleton]

Baile Uí Eirc [T: An Baile Beag]

236

Ballyerk [ED: Moyne]

Baile Uí Eirc [T: An Mhaighean]

237

Ballyfinboy

Beal Átha Fionnmhaí

238

Ballyfowloo

Baile Uí Fhoghlú

239

Ballygambon

Baile an Ghambúnaigh

240

Ballygammane

Baile Ghamáin

241

Ballygarrane [ED: Oughterleague]

Baile an Gharráin [T: Uachtar Liag]

242

Ballygarrane [ED: Tubbrid]

Buaile an Gharráin [T: Tiobraid]

243

Ballygasheen

Baile na gCaisíneach

244

Ballygerald East

Baile Ghearailt Thoir

245

Ballygerald West

Baile Ghearailt Thiar

246

Ballygibbon

Baile Ghiobúin

247

Ballyglasheen [ED: Kilfeakle]

Baile Uí Ghlaisín [T: Cill Fhiacal]

248

Ballyglasheen [ED: Kilsheelan]

Baile Uí Ghlaisín [T: Cill Síoláin]

249

Ballyglasheen Little

Baile Uí Ghlaisín Beag

250

Ballyglass Lower

An Baile Glas Íochtarach

251

Ballyglass Upper

An Baile Glas Uachtarach

252

Ballygodoon

Baile an Ghodúnaigh

253

Ballygorteen [ED: Killadriffe]

Baile an Ghoirtín [T: Cill Airdrí]

254

Ballygorteen [ED: Rathnaveoge]

Baile na nGoirtíní [T: Ráth Mobheóg]

255

Ballygown North

Béal Átha Gabhann Thuaidh

256

Ballygown South

Béal Átha Gabhann Theas

257

Ballygraigue

Baile Graife

258

Ballygriffin

Baile Ghrífín

259

Ballyhaden

Bealach Aidín

260

Ballyhane

Baile Átháin

261

Ballyhane East

Béal Átháin Thoir

262

Ballyhane West

Béal Átháin Thiar

263

Ballyhasty

Baile Hoiste

264

Ballyhaugh

Baile Uí Eachach

265

Ballyheen

Béal Átha Hín

266

Ballyheens

Beilchín

267

Ballyhenebery

Baile Hinibeire

268

Ballyhenry

Baile an Hanraígh

269

Ballyherberry

Baile Hiribeire

270

Ballyhickey

Baile Uí Ící

271

Ballyhimikin [ED: Inishlounaght]

Baile Shimicín [T: Inis Leamhnachta]

272

Ballyhimikin [ED: Nenagh, Rural]

Baile Shimicín [T: An tAonach (Tuath)]

273

Ballyhisky

Bealach Uisce

274

Ballyhist

Baile Hoiste

275

Ballyhistbeg

Baile Hoiste Beag

276

Ballyhogan [ED: Burgesbeg]

Baile Uí Ógáin [T: An Bhuirgéis]

277

Ballyhogan [ED: Knigh]

Baile Uí Ógáin [T: An Cnaoi]

278

Ballyhohan

Baile Uí Thuatháin

279

Ballyholahan East

Baile Uí Uallacháin Thoir

280

Ballyholahan West

Baile Uí Uallacháin Thiar

281

Ballyhomuck

Baile Thómac

282

Ballyhone

Baile Uí Eoghain

283

Ballyhourigan

Baile Uí Odhragáin

284

Ballyhow

Béal Átha hAbha

285

Ballyhudda

Baile an Hudaigh

286

Ballyhurrow

Baile Uí Urchú

287

Ballyhusty

Baile Hoiste

288

Ballykeevin

Baile Chaoimhín

289

Ballykelly [ED: Ballysheehan]

Baile Uí Cheallaigh [T: Baile Uí Shíocháin]

290

Ballykelly [ED: Timoney]

Baile Uí Cheallaigh [T: Tuaim Eabhna]

291

Ballykerin

Baile Uí Chírín

292

Ballykinash

Baile Cinn Easa

293

Ballykinlalee

Baile Cinn Loilí

294

Ballykisteen

Baile Mhic Oistín

295

Ballyknock

Baile an Chnoic

296

Ballyknockane [ED: Ballymackey]

Baile an Chnocáin [T: Baile Uí Mhacaí]

297

Ballyknockane [ED: Kilcash]

Baile an Chnocáin [T: Cill Chaise]

298

Ballyknockane [ED: Templetuohy]

Baile an Chnocáin [T: Teampall Tuaithe]

299

Ballyknockane [ED: Tullaghorton]

Baile an Chnocáin [T: Tulach Artáin]

300

Ballylaffin

Baile an Locháin

301

Ballylahy

Baile Uí Laithí

302

Ballylanigan (Cramer)

Baile Uí Lonnagáin (Cramer)

303

Ballylanigan (Pennefather)

Baile Uí Lonnagáin (Pennefather)

304

Ballylegan

Baile an Liagáin

305

Ballylina

Baile an Laighnigh

306

Ballylina East

Baile an Laighnigh Thoir

307

Ballylina West

Baile an Laighnigh Thiar

308

Ballylisheen

Baile an Lisín

309

Ballyloughnane

Baile Uí Lachnáin

310

Ballylusky [ED: Ballylusky]

Baile Locha Loiscthe [T: Baile Locha Loiscthe]

311

Ballylusky [ED: Drangan]

An Baile Loiscthe [T: Drongán]

312

Ballylynch

Baile Uí Loingsigh

313

Ballymacadam (Austin)

Baile Mhic Ádaim

314

Ballymacadam East

Baile Mhic Ádaim Thoir

315

Ballymacadam West

Baile Mhic Ádaim Thiar

316

Ballymacady

Baile Mhic Éadaigh

317

Ballymacegan

Baile Mhic Aogáin

318

Ballymackane

Baile Mhic Céin

319

Ballymackeogh

Baile Mhic Ceoch

320

Ballymackey

Baile Uí Mhacaí

321

Ballymacue

Baile Mhic Aodha

322

Ballymagree

Baile Dhá Ghraí

323

Ballymalone Beg

Baile Uí Mhaolomhnaigh Beag

324

Ballymalone More

Baile Uí Mhaolomhnaigh Mór

325

Ballymassy

Baile Uí Mhaoilmheasa

326

Ballymassy Little

Baile Uí Mhaoilmheasa Beag

327

Ballymoheen

Baile Mhoithín

328

Ballymona

Baile an Mhóinín

329

Ballymore

Baile Mhóir

330

Ballymorris [ED: Killadriffe]

Baile Mhuiris [T: Cill Airdrí]

331

Ballymorris [ED: Tullaghmelan]

Baile Mhuiris [T: Tulaigh Mhaoláin]

332

Ballymoylin

Baile Uí Mhaoilín

333

Ballymurreen

Baile Amoraoin

334

Ballynaclera

Baile an Chléirigh

335

Ballynaclogh

Baile na Cloiche

336

Ballynacloghy

Baile na Cloiche

337

Ballynacloona

Baile na Cluana

338

Ballynacourty

Baile na Cúirte

339

Ballynacree

Baile na Craoibhe

340

Ballynadruckilly

Baile an Trocalaigh

341

Ballynagleragh

Baile na gCléireach

342

Ballynagrana [ED: Carrick-on-Suir, Rural]

Baile na gCanánach [T: Carraig na Siúire (Tuath)]

343

Ballynagrana [ED: Emly]

Baile na gCanánach [T: Imleach]

344

Ballynahinch [ED: Ballingarry (CD: Borrisokane Rural)]

Baile na hlnse [T: Baile an Gharraí (CC: Buiríos Uí Chéin (Tuath))]

345

Ballynahinch [ED: Ballygriffin]

Baile na hInse [T: Baile Ghrífín]

346

Ballynahinch [ED: Birdhill]

Baile na hInse [T: Cnocán an Éin Fhinn]

347

Ballynahow [ED: Ballycahill]

Buaile na hAbha [T: Bealach Achaille]

348

Ballynahow [ED: Bruis]

Baile na hAbha [T: Brí Ois]

349

Ballynahow [ED: Upperchurch]

Baile na hAbha [T: An Teampall Uachtarach]

350

Ballynakill

Baile na Coille

351

Ballynalick

Baile na Leice

352

Ballynamoe

Béal Átha na mBó

353

Ballynamona [ED: Finnoe]

Baile na Móna [T: Fionnú]

354

Ballynamona [ED: Kilcommon]

Baile na nUaithneach [T: Cill Chomáin]

355

Ballynamona [ED: Kilmurry]

Baile na Móna [T: Cill Mhuire]

356

Ballynamona [ED: Littleton]

Baile na Móna [T: An Baile Beag]

357

Ballynamona [ED: Tullaghmelan]

Baile na Móna [T: Tulaigh Mhaoláin]

358

Ballynamrossagh

Baile na mBrosach

359

Ballynamuddagh

Baile na mBodach

360

Ballynamurragh North

Baile na Muiritheach Thuaidh

361

Ballynamurragh South

Baile na Muiritheach Theas

362

Ballynanoose

Baile na nÚs

363

Ballynaraha

Baile na Rátha

364

Ballynastick

Baile na Stioc

365

Ballynatona

Baile na Tóna

366

Ballynaveen

Baile Uí Chnáimhín

367

Ballynavin

Baile Uí Chnáimhín

368

Ballyneety

Baile an Fhaoitigh

369

Ballyneill [ED: Kilmucklin]

Baile Uí Néill [T: Cill Mhíolchon]

370

Ballyneill [ED: Kilmurry]

Baile Uí Néill [T: Cill Mhuire]

371

Ballynennan

Baile an Fhionnáin

372

Ballynennan (Lloyd)

Baile an Fhionnáin (Lloyd)

373

Ballynera

Béal Átha an Oidhre

374

Ballynevin

Baile Uí Chnáimhín

375

Ballynilard

Baile an Aighleardaigh

376

Ballynomasna

Baile Uí Lomasnaigh

377

Ballynoran

Baile an Fhuaráin

378

Ballynough

Baile Ó nEachach

379

Ballyoughter [ED: Ballycahill]

Béal Átha hUachtair [T: Bealach Achaille]

380

Ballyoughter [ED: Rathcabban]

Baile Uí Eachtair [T: Ráth Cabáin]

381

Ballypadeen

Baile Pháidín

382

Ballypatrick [ED: Inch]

Baile Phádraig [T: An Inse]

383

Ballypatrick [ED: Kilcash]

Baile Phádraig [T: Cill Chaise]

384

Ballyphilip [ED: Ballykisteen]

Baile Philib [T: Baile Mhic Oistín]

385

Ballyphilip [ED: Ballyphilip]

Baile Philib [T: Baile Philib]

386

Ballyphilip [ED: Carrigatogher]

Baile Philib [T: Carraig an Tóchair]

387

Ballyphilip [ED: Crohane]

Baile Philib [T: Cruachán]

388

Ballyphillips

Baile Philib

389

Ballyporeen

Béal Átha Póirín

390

Ballyquinlevan Lower

Baile Uí Chaoinleabháin Íochtarach

391

Ballyquinlevan Upper

Baile Uí Chaoinleabháin Uachtarach

392

Ballyquirk

Baile Uí Chuirc

393

Ballyquiveen

Baile Chaoimhín

394

Ballyrichard [ED: Carrick-on-Suir, Rural]

Baile Risteird [T: Carraig na Siúire (Tuath)]

395

Ballyrichard [ED: Drangan]

Baile Risteird [T: Drongán]

396

Ballyrickane

Baile Uí Lorcáin

397

Ballyrickard North

Baile Riocaird Thuaidh

398

Ballyrickard South

Baile Riocaird Theas

399

Ballyroan

Baile Ruáin

400

Ballyrobin [ED: Kilmucklin]

Baile Roibín [T: Cill Mhíolchon]

401

Ballyrobin [ED: Shronell]

Baile Roibín [T: Srónaill]

402

Ballyroe

Baile Ró

403

Ballyrourke

Baile Uí Ruairc

404

Ballyrusheen

Béal Átha Roisín

405

Ballyryan East

Baile Uí Riain Thoir

406

Ballyryan West

Baile Uí Riain Thiar

407

Ballyscanlan

Baile Uí Scanláin

408

Ballysheeda

Baile Shíoda

409

Ballysheehan [ED: Burncourt]

Baile Uí Shíocháin [T: An Chúirt Dóite]

410

Ballysheehan [ED: Nodstown]

Baile Uí Shíocháin [T: Baile na Nodach]

411

Ballysimon

Baile Mhic Shíomoin

412

Ballyslatteen

Béal Átha Slaitín

413

Ballyslea

Baile Sléibhe

414

Ballysorrell Big

Baile Sharail Mór

415

Ballysorrell Little

Baile Sharail Beag

416

Ballyspellane North

Baile Uí Spealáin Thuaidh

417

Ballyspellane South

Baile Uí Spealáin Theas

418

Ballysteena

Baile an Stiabhnaigh

419

Ballytarsna

An Baile Tarsna

420

Ballytarsna (Hackett)

Baile Tarsna an Haicéadaigh

421

Ballythomas

Baile Thomáis

422

Ballytohil

Baile Uí Thuathail

423

Ballytrehy

Baile Uí Throithigh

424

Ballyvada

Baile an Bhádaigh

425

Ballyvadin

Baile Bháidín

426

Ballyvadlea [ED: Cloneen]

Baile an Bhaidléigh [T: An Cluainín]

427

Ballyvadlea [ED: Mullinahone]

Baile an Bhaidléigh [T: Muileann na hUamhan]

428

Ballyvaheen

Baile Uí Bheaithín

429

Ballyvanran

Baile Uí Mhanráin

430

Ballyvarra

Baile Uí Bharra

431

Ballyvaughan [ED: Castletown]

Baile Uí Mhacháin [T: Baile an Chaisleáin]

432

Ballyvaughan [ED: Clonmel, Rural]

Baile Uí Bheacháin [T: Cluain Meala (Tuath)]

433

Ballyveelish North

Baile Mhílis Thuaidh

434

Ballyveelish South

Baile Mhílis Theas

435

Ballyveera

Baile an Mhéaraigh

436

Ballyverassa

Baile an Mhairéasaigh

437

Ballyviggane

Baile Uí Bheagáin

438

Ballyvillane

Baile an Mhealláin

439

Ballyvirane

Baile Uí Bhioráin

440

Ballyvistea

Baile an Mhistígh

441

Ballyvoneen [ED: Mullinahone]

Baile an Mhóinín [T: Muileann na hUamhan]

442

Ballyvoneen [ED: Thurles, Rural]

Baile an Mhóinín [T: Durlas (Tuath)]

443

Ballywalter [ED: Anner]

Baile Uaitéir [T: Annúir]

444

Ballywalter [ED: Oughterleague]

Baile Bhaltair [T: Uachtar Liag]

445

Ballywilliam [ED: Ballyporeen]

Baile Liam [T: Béal Átha Póirín]

446

Ballywilliam [ED: Burgesbeg]

Baile Mhic Uilliam [T: An Bhuirgéis]

447

Ballywilliam [ED: Castletown]

Baile Mhic Uilliam [T: Baile an Chaisleáin]

