European Arrest Warrant Act 2003

SCHEDULE

PART A

Text in the Irish language of Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States.

TREOIRCHINNEADH 2002 — CGB ÓN gCOMHAIRLE

an 13 Meitheamh 2002

maidir leis an mbarántas gabhála Eorpach agus na nósanna imeachta um ghéilleadh idir na Ballstáit

(2002/584/JHA)

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach, agus go háirithe Airteagal 31(a) agus (b) agus Airteagal 34(2)(b) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún(1) ,

Ag féachaint don tuairim ó Pharlaimint na hEorpa(2) ,

De bhrí:

(1) De réir na gconclúidí ón gComhairle Eorpach in Tampere an 15 agus 16 Deireadh Fómhair 1999, agus go háirithe pointe 35 díobh, gur chóir an nós imeachta foirmiúil um eiseachadadh a dhíothú idir na Ballstáit maidir le daoine atá ar a dteitheadh ón gceartas tar éis dóibh bheith ina n-ábhair do phianbhreith chríochnaitheach agus na nósanna imeachta um eiseachadadh a bhrostú maidir le daoine atá faoi amhras ciona.

(2) Go bhfuil tagairt i gclár na mbeart a bhaineann le cur chun feidhme an phrionsabail maidir le breitheanna coiriúla a aithint go frithpháirteach, atá luaite i bpointe 37 de na conclúidí arna nglacadh ag an gComhairle Eorpach in Tampere ar an 20 Samhain 2000(3) , don cheist maidir le barántais ghabhála a fhorghníomhú go frithpháirteach.

(3) Go bhfuil na Ballstáit uile nó cuid díobh ina bpáirtithe i roinnt coinbhinsiún i dtaca leis an eiseachadadh, lena n-áirítear Coinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh an 13 Nollaig 1957 agus Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhlitheoireacht a Dhíothú an 27 Eanáir 1977. Tá dlíthe maidir leis an Eiseachadadh ag na Stáit Nordacha inar comhionann an fhoclaíocht.

(4) Ina theannta sin, go bhfuil na trí Choinbhinsiún seo a leanas a bhaineann go hiomlán nó go páirteach leis an eiseachadadh comhaontaithe idir na Ballstáit agus gur cuid de acquis an Aontais iad: Coinbhinsiún an 19 Meitheamh 1990 ag cur chun feidhme Chomhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag a dteorainneacha coiteanna a dhíothú de réir a chéile (sa chaidreamh idir na Ballstáit is páirtithe sa Choinbhinsiún sin)(4) , Coinbhinsiún an 10 Márta 1995 maidir leis an nós imeachta simplithe um eiseachadadh idir na Ballstáit den Aontas Eorpach(5) agus Coinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1996 maidir leis an Eiseachadadh idir na Ballstáit den Aontas Eorpach(6) .

(5) Mar thoradh ar an gcuspóir atá leagtha síos ag an Aontas limistéar saoirse, slándála agus ceartais a dhéanamh dá limistéar nach gá an t-eiseachadadh níos mó, agus toisc go gcuirfear ina ionad córas um ghéilleadh idir na húdaráis bhreithiúnacha. Fairis sin, de dheasca córas nua simplithe um ghéilleadh a thabhairt isteach maidir le daoine a bhfuil pianbhreith tugtha ina leith nó daoine atá faoi amhras ciona chun críocha pianbhreitheanna nó imeachtaí coiriúla a fhorghníomhú nó a thabhairt ar aghaidh, is féidir coimpléascacht agus an tsiocair moilleadóireachta is cuid dhílis den nós imeachta láithreach um eiseachadadh a dhíchur. An comhar traidisiúnta caidrimh a bhí i réim idir na Ballstáit go dtí seo ba chóir córas saorghluaiseachta maidir le breitheanna breithiúnacha in ábhair choiriúla a chur ina ionad, a fholaíonn breitheanna réamhphianbhreithe oiread agus breitheanna críochnaitheacha, laistigh de limistéar saoirse, slándála agus ceartais.

(6) Gurb é an barántas gabhála Eorpach dá bhforáiltear sa Treoirchinneadh seo an chéad bheart táigiúil i réimse an dlí choiriúil a chuireann chun feidhme an prionsabal maidir leis an aitheantas frithpháirteach ar thug an Chomhairle Eorpach cloch choirnéil an chomhair bhreithiúnaigh air.

