Thirty-third Amendment of the Constitution Act, 2013

SCHEDULE 7

Part 1

Cúirt Achomhairc a Bhunú: Forálacha Idirthréimhseacha

Airteagal 64

1 San Airteagal seo, tá le “an lá bunaithe” an bhrí chéanna atá leis in Airteagal 34A den Bhunreacht seo.

2 1° Baineann ailt 3 agus 4 den Airteagal seo le hachomharc a tionscnaíodh chun na Cúirte Uachtaraí roimh an lá bunaithe agus nár éist an Chúirt Uachtarach é, go hiomlán nó go páirteach, roimh an lá sin.

2° Chun críocha an Airteagail seo, ní mheasfar gur éisteadh achomharc go páirteach de bhíthin gur éist an Chúirt Uachtarach iarratas idirbhreitheach i ndáil leis an achomharc nó, mura mbaineann an t-achomharc féin ach amháin le ní nóis imeachta, de bhíthin gur éist an Chúirt Uachtarach aon iarratas nó tairiscint nóis imeachta maidir leis an ní.

3 1° An lá bunaithe nó dá éis, féadfaidh an Príomh-Bhreitheamh, más deimhin leis an bPríomh-Bhreitheamh go bhfuil sé ar mhaithe le riaradh cirt agus cinneadh éifeachtúil achomharc déanamh amhlaidh, ordachán faoi shéala na Cúirte a thabhairt, le comhthoil na mbreithiúna eile den Chúirt Uachtarach, lena ndéanfar socrú, maidir le gach achomharc lena mbainfidh an t-alt seo agus a thiocfaidh faoi réim aicme achomharc a bheidh sonraithe san ordachán, go ndéanfaidh an Chúirt Achomhairc é a éisteacht agus a chinneadh agus, i gcás go dtabharfar ordachán den sórt sin, beidh dlínse ag an gCúirt Achomhairc, faoi réir fho-alt 3° den alt seo, gach achomharc is ábhar don ordachán sin a éisteacht agus a chinneadh dá bhíthin sin.

2° Féadfaidh socrú a bheith in ordachán faoi fho-alt 1° den alt seo maidir le haon ní ar dóigh leis an bPríomh-Bhreitheamh gur cuí socrú a dhéanamh ina leith de dhroim an Chúirt Achomhairc d’éisteacht agus do chinneadh na n-achomharc lena mbaineann agus beidh le haon socrú den sórt sin an éifeacht chéanna a bheidh le socrú a bheidh in ordú arna dhéanamh ag an gCúirt Uachtarach.

3° Maidir leis an gCúirt Uachtarach, ar iarratas chuici atá de réir cibé rialacha, más ann, a ordófar le dlí, is iarratas arna dhéanamh ag aon pháirtí de na páirtithe in achomharc is ábhar d’ordachán faoi fho-alt 1°, féadfaidh sí, más deimhin léi gur cóir sin a dhéanamh, ordú a dhéanamh—

i lena gcealaítear éifeacht an ordacháin sin, nó

ii lena gcealaítear nó lena n-athraítear éifeacht aon socraithe, dá dtagraítear i bhfo-alt 2° den alt seo, san ordachán sin,

a mhéid a bhaineann sé leis an achomharc sin.

4 1° Más rud é, ar iarratas chuici atá de réir cibé rialacha, más ann, a ordófar le dlí, ar iarratas é arna dhéanamh ag aon pháirtí de na páirtithe san achomharc, gur deimhin leis an gCúirt Uachtarachgur ar mhaithe le riaradh cirt agus cinneadh éifeachtúil achomharc déanamh amhlaidh, féadfaidh an Chúirt Uachtarach ordú a dhéanamh lena ndéantar socrú go ndéanfaidh an Chúirt Achomhairc an t-achomharc a éisteacht agus a chinneadh, agus i gcás go ndéanfar ordú den sórt sin beidh dlínse ag an gCúirt Achomhairc an t-achomharc a éisteacht agus a chinneadh dá bhíthin sin.

2° Féadfaidh socrú a bheith in ordú faoi fho-alt 1° den alt seo maidir le haon ní ar dóigh leis an gCúirt Uachtarach gur cuí socrú a dhéanamh ina leith de dhroim an Chúirt Achomhairc d’éisteacht agus do chinneadh an achomhairc.