448

Ballywire

Baile Uí Mhaghair

449

Bannamore

An Bábhun Mór

450

Bannixtown

Baile an Bhánógaigh

451

Bansha East

An Bháinseach Thoir

452

Bansha West

An Bháinseach Thiar

453

Bantis

Na Bánta

454

Baptistgrange

Gráinseach Eoin Baiste

455

Barbaha

Barr Beathach

456

Barna

Bearna

457

Barnabaun

An Bhearna Bhán

458

Barnagore

Bearna na gCorr

459

Barnagouloge

Barr na gCúlóg

460

Barnagree

Bearna na Graí

461

Barnahown

Barr na hAbhann

462

Barnalascaw

Bearna Leathscátha

463

Barnalisheen

Bearna an Lisín

464

Barnanalleen

Bearna an Aillín

465

Barnane

An Bearnán

466

Barn Demesne

Baile Orlaí

467

Barnlough

Bearna an Locha

468

Barnora

Bearna Uartha

469

Baronstown

Baile an Bharúin

470

Barracurragh

Barr an Churraigh

471

Barravie

Barr an Mhaí

472

Barrettsgrange

Gráinseach an Bhairéadaigh

473

Barrettstown

Baile an Bhairéadaigh

474

Barronstown (Laffan)

Baile an Bharúnaigh (Laffan)

475

Barronstown (Ormond)

Baile an Bharúnaigh (Ormond)

476

Bartoose

Beartús

477

Bauraglanna

Barr an Ghleanna

478

Baurnadomeeny

Barr na dTuaimíní

479

Baurroe

An Barr Rua

480

Baurstookeen

Barr an Stuaicín

481

Bawn

An Bábhún

482

Bawnakey

Bán an Chaoith

483

Bawnanattin

Bán an Aitinn

484

Bawnatanvoher

Bán an tSeanbhóthair

485

Bawnavrona Lower

Bábhún an Bhrúnaigh Íochtarach

486

Bawnavrona Upper

Bábhún an Bhrúnaigh Uachtarach

487

Bawnbrack

An Bán Breac

488

Bawnkeal

An Bán Caol

489

Bawnlea

An Bán Liath

490

Bawnmacshane

Bán Mhic Sheáin

491

Bawnmadrum

Bábhún Maí Droma

492

Bawnmadrum North

Bábhún Maí Droma Thuaidh

493

Bawnmore [ED: Ardmayle]

An Bán Mór [T: Ard Máil]

494

Bawnmore [ED: Uskane]

An Bán Mór [T: Uisceán]

495

Bawnreagh

An Bábhún Riabhach

496

Bawnrickard

Bán Riocaird

497

Bawntameena

Na Bánta Míne

498

Baynanagh

Beangánach

499

Beakstown

Baile na mBéac

500

Bealaclave

Béal Átha Chléibh

501

Beeverstown

Baile an Bhítheartaigh

502

Behaghglass

An Bheitheach Ghlas

503

Behamore (Hawkshaw)

An Bheitheach Mhór (Hawkshaw)

504

Behamore (Smith)

An Bheitheach Mhór (Smith)

505

Belleen Lower

An Bilín Íochtarach

506

Belleen Upper

An Bilín Uachtarach

507

Belleville

Belleville

508

Bellevue

Baile Ghoidir

509

Bellgrove

Claí an Chrócaigh

510

Bellpark

Páirc Bheil

511

Benamore

An Bheannach Mhór

512

Benedin

Binn Éidín

513

Bessborough

Bessborough

514

Bigpark

An Pháirc Mhór

515

Birchgrove [ED: Glengar]

Garrán Beithe [T: An Gleann Gearr]

516

Birchgrove [ED: Roscrea]

Garrán an Bhirsigh [T: Ros Cré]

517

Birchhill

Cnocán Bhoirne

518

Birdhill

Cnocán an Éin Fhinn

519

Bishopswood

Coill an Easpaig

520

Blackcastle [ED: Ballyclerahan]

An Caisleán Dubh [T: Baile Uí Chléireacháin]

521

Blackcastle [ED: Tullamain]

An Caisleán Dubh [T: Tulaigh Mheáin]

522

Blackcastle [ED: Two-mile-borris]

An Caisleán Dubh [T: Buiríos Léith]

523

Blackcommon

An Coimín Dubh

524

Blackfort

An Lios Dubh

525

Blackstairs

An Staighre Dubh

526

Blakefield

An Dromainn

527

Blean

An Bhléin

528

Bleanbeg

An Bhléin Bheag

529

Bleenaleen Lower

Bléin an Lín Íochtarach

530

Bleenaleen Upper

Bléin an Lín Uachtarach

531

Boggaun

An Bogán

532

Boher

An Bóthar

533

Boheravendrum

Bóthar an Mhíndroma

534

Boherboy

An Bóthar Buí

535

Boherclogh

An Bóthar Clochach

536

Bohercrow

Bóthar Cró

537

Boherduff [ED: Clonmel, Rural]

An Bóthar Dubh [T: Cluain Meala (Tuath)]

538

Boherduff [ED: Cullen]

An Bóthar Dubh [T: Cuilleann]

539

Boherleigh

An Bóthar Liath

540

Boherlody

Bóthar an Lóidigh

541

Bohernagore East

Bóthar na gCorr Thoir

542

Bohernagore West

Bóthar na gCorr Thiar

543

Bohernamona

Bóthar na Móna

544

Bohernarnane

Bóthar an Airnéain

545

Bohernarude

Barr na Rúide

546

Bolakeale

An Bhuaile Chaol

547

Bolingbrook

Buaile an Ghadhair

548

Bolintlea

Buaile an tSléibhe

549

Bonagooga

Bun na gCúigí

550

Bonagortbaun

Bun an Ghoirt Bháin

551

Bonarea

Bun na Ré

552

Boola

An Bhuaile

553

Boolabane

An Bhuaile Bhán

554

Boolabaun

An Bhuaile Bhán

555

Boolabeha

Buaile Bheithígh

556

Boolagelagh

An Bhuaile Ghaelach

557

Boolagh

An Bhuaile

558

Boolaglass

An Bhuaile Ghlas

559

Boolahallagh

An Bhuaile Shalach

560

Boolakennedy

Buaile Uí Chinnéide

561

Boolanunane

Buaile Uí Nuanáin

562

Boolareagh

An Bhuaile Riabhach

563

Boolaree

Buaile Fhraoigh

564

Boolaroe

An Bhuaile Rua

565

Boolatin

Buaile Aitinn

566

Booleen

An Buailín

567

Boolteeny

Na Buailtíní

568

Boreen

An Bóithrín

569

Borheenduff [ED: Clonmel, Rural]

An Bóithrín Dubh [T: Cluain Meala (Tuath)]

570

Borheenduff [ED: Clonoulty East]

An Bóithrín Dubh [T: Cluain Abhla Thoir]

571

Borris [ED: Roscrea]

An Bhuiríos [T: Ros Cré]

572

Borris [ED: Two-mile-borris]

An Bhuiríos [T: Buiríos Léith]

573

Borrisbeg

An Bhuiríos Bheag

574

Borrisland North

An Bhuiríos Thuaidh

575

Borrisland South

An Bhuiríos Theas

576

Borrisnafarney

Buiríos na Fearna

577

Borrisnoe

An Bhuiríos Nua

578

Boscabell

An Ráth Dhaingean

579

Boston

Bostún

580

Bouladuff

An Bhuaile Dhubh

581

Bowling Green

An Fhaiche Bollaí

582

Boytonrath

Ráth an Bhaightiúnaigh

583

Breansha

An Bhréinseach

584

Breansha Beg

An Bhréinseach Bheag

585

Breansha More

An Bhréinseach Mhór

586

Bredagh [ED: Latteragh]

An Bhréadach [T: Leatracha]

587

Bredagh [ED: Lorrha West]

An Bhréadach [T: Lothra Thiar]

588

Brenormore

Bréanair Mór

589

Brick

Bríc

590

Brickendown

Bricín

591

Brittas [ED: Cashel, Rural]

An Briotás [T: Caiseal (Tuath)]

592

Brittas [ED: Kilmurry]

An Briotás [T: Cill Mhuire]

593

Brittas [ED: Thurles, Rural]

An Briotás [T: Durlas (Tuath)]

594

Brittasroad

Bóthar an Bhriotáis

595

Brockagh [ED: Clogher]

An Bhrocach [T: An Clochar]

596

Brockagh [ED: Kilbarron]

An Bhrocach [T: Cill Bharráin]

597

Brodeen [ED: Peppardstown]

Bróidín [T: Baile Bhriodúnach]

598

Brodeen [ED: Tipperary, Rural]

Bróidín [T: Tiobraid Árann (Tuath)]

599

Brookfield

Cnocán an Léith

600

Brookley

Brookley

601

Broomhill

Cnoc na Giolcaí

602

Brownbog

An Mhóin Rua

603

Brownstown

Baile na mBrúnach

604

Bruis

Brí Ois

605

Brunswick

Brunswick

606

Buffanagh

Both Mhanach

607

Bullockpark

Páirc na mBullán

608

Bunacum

Bun an Choim

609

Bunkimalta

Bun Coimeálta

610

Bunnadober

Bun na dTobar

611

Buolick

Buailic

612

Burgagery-lands East

Burgáiste Thoir

613

Burgagery-lands West

Burgáiste Thiar

614

Burges

An Bhuirgéis

615

Burgesbeg

An Bhuirgéis

616

Burgesland

An Bhuirgéis

617

Burges Mansion

Buirgéis an Tí Mhóir

618

Burges New

An Bhuirgéis Nua

619

Burges West

An Bhuirgéis Thiar

620

Burnchurch

An Teampall Loiscthe

621

Burncourt

An Chúirt Dóite

622

Burntwood Big

An Choill Dóite Mhór

623

Burntwood Little

An Choill Dóite Bheag

624

Butlersfarm

Feirm an Bhuitléaraigh

625

Butler's-land

Fearann an Bhuitléaraigh

626

Butlerslodge

Lóiste an Bhuitléaraigh

627

Butlerstown

Baile na mBuitléarach

628

Byrneskill

Coill Uí Bhroin

629

Cabragh

An Chabrach

630

Caddlestown

Baile an Chaidéalaigh

631

Caherabbey Lower

Mainistir na Cathrach Íochtarach

632

Caherabbey Upper

Mainistir na Cathrach Uachtarach

633

Caherbaun

Cathrach Bhán

634

Caherclogh

Cathair Chloch

635

Caherhoereigh

An Cheathrú Riabhach

636

Cahernahallia

Ceathrú na hAille

637

Cahervillahowe

Cathair Mhaoile hAbha

638

Camea

Camaí

639

Camlin

An Chamlinn

640

Camus

Camas

641

Cappa

An Cheapach

642

Cappaclogh

Ceapach Chloch

643

Cappadine

Ceapach Dhoinn

644

Cappadrummin

Ceap Dromainne

645

Cappagh [ED: Cappagh; Donohill]

An Cheapach [T: An Cheapach; Dún Eochaille]

646

Cappagh [ED: Garrongibbon]

An Cheapach [T: Garrán Ghiobúin]

647

Cappagh [ED: Modeshill]

An Cheapach [T: Maigh Dheisil]

648

Cappaghmore

An Cheapach Mhór

649

Cappaghnagarrane

Ceapach na nGearrán

650

Cappaghrattin

Ceapach Raitin

651

Cappakilleen

Ceapach an Chillín

652

Cappalahan

Ceapach Laithín

653

Cappamurragh

Ceapach Mhurchaidh

654

Cappanakeady

Ceapach na Caodaí

655

Cappanaleigh

Ceapach na Liath

656

Cappanamuck

Ceapach na Muc

657

Cappanasmear

Ceapach na Sméar

658

Cappanavilla

Ceapach an Mhill

659

Cappanilly

Ceapach na nÉileach

660

Capparoe

An Cheapach Rua

661

Cappauniac

An Cheapach

662

Cappoge

An Cheapóg

663

Carew

An Cheathrú

664

Carneybeg

Carnaigh Bheag

665

Carneybrack

Carnaigh Bhreac

666

Carneycastle

Caisleán Charnaí

667

Carneywoodlands

Talamh Coille Charnaí

668

Carragaun

An Carragán

669

Carrick [ED: Ballingarry (CD: Borrisokane Rural)]

An Charraig [T: Baile an Gharraí (CD: Borrisokane (Tuath))]

670

Carrick [ED: Kilbarron]

An Charraig [T: Cill Bharráin]

671

Carrick [ED: Latteragh]

An Charraig [T: Leatracha]

672

Carrick [ED: Monsea]

An Charraig [T: Maigh Saotha]

673

Carrick [ED: Roscrea]

An Charraig [T: Ros Cré]

674

Carrickaneagh

Carraig Ó nEitheach

675

Carrickbeg

An Charraig Bheag

676

Carrickconeen

Ceathrú Choinín

677

Carrick (Dawson)

An Charraig (Dawson)

678

Carrickloughmore

Carraig Luachma

679

Carrick (Maunsell)

An Charraig (Maunsell)

680

Carrick (Peacocke)

An Charraig (Peacocke)

681

Carrigagown North

Carraig an Ghabhann Thuaidh

682

Carrigagown South

Carraig an Ghabhann Theas

683

Carrigaloe

Carraig an Lua

684

Carriganagh

Currach an Fheá

685

Carriganroe

An Carragán Rua

686

Carrigataha

Carraig an tSaithe

687

Carrigatogher (Abbott)

Carraig an Tóchair (Abbott)

688

Carrigatogher (Harding)

Carraig an Tóchair (Harding)

689

Carrigatogher (Ryan)

Carraig an Tóchair (Ryan)

690

Carrigatogher Bog (Abbott)

Móin Charraig an Tóchair (Abbott)

691

Carrigatogher Bog (Harding)

Móin Charraig an Tóchair (Harding)

692

Carrigatogher Bog (Ryan)

Móin Charraig an Tóchair (Ryan)

693

Carrigavisteal

Carraig Mhistéil

694

Carrigawillin

Carraig an Mhuilinn

695

Carrigeen [ED: Clonmel, Rural]

Carraigín na bhFiach [T: Cluain Meala (Tuath)]

696

Carrigeen [ED: Clonoulty West]

An Carraigín [T: Cluain Abhla Thiar]

697

Carrigeen [ED: Glenkeen]

An Carraigín [T: Gleann Caoin]

698

Carrigeen [ED: Kilcommon]

An Carraigín [T: Cill Chomáin]

699

Carrigeen [ED: Killeenasteena]

Carraigín na bhFiach [T: Cillín an Stiabhnaigh]

700

Carrigeen [ED: Nenagh Rural]

An Carraigín [T: An tAonach (Tuath)]

701

Carrigeen [ED: Peppardstown]

Carraigín Bhreannóg [T: Baile Bhriodúnach]

702

Carrigeen [ED: Thurles, Rural]

An Carraigín [T: Durlas (Tuath)]

703

Carrigeensharragh

Carraigín Searrach

704

Carriggal

An Charraig Gheal

705

Carrigmadden

Carraig Mhadaín

706

Carrigmore

An Charraig Mhór

707

Carrollspark

Páirc Uí Chearúill

708

Carron [ED: Killeenasteena]

An Carann [T: Cillín an Stiabhnaigh]

709

Carron [ED: Tipperary, Rural]

An Carann [T: Tiobraid Árann (Tuath)]

710

Carrow [ED: Ardfinnan]

An Cheathrú [T: Ard Fhíonáin]

711

Carrow [ED: Ballysheehan]

An Cheathrú [T: Baile Uí Shíocháin]

712

Carrow [ED: Carrigatogher]

An Cheathrú [T: Carraig an Tóchair]

713

Carrow [ED: Clonoulty West]