(7) Nach féidir leis na Ballstáit an aidhm, arb éard é córas a chur in ionad an chórais iltaobhaigh um eiseachadadh arna thógáil ar Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh an 13 Nollaig 1957, a ghnóthú go leordhóthanach trí na Ballstáit bheith ag gníomhú go haontaobhach agus gur fearr is féidir a ghnóthú mar sin, toisc a raon feidhme agus a éifeachtaí, ag leibhéal an Aontais, is féidir leis an gComhairle bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta dá dtagraítear in Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus in Airteagal 5 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar atá leagtha amach san Airteagal sin, ní théann an Treoirchinneadh seo thar mar is gá chun an cuspóir sin a ghnóthú.

(8) Nach mór breitheanna maidir leis an mbarántas gabhála Eorpach a fhorghníomhú a bheith faoi réir rialuithe leordhóthanacha; ciallaíonn sé sin go gcaithfidh údarás breithiúnach de chuid an Bhallstáit inar gabhadh an duine iarrtha an bhreith a ghlacadh maidir lena g(h)éilleadh.

(9) Nach mór ról na n-údarás láir maidir le forghníomhú barántas gabhála Eorpach a theorannú do chúnamh praiticiúil riarthach.

(10) Go bhfuil an mheicníocht i dtaca leis an mbarántas gabhála Eorpach bunaithe ar ardleibhéal muiníne idir na Ballstáit. Ní fhéadfar cur chun feidhme na meicníochta sin a fhionraí ach amháin i gcás Ballstát amháin na prionsabail atá leagtha amach in Airteagal 6(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach a shárú go tromchúiseach, leanúnach, agus an sárú sin arna shuíomh ag an gComhairle de bhun Airteagal 7(1) den Chonradh sin leis na hiarmhairtí dá bhforáiltear in Airteagal 7(2).

(11) Sa chaidreamh idir na Ballstáit gur chóir go ngabhfadh an barántas gabhála Eorpach ionad na n-ionstraimí uile maidir le heiseachadadh, lena n-áirítear forálacha Theideal III de Choinbhinsiún chur chun feidhme Chomhaontú Schengen a bhaineann leis an eiseachadadh.

(12) Go n-urramaíonn an Treoirchinneadh seo na saoirsí bunúsacha agus go gcomhlíonann sé na prionsabail arna n-aithint in Airteagal 6 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus atá le fáil sa Chairt um Chearta Bunúsacha den Aontas Eorpach(7) , go háirithe Caibidil VI de. Ní féidir aon ní sa Treoirchinneadh seo a léirmhíniú mar thoirmeasc ar dhiúltú duine a ghéilleadh a bhfuil barántas gabhála Eorpach eisithe ina leith má tá cúiseanna oibiachtúla ann lena chreidiúint go bhfuil an barántas gabhála Eorpach eisithe d'fhonn duine a ionchúiseamh nó a phionósú de bhíthin a g(h)néis, a c(h)ine, a reiligiúin, a b(h)unaidh eitnigh, a náisúntachta, a t(h)eanga, a t(h)uairimí polaitiúla nó a t(h)reoshuímh ghnéasaigh, nó go bhféadfar seasamh an duine sin a dhochrú ar aon cheann de na cúiseanna sin.

Ní chuireann an Treoirchinneadh seo cosc ar aon Bhallstát a chuid rialacha bunreachtúla a chur i bhfeidhm a bhaineann le próiseas cuí, saoirse comhlachais, saoirse an phreasa agus an tsaoirse friotail sna meáin eile.

(13) Nár chóir aon duine a aistriú, a dhíbirt nó a eiseachadadh chuig Stát ina bhfuil baol tromchúiseach ann go bhféadfaí é/í a chur faoi réir phionós an bháis, céasadh nó aon drochíde mídhaonna nó táireach ná pionós mídhaonna nó táireach eile.

