Local Government Act 2019

PART 7

Miscellaneous

Amendment of section 32 of Official Languages Act 2003

47. (1) Section 32 of the Official Languages Act 2003 is amended—

(a) in the Irish text, by the substitution of the following subsection for subsection (2):

“(2) Ní dhéanfaidh an tAire ordú faoin alt seo i leith áit lena mbaineann ordú faoi fho-alt (3) d’alt 192 (a cuireadh isteach le halt 48 den Acht Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2011) den Acht Rialtais Áitiúil, 2001.”,

and

(b) in the English text, by the substitution of the following subsection for subsection (2):

“(2) The Minister shall not make an order under this section in respect of a place to which an order under subsection (3) of section 192 (inserted by section 48 of the Environment (Miscellaneous Provisions) Act 2011 ) of the Local Government Act 2001 applies.”.

(2) Section 49 of the Environment (Miscellaneous Provisions) Act 2011 is repealed.