An Cheathrú [T: Cluain Abhla Thiar]

714

Carrow [ED: Monsea]

An Cheathrú [T: Maigh Saotha]

715

Carrowbane

An Cheathrú Bhán

716

Carrowclogh

An Cheathrú Chlochach

717

Carrowea

Ceathrú Aodha

718

Carrowkeale [ED: Clonoulty West]

An Cheathrú Chaol [T: Cluain Abhla Thiar]

719

Carrowkeale [ED: Newport]

An Cheathrú Chaol [T: An Port Nua]

720

Carrownaclogh North

Ceathrú na gCloch Thuaidh

721

Carrownaclogh South

Ceathrú na gCloch Theas

722

Carrownaglogh

Ceathrú na gCloch

723

Carrownreddy

Ceathrú an Roide

724

Cashel

Caiseal

725

Cassestown

Baile an Chasaigh

726

Castleblake

Uamhain Sciach

727

Castlecoyne

Caisleán Choinn

728

Castlecranna

Caisleán na Cranncha

729

Castlefogarty

Caisleán Uí Fhógarta

730

Castlegrace

Caisleán an Ghrásaigh

731

Castlehiggins

Caisleán an Hugúnaigh

732

Castlehill

Cnoc an Chaisleáin

733

Castleholding

Gabháltas an Chaisleáin

734

Castlejohn

Caisleán Sheáin

735

Castlekeale

An Caisleán Caol

736

Castlelake

Baile Tarsna Mhic Fheorais

737

Castleleiny

Caisleán Laighnigh

738

Castleough

Caisleán an Locha

739

Castlemoyle North

An Caisleán Maol Thuaidh

740

Castlemoyle South

An Caisleán Maol Theas

741

Castlepark

Páirc an Chaisleáin

742

Castlequarter [ED: Borrisoleigh]

Ceathrú an Chaisleáin [T: Buiríos Uí Luigheach]

743

Castlequarter [ED: Killenaule]

Ceathrú an Chaisleáin [T: Cill Náile]

744

Castlequarter [ED: Latteragh]

Ceathrú an Chaisleáin [T: Leatracha]

745

Castlesheela

Caisleán Shialaigh

746

Castletown [ED: Carrig]

Baile an Chaisleáin [T: An Charraig]

747

Castletown [ED: Castletown]

Baile an Chaisleáin [T: Baile an Chaisleáin]

748

Castletown [ED: Kilbarron]

Baile an Chaisleáin [T: Cill Bharráin]

749

Castletown [ED: Longfordpass]

Baile an Chaisleáin [T: Áth Fhada]

750

Castlewaller

An Choilligh

751

Cathaganstown

Baile an Chatagánaigh

752

Cauteen

An Coitín

753

Chadville

An Bhearna Dhearg

754

Chalkhill

Drom Cailce

755

Chamberlainstown

Baile an tSeomairlínigh

756

Chancellorsland

Fearann an tSeansailéara

757

Chancellorstown Lower

Baile an tSeansailéara Íochtarach

758

Chancellorstown Upper

Baile an tSeansailéara Uachtarach

759

Chantersland

Fearann an Chantaire

760

Charterschool Land

Fearann na Cairtscoile

761

Cheesemount

Cnocán na Cáise

762

Churchfield

Páirc an Teampaill

763

Churchquarter

Ceathrú an Teampaill

764

Clare Beg

An Clár Beag

765

Clare More

An Clár Mór

766

Clareen [ED: Ardmayle]

An Cláirín [T: Ard Máil]

767

Clareen [ED: Ballycahill]

An Cláirín [T: Bealach Achaille]

768

Clareen [ED: Youghalarra]

An Cláirín [T: Eochaill]

769

Clarkill

Clárchoill

770

Clash

An Chlais

771

Clashabreeda

Glaise Bhríde

772

Clashalaher [ED: Tipperary, Rural]

Clais an Leathair [T: Tiobraid Árann (Tuath)]

773

Clashalaher [ED: Tullamain]

Clais an Leathair [T: Tulaigh Mheáin]

774

Clashaniska Lower

Clais an Uisce Íochtarach

775

Clashaniska Upper

Clais an Uisce Uachtarach

776

Clashaniskera

Clais an Eiscire

777

Clashanisky

Clais an Uisce

778

Clashateeaun

Clais an tSiáin

779

Clashavaddra

Clais an Mhadra

780

Clashavickteery

Clais an Mhic Tíre

781

Clashavougha

Clais an Mhacha

782

Clashbeg

An Chlais Bheag

783

Clashdrumsmith

Clais Dhrom Mhic Gabhann

784

Clashduff

An Chlais Dubh

785

Clasheleesha

Clais an Eilísigh

786

Clashganny East

An Chlais Ghainimhe Thoir

787

Clashganny West

An Chlais Ghainimhe Thiar

788

Clashnacrony

Clais na Cróine

789

Clashnagraun

Clais na gCorrán

790

Clashnasmut

Clais na Smut

791

Clashnevin

Clais Naoimhín

792

Clashoquirk

Clais Ó gCuirc

793

Clear's-land

Fearann an Chléirigh

794

Cleghile

Cleachoill

795

Clehile

Cléithchoill

796

Clerkstown

Baile na gCléireach

797

Clermont

Clermont

798

Clobanna

An Chloch Bheannach

799

Clocully

Cloch Chullaí

800

Cloghabreedy

Cloch Bhríde

801

Cloghanacody

Cloch an Mhonacóidigh

802

Cloghane

An Clochán

803

Cloghapistole

Cloch an Phiostólaigh

804

Clogharaily Beg

Cloch an Ráiligh Bheag

805

Clogharaily More

Cloch an Ráiligh Mhór

806

Cloghardeen

Cloch Airdín

807

Cloghaready

Cloch an Riadaigh

808

Cloghateana

Cloch an tSeánaigh

809

Cloghcarrigeen East

Cloch Charraigín Thoir

810

Cloghcarrigeen West

Cloch Charraigín Thiar

811

Clogheen Market

Cloichín an Mhargaidh

812

Clogher

An Clochar

813

Cloghinch

Cloch Inse

814

Cloghjordanpark

Páirc Chloch Shiurdáin

815

Cloghkeating

Cloch Chéitinn

816

Cloghleigh [ED: Aglishcloghane]

An Chloch Liath [T: Eaglais Chlocháin]

817

Cloghleigh [ED: Burgesbeg]

An Chloch Liath [T: An Bhuirgéis]

818

Cloghleigh [ED: Golden]

Na Clocha Liatha [T: An Gabhailín]

819

Cloghmartin

Cloch Mháirtín

820

Cloghonan

Cloch Fhóthannáin

821

Cloghprior

Cloch an Phrióra

822

Clohaskin

Glaise Easa Caoin

823

Cloheenafishoge

Cloichín na Fuiseoige

824

Clohernagh

Clocharach

825

Clohoge

An Chlochóg

826

Clonacody

Cloch an Mhonacóidigh

827

Clonagoose

Cluain Guas

828

Clonakenny

Cluain Uí Chionaoith

829

Clonalea

Cluain Lao

830

Clonalough

Cluain an Locha

831

Clonamicklon

Cluain Ó Míolchon

832

Clonamondra

Cluain na mBanrach

833

Clonamuckoge Beg

Cluain Mocóg Beag

834

Clonamuckoge More

Cluain Mocóg Mór

835

Clonaspoe

Cluain Lis Bó

836

Clonbealy

Cluain Béala

837

Clon Beg

Cluain Beag

838

Clonbonane

Cluain Buinneáin

839

Clonbrassil

Cluain Breasail

840

Clonbrick

Cluain Bric

841

Clonbrogan

Cluain Brógáin

842

Clonbunny

Cluain Buinne

843

Clonbuogh

Cluain Buach

844

Cloncannon

Cluain Canann

845

Cloncorig

Cluain Comhraic

846

Cloncracken

Cluain Craicinn

847

Cloncurry

Cluain Curraigh

848

Clondoty

Cluain Dóite

849

Clone

Cluain

850

Clonedarby

Cluain Diarmada

851

Cloneen

An Cluainín

852

Clonely

Cluain Éilí

853

Cloneska

Cluain Eascann

854

Cloneybrien

Cluain Uí Bhriain

855

Cloneygowny

Cluain na nGaibhne

856

Clonfinane

Cluain Fionnáin

857

Clonfree

Cluain Fraoigh

858

Clonganhue

Cluain Gainiú

859

Clongower

Cluain Gabhra

860

Clongowna

Cluain Gamhna

861

Clonismullen

Cluain Lios Muilinn

862

Clonkelly

Cluain Ceallaigh

863

Clonlahy

Cluain Lacha

864

Clonlusk

Cluain Loiscthe

865

Clonmaine

Cluain Meáin

866

Clonmakilladuff

Cluain Mhic Giolla Dhuibh

867

Clonmona

Cluain Móna

868

Clon More [ED: Inch]

Cluain Mór [T: An Inse]

869

Clonmore [ED: Ballyclerahan]

Cluain Mhór [T: Baile Uí Chléireacháin]

870

Clonmore [ED: Ballynaclogh]

Cluain Mór [T: Baile na Cloiche]

871

Clonmore [ED: Cashel, Rural]

Cluain Mhór [T: Caiseal (Tuath)]

872

Clonmore [ED: Killavinoge]

Cluain Mór [T: Cill Momhéanóg]

873

Clonmore North [ED: Ardmayle]

Cluain Mhór Thuaidh [T: Ard Máil]

874

Clonmore North [ED: Kilcommon]

Cluain Mhór Thuaidh [T: Cill Chomáin]

875

Clonmore South [ED: Ardmayle]

Cluain Mhór Theas [T: Ard Máil]

876

Clonmore South [ED: Kilcommon]

Cluain Mhór Theas [T: Cill Chomáin]

877

Clonmore-walk

Cluain Mhór

878

Clonmurragha

Cluain Mhurchaidh

879

Clonoulty Churchquarter

Ceathrú an Teampaill

880

Clonoulty Curragh

Currach Chluain Abhla

881

Clonoulty Hill

Cnoc Chluain Abhla

882

Clonoura

Cluain Orrtha

883

Clonpet

Cluain Peata

884

Clonraskin

Cluain Rascain

885

Clonsingle

Cluain Singil

886

Clontaaffe

Cluain Tífe

887

Clonteige

Cluain Taidhg

888

Clonwalsh

Cluain an Bhreatnaigh

889

Clonygaheen

Cluain Uí Ghaoithín

890

Clonyharp

Cluain Uí Thorpa

891

Cloon [ED: Ardmayle]

Cluain [T: Ard Máil]

892

Cloon [ED: Latteragh]

Cluain [T: Leatracha]

893

Cloonagh

Cluain Each

894

Cloonanagh

Cluain Eanaigh

895

Cloonawillin

Cluain an Mhuilinn

896

Clooncleagh

Cluain Cliath

897

Cloone

Cluain

898

Clooneen Lower

An Cluainín Íochtarach

899

Clooneen Middle

An Cluainín Láir

900

Clooneen Upper

An Cluainín Uachtarach

901

Cloonfinglass

Cluain Fionnghlaise

902

Clooninihy

Cluain Inthe

903

Cloonmalonga

Cluain Míolchon

904

Cloonmanagh

Cluain Manach

905

Cloonmore

Cluain Mór

906

Cloonyhea

Cluain Uí Shé

907

Cloonyross (Bolton)

Cluain Ros (Bolton)

908

Cloonyross (Percival)

Cluain Ros (Percival)

909

Cloran New

An Cloichreán Nua

910

Cloran Old

An Cloichreán

911

Clybanane

Claí Buinneáin

912

Coalbrook

Glaise an Ghuail

913

Cobbs

Cobbs

914

Coldfields

Na Bánta Fuara

915

Coleraine

Coll Rian

916

Collegeland

Talamh an Choláiste

917

Colman (Cramptmore)

Cill Cholmáin (Cramptmore)

918

Colman (Hennessy)

Cill Cholmáin (Hennessy)

919

Comerford's-lot

Lota an Chomartúnaigh

920

Commanealine

Comán Laighean

921

Commaun Beg

An Comán Beag

922

Commaun More

An Comán Mór

923

Commons [ED: Ardfinnan]

An Coimín [T: Ard Fhíonáin]

924

Commons [ED: Peppardstown]

An Coimín [T: Baile Bhriodúnach]

925

Commons [ED: Thurles, Rural]

An Coitín [T: Durlas (Tuath)]

926

Commons-entire East

An Coimín Thiar

927

Commons-entire West

An Coimín Thoir

928

Commons of Carney

Coimín Charnaí

929

Controversy

Talamh an Chlampair

930

Cooga

An Cúige

931

Coogulla

Cúige Uladh

932

Coolaclamper

Cúil an Chlampair

933

Coolaculla

Cúil Cholla

934

Coolacussane

Cúil an Chuasáin

935

Cooladerry

Cúil an Doire

936

Coolagarranroe

Cúil an Ghearráin Rua

937

Coolagh

Cúlach

938

Coolagorane Lower

Cúil Ó gCuaráin Íochtarach

939

Coolagorane Upper

Cúil Ó gCuaráin Uachtarach

940

Coolaholloga

Cúil Chalgaigh

941

Coolanga Lower

Cúil Eanga Íochtarach

942

Coolanga Upper

Cúil Eanga Uachtarach

943

Coolantallagh

Cúil an Teallaigh

944

Coolanure

Cúil an Iúir

945

Coolapreavan

Cúil an Phréamháin

946

Coolarkin

Cúil Uí Earcáin

947

Coolataggle

Cúil an tSeagail

948

Coolaun

Cill Chúláin

949

Coolbaun [ED: Cooleagh]

An Chúil Bhán [T: An Chuailleach]

950

Coolbaun [ED: Derrycastle]

An Chúil Bhán [T: Doire]

951

Coolbaun [ED: Kilbarron]

An Chúil Bhán [T: Cill Bharráin]

952

Coolbaun [ED: Kilpatrick]

An Chúil Bhán [T: Cill Phádraig]

953

Coolbaun [ED: Tullaghorton]

An Chúil Bhán [T: Tulach Artáin]

954

Coolboreen

Cúil Bhuairchín

955

Coolboy

An Chúil Bhuí

956

Coolcormack

Cúil Chormaic

957

Coolcroo

Cúil Chrú

958

Coolderry [ED: Ardcrony]

Cúil an Doire [T:Ard Cróine]

959

Coolderry [ED: Ballylusky]

Cúldoire [T: Baile Locha Loiscthe]

960

Coolderry [ED: Birdhill]

Cúldoire [T: Cnocán an Éin Fhinn]

961

Coolderry [ED: Clohaskin]

Cúldoire [T: Glaise Easa Caoin]

962

Coolderry [ED: Gortkelly]

Cúldoire [T: Gort Cheallaigh]

963

Coolderry [ED: Kilkeary]

Cúldoire [T: Cill Chéire]

964

Cooldine

An Chúil Doimhin

965

Cooldotia

An Chúil Dóite

966

Cooldrisla

Cúil Drisle

967

Coole [ED: Buolick]

An Chúil [T: Buailic]

968

Coole [ED: Castletown]

An Chúil [T: Baile an Chaisleáin]

969

Coole [ED: Kilcomenty]

An Chúil [T: Cill Chomnaid]

970

Coole [ED: Latteragh]

An Chúil [T: Leatracha]

971

Coole [ED: Tullaghmelan]

An Chúil [T: Tulaigh Mhaoláin]

