List of Abbreviations Liosta Giorrúchán

List of Abbreviations Liosta Giorrúchán

Abbreviation Full word Focal Iomlán
adapt. adapted. oiriúnaithe.
addit. additional breise
Agric. Agriculture. Talmhaíocht.
alt. altered, alteration. athraithe, athrú.
am. amend, amended, amendment. leasaigh, leasaithe, leasú.
appl. applied. feidhmeach/curtha i bhfeidhm.
applic. applicable, application. infheidhmithe, feidhm.
appt. appoint. ceap.
Art, art(s). Article, article(s). Airteagal, airteaga(i)l.
B.O.H. Board of Health. Bord Sláinte.
Bd. Board. Bord.
Boro. Borough. Buirg.
c., ch(s). chapter(s). caibidil, caibidlí.
cert. certain, certificate. cinnte, teastas.
cesser. cessation stad
Cir. Ct. Circuit Court. Cúirt Chuarda.
circs. circumstances. cúinsí.
cl. clause. clásal.
co. county. contae.
Co. Regr. County Registrar. Cláraitheoir Contae.
col. column, council. colún, comhairle.
Commn. Commission. Coimisiún.
Commrs. Commissioners. Coimisinéirí.
condn. condition. coinníoll.
conds. conditions coinníollacha
conseq. consequential. iarmhartach.
constr. construed, construction. forléirithe, forléiriú.
cont. continue lean
contrib. contribution. ranníocaíocht.
Corp. Corporation. Corparáid(company)/bardas (authority)
Ct., ct(s). Court, court(s). Cúirt, cúirt(eanna).
ctd. continued. ar lean.
ctnc. continuance leanúint de/buanú
Cttee. Committee. Coiste.
D.A.T.I. Department of Agriculture and Technical Instruction for Ireland. Roinn Talmhaíochta agus Ceardoideachais na hÉireann
def. defined, definition. sainmhínithe, sainmhíniú.
del. deleted. scriosta.
Dept. Department. Roinn.
dirs. directions treoracha
disctd. discontinued. scortha.
dissol. dissolution, dissolved. díscaoileadh, díscaoilte.
Dist. Ct. District Court. Cúirt Dúiche.
div. division. rannán.
doc(s). document(s) doiciméad, doiciméid.
E. England. Sasana.
E.C.O. Executive Council Order. Ordú Ard-Chomhairle.
E.I.D. (No.-) O. Emergency Imposition of Duties (No.-) Order, made under Emergency Imposition of Duties Act, 1932 (No. 16). An tOrdú chun Dleachta d’Fhorchur go Práinneach (Uimh.-), arna dhéanamh faoin Acht chun Dleachta d’Fhorchur go Práinneach, 1932 (Uimh. 16).
E.S.B. Electricity Supply Board. Bord Soláthair an Leictreachais.
educ. education. oideachas.
est. established bunaithe
exc. except. ach amháin.
excl. excluded, exclusion. eisiata, eisiamh.
Exec. Col. Executive Council of Saorstát Éireann. Ard-Chomhairle Shaorstát Éireann.
exempt. exemption. díolúine.
ext. extended, extension. sínte, síneadh.
Fin. Finance. Airgeadas.
functn(s). function(s) feidhm(eanna)
G. S. Garda Síochána. Garda Síochána
genly. generally. go ginearálta.
H. Ct. High Court. Ard-Chúirt.
Hosp. Hospital. Ospidéal.
I. Ireland. Éire.
I.D. (No.-) O. Imposition of Duties (No.-) Order, made under Imposition of Duties Act, 1957 (No. 7) An tOrdú chun Dleachta d’Fhorchur (Uimh.-), arna dhéanamh faoin Acht chun Dleachta d’Fhorchur, 1957 (uimh. 7)
inc. increase méadú
incd. increased. méadaithe.
incorp. incorporated, incorporation. corpraithe, corprú.
ins. inserted ionsáite
instrs. instruments. ionstraimí.
juris. jurisdiction. dlínse.
loc. auth. local authority. údarás áitiúil.
Min. Minister. Aire.
misc. miscellaneous. ilghnéitheach.
mnf. manufacture. déantúsaigh.
mod. modified, modification, modify. mionathraithe, mionathrú, mionathraigh.
mods. modifications mionathruithe
N.I. Northern Ireland. Tuaisceart Éireann.
ness. necessary riachtanach
no., nos. number, numbers. uimhir, uimhreacha.
o., oo. order, orders. ordú, orduithe.
op. operation oibriú
O. in C. Order in colonies. Orduithe i gcóilíneachtaí.
P. & T. Posts and Telegraphs. Poist agus Teileagraif.
P. (as in 1P/1926) Private Act, of number and year indicated. Acht Príobháideach, d’uimhir agus de bhliain léirithe.
par(s). para(s). paragraph(s) mír(eanna)
Parl., parl. Parliament, parliamentary. Parlaimint, parlaiminteach.
perm. permanent. buan.
prohib. prohibited. coiscthe.
prosp. prospectively. go hionchasach.
prov. proviso, provisionally. coinníoll, go coinníollach.
provn(s). provision(s). foráil, forálacha.
Pt., pt., pts. Part, part, parts. Cuid, cuid, codanna.
purp.,purps. purpose, purposes. críoch, críocha.
r./rep. repealed. aisghairthe.
R. of Ct. Rule of Court. Riail Cúirte.
R.I.C. Royal Irish Constabulary. Constáblacht Ríoga na hÉireann.
ref., refs. reference, references. tagairt, tagairtí.
reg., regs. regulation, regulations. rialachán, rialacháin.
req. requirement ceanglas
retro. retrospective, retrospectively. cúlghabhálach, go cúlghabhálach.
Rev. Commrs. Revenue Commissioners. Coimisinéirí Ioncaim.
Rl.,rl(s). Rule, rule(s). Riail, rialacha.
rly. railway. iarnród.
rstrct. restricted. srianta.
S. Scotland. Albain.
s., ss. section, sections. alt, ailt.
Secy.of S. Secretary of State. Rúnaí Stáit.
S.I. Statutory Instrument. Ionstraim Reachtúil.
S.O. Standing Order. Buanordú.
S.R. & O. Statutory Rules and Orders series. Sraith Rialacha agus Orduithe Reachtúla.
sch., schs. schedule, schedules. sceideal, sceidil.
Spec. Specified, Specification Sonraithe, Sonrú
Spec. Crim. Ct. Special Criminal Court. Cúirt Choiriúil Speisialta
subpar(s).
subpara(s).
subparagraph(s) fomhír(eanna)
subsec(s.) subsection(s) fo-a(i)lt
substit. substitute, substituted. ionadaigh, ionadaithe.
supers. superseded. gafa in ionad.
susp. suspend, suspended. fionraigh, fionraithe.
temp. temporary, temporarily. sealadach, go sealadach.
term. terminate, terminated. foirceann, foirceanta.
trans. transfer, transferred. traschuir, traschurtha.
transit. transitional. idirthréimhseach.
U.K. United Kingdom. Ríocht Aontaithe.
vest. vested, vesting. dílsithe, dílseachán.
virt. virtually. go fíorúil.
voc. vocational. gairmeach.