I.R. Uimh. 313/2022 - An tOrdú um Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2021 (Tosach Feidhme), 2022


Foilsíodh fógra san “Iris Oifigiúil” an 1 Iúil, 2022, á rá go ndearnadh an

Ionstraim Reachtúil seo.

I bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 20 (3) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2021 (Uimh. 49 de 2021) (arna oiriúnú leis an Ordú Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 2020 (I.R. Uimh. 403 de 2020, ordaímse, CAITRÍONA NÍ MHÁIRTÍN, Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, leis seo mar a leanas:

1. Féadfar an tOrdú um Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2021 (Tosach Feidhme), 2022 a ghairm den Ordú seo.

2. Ceaptar an 20ú lá de Mheitheamh, 2022 mar an lá a thiocfaidh na forálacha seo a leanas d’Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2021 (Uimh. 49 de 2021) i ngníomh:

(a) alt 1;

(b) alt 2 (seachas míreanna (a) agus (b));

(c) alt 8;

(d) alt 20.

/images/ls

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil,

20 Meitheamh, 2022.

CATHERINE MARTIN,

Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

OFFICIAL LANGUAGES (AMENDMENT) ACT 2021 (COMMENCEMENT) ORDER 2022

I, Catherine Martin, Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, in exercise of the powers conferred on me section 20(3) of the Official Languages (Amendment) Act 2021 (No. 49 of 2021) (as adapted by the Culture, Heritage and the Gaeltacht (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2020 ( S.I. No. 403 of 2020 )), hereby order as follows:

Notice of the making of this Statutory Instrument was published in

“Iris Oifigiúil” of 1st July, 2022.

1. This Order may be cited as the Official Languages (Amendment) Act 2021 (Commencement) Order 2022.

2. The 20th day of June 2022 is appointed as the day on which the following provisions of the Official Languages (Amendment) Act 2021 (No. 49 of 2021) shall come into operation:

(a) section 1;

(b) section 2 (other than paragraphs (a) and (b));

(c) section 8;

(d) section 20.

/images/ls

GIVEN under my Official Seal,

20 June, 2022.

CATHERINE MARTIN,

Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media.