972

Cooleagh [ED: Cooleagh]

An Chuailleach [T: An Chuailleach]

973

Cooleagh [ED: Graystown]

An Chúil Liath [T: Baile an Ghraeigh]

974

Cooleen [ED: Glenkeen]

An Cúilín [T: Gleann Caoin]

975

Cooleen [ED: Kilcomenty]

An Cúilín [T: Cill Chomnaid]

976

Cooleen [ED: Kilmore]

An Cúilín [T: An Chill Mhór]

977

Cooleens

Na Cúilíní

978

Cooleeny

Na Cúilíní

979

Cooleeshill

An Chúil Íseal

980

Coolgarran

Cúil Gharráin

981

Coolgarrane

Cúil Ghearráin

982

Coolgort [ED: Borrisoleigh]

An Cúlghort [T: Buiríos Uí Luigheach]

983

Coolgort [ED: Templeneiry]

An Cúlghort [T: Teampall Néire]

984

Coolkennedy

Cúil Uí Chinnéide

985

Coolkereen

Cúil Chéirín

986

Coolkill

An Chúlchoill

987

Coolkip

Cúil Chip

988

Coolmore

An Chúil Mhór

989

Coolmoyne

Cúil Mhaighin

990

Coolmoyne (Fennell)

Cúil Mhaighin (Fennell)

991

Coolmoyne (Taylor)

Cúil Mhaighin (Taylor)

992

Coolnacalla

Cúil an Chalaidh

993

Coolnadornory

Cúil na dTornóirí

994

Coolnagrower

Cúil na gCreabhar

995

Coolnagun

Cúil na gCon

996

Coolnaherin

Cúil Leathfhearainn

997

Coolnamoney

Cúil na Muine

998

Coolnamunna

Cúil na Moinge

999

Coolnashinnagh

Cúil na Sionnach

1000

Coologe [ED: Aghnameadle]

An Chúlóg [T: Áth na Méadal]

1001

Coologe [ED: Templeneiry]

An Chúlóg [T: Teampall Néire]

1002

Cooloran

Cúil Eoghainín

1003

Coolquill

An Chúlchoill

1004

Coolross [ED: Kilcomenty]

An Cúlros [T: Cill Chomnaid]

1005

Coolross [ED: Rathcabban]

An Cúlros [T: Ráth Cabáin]

1006

Coolruntha

Cúil Rúnta

1007

Cooneen [ED: Castletown]

An Cuainín [T: Baile an Chaisleáin]

1008

Cooneen [ED: Dolla]

An Cuainín [T: An Doladh]

1009

Cooneen South

An Cuainín Theas

1010

Coonmore

An Cuan Mór

1011

Cooper's-lot

Lota an Chúipéaraigh

1012

Coorevin

Comhar Éimhín

1013

Corbally [ED: Castletown]

An Corrbhaile [T: Baile an Chaisleáin]

1014

Corbally [ED: Clonoulty East]

An Corrbhaile [T: Cluain Abhla Thoir]

1015

Corbally [ED: Drangan]

An Corrbhaile [T: Drongán]

1016

Corbally [ED: Thurles, Rural]

An Corrbhaile [T: Durlas (Tuath)]

1017

Cordangan

An Corrdhaingean

1018

Corderry

Cora Dhoire

1019

Cormackstown

Baile Chormaic

1020

Cornalack

Ceathrú na Leac

1021

Cornamult

Ceathrú na mBocht

1022

Cornhill

Cnoc an Arbhair

1023

Cornode

Corr an Fhóid

1024

Corrabella

Cora Beile

1025

Corraduff

An Currach Dubh

1026

Corralough

An Corrloch

1027

Corraquill

An Chorrchoill

1028

Corravally

An Corrbhaile

1029

Corriga

Carraigigh

1030

Corrogebeg

Corróg Bheag

1031

Corrogemore

Corróg Mhór

1032

Corrowle

Corr Abhall

1033

Corville

An Corrbhaile

1034

Cottage

An Cotáiste

1035

Coum (Allen)

An Com (Allen)

1036

Coumbeg [ED: Derrycastle]

An Com Beag [T: Doire]

1037

Coumbeg [ED: Upperchurch]

An Com Beag [T: An Teampall Uachtarach]

1038

Coumnageeha

Comainn na Gaoithe

1039

Coumnagillagh

Com na gCoileach

1040

Coum (Parker)

An Com (Parker)

1041

Coumroe

An Com Rua

1042

Courthill

Cnocán na Cúirte

1043

Cowbawn

Bán na mBó

1044

Crab

Crab

1045

Cragg

An Chraig

1046

Craiguedarg

An Ghráig Dhearg

1047

Crampcastle

Caisleán an Chrompaigh

1048

Cranagh

Crannach

1049

Cranahurt

Crannthairt

1050

Cranavaneen

Crann an Bháinín

1051

Cranna

Crannach

1052

Crannagh [ED: Burncourt]

Crannach [T: An Chúirt Dóite]

1053

Crannagh [ED: Monsea]

Crannach [T: Maigh Saotha]

1054

Crannavone

Crunnmhóin

1055

Creeragh

An Criathrach

1056

Cregg

An Chreig

1057

Creggane

An Creagán

1058

Crehanagh North

An Chreathánach Thuaidh

1059

Crehanagh South

An Chreathánach Theas

1060

Croan

An Cruán

1061

Croane

An Cruán

1062

Croan Lower

Cruán Íochtarach

1063

Croan Upper

Cruán Uachtarach

1064

Croghan

Cruachán

1065

Crohan

An Cruán

1066

Crohane Lower

Cruachán Íochtarach

1067

Crohane Upper

Cruachán Uachtarach

1068

Cronavone

Crunnmhóin

1069

Cronekill

Crónchoill

1070

Crossanagh

An Chasánach

1071

Crossard

An Chros Ard

1072

Crossayle

Crosaill

1073

Crosscannon

Cros Cheanann

1074

Crossoge

An Chrosóg

1075

Crossoges

Na Crosóga

1076

Crotta

An Chrotach

1077

Croughta

An Crochta

1078

Cruboge

Crúbóg

1079

Crumlin Big

Cromghlinn Mhór

1080

Crumlin Little

Cromghlinn Bheag

1081

Crutta North

An Chrotach Thuaidh

1082

Crutta South

An Chrotach Theas

1083

Cuckoo-hill

Cnoc na Caillí

1084

Cullagh

An Choilleach

1085

Cullahill [ED: Bourney East]

An Chúlchoill [T: Boirinn Thoir]

1086

Cullahill [ED: Glenkeen]

An Chúlchoill [T: Gleann Caoin]

1087

Cullaun

Collán

1088

Culleen

An Coillín

1089

Culleenagh

An Choillíneach

1090

Cullen

Cuilleann

1091

Cullenagh [ED: Ballina]

An Chuileannach [T: Béal an Átha]

1092

Cullenagh [ED: Burncourt]

An Chuileannach [T: An Chúirt Dóite]

1093

Cullenagh South

An Chuileannach Theas

1094

Cumask

Cumasc

1095

Cummer

An Comar

1096

Cummer Beg

An Comar Beag

1097

Cummer More

An Comar Mór

1098

Cummer (Mulloghney)

An Comar (Mulloghney)

1099

Cummer (Quinlan)

An Comar (Quinlan)

1100

Cunnahurt East

Conthairt Thiar

1101

Cunnahurt West

Conthairt Thoir

1102

Currabaha

Currach Beithí

1103

Curraduff

An Currach Dubh

1104

Curragh [ED: Ballybacon]

An Currach [T: Baile Uí Bhéacáin]

1105

Curragh [ED: Castletown]

An Currach [T: Baile an Chaisleáin]

1106

Curragh [ED: Latteragh]

An Currach [T: Leatracha]

1107

Curragh [ED: Uskane]

An Currach [T: Uisceán]

1108

Curraghadobbin

Currach Doibín

1109

Curraghaneety

Currach an Fhaoitigh

1110

Curraghanuddy

Currach an Odaigh

1111

Curragharneen

Currach Airnín

1112

Curraghatoor

Currach an Tuair

1113

Curraghaviller

Currach an Bhiolair

1114

Curraghavoke

Currach an Bhuaic

1115

Curraghbaun

An Currach Bán

1116

Curraghcarroll

Currach Uí Chearúill

1117

Curraghcloney [ED: Kilcoran]

Currach Cluana [T: Cill Chuaráin]

1118

Curraghcloney [ED: Newcastle]

Currach Cluana [T: An Caisleán Nua]

1119

Curraghduff [ED: Killoscully]

An Currach Dubh [T: Cill Ó Scolaí]

1120

Curraghduff [ED: Upperchurch]

An Currach Dubh [T: An Teampall Uachtarach]

1121

Curraghfurnisha

Currach na Foirise

1122

Curraghglass [ED: Borrisoleigh]

An Currach Glas [T: Buiríos Uí Luigheach]

1123

Curraghglass [ED: Lorrha East]

Na Curraithe Glasa [T: Lothra Thoir]

1124

Curraghgraigue

Currach na Gráige

1125

Curraghgraigue Lower

An Chorrghráig Íochtarach

1126

Curraghgraigue Upper

An Chorrghráig Uachtarach

1127

Curraghkeal

An Currach Caol

1128

Curraghleigh [ED: Dolla]

An Currach Liath [T: An Doladh]

1129

Curraghleigh [ED: Glenkeen]

An Currach Liath [T: Gleann Caoin]

1130

Curraghmarky

Currach Marcaigh

1131

Curraghmore [ED: Ballina]

An Currach Mór [T: Béal an Átha]

1132

Curraghmore [ED: Finnoe]

An Currach Mór [T: Fionnú]

1133

Curraghmore [ED: Kilbarron]

An Currach Mór [T: Cill Bharráin]

1134

Curraghmore [ED: Loughmore]

An Currach Mór [T: Luachma]

1135

Curraghnaboola

Currach na Buaile

1136

Curraghnamoe

Currach na mBoth

1137

Curraghnatinny

Currach na Tinne

1138

Curraghpoor

Currach an Phaoraigh

1139

Curraghscarteen

Currach Scairtín

1140

Curraghslagh

An Currach Salach

1141

Curraghtarsna

An Currach Tarsna

1142

Curraghtemple

Currach an Teampaill

1143

Curraheen [ED: Aghnameadle]

An Curraichín [T: Áth na Méadal]

1144

Curraheen [ED: Ballybacon]

An Curraichín [T: Baile Uí Bhéacáin]

1145

Curraheen [ED: Ballymurreen]

An Curraichín [T: Baile Amoraoin]

1146

Curraheen [ED: Curraheen]

An Curraichín [T: An Curraichín]

1147

Curraheen [ED: Greenhall]

An Curraichín [T: Béal Reithín]

1148

Curraheen [ED: Nenagh Rural]

An Curraichín [T: An tAonach (Tuath)]

1149

Curraheen [ED: Newtown]

An Curraichín [T: An Baile Nua]

1150

Curraheen [ED: Peppardstown]

An Curraichín [T: Baile Bhriodúnach]

1151

Curraheenduff

An Curraichín Dubh

1152

Curraleigh East

Cora Liath Thoir

1153

Curraleigh West

Cora Liath Thiar

1154

Currasilla Lower

Currach Saileach Íochtarach

1155

Currasilla Upper

Currach Saileach Uachtarach

1156

Curreeny

Na Coirríní

1157

Curreeny Commons

Coimín na gCoirríní

1158

Currenstown

Baile Uí Chuirrín

1159

Curryquin

Currach Uí Chuinn

1160

Curtistown

Baile an Chúirtéisigh

1161

Cushmona

Cois Móna

1162

Dangan

An Daingean

1163

Dangandargan

Daingean Deargáin

1164

Dangansallagh

Daingean Salach

1165

Dary

Dáirigh

1166

Dawson's-bog

Móin Dosáin

1167

Deansgrove

Garrán an Deagánaigh

1168

Decoy

Clais Chiaráin

1169

Deerpark [ED: Carrick-on-Suir Rural]

Páirc na bhFianna [T: Carraig na Siúire (Tuath)]

1170

Deerpark [ED: Cashel, Rural]

Páirc na bhFianna [T: Caiseal (Tuath)]

1171

Deerpark [ED: Kilcooly]

Páirc na bhFianna [T: Cill Chúile]

1172

Deerpark [ED: Kilfeakle]

Páirc na bhFianna [T: Cill Fhiacal]

1173

Deerpark [ED: Kilmore]

Páirc na bhFia [T: An Chill Mhór]

1174

Deerpark [ED: Shronell]

Páirc an Fhiaigh [T: Srónaill]

1175

Deerpark [ED: Tullaghmelan]

Páirc na bhFianna [T: Tulaigh Mhaoláin]

1176

Deerpark-lodge

Lóiste Pháirc na bhFianna

1177

Demesne

An Diméin

1178

Demone

Dúmóin

1179

Derravoher

Doire an Bhóthair

1180

Derravoher Lower

Doire an Bhóthair Íochtarach

1181

Derreen

An Doirín

1182

Derricknew

Doire an Chneamha

1183

Derries

Na Doirí

1184

Derrinlee

Doire an Lao

1185

Derrinlieragh

Doirín Ladhrach

1186

Derrinsallow

Doirín Salach

1187

Derrinvohil

Doire an Bhuachalla

1188

Derry [ED: Loughmoe]

Doire [T: Luachma]

1189

Derry [ED: Rathcabban]

Doire [T: Ráth Cabáin]

1190

Derrybane

Doire Bán

1191

Derrybeg

Doire Beag

1192

Derrybreen

Doire Uí Bhriain

1193

Derrycallaghan

Doire Uí Cheallacháin

1194

Derrycarney

Doire Uí Chearnaigh

1195

Derrycloney

Doire Chluana

1196

Derrycoogh

Doire Chua

1197

Derry Demesne

Diméin Dhoire

1198

Derryfadda

Doire Fada

1199

Derrygareen

Doire Ghairín

1200

Derrygrath Lower

Deargráth Íochtarach

1201

Derrygrath Upper

Deargráth Uachtarach

1202

Derryhogan

Doire Uí Ógáin

1203

Derrylahan

Doire Leathan

1204

Derrylaughta

Doire Lochta

1205

Derryleigh

Doire Liath

1206

Derryluskan

Doire Luascáin

1207

Derrymore [ED: Clonoulty East]

Doire Mór [T: Cluain Abhla Thoir]

1208

Derrymore [ED: Roscrea]

Doire Mór [T: Ros Cré

1209

Derrynasling

Doire na Sleimhne

1210

Derryvale

Gleann an Doire

1211

Derryvella

Doire Mheille

1212

Derryville

Doire Bhile

1213

Division, The

An Roinn

1214

Dogstown [ED: Gortkelly]

Cnocán an Mhadra [T: Gort Cheallaigh]

1215

Dogstown [ED: Killeenasteena]

Baile na Madraí [T: Cillín an Stiabhnaigh]

1216

Donaghmore

Domhnach Mór

1217

Donaskeagh

Dún na Sciach

1218

Donegal

Dún na nGall

1219

Donnybrook

Domhnach Broc

1220

Donohill Lands

Dún Eochaille

1221

Doolis

Dúlios

1222

Doon [ED: Clogheen]

An Dún [T: An Chloichín]

1223

Doon [ED: Clonmel, Rural]

An Dún [T: Cluain Meala (Tuath)]