(14) toisc go bhfuil Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa an 28 Eanáir 1981 chun daoine aonair a chosaint maidir le huathphróiseáil sonraí pearsanta daingnithe ag na Ballstáit uile, gur chóir na sonraí pearsanta arna bpróiseáil mar chuid de chur chun feidhme an Treoirchinnidh seo a chosaint i gcomhréir le prionsabail an Choinbhinsiúin a dúradh,

TAR ÉIS AN TREOIRCHINNEADH SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL 1

PRIONSABAIL GHINEARÁLTA

Airteagal 1

An barántas gabhála Eorpach a shainiú agus an oibleagáid é a fhorghníomhú

1. Breith bhreithiúnach arna heisiúint ag Ballstát ar mhaithe le Ballstát eile duine iarrtha a ghabháil agus a ghéilleadh d'fhonn ionchúiseamh coiriúil a sheoladh nó pianbhreith faoi choimeád nó ordú coinneála a fhorghníomhú, is ea an barántas gabhála Eorpach.

2. Déanann na Ballstáit aon bharántas gabhála Eorpach a fhorghníomhú ar bhonn an phrionsabail maidir le haitheantas frithpháirteach agus i gcomhréir le forálacha an Treoirchinnidh seo.

3. Ní bheidh d'éifeacht leis an Treoirchinneadh seo an oibleagáid a mhodhnú maidir le cearta bunúsacha agus prionsabail dlí bunúsacha a urramú mar atá arna leagan amach in Airteagal 6 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

Airteagal 2

An raon feidhme atá ag an mbarántas gabhála Eorpach

1. Féadfar barántas gabhála Eorpach a eisiúint i leith gníomhartha is inphionóis faoin dlí sa Bhallstát eisitheach le pianbhreith faoi choimeád nó ordú coinneála go feadh uastréimhse dhá mhí dhéag ar a laghad nó, má tá an phianbhreith tugtha nó an t-ordú coinneála déanta, i leith pianbhreitheanna go feadh ceithre mhí ar a laghad.

2. Na cionta seo a leanas, má tá siad inphionóis sa Bhallstát eisitheach le pianbhreith faoi choimeád go feadh trí bliana ar a laghad agus de réir mar atá siad sainithe sa dlí sa Bhallstát eisitheach, beidh siad, faoi théarmaí an Treoirchinnidh seo agus gan coiriúlacht dhúbailte an ghnímh a fhíorú, ina siocair le géilleadh de bhun barántas gabhála Eorpach:

—  rannpháirteachas in eagraíocht choiriúil,

—  sceimhlitheoireacht,

—  ceannaíocht i ndaoine,

—  dúshaothrú gnéasach leanaí agus an phornagrafaíocht maidir le leanaí,

—  gáinneáil aindleathach i ndrugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha,

—  gáinneáil aindleathach in airm, lón cogaidh agus pléascáin,

—  éilliú,

—  calaois, lena n-áirítear an chalaois a fhearann ar leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach de réir bhrí Choinbhinsiún an 26 Iúil 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhbhobal Eorpach a chosaint,

—  fáltais na coiriúlachta a sciúradh,

—  airgeadra, lena n-áirítear an euro, a ghóchumadh,

—  an choiriúlacht atá bainteach le ríomhaireacht,

—  coiriúlacht na timpeallachta, lena n-áirítear gáinneáil aindleathach i speicis ainmhithe atá faoi bhagairt agus i speicis phlandaí agus cineálacha plandaí atá faoi bhagairt,

—  iontráil agus cónaí neamhúdaraithe a éascú,

—  dúnmharú, mórdhíobháil choirp,

—  trádáil aindleathach in orgáin agus i bhfíochán an duine,

—  fuadach, srianadh neamhdhlíthiúil agus gabháil giall,

—  ciníochas agus seineafóibe,

—  robáil eagraithe nó armtha,

—  gáinneáil aindleathach in earraí cultúir, lena n-áirítear seandachtaí agus saothair ealaíne,

—  caimiléireacht,

—  cambheartaíocht agus sracaireacht,

—  góchumadh agus píoráideacht táirgí,

—  doiciméid riarthacha a bhrionnú agus gáinneáil iontu,

—  cóir íocaíochta a bhrionnú,

—  gáinneáil aindleathach i substaintí hormónacha agus tionscnóirí fáis eile,

—  gáinneáil aindleathach in ábhair núicléacha nó radaighníomhacha,

—  gáinneáil i mótarfheithiclí goidte,

—  éigniú,

—  coirloscadh,

—  coireanna laistigh de dhlínse na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta

—  urghabháil neamhdhleathach aerárthaí/árthaí,

—  sabaitéireacht.

