I.R. Uimh. 312/2022 - An tOrdú um Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 (An Lá Bunaithe), 2022


Foilsíodh fógra san “Iris Oifigiúil” an 1 Iúil, 2022, á rá go ndearnadh an

Ionstraim Reachtúil seo.

I bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 18A(1) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 (Uimh. 32 de 2003) (arna oiriúnú leis an Ordú Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 2020 (I.R. Uimh. 403 de 2020)) agus leis an Ordú Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán (Feidhmeanna Aire a Tharmligean), 2020 (I.R. 547 de 2020), ordaímse, Seán Mac Ambróis, Aire Stáit ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, leis seo mar a leanas:

1. Féadfar an tOrdú um Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 (An Lá Bunaithe), 2022 a ghairm den Ordú seo.

2. Ceaptar an 20ú lá de Mheitheamh, 2022 mar an lá bunaithe chun críocha Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 (Uimh. 32 de 2003) .

ARNA THABHAIRT faoi mo láimh,

20 Meitheamh, 2022.

JACK CHAMBERS,

Aire Stáit ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán..

OFFICIAL LANGUAGES ACT 2003 (ESTABLISHMENT DAY) ORDER 2022

I, Jack Chambers, Minister of State at the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, in exercise of the powers conferred on me by section 18A(1) of the Official Languages Act 2003 (No. 32 of 2003) (as adapted by the Culture, Heritage and the Gaeltacht (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2020 ( S.I. No. 403 of 2020 )) and the Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media (Delegation of Ministerial Functions) Order 2020 (S.I. 547 of 2020), hereby order as follows:

Notice of the making of this Statutory Instrument was published in

“Iris Oifigiúil” of 1st July, 2022.

1. This Order may be cited as the Official Languages Act 2003 (Establishment Day) Order 2022.

2. The 20th day of June 2022 is appointed to be the establishment day for the purposes of the Official Languages Act 2003 (No. 32 of 2003).

GIVEN under my hand,

20 June, 2022.

JACK CHAMBERS,

Minister of State at the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media.