1224

Doonane

An Dúnán

1225

Doonoor

Dún Uabhair

1226

Dooree Commons

Dúraí

1227

Doorish

Dúrois

1228

Dorneyswell

Tobar Uí Dhorna

1229

Doughill

Dúchoill

1230

Doughkill

Dúchoill

1231

Dovea Lower

An Dubhfhéith Íochtarach

1232

Dovea Upper

An Dubhfhéith Uachtarach

1233

Downamona

Dún na Móna

1234

Drangan Beg

Drongán Beag

1235

Drangan More

Drongán Mór

1236

Drish

An Drís

1237

Drishane

Driseán

1238

Drishoge

Driseog

1239

Drom

An Drom

1240

Dromard Beg

An Drom Ard Beag

1241

Dromard More

An Drom Ard Mór

1242

Dromin

An Dromainn

1243

Drominagh

Drom Aidhneach

1244

Drominagh Demesne

Diméin Dhrom Aidhneach

1245

Drominagh Wood

Coill an Ó

1246

Dromineer

Drom Inbhir

1247

Dromline

Drom Laighin

1248

Dromomarka

Drom Ó Marcaigh

1249

Dromomarka (College)

Drom Ó Marcaigh an Choláiste

1250

Drum [ED: Aglishcloghane]

An Drom [T: Eaglais Chlocháin]

1251

Drum [ED: Castletown]

An Drom [T: Baile an Chaisleáin]

1252

Drum [ED: Clonoulty West]

An Drom [T: Cluain Abhla Thiar]

1253

Drumbane [ED: Derrycastle]

An Drom Bán [T: Doire]

1254

Drumbane [ED: Moyaliff]

An Drom Bán [T: Maigh Ailbhe]

1255

Drumbaun [ED: Borrisnoe]

An Drom Bán [T: An Bhuiríos Nua]

1256

Drumbaun [ED: Killoscully]

An Drom Bán [T: Cill Ó Scolaí]

1257

Drumclieve

Drom Cliabh

1258

Drumcomoge

Drom Camóige

1259

Drumdeel

Drom Díl

1260

Drumdiha

Drom Daibhche

1261

Drumgill

Drom Gill

1262

Drumgower

Drom Gabhair

1263

Druminda

Dromainn Dáith

1264

Druminure

Drom an Iúir

1265

Drumleagh

An Drom Liath

1266

Drumlummin

Drom Lomáin

1267

Drummin

An Dromainn

1268

Drumminacroahy

Dromainn na Cruaiche

1269

Drumminacunna

Dromainn an Chonnaidh

1270

Drumminagower

Dromainn an Ghabhair

1271

Drumminascart

Dromainn na Scairte

1272

Drumminnagleagh

Dromainn na gCliath

1273

Drumminphilip

Dromainn Philib

1274

Drummonaclara

Dromainn an Chláraigh

1275

Drummond

An Dromainn

1276

Drumnamahane

Dromainn na Meathán

1277

Drumnamahane-island

Oileán Dhromainn na Meathán

1278

Drumroe [ED: Ballylusky]

An Drom Rua [T: Baile Locha Loiscthe]

1279

Drumroe [ED: Coolagarranroe]

An Drom Rua [T: Cúil an Ghearráin Rua]

1280

Drumtarsna

An Drom Tarsna

1281

Drumwood [ED: Clogher]

Coill an Droma [T: An Clochar]

1282

Drumwood [ED: Drumwood]

Coill an Droma [T: Coill an Droma]

1283

Dually

Dumha Aille

1284

Duncummin

Dún Cuimín

1285

Dundrum

Dún Droma

1286

Dunguib

Dún Goib

1287

Earlshill

Cnoc an Iarla

1288

Eastlone

Lón Thoir

1289

Eastwood

An Choill Thoir

1290

Edenmore

Éadan Mór

1291

Elmhill

An Lios Bán

1292

Eminiska

Ime an Uisce

1293

Emlagh

Imleach

1294

Emly

Imleach

1295

Englishtown

An Baile Gallda

1296

Erinagh

Oireanach

1297

Erry

Oireadh

1298

Esker

An Eiscir

1299

Eustaceland

Fearann Iústáis

1300

Everardsgrange

Gráinseach Éibhearaird

1301

Faddan Beg

An Feadán Beag

1302

Faddan More

An Feadán Mór

1303

Faha

An Fhaiche

1304

Falleen

An Faillín

1305

Falleeny

Na Faillíní

1306

Fana

Feánna

1307

Fanit

Feánait

1308

Fanningsbog

Móin an Fhainínigh

1309

Fantane North

Fantán Thuaidh

1310

Fantane South

Fantán Theas

1311

Farnamurray

Fearann Mhaolmhuire

1312

Farneigh

Fearnaigh

1313

Farneybridge

Droichead na Fearna

1314

Farneybridge-hill

Cnoc Dhroichead na Fearna

1315

Farran

Fearann na Leathsheisrí

1316

Farranacahill

Fearann Ó gCathail

1317

Farranaclara

Fearann an Chláraigh

1318

Farranacliff

Fearann an Chlaímh

1319

Farranaderry

Fearann Doire

1320

Farranaleen

Fearann Mháibín

1321

Farranamanagh

Fearann na Manach

1322

Farranaraheen

Fearann Craithín

1323

Farranasa

Fearann an Ásaigh

1324

Farranavarra

Fearann an Bharraigh

1325

Farranavulla

Fearann an Mhullaigh

1326

Farraneshagh

Fearann Eiseach

1327

Farranjordan

Fearann Siurdáin

1328

Farrankindry

Fearann an Chriathradóra

1329

Farranlahassery

Fearann na Leathsheisrí

1330

Farranliney

Fearann Laighnigh

1331

Farranmacbrien

Fearann Mhic Bhriain

1332

Farrannagark

Fearann na gCearc

1333

Farranreigh

An Fearann Riabhach

1334

Farranrory Lower

Fearann Ruairí Íochtarach

1335

Farranrory Upper

Fearann Ruairí Uachtarach

1336

Farranshea

Fearann Uí Shé

1337

Fatthen

Faiteann

1338

Fawnagowan

Fán an Ghabhann

1339

Fawnlough

Fánlach

1340

Fee Beg

An Fiodh Beag

1341

Fee More [ED: Borrisokane]

An Fiodh Mór [T: Buiríos Uí Chéin]

1342

Feemore [ED: Derrygrath]

Fia Mór [T: Deargráth]

1343

Fehoonree

Féichiúin an Rí

1344

Feigh

Fia

1345

Feigh East

Fia Thoir

1346

Feigh West

Fia Thiar

1347

Fenane

An Fionnán Mór

1348

Fennor

Fionnúir

1349

Ferryhouse

Tigh an Chalaidh

1350

Fertiana

Feart Éanna

1351

Fethard

Fiodh Ard

1352

Fiddane

An Feadán

1353

Figlash

Fiodh Glaise

1354

Fihertagh

Fiothartach

1355

Finnahy

Finnithe

1356

Firgrove

An Claí Fada

1357

Firmount

Firmount

1358

Fishmoyne

Fia Múin

1359

Flemingstown

Baile an Phléimeannaigh

1360

Flemingstown

Baile an Phléimeannaigh

1361

Foilacamin

Faill an Chaimín

1362

Foilaclug

Faill an Chloig

1363

Foilagoule

Faill an Ghabhail

1364

Foildarg

An Fhaill Dearg

1365

Foildarragh

Faill na Darach

1366

Foildarrig

An Fhaill Dearg

1367

Foilduff

An Fhaill Dubh

1368

Foilduff (Jackson)

An Fhaill Dubh (Jackson)

1369

Foilmacduff

Faill na Muice Duibhe

1370

Foilmahonmore

Faill Mhathúna Mhóir

1371

Foilmarnell Lower

Faill an Mhairnéalaigh Íochtarach

1372

Foilmarnell Upper

Faill an Mhairnéalaigh Uachtarach

1373

Foilnacanony

Faill na Ceanainne

1374

Foilnaman

Faill na mBan

1375

Foilnamuck

Faill na Muc

1376

Foilycleary

Faill Uí Chléirigh

1377

Forest

An Seisceann

1378

Forgestown

Baile an Fhuinséaraigh

1379

Fortmoy

Fódmhaigh

1380

Fortyacres

Daichead Acra

1381

Foulkstown

Baile Fúca

1382

Foxfort

An Ráth Rua

1383

Foxhall

Foxhall

1384

Freagh

An Fraoch

1385

Freaghduff

An Fraoch Dubh

1386

Frehans

Na Fraocháin

1387

Friarsfield

Gort na mBráthar

1388

Friarsgrange

Gráinseach na mBráthar

1389

Frolick

An Fhrailic

1390

Furze

An tAiteann

1391

Fussough

Fosach

1392

Gaile

Gael

1393

Galbertstown Lower

Baile Ghealbhaird Íochtarach

1394

Galbertstown Upper

Baile Ghealbhaird Uachtarach

1395

Galbooly

An Ghallbhuaile

1396

Galbooly Little

An Ghallbhuaile Bheag

1397

Gammonsfield

Gort an Ghambúnaigh

1398

Garnavilla

Garrán an Bhile

1399

Garracummer

Garraí an Chomair

1400

Garranacanty

Garrán an Cheantaigh

1401

Garranacleary

Garrán an Chléirigh

1402

Garranacool

Garrán Niocóil

1403

Garranakeevin

Garrán Uí Chiabháin

1404

Garranakilka

Garrán na Caoilce

1405

Garranashingaun

Garrán na Seangán

1406

Garranbeg

An Garrán Beag

1407

Garrancasey

Garraí an Chathasaigh

1408

Garrandee

Carn Daoi

1409

Garrandillon

Garrán an Díolúnaigh

1410

Garrane [ED: Ballingarry (CD: Borrisokane Rural)]

An Garrán [T: Baile an Gharraí (CC: Buiríos Uí Chéin (Tuath))]

1411

Garrane [ED: Ballygriffin]

An Garrán [T: Baile Ghrífín]

1412

Garrane [ED: Borrisoleigh]

An Garrán [T: Buiríos Ó Luigheach]

1413

Garrane [ED: Kilbarron]

An Garrán [T: Cill Bharráin]

1414

Garrane [ED: Killenaule]

An Garrán [T: Cill Náile]

1415

Garrane [ED: Kilnaneave]

An Garrán [T: Cill na Naomh]

1416

Garrane [ED: Latteragh]

An Garrán [T: Leatracha]

1417

Garrangibbon

Garrán Ghiobúin

1418

Garrangrena Lower

Garrán Gréine Íochtarach

1419

Garrangrena Upper

Garran Gréine Uachtarach

1420

Garrankyle

Garrán Coill

1421

Garranlea

Carn Léith

1422

Garranmore [ED: Ballysheehan]

An Garrán Mór [T: Baile Uí Shíocháin]

1423

Garranmore [ED: Castletown]

An Garrán Mór [T: Baile an Chaisleáin]

1424

Garranmore [ED: Clonoulty East]

An Garrán Mór [T: Cluain Abhla Thoir]

1425

Garranroe

An Garrán Rua

1426

Garransilly

Garrán Saileach

1427

Garranthurles

Garrán Durlais

1428

Garraun [ED: Ballysheehan]

An Garrán [T: Baile Uí Shíocháin]

1429

Garraun [ED: Birdhill]

An Garrán [T: Cnocán an Éin Fhinn]

1430

Garraun [ED: Cashel, Rural]

An Garrán [T: Caiseal (Tuath)]

1431

Garraun [ED: Cloghjordan]

An Garrán [T: Cloch Shiurdáin]

1432

Garraun [ED: Graigue (CD: Cashel Rural)]

Garrán an Drácaigh [T: An Ghráig (CC: Caiseal (Tuath))]

1433

Garraun [ED: Rahelty]

An Garrán [T: Ráth Eilte]

1434

Garraunanearla

Garrán an Iarla

1435

Garraunbeg

An Garrán Beag

1436

Garraunfadda

An Garrán Fada

1437

Garraunorish

Garrán Fheorais

1438

Garravally

An Garbhaile

1439

Garrinch

Garinse

1440

Garryandrew North

Garraí Aindrín Thuaidh

1441

Garryandrew South

Garraí Aindrín Theas

1442

Garryard [ED: Nodstown]

An Garraí Ard [T: Baile na Nodach]

1443

Garryard [ED: Uskane]

An Garraí Ard [T: Uisceán]

1444

Garryard East

An Garraí Ard Thoir Thoir)

1445

Garryard West

An Garraí Ard Thiar

1446

Garrybaun

An Garraí Bán

1447

Garryclogh

Garraí Cloiche

1448

Garryclogher

Garraí Chlochair

1449

Garrycloher

Garraí Cloichir

1450

Garryclohy

Garraí Cloiche

1451

Garryduff [ED: Ardfinnan]

An Garraí Dubh [T: Ard Fhíonáin]

1452

Garryduff [ED: Kilmurry]

An Garraí Dubh [T: Cill Mhuire]

1453

Garryduff [ED: Monsea]

An Garraí Dubh [T: Maigh Saotha]

1454

Garryduff [ED: Newcastle]

An Garraí Dubh [T: An Caisleán Nua]

1455

Garryduff [ED: Tipperary, Rural]

An Garraí Dubh [T: Tiobraid Árann (Tuath)]

1456

Garryduff East

An Garraí Dubh Thoir

1457

Garryduff West

An Garraí Dubh Thiar

1458

Garryglass

An Garraí Glas

1459

Garryheakin

Garraí Héicín

1460

Garrykennedy

Garraí Uí Chinnéide

1461

Garrymacteige

Garrán Mhic Thaidhg

1462

Garrymore [ED: Carrigatogher]

An Garraí Mór [T: Carraig an Tóchair]

1463

Garrymore [ED: Kilcoran]

An Garraí Mór [T: Cill Chuaráin]

1464

Garrymorris

Garraí Mhuiris

1465

Garrynafana

Garraí na Fána

1466

Garrynagree

Garraí na Graí

1467

Garrynamona

Garraí na Móna

1468

Garrynatineel

Garraí na Tiníle

1469

Garryncurry

Garrán an Churraigh

1470

Garryndrihid

Garraí an Droichid

1471

Garrynoe

An Garraí Nua

1472

Garryntemple

Garraí an Teampaill

1473

Garryroan

Garraí an Ruáin

1474

Garryroe [ED: Ardfinnan]

An Garraí Rua [T: Ard Fhíonáin]

1475

Garryroe [ED: Derrygrath]

An Garraí Rua [T: Deargráth]

1476

Garryroe [ED: Inishlounaght]

An Garraí Rua [T: Inis Leamhnachta]

1477

Garrysallagh

An Garraí Salach

1478

Garryshane [ED: Inishlounaght]

Garraí Sheáin [T: Inis Leamhnachta]

1479

Garryshane [ED: Kilmucklin]

Garraí Sheáin [T: Cill Mhíolchon]

1480

Garryskillane

Garraí Uí Chilleáin

1481

Garryteige

Garraí Thaidhg

1482

Garryvanus

Garraí Mhaonais

1483

Garryvicleheen

Garraí Mhic Léithín

1484

Gatterstown

Baile na gCatach

1485

Gaulross

Gallros

1486

George's-land

Fearann Sheoirse

1487

Giantsgrave

An Chloch Fhada

1488

Glascloyne

Glaschluain

1489

Glassdrum

An Glasdrom

1490

Glastrigan

Glas Deargáin

1491

Glebe [ED: Clonmel East, Urban]

Cill Rónáin [T: Cluain Meala Thoir (Uirbeach)]