3. Féadfaidh an Chomhairle a chinneadh tráth ar bith, ag gníomhú di d'aon toil tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa faoi na coinníollacha atá leagtha síos in Airteagal 39(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), catagóirí eile ciona a chur leis an liosta atá i mír 2 den Airteagal seo. Scrúdóidh an Chomhairle, i bhfianaise na tuarascála arna cur faoina bráid ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 34(3), ar chóir an liosta a mhéadú nó a leasú.

4. Maidir le cionta seachas na cinn atá folaithe i mír 2, féadfaidh an géilleadh a bheith faoi réir an choinníll gur cion iad faoin dlí sa Bhallstát forghníomhaitheach na gníomhartha a bhfuil an barántas gabhála Eorpach eisithe ina leith, is cuma cad iad na heilimintí is comhábhar dóibh nó cad é mar atá siad tuairiscithe.

Airteagal 3

Forais le neamhfhorghníomhú sainordaitheach den bharántas gabhála Eorpach

Diúltóidh an t-údarás breithiúnach sa Bhallstát forghníomhaitheach (dá ngairtear “údarás breithiúnach forghníomhaitheach” anseo feasta) an barántas gabhála Eorpach a fhorghníomhú sna cásanna seo a leanas:

1. má tá an cion ar a bhfuil an barántas bunaithe faoi chlúdach ollmhaithiúnais sa Bhallstát forghníomhaitheach nuair atá dlínse ag an Stát sin an cion a ionchúiseamh faoina dhlí coiriúil féin;

2. má chuirtear in iúl don údarás breithiúnach forghníomhaitheach go bhfuil breith chríochnaitheach tugtha ar an duine iarrtha ag Ballstát mar gheall ar na gníomhartha céanna ar chuntar, má cuireadh pianbhreith air, go bhfuil an phianbhreith seirbheáilte nó go bhfuil sí á seirbheáil faoi láthair nó nach féidir í a fhorghníomhú a thuilleadh faoin dlí sa Bhallstát inar cuireadh an phianbhreith air;

3. mura féidir mar gheall ar a aois an fhreagracht choiriúil as na gníomhartha ar a bhfuil an barántas gabhála Eorpach bunaithe faoin dlí sa Stát forghníomhaitheach a chur ar an duine is ábhar don bharántas.

Airteagal 4

Forais le neamhfhorghníomhú roghnach an bharántais ghabhála Eorpaigh

Féadfaidh an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach diúltú an barántas gabhála Eorpach a fhorghníomhú:

1. más rud é, in aon cheann de na cásanna dá dtagraítear in Airteagal 2(4), nach cion é faoin dlí sa Bhallstát forghníomhaitheach an gníomh ar a bhfuil an barántas gabhála Eorpach bunaithe; ar a shon sin, i ndáil le cánacha nó dleachtanna, custam agus malairt ní fhéadfar an barántas gabhála Eorpach a dhiúltú ar an bhforas nach bhforchuireann an dlí sa Bhallstát forghníomhaitheach an cineál céanna cánacha nó dleachtanna nó nach bhfuil sa dlí sin an saghas céanna rialacha maidir le cáin, dleacht agus rialacháin chustaim agus malairte leis an dlí sa Bhallstát eisitheach;

2. má tá an duine is ábhar don bharántas gabhála Eorpach á ionchúiseamh sa Bhallstát forghníomhaitheach as an ngníomh céanna agus an gníomh ar a bhfuil an barántas gabhála Eorpach bunaithe;

3. má tá na húdaráis bhreithiúnacha sa Bhallstát forghníomhaitheach tar éis a chinneadh nach ndéanfar an duine a ionchúiseamh as an ngníomh ar a bhfuil an barántas gabhála Eorpach bunaithe nó deireadh a chur leis na himeachtaí, nó má tá breithiúnas críochnaitheach tugtha i gcoinne an duine iarrtha i mBallstát mar gheall ar na gníomhartha céanna, a chuireann cosc le tuilleadh imeachtaí;

4. má tá an t-ionchúiseamh coiriúil nó pionósú an duine iarrtha faoi urchosc reachta de réir an dlí sa Bhallstát forghníomhaitheach agus má thagann na gníomhartha faoi dhlínse an Bhallstáit sin faoina dhlí coiriúil féin;