5 Ach amháin sa mhéid go ndéantar socrú le haon ordachán arna thabhairt nó le haon ordú arna dhéanamh de bhun na gcumhachtaí a thugtar le halt 3 nó 4 den Airteagal seo, ní dhéanfaidh na leasuithe ar an mBunreacht seo arna ndéanamh leis an Acht um an Tríú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cúirt Achomhairc), 2013 difear d’fheidhmiú a dlínse ag an gCúirt Uachtarach i ndáil le hachomhairc chun na Cúirte sin a tionscnaíodh roimh an lá bunaithe.

6 D’ainneoin aon leasuithe ar an mBunreacht seo arna ndéanamh mar a dúradh, leanfaidh an Chúirt Uachtarach de dhlínse achomhairc a bheith aici ar bhreitheanna ón gCúirt Achomhairc Choiriúil a bhí arna bunú roimh an lá bunaithe a mhéid go ndearnadh socrú le dlí, agus faoi chuimsiú na rialacha céanna a ordaíodh le dlí, díreach roimh an lá bunaithe agus ní bhainfidh ailt 3 agus 4 den Airteagal seo le hachomharc i gcoinne breith ón gCúirt Achomhairc Choiriúil.

7 Déanfar an tAirteagal seo a fhágáil ar lár as gach téacs oifigiúil den Bhunreacht seo a fhoilseofar bliain amháin, nó tar éis bliain amháin a bheith caite, i ndiaidh an lae bunaithe.

Part 2

Establishment of Court of Appeal: Transitional Provisions

Article 64

1In this Article “the establishment day” has the same meaning as it has in Article 34A of this Constitution.

21° Sections 3 and 4 hereof apply to an appeal to the Supreme Court initiated before the establishment day that has not been heard, in full or in part, by the Supreme Court before that day.

2° For the purposes of this Article, an appeal shall not be taken to have been heard in part by reason of the Supreme Court having heard an interlocutory application relating to the appeal or, unless the appeal itself is confined to a procedural matter, the Supreme Court having heard any procedural application or motion in the matter.

31° On or after the establishment day, the Chief Justice may, if the Chief Justice is satisfied that it is in the interests of the administration of justice and the efficient determination of appeals to do so, and with the concurrence of the other judges of the Supreme Court, give a direction under the seal of the Court providing that each appeal to which this section applies falling within a class of appeals specified in the direction shall be heardand determined by the Court of Appeal and, where such a direction is given, the Court of Appeal shall, subject to subsection 3° hereof, have jurisdiction to hear and determine each appeal the subject of that direction accordingly.

2° A direction under subsection 1° hereof may contain provision for any matter that the Chief Justice considers it appropriate to provide for in consequence of the appeals concerned being heard and determined by the Court of Appeal and any such provision shall have like effect to a provision contained in an order made by the Supreme Court.

3° The Supreme Court, on application to it that complies with such, if any, regulations as may be prescribed by law and made by any of the parties to an appeal the subject of a direction under subsection 1°, may, if it is satisfied that it is just to do so, make an order—

i cancelling the effect of that direction, or

ii cancelling or varying the effect of any provision, referred to in subsection 2° hereof, of that direction,

so far as it relates to that appeal.

41° If, on application to it that complies with such, if any, regulations as may be prescribed by law and made by any of the parties to the appeal, the Supreme Court is satisfied that it is in the interests of the administration of justice and the efficient determination of appeals to do so, the Supreme Court may make an order providing that the appeal shall be heard and determined by the Court of Appeal and, where such an order is made, the Court of Appeal shall have jurisdiction to hear and determine the appeal accordingly.

2° An order under subsection 1° hereof may contain provision for any matter that the Supreme Court considers it appropriate to provide for in consequence of the appeal being heard and determined by the Court of Appeal.

5Save to the extent provided by any direction given or order made pursuant to the powers conferred by section 3 or 4 hereof, the exercise by the Supreme Court of its jurisdiction in relation to appeals to that Court initiated before the establishment day shall not be affected by the amendments of this Constitution made by the Thirty-third Amendment of the Constitution (Court of Appeal) Act 2013.

6Notwithstanding any amendments of this Constitution made as aforesaid, the Supreme Court shall continue to have appellate jurisdiction from decisions of the Court of Criminal Appeal that stood established before the establishment day to the extent provided, and subject to the same regulations as were prescribed, by law immediately before the establishment day, and sections 3 and 4 hereof shall not apply to an appeal from a decision of the Court of Criminal Appeal.

7This Article shall be omitted from every official text of this Constitution published on or following the expiry of one year after the establishment day.