S.I. No. 156/2013 - Control of Dogs (Amendment) Regulations, 2013.


Notice of the making of this Statutory Instrument was published in

“Iris Oifigiúil” of 17th May, 2013.

I, PHIL HOGAN, Minister for the Environment, Community and Local Government in exercise of the powers conferred on me by sections 5 , 19 , 28 and 31 of the Control of Dogs Act 1986 (No. 32 of 1986) (as adapted by the Environment, Heritage and Local Government (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2011 ( S.I. No. 193 of 2011 )), hereby make the following regulations:

Citation.

1. These Regulations may be cited as the Control of Dogs (Amendment) Regulations, 2013.

Commencement.

2. These Regulations shall come into operation on the 1st day of June, 2013.

Interpretation.

3. In these Regulations:— (1) “Principal Regulations” means the Control of Dogs Regulations, 1998 ( S.I. No. 442 of 1998 ) as amended by the Control of Dogs Regulations, 2011 ( S.I. No. 700 of 2011 ). (2) “Act” means the Control of Dogs Act 1986 (No. 32 of 1986).

Exemptions from certain requirements.

4. The Principal Regulations are amended by inserting after Article 7(1)(d) the following:

“(e) kept by the Canine Unit of the Irish Prison Service,”.

Exemption from holding a licence.

5. The Principal Regulations are amended by inserting after Article 8(b) the following:

“or

(c) a member of the Canine Unit of the Irish Prison Service,”.

Prescribed amount for certain offences.

6. The Principal Regulations are amended by substituting for Article 10 the following:

“10.The prescribed amount for the purpose of Section 28(1) of the Act shall be €100.”.

Prescribed form.

7. The Second Schedule to the Principal Regulations is amended by the substitution of the form set out in the Schedule for Form No. 3.

SCEIDEAL / SCHEDULE

FORM NO. 3

An tAcht Um Rialú Madraí, 1986/Control of Dogs Act, 1986

FÓGRA I nDÁIL LE CION(TA) LÍOMHNAITHE/

NOTICE IN RELATION TO ALLEGED OFFENCE(S)

Údarás Áitiúil/Local Authority..............

Chuig/To ..............

Seoladh/Address ..............

Líomhnaítear go bhfuil cion nó cionta déanta agat faoin Acht um Rialú Madraí, 1986 ag/It is alleged that you have committed an offence or offences under the Control of Dogs Act, 1986 at:

1 ..............

ar an/on the .......... lá de/day of .............., 20...........

Tugtar sonraí an chiona/na gcionta le fios le ‘X’2 thíos /

Particulars of the alleged offence(s) are indicated by ‘X’2 below.

Ní thionscnófar ionchúiseamh i leith an chiona/na gcionta atá líomhnaithe i rith thréimhse na 21 lá dar tús dáta an fhógra seo. Má íocann tú an tsuim atá le feiceáil thíos, i rith na tréimhse sin, leis an Údarás Áitiúil a dtugtar a shonraí thuas, ní thionscnófar ionchúiseamh. Ní mór an íocaíocht a bheith i gcuideachta an fhógra seo/

A prosecution in respect of the alleged offence(s) will not be instituted during the period of 21 days beginning on the date of this notice. If during that period you pay the sum show below to the Local Authority detailed above a prosecution will not be initiated. Payment must be accompanied by this notice.

Suim/Sum €............................3 .

Cineál an Chiona a Líomhnaítear

Nature of Alleged Offence

Alt Ábhartha san Acht/Relevant Section of Act

Madra a choimeád gan cheadúnas contrártha d’alt 2 den Acht

Keeping a dog without a licence, contrary to section 2 of the Act

Alt/Section 27(1)(a)

Seilbh a ghlacadh ar mhadra, de bhun athrú úinéireachta gan ceadúnas madra ginearálta ábhartha a bheith ag duine agus sula neiseofar ceadúnas madra i leith an mhadra sin, contrártha d’alt 2 den Acht

Taking possession of a dog pursuant to a change of ownership without having a relevant general dog licence and before the issue of a dog licence in respect of that dog, contrary to section 2 of the Act