5. má chuirtear an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach ar an eolas go bhfuil breith chríochnaitheach tugtha ar an duine iarrtha i dtríú Stát mar gheall ar na gníomhartha céanna ar chuntar, má cuireadh pianbhreith air, go bhfuil an phianbhreith seirbheáilte aige nó go bhfuil sí á seirbheáil faoi láthair aige nó nach féidir é a fhorghníomhú a thuilleadh faoin dlí sa tír inar cuireadh an phianbhreith air;

6. má tá an barántas gabhála Eorpach eisithe d'fhonn pianbhreith faoi choimeád nó ordú coinneála a fhorghníomhú nuair atá an duine iarrtha ag fanacht sa Bhallstát forghníomhaitheach nó nuair is náisiúnach nó cónaitheoir sa Bhallstát forghníomhaitheach an duine agus go ngabhann an Stát sin ar láimh an phianbhreith nó an t-ordú coinneála sin a fhorghníomhú i gcomhréir lena dhlí inmheánach;

7. Nuair a bhainean an barántas gabhála Eorpach le cionta:

(a) a meastar faoi dhlí an Bhallstáit fhorghníomhaithigh go ndearnadh iad go hiomlán nó go páirteach ar chríoch an Bhallstáit fhorghníomhaithigh nó in ionad a roinntear leis amhlaidh; nó

(b) a rinneadh lasmuigh de chríoch an Bhallstáit eisithigh agus nach gceadaíonn an dlí sa Bhallstát forghníomhaitheach an t-ionchúiseamh mar gheall ar na cionta céanna nuair a rinneadh lasmuigh dá chríoch iad.

Airteagal 5

Ráthaíochtaí atá le tabhairt ag an mBallstát eisitheach i gcásanna ar leith

Féadfaidh an barántas gabhála Eorpach a fhorghníomhú ag an údarás breithiúnach forghníomhaitheach a chur, de réir an dlí sa Bhallstát forghníomhaitheach, faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas:

1. nuair atá an barántas gabhála Eorpach eisithe ar mhaithe le pianbhreith nó ordú coinneála arna bhforchur trí bhreith arna tabhairt in absentia a fhorghníomhú, is é sin le rá go raibh an duine i dtrácht as láthair toisc nach raibh toghairm faighte aici/aige go pearsanta nó nach raibh dáta agus ionad na héisteachta ba shiocair leis an mbreith a bheith á tabhairt in absentia curtha in iúl di/dó ar aon dóigh eile, féadfaidh an géilleadh a bheith faoi réir an choinníll go dtugann an t-údarás breithiúnach eisitheach ráthaíocht a mheastar a bheith leormhaith chun a ráthú don duine is ábhar don bharántas gabhála Eorpach go mbeidh deis aici/aige atriail an cháis a lorg sa Bhallstát eisitheach agus bheith i láthair don bhreithiúnas;

2. má tá an cion a bhfuil an barántas gabhála Eorpach eisithe ar a bhonn inphionóis le pianbhreith saoil faoi choimeád nó ordú coinneála fad saoil, féadfaidh forghníomhú an bharántais sin a chur faoi réir an choinníll go bhfuil forálacha ag an mBallstát eisitheach ina chóras dlí chun an pionós nó beart arna fhorchur a léirmheas — arna iarraidh sin nó faoi cheann fiche bliain ar a laghad — nó chun bearta trócaire a bhfuil an duine ina dteideal faoin dlí nó cleachtas sa Bhallstát eisitheach a chur i bhfeidhm arb é is aidhm dóibh pionós nó beart den sórt sin a neamhfhorghníomhú;

3. más náisiúnach den Bhallstát forghníomhaitheach nó cónaitheoir ann an duine is ábhar don bharántas gabhála Eorpach ar mhaithe le hionchúiseamh, féadfaidh an géilleadh a bheith faoi réir an choinníll go gcuirtear an duine, tar éis éisteacht a fháil, ar ais chuig an mBallstát forghníomhaitheach chun an phianbhreith faoi choimeád nó an t-ordú coinneála arna fhorchur air sa Bhallstát eisitheach a sheirbheáil ansin.

Airteagal 6

Na húdaráis bhreithiúnacha inniúla a chinneadh

1. Is é an t-údarás breithiúnach eisitheach an t-údarás breithiúnach sa Bhallstát eisitheach atá inniúil an barántas gabhála Eorpach a eisiúint de bhua an dlí sa Stát sin.