1492

Glebe [ED: Donohill]

An Ghléib [T: Dún Eochaille]

1493

Glebe [ED: Killadriffe]

An Ghléib [T: Cill Airdrí]

1494

Glebe [ED: Killavinoge]

An Ghléib [T: Cill Momhéanóg]

1495

Glebe [ED: Kilmucklin]

An Ghléib [T: Cill Mhíolchon]

1496

Glebe [ED: Knigh]

An Ghléib [T: An Cnaoi]

1497

Glebe [ED: Moyaliff]

An Ghléib [T: Maigh Ailbhe]

1498

Glebe [ED: Roscrea]

An Ghléib [T: Ros Cré]

1499

Glebe [ED: Thurles, Urban]

An Ghléib [T: Durlas (Uirbeach)]

1500

Glenacre

Gleann Acra

1501

Glenacunna [ED: Ballyporeen]

Gleann an Chonnaidh [T: Béal Átha Póirín]

1502

Glenacunna [ED: Garrangibbon]

Gleann an Chonnaidh [T: Garrán Ghiobúin]

1503

Glenaguile

Gleann an Ghaill

1504

Glenahilty

Gleann na hEilte

1505

Glenalemy

Gleann na Léime

1506

Glenaviegh

Gleann na bhFia

1507

Glenawinna

Gleann an Mhuine

1508

Glenbane

An Gleann Bán

1509

Glenbane Lower

An Gleann Bán Íochtarach

1510

Glenbane Upper

An Gleann Bán Uachtarach

1511

Glenbeg

An Gleann Beag

1512

Glenbeha

Gleann Beitheach

1513

Glenbower

Gleann Bodhar

1514

Glenbreedy

Gleann Bhríde

1515

Glencallaghan

Gleann Uí Cheallacháin

1516

Glencarbry

Gleann Chairbre

1517

Glenconnor

Gleann Chonchúir

1518

Glencoshabinnia

Gleann Coise Binne

1519

Glencroe

Gleann Cró

1520

Glencrue

Gleann Creamha

1521

Glenduff

An Gleann Dubh

1522

Glenfinshinagh

Gleann Fuinseannach

1523

Glengaddy

Gleann an Ghadaí

1524

Glengall

Gleann Gall

1525

Glengar

An Gleann Gearr

1526

Glengarra

Gleann Garaidh

1527

Glengarriff

An Gleann Garbh

1528

Glengoole North

Gleann an Ghuail Thuaidh

1529

Glengoole South

Gleann an Ghuail Theas

1530

Gleninchnaveigh

Gleann Inse na bhFia

1531

Glenkeen

Gleann Caoin

1532

Glenmore Lower

An Gleann Mór Íochtarach

1533

Glenmore Upper

An Gleann Mór Uachtarach

1534

Glennaclohalea

Gleann na Cloiche Léithe

1535

Glennagat

Gleann na gCat

1536

Glennanoge

Gleann na nÓg

1537

Glennariesk

Gleann na Riasc

1538

Glennaskagh

Gleann na Sceach

1539

Glennaslaud

Gleann na Slád

1540

Glenough Lower

Gleann Achaidh Íochtarach

1541

Glenough Upper

Gleann Achaidh Uachtarach

1542

Glenpaudeen

Gleann Pháidín

1543

Glenreagh

An Gleann Riabhach

1544

Glenreagh Beg

An Gleann Riabhach Beag

1545

Glenreagh More

An Gleann Riabhach Mór

1546

Glentane

An Gleanntán

1547

Glentara

Gleann Dá Tharbh

1548

Goldengarden

Garraí Orrtha

1549

Goldengrove

An Garrán

1550

Goldenhills

Cnocáin an Ghabhailín

1551

Gormanstown

Baile Uí Ghormáin

1552

Gortaclivore

Gort an Chlaí Mhóir

1553

Gortacoula

Gort an Chuaille

1554

Gortacullin

Gort an Chuilinn

1555

Gortaculrush

Gort an Chúlrois

1556

Gortacurra

Gort an Churraigh

1557

Gortadalaun

Gort na dTulán

1558

Gortaderry

Gort an Doire

1559

Gortagarry

Gort an Gharraí

1560

Gortagea

Gort an Ghé

1561

Gortagowlane

Gort an Ghabhláin

1562

Gortahoola

Gort an Chuaille

1563

Gortahumma

Gort an Choma

1564

Gortakilleen

Gort an Chillín

1565

Gortaknockeare

Gort an Choinicéir

1566

Gortalough

Gort an Locha

1567

Gortanassy East

Gort an Easaigh Thoir

1568

Gortanassy West

Gort an Easaigh Thiar

1569

Gortanerrig

Gort an Eirig

1570

Gortaniddan

Gort an Fheadáin

1571

Gortanoura

Gort an Fhuaráin

1572

Gortard

An Gort Ard

1573

Gortarush Lower

Gort an Rois Íochtarach

1574

Gortarush Upper

Gort an Rois Uachtarach

1575

Gortataggart

Gort an tSagairt

1576

Gortatemple

Gort an Teampaill

1577

Gortatooda

Gort an Túda

1578

Gortavalla [ED: Cloghjordan]

Gort an Bhealaigh [T: Cloch Shiurdáin]

1579

Gortavalla [ED: Tipperary East, Urban]

Gort an Bhaile [T: Tiobraid Árann Thoir (Uirbeach)]

1580

Gortavoher East

Gort an Bhóthair Thoir

1581

Gortavoher West

Gort an Bhóthair Thiar

1582

Gortawoer

Gort an Tuair

1583

Gortbrack

An Gort Breac

1584

Gortderryboy

Gort Doire Bhuí

1585

Gortdrum

Gort Droma

1586

Gorteen [ED: Bourney West]

An Goirtín [T: Boirinn Thiar]

1587

Gorteen [ED: Emly]

An Goirtín [T: Imleach]

1588

Gorteen [ED: Finnoe]

An Goirtín [T: Fionnú]

1589

Gorteen [ED: Kilmucklin]

An Goirtín [T: Cill Mhíolchon]

1590

Gorteenadiha [ED: Gortkelly]

Goirtín na Daibhche [ED: Gort Cheallaigh]

1591

Gorteenadiha [ED: Kilmore]

Goirtín na Daibhche [ED: An Chill Mhór]

1592

Gorteenaphooka

Goirtín an Phúca

1593

Gorteenaphoria

Goirtín an Phóire

1594

Gorteenashingaun

Goirtín na Seangán

1595

Gorteenavalla

Goirtín an Bhealaigh

1596

Gorteendangan

Gort an Daingin

1597

Gorteenduvane

Goirtín an Damháin

1598

Gorteen Lower

An Goirtín Íochtarach

1599

Gorteenmagher

Goirtín Uí Mheachair

1600

Gorteennabarna

Goirtín na Bearnan

1601

Gorteennakilla

Goirtín na Cille

1602

Gorteennamona

Goirtín na mBó

1603

Gorteen North

An Goirtín Thuaidh

1604

Gorteenrainee

Goirtín Raithní

1605

Gorteenshamrogue

Goirtín na Seamróg

1606

Gorteen South

An Goirtín Theas

1607

Gorteen Upper

An Goirtín Uachtarach

1608

Gorteeny

Na Goirtíní

1609

Gorteeshal

An Gort Íseal

1610

Gortfree

Gort Fraoigh

1611

Gortinarable

Gort an Earbaill

1612

Gortkelly

Gort Cheallaigh

1613

Gortknock

Gort an Chnoic

1614

Gortlandroe

Gort Oileáin Rua

1615

Gortlassabrien

Gort Leasa Uí Bhriain

1616

Gortmahonoge

Gort Mhathúna Óig

1617

Gortmakellis

Gort Mhic Eilís

1618

Gortmaloge

Gort Mológ

1619

Gortmore [ED: Burgesbeg]

An Gort Mór [T: An Bhuirgéis]

1620

Gortmore [ED: Inishlounaght]

An Gort Mór [T: Inis Leamhnachta]

1621

Gortmore [ED: Terryglass]

An Gort Mór [T: Tír Dhá Ghlas]

1622

Gortmullin

Gort an Mhuilinn

1623

Gortmunga

An Gort Mongach

1624

Gortnabarnan

Gort na Bearna

1625

Gortnaboley

Gort na bPoll

1626

Gortnacally

Gort na Caillí

1627

Gortnacleha

Gort na Cléithe

1628

Gortnaclogh

Gort na gCloch

1629

Gortnacoolagh

Gort na Cúlach

1630

Gortnacran Beg

Gort na Cranncha Beag

1631

Gortnacran More

Gort na Cranncha Mór

1632

Gortnada

Gort an Áraigh

1633

Gortnadrumman

Gort na Dromann

1634

Gortnadumagh

Gort na dTomach

1635

Gortnafurra

Gort na Forraí

1636

Gortnaglogh

Gort na gCloch

1637

Gortnagowna [ED: Bourney East]

Gort na nGamhna [T: Boirinn Thoir]

1638

Gortnagowna [ED: Kilnaneave]

Gort na nGamhna [T: Cill na Naomh]

1639

Gortnagrann

Gort na gCrann

1640

Gortnagranna

Gort na Greancha

1641

Gortnahaha

Gort na hÁithe

1642

Gortnahahaboy

Gort na hÁithe Buí

1643

Gortnahalla

Gort na hAlla

1644

Gortnahoo

Gort na hUamha

1645

Gortnahulla

Gort na hUla

1646

Gortnalara

Gort na Lára

1647

Gortnalower

Gort na Lobhar

1648

Gortnasculloge

Gort na Scológ

1649

Gortnaskehy [ED: Bourney East]

Gort na Sceiche [T: Boirinn Thoir]

1650

Gortnaskehy [ED: Burgesbeg]

Gort na Sceiche [T: An Bhuirgéis]

1651

Gortnaskehy [ED: Clonoulty West]

Gort na Sceiche [T: Cluain Abhla Thiar]

1652

Gortnaskehy [ED: Gortkelly]

Gort na Sceiche [T: Gort Cheallaigh]

1653

Gortnaskehy [ED: Kilnarath]

Gort na Sceiche [T: Cill na Rátha]

1654

Gortnasmuttaun

Gort na Smután

1655

Gortnavarnoge

Gort na bhFearnóg

1656

Gortnaveigh

Gort na bhFia

1657

Gortolee

Gort Úlaí

1658

Gortreagh

An Gort Riabhach

1659

Gortshane East

Gort Sheáin Thoir

1660

Gortshane Middle

Gort Sheáin Láir

1661

Gortshaneroe

Gort Sheáin Rua

1662

Gortshane West

Gort Sheáin Thiar

1663

Gortussa

Gort Osaidh

1664

Gortvunatrime

Gort Mhóin an Troim

1665

Gortybrigane

Gort Uí Bhriagáin

1666

Gortycullane

Gort Uí Choileáin

1667

Gortyogan

Gort Uí Ógáin

1668

Gotinstown

Baile na nGoitíneach

1669

Goulmore

An Gabhal Mór

1670

Goulreagh

An Gabhal Riabhach

1671

Graceland

Talamh an Ghrásaigh

1672

Graffin [ED: Killavinoge]

An Ghrafainn [T: Cill Momhéanóg]

1673

Graffin [ED: Kilpatrick]

An Ghrafainn [T: Cill Phádraig]

1674

Gragaugh

Gráig Átha

1675

Graigaheesha

Gráig an Hísigh

1676

Graigaman

Gráig Ghíomáin

1677

Graigillane

Gráig Oileáin

1678

Graigue [ED: Ballyclerahan]

An Ghráig [T: Baile Uí Chléireacháin]

1679

Graigue [ED: Ballylusky]

An Ghráig [T: Baile Locha Loiscthe]

1680

Graigue [ED: Drom]

Na Grága [T: An Drom]

1681

Graigue [ED: Graigue (CD: Borrisokane Rural)]

An Ghráig [T: An Ghráig (CC: Buiríos Uí Chéin (Tuath))]

1682

Graigue [ED: Graigue (CD: Cashel Rural)]

Gráig na mBreatnach [T: An Ghráig (CC: Caiseal (Tuath))]

1683

Graigue [ED: Kilcash]

An Ghráig [T: Cill Chaise]

1684

Graigue [ED: Knockgraffon]

Gráig na gCeantach [T: Cnoc Rafann]

1685

Graigue [ED: Moycarky]

An Ghráig [T: Maigh Chairce]

1686

Graigue [ED: Mullinahone]

An Ghráig [T: Muileann na hUamhan]

1687

Graigue [ED: Tullaghorton (Par: Ballybacon)]

An Ghráig [T: Tulach Artáin (Par: Baile Uí Bhéacáin]

1688

Graigue [ED: Tullaghorton (Par: Tullaghorton)]

An Ghráig Nua [T: Tulach Artáin (Par: Tulach Artáin]

1689

Graiguebeg

An Ghráig Bheag

1690

Graiguefrahane

Gráig Phracháin

1691

Graigue Little

An Ghráig Bheag

1692

Graigue Lower [ED: Ballylusky]

An Ghráig Íochtarach [T: Baile Locha Loiscthe]

1693

Graigue Lower [ED: Killenaule]

An Ghráig Íochtarach [T: Cill Náile]

1694

Graiguenoe

An Ghráig Nua

1695

Graiguepadeen

Gráig Pháidín

1696

Graigue Upper [ED: Ballylusky]

An Ghráig Uachtarach [T: Baile Locha Loiscthe]

1697

Graigue Upper [ED: Killenaule]

An Ghráig Uachtarach [T: Cill Náile]

1698

Grallagh [ED: Ballynaclogh]

An Ghreallach [T: Baile na Cloiche]

1699

Grallagh [ED: Bansha]

An Ghreallach [T: An Bháinseach]

1700

Grallagh [ED: Graystown]

An Ghreallach [T: Baile an Ghraeigh]

1701

Grallagh [ED: Nenagh, Rural]

An Ghreallach [T: An tAonach (Tuath)]

1702

Grange [ED: Derrycastle]

An Ghráinseach [T: Doire]

1703

Grange [ED: Holycross]

An Ghráinseach [T: Mainistir na Croiche]

1704

Grange [ED: Kilmucklin]

An Ghráinseach [T: Cill Mhíolchon]

1705

Grange [ED: Lorrha East]

An Ghráinseach [T: Lothra Thoir]

1706

Grange [ED: Roscrea]

An Ghráinseach [T: Ros Cré]

1707

Grange [ED: Thurles, Rural]

An Ghráinseach [T: Durlas (Tuath)]

1708

Grangebarry

Gráig an Bharraigh

1709

Grange Beg [ED: Ballysheehan]

An Ghráinseach Bheag [T: Baile Uí Shíocháin]

1710

Grange Beg [ED: Caher]

An Ghráinseach Bheag [T: An Chathair]

1711

Grange Beg [ED: Kiltinan]

An Ghráinseach Bheag [T: Cill Teimhneáin]

1712

Grangecastle

Caisleán na Gráinsí

1713

Grangecrag

Craig na Gráinsí

1714

Grangeduff

An Ghráinseach Dhubh

1715

Grangehill

Cnoc na Gráinsí

1716

Grangelough

Loch na Gráinsí

1717

Grange Lower

An Ghráinseach Íochtarach

1718

Grangemockler

Gráinseach Mhóicléir

1719

Grange More [ED: Ballysheehan]

An Ghráinseach Mhór [T: Baile Uí Shíocháin]

1720

Grange More [ED: Caher]