Alt/Section 27(1)(a)

Seilbh ar mhadra a aistriú, de bhun athrú úinéireachta, chuig duine eile nach sealbhóir é nó í ar cheadúnas madra le haghaidh an mhadra sin nó ar cheadúnas madra ginearálta ábhartha, contrártha d’alt 2 den Acht

Transferring possession of a dog pursuant to a change of ownership to another person who is not the holder of a dog licence in respect of that dog or of a relevant general dog licence, contrary to section 2 of the Act

Alt/Section 27(1)(a)

Maidir le madra ar leat é, tusa nó duine eile a bheidh ina fheighil, é a cheadú a bheith in áit seachas— (a) in áitreabh an úinéara, nó (b) in áitreabh cibé duine eile a bheidh i bhfeighil an mhadra, nó (c) in áitreabh aon duine eile, le toiliú an duine sin, agus loiceadh an madra a thionlacan agus é a choimeád faoi rialú éifeachtúil contrártha d’alt 9 den Acht

Permitting a dog of which you are the owner or other person in charge to be in a place other than— (a) the premises of the owner, or (b) the premises of such other person in charge of the dog, or (c) the premises of any other person, with the consent of that person, and failing to accompany it and keep it under effectual control, contrary to section 9 of the Act

Alt/Section 27(1)(b)

Cú a cheadú a bheith in áit phoiblí mura mbeidh an cú sin ar éill nó ar slabhra a bheidh sách láidir contrártha d’alt 10 den Acht

Permitting a greyhound, which is not being led by means of a sufficiently strong chain or leash, to be in a public place contrary to section 10 of the Act

Alt/Section 27(1)(b)

Níos mó ná ceithre chú sa turas a bheith ar éill ag duine in áit phoiblí nó a chur faoi deara nó a cheadú d’aon duine amháin níos mó ná ceithre chú sa turas a bheith ar éill aige in áit phoiblí, contrártha d’alt 10 den Acht

Leading or causing or permitting to be led by any one person, more than four greyhounds at a time in a public place, contrary to section 10 of the Act

Alt/Section 27(1)(b)

I gcás go dtiocfaidh duine ar mhadra fáin agus go nglacfaidh an duine seilbh air, loiceadh an méid seo a leanas a dhéanamh— (a) an madra a thabhairt ar ais dá úinéir, nó (b) an madra a sheachadadh ar mhaor madraí, nó (c) an madra a choinneáil agus fógra i scríbhinn ina mbeidh tuairisc ar an madra, seoladh na háite inar thángthas air agus seoladh na háite ina bhfuil sé á choinneáil, a thabhairt don chomhalta i gceannas ag an Stáisiún Garda is gaire don áit inar thángthas ar an madra, nó do mhaor madraí, contrártha d’alt 13 den Acht

Having found and taken possession of a stray dog, failing to— (a) return the dog to its owner, or (b) deliver the dog to a dog warden, or (c) detain the dog and give notice in writing containing a description of the dog, the address of the place where it was found, and the address of the place where it is detained to the member in charge at the nearest Garda Station to the place where the dog was found, or to a dog warden, contrary to section 13 of the Act

Alt/Section 27(1)(b)

I gcás go mbeidh forais réasúnacha agat lena chreidiúint maidir le madra fáin, a d’urghabháil tú, gur chiap sé beostoc nó go bhfuil sé ar tí beostoc a chiapadh, loiceadh an madra sin a sheachadadh ar mhaor madraí, contrártha d’alt 13 den Acht

Failing to deliver to a dog warden a stray dog which you seized where you believed that the dog had worried or was about to worry livestock, contrary to section 13 of the Act

Alt/Section 27(1)(b)

Ceadúnas madra nó ceadúnas madra ginearálta a thabhairt ar aird laistigh de dheich lá ó dháta na hiarrata ó mhaor madraí le haghaidh madra ar leat é, a bhfuil tú ina fheighil nó atá i do sheilbh, contrártha d’alt 16 den Acht