2. Is é an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach an t-údarás breithiúnach sa Bhallstát forghníomhaitheach atá inniúil an barántas gabhála Eorpach a fhorghníomhú de bhua an dlí sa Stát sin.

3. Cuirfidh gach Ballstát Ardrúnaíocht na Comhairle ar an eolas faoin údarás breithiúnach inniúil faoina dhlí.

Airteagal 7

Dul i muinín an údaráis láir

1. Féadfaidh gach Ballstát údarás láir a ainmniú nó, má fhoráiltear a leithéid ina chóras dlí, níos mó ná údarás láir amháin chun cuidiú leis na húdaráis bhreithiúnacha inniúla.

2. Féadfaidh Ballstát, más gá de dheasca eagrúchán a chóras breithiúnach inmheánach, a údará(i)s láir a dhéanamh freagrach as barántais ghabhála Eorpacha a tharchur agus a ghlacadh go riarthach agus as comhfhreagras oifigiúil eile a bhaineann leo.

Ballstát ar mian leis na caíonna dá dtagraítear san Airteagal seo a úsáid, páirteoidh sé faisnéis i ndáil leis an údarás láir nó leis na húda ráis láir arna (n-)ainmniú le hArdrúnaíocht na Comhairle. Beidh na sonraí sin ina gceangal ar na húdaráis uile sa Bhallstát eisitheach.

Airteagal 8

Inneachar agus foirm an bharántais ghabhála Eorpaigh

1. Beidh sa bharántas gabhála Eorpach an fhaisnéis seo a leanas arna leagan amach i gcomhréir leis an bhfoirm atá san Iarscríbhinn maidir le:

(a) céannacht agus náisiúntacht an duine iarrtha;

(b) ainm, seoladh, uimhreacha teileafóin agus facs agus seoladh ríomhphoist an údaráis bhreithiúnaigh eisithigh;

(c) fianaise go bhfuil breithiúnais infhorghníomhaithe, barántas gabhála nó aon bhreith bhreithiúnach infhorghníomhaithe eile leis an éifeacht chéanna ann, a thagann faoi raon feidhme Airtegail 1 agus 2, ann;

(d) cineál agus rangú dlí an chiona, go háirithe i dtaca le hAirteagal 2;

(e) tuairisc ar na himthosca ina ndearnadh an cion, lena n-áirítear an t-am, an t-ionad agus méid an rannpháirteachais ag an duine iarrtha sa chion arna líomhaint;

(f) an pionós arna fhorchur, má tá breithiúnas críochnaitheach ann, nó scála na bpionós arna fhorordú don chion faoin dlí sa Bhallstát eisitheach;

(g) más féidir, iarmhairtí eile an chiona.

2. Ní mór an barántas gabhála Eorpach a aistriú go teanga oifigiúil nó go ceann de na teangacha oifigiúla den Bhallstát forghníomhaitheach. Féadfaidh aon Bhallstát, agus an Treoirchinneadh seo á ghlacadh aige nó tráth níos déanaí, sonrú i ndearbhú arna thaisceadh in Ardrúnaíocht na Comhairle go nglacfaidh sé le haistriúchán i dteanga amháin nó níos mó de na teangacha oifigiúla d'Institiúidí na gComhphobal Eorpach.

CAIBIDIL 2

NÓS IMEACHTA UM GHÉILLEADH

Airteagal 9

Barántas gabhála Eorpach a tharchur

1. Nuair is eol cá bhfuil an duine iarrtha, féadfaidh an t-údarás breithiúnach eisitheach an barántas gabhála Eorpach a tharchur go díreach chuig an údarás breithiúnach forghníomhaitheach.

2. Féadfaidh an t-údarás breithiúnach eisitheach ar aon chuma a chinneadh foláireamh faoin duine iarrtha a chur i gCóras Faisnéise Schengen (CFS).

3. Déanfar foláireamh den sórt sin i gcomhréir le forálacha Airteagal 95 de Choinbhinsiún an 19 Meitheamh 1990 a chuireann chun feidhme Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag a dteorainneacha coiteanna a dhíothú de réir a chéile. Tá foláireamh i gCóras Faisnéise Schengen coibhéiseach le barántas gabhála Eorpach in éineacht leis an bhfaisnéis dá bhforáiltear in Airteagal 8(1).

