S.I. No. 266/2009 - Criminal Justice (Public Order) Act 1994(Sections 23a and 23b) (Amendment) Regulations 2009


S.I. No. 266 of 2009

CRIMINAL JUSTICE (PUBLIC ORDER) ACT 1994(SECTIONS 23A AND 23B) (AMENDMENT) REGULATIONS 2009

Notice of the making of this Statutory Instrument was published in

“Iris Oifigiúil” of 21st July, 2009.

I, DERMOT AHERN, Minister for Justice, Equality and Law Reform, in exercise of the powers conferred on me by section 23A(9) (inserted by section 184 of the Criminal Justice Act 2006 (No. 26 of 2006)) of the Criminal Justice (Public Order) Act 1994 (No. 2 of 1994), hereby make the following regulations:

1. These Regulations may be cited as the Criminal Justice (Public Order) Act 1994 (Sections 23A and 23B) (Amendment) Regulations 2009.

2. The Criminal Justice (Public Order) Act 1994 (Sections 23A and 23B) Regulations 2008 ( S.I. No. 363 of 2008 ) are amended by the substitution of the Schedule to these Regulations for the Schedule thereto.

Regulation 2.

SCHEDULE CRIMINAL JUSTICE (PUBLIC ORDER) ACT 1994

SECTIONS 23A AND 23B

FIXED CHARGE NOTICE

Date .............................. (insert date)

(insert name)....................................................

(insert address).................................................

..................................................

It is alleged that you have committed an offence (specify offence) on (insert date) at (insert time) at (insert location).

1. In respect of the offence alleged in this notice—

(a) you may, during the period of 28 days, beginning on the date of this notice, pay a fixed charge of € (insert amount), or

(b) if you do not pay that fixed charge during that period, you may,beginning on the expiration of that period, during the further period of 28 days, pay a fixed charge of € (insert amount).

2. A payment of a fixed charge under this notice must be accompanied by all of this notice, if payment is made in person or by post, or by quoting thereference number mentioned on it, if payment is allowed otherwise below, and in the manner stated below.

3. You will not be prosecuted—

(a) during the period of 56 days from the date of this notice, or

(b) at all, if the correct payment, in accordance with this notice, during that period, is made in respect of the offence specified in this notice.

Manner of Payment

(insert manner of payment and where payment is to be made)

Rialachán 2.

SCEIDEAL AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (ORD POIBLÍ) 1994

AILT 23A AGUS 23B

FÓGRA MUIREAR SEASTA

Dáta......................... (cuir isteach an dáta)

(cuir isteach an t-ainm).................................................

(cuir isteach an seoladh)...............................................

................................................

Líomhnaítear go ndearna tú cion (sonraigh an cion) ar (cuir isteach an dáta) ag (cuir isteach an t-am) ag (cuir isteach an suíomh).

1. Maidir leis an gcion a líomhnaítear san fhgra seo—

(a) féadfaidh tú, le linn tréimhse 28 lá, dar tosach dáta an fhgra seo, muirear seasta € (cuir isteach an méid) a íoc, n

(b) mura n-íochfaidh tú an muirear seasta sin le linn na tréimhse sin,féadfaidh tú, le linn tréimhse breise 28 lá, dar tosach deireadh na tréimhse sin, muirear seasta € (cuir isteach an méid) a íoc.

2. Ní mr an fgra seo go léir a bheith i dteannta íocaíochta muirir sheasta faoin bhfgra seo, má dhéantar íocaíocht go pearsanta n leis an bpost n, má cheadaítear íocaíocht ar bhealach eile thíos, tríd an uimhir thagartha atá luaite air a thabhairt, agus ar an modh atá luaite thíos.

3. Ní ionchúiseofar thú—

(a) le linn na tréimhse 56 lá dháta an fhgra seo, n

(b) ar chor ar bith, má dhéantar an íocaíocht cheart, de réir an fhgra seo, le linn na tréimhse sin, i leith an chiona atá sonraithe san fhgra seo.

An Modh Íocaíochta

(cuir isteach an modh íocaíochta agus cén áit a ndéanfar an íocaíocht)

/images/ls

GIVEN under my Official Seal,

10 July 2009

DERMOT AHERN,

Minister for Justice, Equality and Law Reform.

EXPLANATORY NOTE

(This note is not part of the Instrument and does not purport to be a legal interpretation.)

Sections 23A and 23B of the Criminal Justice (Public Order) Act 1994 provide for the issue of fixed charge notices in respect of offences committed under section 5 (disorderly conduct in a public place) and section 4 (intoxication in a public place) of the Act.

This instrument amends the Criminal Justice (Public Order) Act 1994 (Sections 23A and 23B) Regulations 2008 ( S.I. No. 363 of 2008 ) to provide for a bilingual fixed charge notice.