I.R. Uimh. 519/2003 -An tOrdú Logainmneacha (Contaetha agus Cúigí) 2003


Ordaímse, ÉAMON Ó CUÍV, TD, Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a tugtar dom le halt 32(1) de Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (Uimh. 32 de 2003), agus tar éis dom comhairle a fháil ón gCoimisiún Logainmneacha agus an chomhairle sin a bhreithniú, mar seo a leanas:

1.   (a)      Féadfar An tOrdú Logainmneacha (Cúigí agus Contaetha) 2003 a ghairm den Ordú seo.

(b)      Tagann an tOrdú seo i ngníomh ar 30 Deireadh Fómhair 2003.

2.   Dearbhaítear gurb é logainm a shonraítear ag aon uimhir tagartha i gcolún (2) den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo an leagan Gaeilge den logainm a shonraítear i mBéarla i gcolún (1) den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo os comhair an uimhir tagartha sin.

3.   Tá an téacs i mBéarla den Ordú seo (seachas an Sceideal leis) leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an Ordú seo.

TABLE

I, ÉAMON Ó CUÍV, TD, Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, in exercise of the powers conferred on me by section 32 of the Official Languages Act 2003 (No. 32 of 2003), and having received and considered advice from An Coimisiún Logainmneacha, make the following order:

1.   (a)      This Order may be cited as the Placenames (Provinces and Counties) Order 2003.

(b)      This Order comes into operation on 30 October 2003.

2.   A placename specified in column (2) of the Schedule to this Order at any reference number is declared to be the Irish language version of the placename specified in column (1) of the Schedule to this Order opposite that reference number in the English language.

3.   The text in the English language of this Order (other than the schedule) is set out in the Table to this Order.

Sceideal

(Schedule)

Caibidil 1

(Chapter 1)

Cúigí

(Provinces)

Colún 1

Colún 2

Béarla

Gaeilge

(Column 1

English language)

(Column 2

Irish language)

1

(The province of) Connacht

Cúige Chonnacht

2

(The province of) Leinster

Cúige Laighean

3

(The province of) Munster

Cúige Mumhan

4

(The province of) Ulster

Cúige Uladh

Caibidil 2

(Chapter 2)

Contaetha

(Counties)

Colún 1

Colún 2

Béarla

Gaeilge

(Column 1

English language)

(Column 2

Irish language)

1

Carlow

County Carlow

Ceatharlach

Contae Cheatharlach

2

Cavan

County Cavan

An Cabhán

Contae an Chabháin

3

Clare

County Clare

An Clár

Contae an Chláir

4

Cork

County Cork

Corcaigh

Contae Chorcaí

5

Donegal

County Donegal

Dún na nGall

Contae Dhún na nGall

6

Dublin

County Dublin

Baile Átha Cliath

Contae Bhaile Átha Cliath

7

Galway

County Galway

Gaillimh

Contae na Gaillimhe

8

Kerry

County Kerry

Ciarraí

Contae Chiarraí

9

Kildare

County Kildare

Cill Dara

Contae Chill Dara

10

Kilkenny

County Kilkenny

Cill Chainnigh

Contae Chill Chainnigh

11

Laois

County Laois

Laois

Contae Laoise

12

Leitrim

County Leitrim

Liatroim

Contae Liatroma

13

Limerick

County Limerick

Luimneach

Contae Luimnigh

14

Longford

County Longford

An Longfort

Contae an Longfoirt

15

Louth

County Louth

Contae Lú

16

Mayo

County Mayo

Maigh Eo

Contae Mhaigh Eo

17

Meath

County Meath

An Mhí

Contae na Mí

18

Monaghan

County Monaghan

Muineachán

Contae Mhuineacháin

19

Offaly

County Offaly

Uíbh Fhailí

Contae Uíbh Fhailí

20

Roscommon

County Roscommon

Ros Comáin

Contae Ros Comáin

21

Sligo

County Sligo

Sligeach

Contae Shligigh

22

Tipperary

County Tipperary

Tiobraid Árann

Contae Thiobraid Árann

23

Waterford

County Waterford

Port Láirge

Contae Phort Láirge

24

Westmeath

County Westmeath

An Iarmhí

Contae na hIarmhí

25

Wexford

County Wexford

Loch Garman

Contae Loch Garman

26

Wicklow

County Wicklow

Cill Mhantáin

Contae Chill Mhantáin

Caibidil 3

(Chapter 3)

Contaetha Riaracháin (sa bhreis ar na cinn i gcaibidil 2)

(Administrative Counties (in addition to those in chapter 2))

Colún 1

Colún 2

Béarla

Gaeilge

(Column 1

English language)

(Column 2

Irish language)

1

Dún Laoghaire-Rathdown

Dún Laoghaire-Ráth an Dúin

2

Fingal

Fine Gall

3

North Tipperary

Tiobraid árann Thuaidh

4

South Dublin

Baile Átha Cliath Theas

5

South Tipperary

Tiobraid Árann Theas

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil,

30 Deireadh Fómhair 2003

/images/seal.jpg

ÉAMON Ó CUÍV

Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta

Nóta Míniúcháin

(Ní chuid den Ionstraim an nóta seo ná ní ceart a mheas gur míniú dlíthiúil uirthi é.)

Dearbhaítear leis an Ordú seo na leaganacha oifigiúla Gaeilge de na cúigí agus na contaetha.

Explanatory Note

(This note is not part of the Instrument and does not purport to be a legal interpretation.)

This Order declares the official Irish language version of the names of provinces and counties.