S.I. No. 245/2017 - Road Traffic Act 2010 (Section 35(6)) (Prescribed Document) Regulations 2017.


Notice of the making of this Statutory Instrument was published in

“Iris Oifigiúil” of 6th June, 2017.

I, SHANE ROSS, Minister for Transport, Tourism and Sport, in exercise of the powers conferred on me by section 5 of the Road Traffic Act 1961 (No. 24 of 1961), the National Roads and Road Traffic (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order 2002 ( S.I. No. 298 of 2002 ) and section 35(6) (as amended by section 25 of the Road Traffic Act 2016 (No. 21 of 2016)) of the Road Traffic Act 2010 (No. 25 of 2010) (as adapted by the Transport (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2011 ( S.I. No. 141 of 2011 )), hereby make the following regulations:

1. These Regulations may be cited as the Road Traffic Act 2010 (Section 35(6))(Prescribed Document) Regulations 2017.

2. These Regulations come into operation on 1 June 2017.

3. The form of document set out in the Schedule is prescribed as the form of document for the purposes of section 35(6) (as amended by section 24(e) of the Road Traffic Act 2016 (No. 21 of 2016)) of the Road Traffic Act 2010 (No. 25 of 2010).

SCHEDULE

DOCUMENT FOR THE PURPOSES OF SECTION 35(6) OF THE ROAD TRAFFIC ACT 2010 (as amended by section 24 of the Road Traffic Act 2016 )

STATEMENT OF NOMINATION OF NAME AND ADDRESS OF DRIVER OF VEHICLE

I was not, or being a body corporate or an unincorporated body of persons was not capable of, driving or otherwise using the vehicle mentioned in the notice in this form at the time of the commission of the offence alleged in the notice. I state that—

Name of Driver (block letters)

Address: (block letters)

And, if known, his or her—

Date of birth……../……../……..

Driving Licence/Learner permit Number..............

Was driving or otherwise using the vehicle at the time of the commission of the alleged offence.

Signature of registered owner.............. Date..............

This statement together with the notice should be sent to the Garda Síochána at ………………………….., not later than 28 days after the date of the notice.

DOICIMÉAD CHUN CRÍOCHA ALT 35(6) (ARNA LEASÚ LE HALT 24 DEN ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2016) DEN ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 1961

RÁITEAS INA dTUGTAR AINM AGUS SEOLADH TIOMÁNAÍ FEITHICLE

Ní raibh an fheithicil atá luaite san fhógra san fhoirm seo á tiomáint nó á húsáid ar shlí eile agam féin an tráth a rinneadh an cion líomhnaithe san fhógra, nó ós comhlacht corpraithe nó comhlacht neamhchorpraithe daoine mé ní raibh mé in ann é sin a dhéanamh. Deirim go raibh—

Ainm an tiománaí: (Bloclit-reacha)

Seoladh: (Bloclit-reacha)

agus más eol iad-

a d(h)áta breithe:......../......../........

A (h) uimhir cheadúnas tiomána/ chead foghlaimeora:...........................................

ag tiomáint na feithicle nó á húsáid ar shlí eile an tráth a rinneadh an cion líomhnaithe.

Síniú an úinéara chláraithe:.............................................. Dáta:..............................

Is ceart an ráiteas seo, mar aon leis an bhfógra a chur go dtí an Garda Síochána ag.................................................., tráth nach déanaí ná 28 lá tar éis dháta an fhógra.

/images/ls

GIVEN under my Official Seal,

1 June 2017.

SHANE ROSS,

Minister for Transport, Tourism and Sport.

EXPLANATORY NOTE

These Regulations provide for the prescribed form of the document under section 35 (6) of the Road Traffic Act 2010 (No. 25 of 2010).