An Ghráinseach Mhór [T: An Chathair]

1721

Grange North

An Ghráinseach Thuaidh

1722

Grangeroe

An Ghráinseach Rua

1723

Grange South

An Ghráinseach Theas

1724

Grange Upper

An Ghráinseach Uachtarach

1725

Graniera

Garrán Iarthach

1726

Grantstown

Baile an Ghróntaigh

1727

Graystown

Baile an Ghraeigh

1728

Green

An Fhaiche

1729

Greenan [ED: Clonmel West, Urban]

An Grianán [T: Cluain Meala Thiar (Uirbeach)]

1730

Greenan [ED: Templederry]

An Grianán [T: Teampall Doire]

1731

Greenane

An Grianán

1732

Greenfield

Gort na Gráige

1733

Greenhall

Béal Reithín

1734

Greenhills [ED: Birdhill]

An Cnoc Glas [T: Cnocán an Éin Fhinn]

1735

Greenhills [ED: Borrisnoe]

Na Cnoic Ghlasa [T: An Bhuiríos Nua]

1736

Greenlane

An Lána Glas

1737

Greenmount

Moin an Ghraoinigh

1738

Greenrath

Fearann an Phaghanaigh

1739

Greensland

An tArd Glas

1740

Greenwood

An Choill Ghlas

1741

Grenanstown

Baile na nGrianánach

1742

Greyfort

An Lios Liath

1743

Grousehall

Halla na gCearc Fraoigh

1744

Grove

An Garrán

1745

Gurteen [ED: Ballingarry (CD: Borrisokane Rural)]

An Goirtín [T: Baile an Gharraí (CC: Buiríos Uí Chéin (Tuath)]

1746

Gurteen [ED: Graigue (CD: Borrisokane Rural]

An Goirtín [T: An Ghráig (CC: Buiríos Uí Chéin (Tuath))]

1747

Gurteen [ED: Kilnaneave]

An Goirtín [T: Cill na Naomh]

1748

Gurteen (Bryan)

An Goirtín (Bryan)

1749

Gurteen (Pennefather)

An Goirtín (Pennefather)

1750

Gurtnafleur

Gort na bhFlúr

1751

Gurtnapisha

Gort na Pise

1752

Hardbog

An Mhóin Chrua

1753

Harleypark

Ros na hAirle

1754

Haywood

Buailic

1755

Heath, The

An Fraoch

1756

Heathview

Radharc an Fhraoigh

1757

Higginstown

Baile Huigín

1758

Hill's-lot

Lota an Hilligh

1759

Hilton

Hiltiún

1760

Holycross

Mainistir na Croiche

1761

Honeymount

Gort na Croise

1762

Hoops-lot

Lota Hoops

1763

Hopkinsrea

Ré Oibicín

1764

Horeabbey

An Mhainistir Liath

1765

Horsepasture

Bóithrín na Pála

1766

Hughes’-lot East

Lota Mhic Aodha Thoir

1767

Hughes’-lot West

Lota Mhic Aodha Thiar

1768

Husseystown

Baile Hoisé

1769

Hymenstown

Baile Thoimín

1770

Illananummera

Oileán an Iomaire

1771

Illaunmeen

An tOileán Mín

1772

Inane

Eidhneán

1773

Inch

An Inse

1774

Incha Beg

An Inse Bheag

1775

Inchadrinagh [ED: Ballina]

Inse Dhraighneach [T: Béal an Átha]

1776

Inchadrinagh [ED: Newport]

Inse Dhraighneach [T: An Port Nua]

1777

Inchagreana

Inse Ghréine

1778

Incha More

An Inse Mhór

1779

Inchanabraher

Inse na mBráthar

1780

Inchinsquillib

Inse an Scoilb

1781

Inchirourke

Inse Uí Ruairc

1782

Inchivara

Inse Uí Mheára

1783

Inchnamuck

Inse na Muc

1784

Inishlounaght

Inis Leamhnachta

1785

Irby

Irby

1786

Islandbawn

An tOileán Bán

1787

Islands

Na hOileáin

1788

Islandwood

Coill an Oileáin

1789

Ivyhall

Halla an Eidhneáin

1790

Jamestown [ED: Inishlounaght]

Baile Shéamais [T: Inis Leamhnachta]

1791

Jamestown [ED: Mullinahone]

Baile Shéamais [T: Muileann na hUamhan]

1792

Jessfield

Gort Jesse

1793

Jockeyhall

Halla an Mharcaigh

1794

Johnstown

Baile Sheáin

1795

Jordansquarter

Ceathrú Shiurdáin

1796

Jossestown

Baile Sheoisín

1797

Keal

An Caol

1798

Kedrah

Céadrach

1799

Kerane

An Caorán

1800

Kevanstown North

Baile Uí Chiabháin Thuaidh

1801

Kevanstown South

Baile Uí Chiabháin Theas

1802

Keylong

An Chaológ

1803

Kilballyboy

Coill Bhaile Uí Bhuí

1804

Kilballygorman

Cill Bhaile Uí Ghormáin

1805

Kilballyhemikin

Coill Bhaile Shimicín

1806

Kilballyherberry

Cill Bhaile Hiribeire

1807

Kilbarron

Cill Bharráin

1808

Kilbeg [ED: Burncourt]

An Choill Bheag [T: An Chúirt Dóite]

1809

Kilbeg [ED: Cappagh]

An Choill Bheag [T: An Cheapach]

1810

Kilbeg [ED: Kilbarron]

An Choill Bheag [T: Cill Bharráin]

1811

Kilbiller

Cill Bhiolair

1812

Kilboy [ED: Killenaule]

An Chill Bhuí [T: Cill Náile]

1813

Kilboy [ED: Kilmore]

An Chill Bhuí [T: An Chill Mhór]

1814

Kilbragh

Cill Bhrácha

1815

Kilbrannel

Cill Bhréanaill

1816

Kilbraugh

Cill Bhrácha

1817

Kilbreedy [ED: Ardmayle]

Cill Bhríde [T: Ard Máil]

1818

Kilbreedy [ED: Cooleagh]

Cill Bhríde [T: An Chuailleach]

1819

Kilbrickane

Cill Bhreacáin

1820

Kilburry East

Cill Bhearaigh Thoir

1821

Kilburry West

Cill Bhearaigh Thiar

1822

Kilcarren

Coill Uí Chairín

1823

Kilcarroon

Coill an Charrúnaigh

1824

Kilcash

Cill Chaise

1825

Kilclareen

Cill Chléirín

1826

Kilclonagh

Cill Chluaine

1827

Kilcoke

Cill Chóca

1828

Kilcolman

Cill Cholmáin

1829

Kilcommon [ED: Aglishcloghane]

Coill Chomáin [T: Eaglais Chlocháin]

1830

Kilcommon [ED: Foilnaman]

Cill Chuimín [T: Faill na mBan]

1831

Kilcommon Beg

Cill Chomáin Bheag

1832

Kilcommon More (North)

Cill Chomáin Mhór Thuaidh

1833

Kilcommon More (South)

Cill Chomáin Mhór Theas

1834

Kilconane

Cill Chonáin

1835

Kilconnell

Cill Chonaill

1836

Kilcooly Abbey

Cill Chúile

1837

Kilcoran

Cill Chuaráin

1838

Kilcornan

Cill Churnáin

1839

Kilcowran

Cill Chuaráin

1840

Kilcroe

Coill Chró

1841

Kilcunnahin Beg

Cill Choinchinn Bheag

1842

Kilcunnahin More

Cill Choinchinn Mhór

1843

Kilcurkree

Cill Churcaí

1844

Kildanoge

Cill Domhnóige

1845

Kilduff

An Choill Dubh

1846

Kileroe

Coill Chró

1847

Kilfadda

An Choill Fhada

1848

Kilfeakle

Cill Fhiacal

1849

Kilfeakle Churchquarter

Ceathrú an Teampaill

1850

Kilfithmone

Cill Fhia Múin

1851

Kilgarvan

Coill an Gharráin

1852

Kilgask

Coill Ghaisce

1853

Kilgorteen

Coill Ghoirtín

1854

Kilgrogy Beg

Cill Ghruaige Bheag

1855

Kilgrogy More

Cill Ghruaige Mhór

1856

Kilheffernan

Cill Eithirneach

1857

Kilkeary

Cill Chéire

1858

Kilkennybeg

Cill Chainnigh Bheag

1859

Kilkillahara

Cill Choill Eachra

1860

Kilkip East

Coill Chip Thoir

1861

Kilkip West

Coill Chip Thiar

1862

Kilknockan

Cill Chnocáin

1863

Killadangan

Coill an Daingin

1864

Killaghy

Cill Achaidh

1865

Killahagan

Coill Eathagáin

1866

Killahara

Coill Eachra

1867

Killaidamee

Cill Arda Mí

1868

Killalane

Coill Oileáin

1869

Killaloan Lower

Cill Ó Luáin Íochtarach

1870

Killaloan Upper

Cill Ó Luáin Uachtarach

1871

Killamoyne

Cill Ó Muáin

1872

Killanafinch

Cill na Fuinseann

1873

Killanigan

Coill Lonnagáin

1874

Killard

Cill Ard

1875

Killary

Coill Áirí

1876

Killary (Hayes)

Coill Áirí (Hayes)

1877

Killary (Smith)

Coill Áirí (Smith)

1878

Killaun

An Coilleán

1879

Killavalla [ED: Borrisokane]

Coill an Bhealaigh [T: Buiríos Uí Chéin]

1880

Killavalla [ED: Kilnaneave]

Coill an Bhealaigh [T: Cill na Naomh]

1881

Killavally

Coill an Bhealaigh

1882

Killavenoge

Coill na bhFeannóg

1883

Killavinoge

Cill Momhéanóg

1884

Killawardy

Coill an Bhardaigh

1885

Killea [ED: Ardcrony]

Coill Réidh [T: Ard Cróine]

1886

Killea [ED: Bruis]

Cill Liath [T: Brí Ois]

1887

Killea [ED: Kilbarron]

An Choill Liath [T: Cill Bharráin]

1888

Killea [ED: Killea]

Cill Shléibhe [T: Cill Shléibhe]

1889

Killeatin

Cill Éitín

1890

Killeen [ED: Borrisokane]

An Coillín [T: Buiríos Uí Chéin]

1891

Killeen [ED: Dolla]

An Cillín [T: An Doladh]

1892

Killeen [ED: Greenhall]

An Coillín [T: Béal Reithín]

1893

Killeen [ED: Kilcomenty]

An Coillín [T: Cill Chomnaid]

1894

Killeen [ED: Killenaule]

Na Cillíní [T: Cill Náile]

1895

Killeen [ED: Kilnarath]

An Cillín [T: Cill na Rátha]

1896

Killeen [ED: Riverstown]

An Coillín [T: Baile Uí Lachnáin]

1897

Killeen [ED: Terryglass]

An Cillín [T: Tír Dhá Ghlas]

1898

Killeenasteena

Cillín an Stiabhnaigh

1899

Killeenbutler

Cillín Bhuitléir

1900

Killeenleigh

An Coillín Liath

1901

Killeennagallive

Cillín na nEalbh

1902

Killeenyarda

Na Coillíní Arda

1903

Killeheen

Cill Eichín

1904

Killeigh

Cill Liath

1905

Killeisk

Coill Eisc

1906

Killemly

Cill Imligh

1907

Killenaule [ED: Killenaule]

Cill Náile [T: Cill Náile]

1908

Killenaule [ED: Riverstown]

Coill an Áil [T: Baile Uí Lachnáin]

1909

Killenure

Cúil an Iúir

1910

Killerk North

Cill Eirc Thuaidh

1911

Killerk South

Cill Eirc Theas

1912

Killinane

Cill Fhíonáin

1913

Killinch

Coill Inse

1914

Killinleigh

An Cillín Liath

1915

Killinure

Cill an Iúir

1916

Killistafford

Coill an Stafardaigh

1917

Killock

An Chaológ

1918

Killoran [ED: Moyne]

Cill Odhráin [T: An Mhaighean]

1919

Killoran [ED: Castletown]

Cill Odhráin [T: Baile an Chaisleáin]

1920

Killoscully

Cill Ó Scolaí

1921

Killoskehan

Cill Ó Sceacháin

1922

Killough [ED: Gaile]

Cill Eochaidh [T: Gael]

1923

Killough [ED: Killea]

Cill Eochaidh [T: Cill Shléibhe]

1924

Killowney Big

Coill Uaithnín Mhór

1925

Killowney Little

Coill Uaithnín Bheag

1926

Killurane

Cill Iúráin

1927

Killurney

Cill Urnaí

1928

Killusty North

Cill Osta Thuaidh

1929

Killusty South

Cill Osta Theas

1930

Killylaughnane

Cill Uí Lachnáin

1931

Kilmacogue

Cill Mochuóg

1932

Kilmacomma

Cill Mochuma

1933

Kilmacuddy [ED: Killea (Par: Bourney)]

Coill Mhic Cuidithigh [T: Cill Shléibhe (Par: Boirinn]

1934

Kilmacuddy [ED: Killea (Par: Killea)]

Coill Mhic Cuidithigh [T: Cill Shléibhe (Par: Cill Shléibhe)]

1935

Kilmaglasderry

Cill Mhac Laistre

1936

Kilmakill

Cill Mhaí Coille

1937

Kilmaloge

Cill Mológ

1938

Kilmaneen

Cill Mhinín

1939

Kilmastulla

Cill Mhac Stola

1940

Kilmelan

Cill Mhaoláin

1941

Kilmolash Lower

Cill Molaise Íochtarach

1942

Kilmolash Upper

Cill Molaise Uachtarach

1943

Kilmore [ED: Cappagh]

An Choill Mhór [T: An Cheapach]

1944

Kilmore [ED: Clonoulty West]

An Chill Mhór [T: Cluain Abhla Thiar]

1945

Kilmore [ED: Kilmore]

An Chill Mhór [T: An Chill Mhór]

1946

Kilmore [ED: Lisronagh]

An Chill Mhóir [T: Lios Ruanach]

1947

Kilmore Lower

An Chill Mhór Íochtarach

1948

Kilmore Upper

An Chill Mhór Uachtarach

1949

Kilmoyler

Cill Mhaoileachair

1950

Kilmurry

Cill Mhuire

1951

Kilnacappagh

Coill na Ceapaí

1952

Kilnacarriga

Cill na Carraige

1953

Kilnacask Lower

Coill na Cásca Íochtarach

1954

Kilnacask Upper

Coill na Cásca Uachtarach

1955

Kilnacranna

Cill na Cranncha

1956

Kilnagranagh

Coill na gCanánach

1957

Kilnahone

Coill na hUamhan

1958

Kilnamona

Coill na Móna

1959

Kilnaneave

Cill na Naomh

1960

Kilnaseer

Cill na Saor

1961

Kilnashanally

Cill na Sanaile

1962

Kilnoe

An Chill Nua

1963

Kilparteen

Cill Phairtín

1964

Kilpatrick [ED: Kilpatrick]

Cill Phádraig [T: Cill Phádraig]

1965

Kilpatrick [ED: Lattin]

Cill Phádraig [T: Laitean]

