S.I. No. 700/2011 - Control of Dogs (Amendment) Regulations, 2011.


Notice of the making of this Statutory Instrument was published in

“Iris Oifigiúil” of 3rd January, 2012.

I, Phil Hogan, Minister for the Environment, Community and Local Government in exercise of the powers conferred on me by sections 7 (amended by section 24 of the Dog Breeding Establishments Act, 2010 (No. 29 of 2010)) and 31 of the Control of Dogs Act, 1986 (No. 32 of 1986) (as adapted by the Environment, Heritage and Local Government (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2011 ( S.I. No. 193 of 2011 )), hereby make the following regulations:

1. These Regulations may be cited as the Control of Dogs (Amendment) Regulations, 2011.

2. These Regulations shall come into operation on the 2nd day of January, 2012.

3. In these Regulations “Principal Regulations” means the Control of Dogs Regulations, 1998 ( S.I. No. 442 of 1998 ).

4. Regulation 9 of the Principal Regulations is amended by the insertion of the following paragraph:

“ (6) Form No. 6 (inserted by paragraph (c) of Regulation 5 of, and Schedule 3 to, the Control of Dogs (Amendment) Regulations, 2011) set out in the Second Schedule shall be the prescribed form of dog licence to which paragraph (b) of subsection (1) of section 7 of the Act applies.”.

5. The Second Schedule to the Principal Regulations is amended by:

(a) the substitution of the form set out in Schedule 1 for Form No. 1;

(b) the substitution of the form set out in Schedule 2 for Form No. 2;

(c) insertion of the form set out in Schedule 3 after Form No. 5.

SCHEDULE 1

FORM NO. 1

AN TACHT UM RIALÚ MADRAÍ, 1986

CONTROL OF DOGS ACT, 1986

CEADÚNAS MADRA

TÁILLE CHEADÚNAIS:

1

DOG LICENCE

LICENCE FEE:

1Amount specified for the time being An méid atá sonaithe don am i láthair..

TÁ AN CEADÚNAS SEO Á EISIÚINT LEIS SEO CHUIG

THIS LICENCE IS HEREBY ISSUED TO

(CUIR ISTEACH AN T-AINM IOMLÁN) (INSERT FULL NAME)

AS

OF ..............

(CUIR ISTEACH AN SEOLADH) (INSERT ADDRESS)

I gCONTAE/gCONTAEBHUIRG

(scrios amach mar is cuí) ..............

IN THE COUNTY/COUNTY BOROUGH OF

(delete as appropriate)

CHUN AN MADRA A THUAIRISCÍTEAR THÍOS A CHOIMEÁD AR FEADH NA TRÉIMHSE DHÁ MHÍ DHÉAG Ó DHÁTA EISIÚNA AN CHEADÚNAIS SEO:

TO KEEP DURING THE PERIOD OF TWELVE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE OF THIS LICENCE THE DOG DESCRIBED BELOW:

PÓR / BREED

DATH / COLOUR

GNÉAS /SEX

Microchip No. (optional)

M

F

DÁTA EISIÚNA DATE OF ISSUE _ _ _ _ _ _

OIFIG EISIÚNA ISSUING OFFICE _ _ _ _ _

AM EISIÚNA TIME OF ISSUE/images/b28972images/clock.tif

OIFIGEACH EISIÚNA ISSUING OFFICER _ _ _ _ _

SCHEDULE 2

FORM NO. 2

AN TACHT UM RIALÚ MADRAÍ, 1986

CONTROL OF DOGS ACT, 1986

CEADÚNAS MADRA GINEARÁLTA

TáILLE CHEADÚNAIS

1

GENERAL DOG LICENCE

LICENCE FEE:

1Amount specified for the time being. An méid atá sonaithe don am i láthair..

TÁ AN CEADÚNAS GINEARÁLTA SEO Á EISIÚINT LEIS SEO CHUIG

THIS GENERAL LICENCE IS HEREBY ISSUED TO

(CUIR ISTEACH AN T-AINM IOMLÁN) (INSERT FULL NAME)

AS

OF ..............

(CUIR ISTEACH AN SEOLADH) (INSERT ADDRESS)

I gCONTAE/gCONTAEBHUIRG

(scrios amach mar is cuí) ..............

IN THE COUNTY/COUNTY BOROUGH OF

(delete as appropriate)

to keep dogs at the premises specified below (in the County/ County Borough stated above) during the period of twelve months from the date of issue of this licence.

chun madraí a choinneáil ag an áitreabh a shonraítear thíos (sa Chontae/ Contae Bhuirg thuasluaithe) i rith na tréimhse de dhá mhí dhéag ó dháta eisiúna an cheadúnais seo.

ÁITREABH INA BHFUIL MADRAÍ Á CHOINNEÁIL

PREMISES AT WHICH DOGS ARE KEPT

..............

(CUIR ISTEACH AN SEOLADH) (INSERT ADDRESS)

DÁTA EISIÚNA DATE OF ISSUE _ _ _ _ _ _

OIFIG EISIÚNA ISSUING OFFICE _ _ _ _ _

AM EISIÚNA TIME OF ISSUE/images/b28972images/clock.tif

OIFIGEACH EISIÚNA ISSUING OFFICER _ _ _ _ _

SCHEDULE 3

FORM NO. 6

AN TACHT UM RIALÚ MADRAÍ, 1986

CONTROL OF DOGS ACT, 1986

CEADÚNAS FAID MAIREACHTANA MADRA

TÁILLE CHEADÚNAIS

1

LIFETIME OF DOG LICENCE

LICENCE FEE:

1Amount specified for the time being. An méid atá sonaithe don am i láthair.No refunds permissible / Ní cheadmhach aon aisíocaíochtaí

TÁ AN CEADÚNAS SEO Á EISIÚINT LEIS SEO CHUIG

THIS LICENCE IS HEREBY ISSUED TO

..............

(CUIR ISTEACH AN T-AINM IOMLÁN) (INSERT FULL NAME)

AS

OF ..............

(CUIR ISTEACH AN SEOLADH) (INSERT ADDRESS)

I gCONTAE/gCONTAEBHUIRG

(scrios amach mar is cuí) ..............

IN THE COUNTY/COUNTY BOROUGH OF

(delete as appropriate)

CHUN AN MADRA A THUAIRISCÍTEAR THÍOS A CHOIMEÁD AR FEADH A THRÉIMHSE MAIREACHTANA:

TO KEEP FOR THE REMAINDER OF ITS LIFETIME THE DOG DESCRIBED BELOW:

PÓR / BREED

DATH / COLOUR

GNÉAS / SEX

Microchip No. (optional)

M

F

DÁTA EISIÚNA DATE OF ISSUE _ _ _ _ _ _

OIFIG EISIÚNA ISSUING OFFICE _ _ _ _ _

AM EISIÚNA TIME OF ISSUE/images/b28972images/clock.tif

OIFIGEACH EISIÚNA ISSUING OFFICER _ _ _ _ _

/images/ls

GIVEN under my Official Seal,

21 December 2011.

PHIL HOGAN,

Minister for Environment Community and Local Government.

1Amount specified for the time being An méid atá sonaithe don am i láthair..

1Amount specified for the time being. An méid atá sonaithe don am i láthair..

1Amount specified for the time being. An méid atá sonaithe don am i láthair.No refunds permissible / Ní cheadmhach aon aisíocaíochtaí