Go ceann idirthréimhse, go dtí go dtig leis an CFS an fhaisnéis uile atá luaite in Airteagal 8 a tharchur, beidh an foláireamh coibhéiseach le barántas gabhála Eorpach fad atá an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach ag fanacht le teacht an téacs bunaidh i bhfoirm chuí cheart.

Airteagal 10

Nós imeachta mionsonraithe maidir le barántas gabhála Eorpach a tharchur

1. Murab eol don údarás breithiúnach eisitheach an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach inniúil, déanfaidh sé na fiosrúcháin is gá, lena n-áirítear trí na pointí tadhaill sa Líonra Breithiúnach Eorpach(8) , d'fhonn an fhaisnéis sin a fháil ón mBallstát forghníomhaitheach.

2. Más toil leis an údarás breithiúnach eisitheach, féadfar an tarchur a dhéanamh tríd an gcóras teileachumarsáide sábháilte den Líonra Breithiúnach Eorpach.

3. Mura féidir dul in iontaoibh seirbhísí CFS, féadfaidh an t-údarás breithiúnach eisitheach dul in iontaoibh Interpol chun barántas gabhála Eorpach a tharchur.

4. Féadfaidh an t-údarás breithiúnach eisitheach an barántas gabhála Eorpach a dhíriú trí aon mheán sábháilte atá ábalta taifid i scríbhinn a sholáthar faoi choinníollacha a cheadaíonn don Bhallstát forghníomhaitheach a bharántúlacht a bhunú.

5. Gach deacracht a bhaineann le tarchur nó barántúlacht aon doiciméid atá riachtanach chun barántas gabhála Eorpach a fhorghníomhú, roinnfear leis an deacracht sin trí thadhaill dhíreacha idir na húdaráis bhreithiúnacha i dtreis, nó, más iomchuí, le rannpháirteachas na n-údarás láir sna Ballstáit.

6. Mura bhfuil an t-údarás a fhaigheann an barántas gabhála Eorpach inniúil chun gníomhú ina leith, díreoidh sé go uathoibríoch an barántas gabhála Eorpach chuig an údarás inniúil ina Bhallstát agus cuirfidh sé an t-údarás breithiúnach eisitheach ar an eolas dá réir.

Airteagal 11

Na cearta atá ag duine iarrtha

1. Nuair a ghabhtar duine iarrtha, cuirfidh an t-údarás breithiúnach inniúil forghníomhaitheach, i gcomhréir lena dhlí náisiúnta, an duine sin ar an eolas faoin mbarántas gabhála Eorpach agus faoina inneachar, agus freisin faoin gcaoi atá ann toiliú géilleadh don údarás breithiúnach eisitheach.

2. Duine iarrtha a ghabhtar d'fhonn barántas gabhála Eorpach a fhorghníomhú, beidh an ceart aige cuidiú a fháil ó dhlíodóir agus ó theangaire i gcomhréir leis an dlí náisiúnta sa Bhallstát forghníomhaitheach.

Airteagal 12

An duine a choimeád faoi choinneáil

Nuair a ghabhtar duine ar bhonn an bharántais ghabhála Eorpaigh, glacfaidh an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach breith faoinar chóir don duine iarrtha fanacht faoi choinneáil, i gcomhréir leis an dlí sa Bhallstát forghníomhaitheach. Féadfar an duine a scaoileadh saor go sealadach tráth ar bith ar cothrom leis an dlí inmheánach sa Bhallstát forghníomhaitheach, ar chuntar go nglacann an t-údarás inniúil sa Bhallstát a dúradh na bearta uile a mheasann sé is gá chun a chinntiú nach n-éalóidh an duine.

Airteagal 13

Toiliú don ghéilleadh

1. Má chuireann an duine gafa i bhfios go dtoilíonn sé don ghéilleadh, tabharfar an toiliú sin agus, más iomchuí, tréigean sainráite dá theideal do riail na speisialtachta, dá dtagraítear in Airteagal 27(2), os comhair an údaráis bhreithiúnaigh fhorghníomhaithigh, i gcomhréir leis an dlí inmheánach sa Bhallstát forghníomhaitheach.