1966

Kilpheak

Cill Phéic

1967

Kilregane

Coill Chreagáin

1968

Kilriffet

Cill Ruiféad

1969

Kilroe

An Choill Rua

1970

Kilroe Wood

Coill na Coille Rua

1971

Kilross

Cill Ros

1972

Kilruane

Cill Ruáin

1973

Kilrush

Cill Rois

1974

Kilsallagh

Coill tSalach

1975

Kilscobin

Cill Scuaibín

1976

Kilshane

Cill tSeáin

1977

Kilsheelan

Cill Síoláin

1978

Kilshenane

Cill tSeanáin

1979

Kiltankin

Cill tSaincín

1980

Kiltegan

Cill Tagáin

1981

Kiltillane

Cill tSiolláin

1982

Kiltilliha

Cill Tuilithe

1983

Kiltinan

Cill Teimhneáin

1984

Kiltyrome

Coillte Ruaime

1985

Kilvemnon

Cill Mheanmnáin

1986

Kilvilcorris

Coill Mhaolchoraís

1987

Knigh

An Cnaoi

1988

Knockaarum

Cnoc Atharam

1989

Knockabritta

Cnoc an Bhriotaigh

1990

Knockacappul

Cnoc an Chapaill

1991

Knockacarhanduff Commons

Cnoc an Charna Duibh

1992

Knockacraheen

Cnoc Craithín

1993

Knockacullin

Cnoc an Chuilinn

1994

Knockacurra

Cnoc an Churraigh

1995

Knockaderry

Cnoc an Doire

1996

Knockadigeen

Cnoc Duíginn

1997

Knockadromin

Cnoc na Dromainne

1998

Knockagh [ED: Drom]

An Chnocach [T: An Drom]

1999

Knockagh [ED: Mortlestown]

An Chnocach [T: Baile an Mhoirtéalaigh]

2000

Knockahunna

Cnoc an Chonnaidh

2001

Knockakelly

Cnoc an Choiligh

2002

Knockakilly

Cnoc an Choillí

2003

Knockalegan

Cnoc an Liagáin

2004

Knockalonga

Cnoc an Longaigh

2005

Knockalough Commons

Cnoc an Loig

2006

Knockalton Lower

Cnoc Alltáin Íochtarach

2007

Knockalton Upper

Cnoc Alltáin Uachtarach

2008

Knockanabohilly

Cnocán na mBuachaillí

2009

Knockanacartan

Cnocán na Ceártan

2010

Knockanacree

Cnocán an Chraoi

2011

Knockanacunna

Cnocán an Chonnaidh

2012

Knockanattin

Cnoc an Aitinn

2013

Knockanavar

Cnocán na bhFear

2014

Knockanclash

Cnocán na Claise

2015

Knockancullenagh

An Cnocán Cuileannach

2016

Knockane [ED: Ballymackey]

An Cnocán [T: Baile Uí Mhacaí]

2017

Knockane [ED: Cappagh]

An Cnocán [T: An Cheapach]

2018

Knockane [ED: Gortkelly]

An Cnocán [T: Gort Cheallaigh]

2019

Knockanebeg

An Cnocán Beag

2020

Knockaneduff

An Cnocán Dubh

2021

Knockane (Gurm)

An Cnocán Gorm

2022

Knockane (Nash)

An Cnocán (Nash)

2023

Knockane (Puttoge)

Cnocán Putóg

2024

Knockaneroe

An Cnocán Rua

2025

Knockanevin

An Cnocán Aoibhinn

2026

Knockanfoil More

Cnocán Fhaill Mhór

2027

Knockanglass [ED: Ballymackey]

An Cnocán Glas [T: Baile Uí Mhacaí]

2028

Knockanglass [ED: Buolick]

An Cnocán Glas [T: Buailic]

2029

Knockanglass [ED: Cooleagh]

An Cnocán Glas [T: An Chuailleach]

2030

Knockannabinna

Cnocán na Binne

2031

Knockannamohilly

Cnocán na mBuachaillí

2032

Knockannapisha

Cnocán na Pise

2033

Knockannaveigh

Cnocán na bhFiach

2034

Knockanora

Cnoc an Fhothraigh

2035

Knockanpierce

Cnocán Phiarais

2036

Knockanrawley

Cnoc an Ráiléigh

2037

Knockanroe [ED: Drom]

An Cnocán Rua [T: An Drom]

2038

Knockanroe [ED: Kilmore]

An Cnocán Rua [T: An Chill Mhór]

2039

Knockanroger

Cnocán Ruairí

2040

Knockantemple

Cnocán an Teampaill

2041

Knockantibrien

Cnocán Tí Briain

2042

Knockatoor

Cnoc an Tuair

2043

Knockatoora Commons

Cnoc an Tuara

2044

Knockatooreen

Cnoc an Tuairín

2045

Knockaunavogga

Cnocán an Mhagaidh

2046

Knockauncourt

Cnocán na Cúirte

2047

Knockauns

Na Cnocáin

2048

Knockavadagh

Cnoc an Bhardaigh

2049

Knockavilla

Cnoc an Bhile

2050

Knockballiniry

Cnoc Bhaile an Oidhre

2051

Knockballymaloogh

Cnoc Bhaile na mBulbhach

2052

Knockballynoe East

Cnoc an Bhaile Nua Thoir

2053

Knockballynoe West

Cnoc an Bhaile Nua Thiar

2054

Knockboordan

Cnoc na mBurdúnach

2055

Knockboy

An Cnoc Buí

2056

Knockbrack [ED: Borrisoleigh]

An Cnoc Breac [T: Buiríos Uí Luigheach]

2057

Knockbrack [ED: Kilkeary]

An Cnoc Breac [T: Cill Chéire]

2058

Knockbrack [ED: Peppardstown]

An Cnoc Breac [T: Baile Bhriodúnach]

2059

Knockbrit

Cnoc an Bhriotaigh

2060

Knockbulloge

Cnoc Bológ

2061

Knockcurra

Cnoc an Churraigh

2062

Knockcurraghbola Commons

Cnoc Corrbhuaile

2063

Knockcurraghbola Crownlands

Tailte Corónach Chnoc Corrbhuaile

2064

Knockduff

An Cnoc Dubh

2065

Knockdunnee

Cnoc Donaí

2066

Knockeen [ED: Thurles, Rural]

An Cnoicín [T: Durlas (Tuath)]

2067

Knockeen [ED: Tullaghmelan]

An Cnoicín [T: Tulaigh Mhaoláin]

2068

Knockeevan

Cnoc an Anama

2069

Knockfobole

Cnocán an Phobóil

2070

Knockforlagh

Cnoc Forlachta

2071

Knockfune [ED: Kilnaneave]

An Cnoc Fionn [T: Cill na Naomh]

2072

Knockfune [ED: Kilnarath]

An Cnoc Fionn [T: Cill na Rátha]

2073

Knockgarve

An Cnoc Garbh

2074

Knockgorman

Cnoc Ghormáin

2075

Knockgraffon

Cnoc Rafann

2076

Knockilterra

Cnoc an Iltéaraigh

2077

Knockinrichard

Cnoicín Risteaird

2078

Knockinure

Cnoc an Iúir

2079

Knockkelly

Cnoc an Choiligh

2080

Knocklofty Demesne

Cnoc Lochta

2081

Knockmaroe

Cnoc an Arbha

2082

Knockmeale [ED: Ballynaclogh]

An Cnoc Maol [T: Baile na Cloiche]

2083

Knockmeale [ED: Greenhall]

An Cnoc Maol [T: Béal Reithín]

2084

Knockmehill

Cnoc Maothail

2085

Knockmehill East

Cnoc Maothail Thoir

2086

Knockmore

An Cnoc Mór

2087

Knockmorris

Cnoc an Mhairéasaigh

2088

Knocknabansha

Cnoc na Báinsí

2089

Knocknaboha

Cnoc na Boithe

2090

Knocknabrogue

Cnoc na mBarróg

2091

Knocknaconnery

Cnoc na Conaire

2092

Knocknadempsey

Cnocán Dúinsí

2093

Knocknagapple [ED: Ballyporeen]

Cnoc na gCapall [T: Béal Átha Póirín]

2094

Knocknagapple [ED: Crohane]

Cnoc na gCapall [T: Cruachán]

2095

Knocknagarve

Cnoc na nGarbh

2096

Knocknagoogh

Cnoc na gCuach

2097

Knocknagree

Cnoc na Graí

2098

Knocknaharney

Cnoc an Charna

2099

Knocknakill

Cnoc na Cille

2100

Knocknakillardy

Cnoc na Coille Airde

2101

Knocknamena Commons

Cnoc na Míne

2102

Knocknamoheragh

Cnoc na Mothrach

2103

Knocknanuss

Cnoc na nOs

2104

Knocknaquill

Cnocán an Chleite

2105

Knocknaskeharoe

Cnoc na Sceiche Rua

2106

Knockordan

Cnoc Ordan

2107

Knockphelagh

Cnoc Bhéal Átha

2108

Knockrathkelly

Cnoc Ráth Cheallaigh

2109

Knockrinahan

Cnoc Rinneacháin

2110

Knockroe [ED: Ardfinnan]

An Cnoc Rua [T: Ard Fhíonáin]

2111

Knockroe [ED: Cashel, Rural]

An Cnoc Rua [T: Caiseal (Tuath)]

2112

Knockroe [ED: Drangan]

An Cnoc Rua [T: Drongán]

2113

Knockroe [ED: Golden]

An Cnoc Rua [T: An Gabhailín]

2114

Knockroe [ED: Kilpatrick]

An Cnoc Rua [T: Cill Phádraig]

2115

Knockroe [ED: Moycarky]

An Cnoc Rua [T: Maigh Chairce]

2116

Knockroe [ED: Thurles, Rural]

An Cnoc Rua [T: Durlas (Tuath)]

2117

Knocksaintlour

Cnoc San Lobhar

2118

Knockshanbrittas

Cnoc Seanbhriotáis

2119

Knockshearoon

Cnoc Séathrúin

2120

Knockshigowna

Cnoc Sí Ghabhna

2121

Knockskagh

Cnoc na Sceach

2122

Knockstowry

Cnoc an Stóraigh

2123

Knockulty

Cnoc Ulta

2124

Knockuragh

Cnoc Iúrach

2125

Knockwilliam

Cnoc Liam

2126

Kylaglass

An Choill Ghlas

2127

Kylanoreashy

Coill an Noiréasaigh

2128

Kylatlea

Coill an tSléibhe

2129

Kylawilling

Coill an Mhuilinn

2130

Kyle [ED: Ballylusky]

Coill Dúin Choirc [T: Baile Locha Loiscthe]

2131

Kyle [ED: Drangan]

An Chill [T: Drongán]

2132

Kyle [ED: Nenagh, Rural]

An Chill [T: An tAonach (Tuath)]

2133

Kyle [ED: Solloghodbeg]

An Chill [T: Sulchóid Bheag]

2134

Kyle [ED: Thurles, Rural]

An Choill [T: Durlas (Tuath)]

2135

Kyleaduhir

Coill an Duithir

2136

Kyleagarry

Cill an Gharraí

2137

Kyleaglanna

Coill an Ghleanna

2138

Kyleannagh

Coill Eanaigh

2139

Kyleashinnaun

Coill Sheanáin

2140

Kyleballygalvan

Coill Bhaile Uí Ghealbháin

2141

Kylebeg [ED: Aglishcloghane]

An Chill Bheag [T: Eaglais Chlocháin]

2142

Kylebeg [ED: Ballynaclogh]

An Choill Bheag [T: Baile na Cloiche]

2143

Kylebeg [ED: Mertonhall]

An Choill Bheag

2144

Kylebeg [ED: Templemore]

An Choill Bheag [T: An Teampall Mór]

2145

Kylebeg [ED: Youghalarra]

An Choill Bheag [T: Eochaill]

2146

Kylefreaghane

Coill na bhFraochán

2147

Kylemore

An Choill Mhór

2148

Kylenaheskeragh

Coill na nEiscreach

2149

Kylenamuck

Coill na Muc

2150

Kyleomadaun East

Coill Ó mBuadáin Thoir

2151

Kyleomadaun West

Coill Ó mBuadáin Thiar

2152

Kyleonermody

Coill Ó nDiarmada

2153

Kyletombrickane

Coill Tuaim Breacáin

2154

Lacka

Leacach

2155

Lackabrack [ED: Aglishcloghane]

An Leaca Bhreac [T: Eaglais Chlocháin]

2156

Lackabrack [ED: Lackagh]

An Leaca Bhreac [T: An Leaca]

2157

Lackagh

An Leaca

2158

Lackakera

Leaca Chéire

2159

Lackamore [ED: Castletown]

An Leaca Mhór [T: Baile an Chaisleáin]

2160

Lackamore [ED: Newport]

An Leaca Mhór [T: An Port Nua]

2161

Lackanabrickane

Leaca na bPréachán

2162

Lackandarra

Leacain Dara

2163

Lackantedane

Leaca an Téadáin

2164

Lackaroe

An Leaca Rua

2165

Lacken [ED: Ardfinnan]

An Leacain [T: Ard Fhíonáin]

2166

Lacken [ED: Rathlynin]

An Leacain [T: Ráth Laighnigh]

2167

Lacken [ED: Terryglass]

An Leacain [T: Tír Dhá Ghlas]

2168

Lacken [ED: Tipperary, Rural]

An Leacain [T: Tiobraid Árann (Tuath)]

2169

Lackenacoombe

Leacain Mochomóg

2170

Lackenacreena

Leacain an Chríonaigh

2171

Lackenavea (Dunalley)

Leacain na bhFia (Dunalley)

2172

Lackenavea (Egremont)

Leacain na bhFia (Egremont)

2173

Lackenavorna

Leacain Bhoirne

2174

Ladysabbey

Mainistir Mhuire

2175

Lady's-well

Tobar Mhuire

2176

Laffina

An Leathmhuine

2177

Laffina (Jones)

An Leathmhuine (Jones)

2178

Laffina (Lane)

An Leathmhuine (Lane)

2179

Laganore

Log an Óir

2180

Lagganstown Lower

Baile an Logáin Íochtarach

2181

Lagganstown Upper

Baile an Logáin Uachtarach

2182

Laghile [ED: Abington]

An Leathchoill [T: Mainistir Uaithne]

2183

Laghile [ED: Latteragh]

An Leathchoill [T: Leatracha]

2184

Laghile [ED: Loughmoe]

An Leathchoill [T: Luachma]

2185

Laghtagalla

Na Leachta Geala

2186

Laghtea

Leacht Aodha

2187

Lahagh

An Lathach

2188

Lahardan Lower

Leathardán Íochtarach

2189

Lahardan Upper

Leathardán Uachtarach

2190

Lahesseragh [ED: Kilbarron]

An Leathsheisreach [T: Cill Bharráin]

2191

Lahesseragh [ED: Killea]

An Leathsheisreach [T: Cill Shléibhe]

2192

Lahesseragh [ED: Nenagh, Rural]

An Leathsheisreach [T: An tAonach (Tuath)]

2193

Lahid

An Leithead

2194

Lalor's-lot

Lota Uí Leathlobhair

2195

Landsdown

An Leathsheisreach

2196

Lanespark

Buaile Ghréine

2197

Larha North

An Leathráth Thuaidh

2198

Larha South

An Leathráth Theas

2199

Latteragh

Leatracha

2200

Lattin East

Laitean Thoir

2201

Lattin North

Laitean Thuaidh

2202

Lattin West

Laitean Thiar

2203

Lavally Lower

An Leathbhaile Íochtarach

2204

Lavally Upper

An Leathbhaile Uachtarach

2205

Lawlesstown

Baile an Laighléisigh

2206

Leagane

An Liagán

2207