Failing to produce, within ten days of being requested to do so by a dog warden, a dog licence or a general dog licence in respect of a dog of which you are the owner or in charge or in possession, contrary to section 16 of the Act

Alt/Section 27(1)(c)

Loiceadh a chinntiú go mbeidh coiléar ar mhadra a mbeidh ainm agus seoladh an úineára greanta air nó ar phláta, suaitheantas nó diosca a bheidh daingnithe de, contrártha d’airteagal 6 de na Rialacháin um Rialú Madraí, 1998

Failing to ensure that a dog wears a collar bearing the name and address of the owner inscribed thereon or on a plate, badge or disc attached thereto, contrary to article 6 of the Control of Dogs Regulations, 1998

Alt/Section 27(1)(f)

Sonraí ar choiléar a bheidh ar mhadra, nó ar phláta, suaitheantas nó diosca a bheidh daingnithe den choiléar, a athrú, a aghlot, a lot nó a fhágáil do-léite, contrártha d’airteagal 6 de na Rialacháin um Rialú Madraí, 1998

Altering, defacing, mutilating or rendering illegible the particulars on a collar worn by a dog, or on a plate, badge or disc attached thereto, contrary to article 6 of the Control of Dogs Regulations, 1998

Alt/Section 27(1)(f)

Madra a cheadú coiléar, pláta, suaitheantas nó diosca a bheidh daingnithe de, a chaitheamh i gcás go mbeidh sé athraithe, aghloite, loite nó do-léite nó ar a mbeidh na sonraí tagtha chun bheith do-léite, contrártha d’airteagal 6 de na Rialacháin um Rialú Madraí, 1998

Allowing a dog to wear a collar, or a plate, badge or disc attached thereto, which has been altered, defaced, mutilated or rendered illegible or upon which the particulars have become illegible, contrary to article 6 of the Control of Dogs Regulations, 1998

Alt/Section 27(1)(f)

I gcás madra ar gá é a bheith ar éill in áit phoiblí, an madra sin a cheadú a bheith in áit phoiblí gan é a bheith ar éill, contrártha d’airteagal 5 de na Rialacháin um Rialú Madraí, 1998

Allowing a dog that is required to be leashed in a public place to be unleashed in a public place, contrary to article 5 of the Control of Dogs Regulations, 1998

Alt/Section 27(1)(f)

I gcás madra ar gá é a bheith a faoi stiúir ag duine os cionn sé bliana déag atá in ann rialú a dhéanamh ar an madra in áit phoiblí, an madra sin a cheadú a bheith faoi stiúir in áit phoiblí ar shlí eile, contrártha d’airteagal 5 de na Rialacháin um Rialú Madraí, 1998

Allowing a dog that is required to be led in a public place by a person over the age of sixteen years who is capable of controlling the dog to be otherwise led in a public place, contrary to article 5 of the Control of Dogs Regulations, 1998

Alt/Section 27(1)(f)

I gcás madra ar gá é féasrach a bheith air in áit phoiblí, an madra sin a cheadú a bheith in áit phoiblí gan féasrach a bheith air, contrártha d’airteagal 5 de na Rialacháin um Rialú Madraí, 1998

Allowing a dog that is required to be muzzled in a public place to be unmuzzled in a public place, contrary to article 5 of the Control of Dogs Regulations, 1998

Alt/Section 27(1)(f)

Dar dáta/Dated this ........ lá de/day of .............., 20........

(Arna shíniú ag/Signed) ..............

Maor Madraí/Dog Warden

/images/ls

GIVEN under my Official Seal,

9 May 2013.

PHIL HOGAN,

Minister for the Environment, Community and Local Government.

1Iontráil seoladh na háite mar a líomhnaítear go ndearnadh an cion/Insert the address of the place where the offence is alleged to have been committed.

2Cuir ‘X’ amháin nó níos mó sa cholún ar chlé taobh leis an gcion/na cionta cuí/Insert one or more ‘X’ in left hand column opposite appropriate offence(s).

3Iontráil an tsuim atá le híoc agus a fhorordaítear faoi alt 28(1) den Acht/Insert the amount standing prescribed under section 28(1) of the Act.