2. Glacfaidh gach Ballstát na bearta is gá chun a áirithiú go ndéantar an toiliú agus, más iomchuí, an tréigean, dá dtagraítear i mír 1, a bhunú ionas gur léir gur chuir an duine i dtrácht in iúl iad go deonach agus láneolas aige nó aici ar na hiarmhairtí. Chuige sin, beidh an ceart ag an duine iarrtha do dhlíodóir.

3. Déanfar an toiliú agus, más iomchuí, an tréigean, dá dtagraítear i mír 1, a thaifeadadh go foirmiúil i gcomhréir leis an nós imeachta dá bhforáiltear sa dlí inmheánach sa Bhallstát forghníomhaitheach.

4. I bprionsabal, ní féidir an toiliú a chúlghairm. Féadfaidh gach Ballstát a shocrú go bhféadfar an toiliú agus, más iomchuí, an tréigean a chúlghairm, i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme faoina dhlí inmheánach. Sa chás sin, ní chuirfear an tréimhse idir an dáta a tugadh an toiliú agus an dáta a rinneadh an chúlghairm san áireamh agus an teorainn ama atá leagtha síos in Airteagal 17 á bunú. Ballstát ar mian leis an chaoi sin a úsáid, cuirfidh sé Ardrúnaíocht na Comhairle ar an eolas dá réir nuair a ghlactar an Treoirchinneadh seo agus sonróidh sé na nósanna imeachta trínar féidir an toiliú a chúlghairm agus aon leasú orthu.

Airteagal 14

An duine iarrtha a éisteacht

Nuair nach dtoilíonn an duine gafa don ghéilleadh dá dtagraítear in Airteagal 13, beidh an duine sin i dteideal éisteacht a fháil ón údarás breithiúnach forghníomhaitheach, i gcomhréir leis an dlí sa Bhallstát forghníomhaitheach.

Airteagal 15

Breith maidir leis an ngéilleadh

1. Cinnfidh an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach, laistigh de na teorainneacha ama agus faoi na coinníollacha atá sainithe sa Treoirchinneadh seo, an bhfuil an duine le géilleadh.

2. Má fhaigheann an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach nach leor an fhaisnéis arna páirtiú ag an mBallstát eisitheach chun go dtig leis cinneadh maidir leis an ngéilleadh, iarrfaidh sé go dtugtar go dlúsúil an fhaisnéis sa bhreis is gá i dtaca le hAirteagail 3 go 5 agus Airteagal 8 go háirithe, agus féadfaidh sé teorainn ama a shocrú chun an fhaisnéis sin a fháil, agus aird á tabhairt aige ar a riachtanaí atá sé na teorainneacha ama atá leagtha síos in Airteagal 17 a urramú.

3. Féadfaidh an t-údarás breithiúnach eisitheach tráth ar bith aon fhaisnéis fhóinteach sa bhreis a dhíriú chuig an údarás breithiúnach forghníomhaitheach.

Airteagal 16

Breith má tá iarrataí iomadúla ann

1. Má tá barántais ghabhála Eorpacha eisithe ag dá Bhallstát nó níos mó i leith an duine chéanna, is é an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach a ghlacfaidh an bhreith faoi cé acu de na barántais ghabhála Eorpacha atá le forghníomhú agus aird chuí aige ar na himthosca uile agus go háirithe tromchúis choibhneasta agus ionad na gcionta, dátaí na mbarántas gabhála Eorpach faoi seach agus má tharlaíonn go bhfuil an barántas eisithe ar mhaithe le pianbhreith nó ordú faoi choimeád nó ordú coinneála a thabhairt ar aghaidh nó a fhorghníomhú.

2. Féadfaidh an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach comhairle a iarraidh ar Eurojust(9) agus an rogha dá dtagraítear i mír 1 á déanamh aige.

3. Má tá coimhlint idir barántas gabhála Eorpach agus iarraidh ar eiseachadadh arna tíolacadh ag tríú Stát, is é an t-údarás inniúil sa Bhallstát forghníomhaitheach a ghlacfaidh an bhreith faoi cé acu an ag an mbarántas gabhála Eorpach nó ag an iarraidh ar eiseachadadh atá an tosaíocht agus aird chuí aige ar na himthosca uile, go háirithe na himthosca dá dtagraítear i mír 1 agus iadsan atá luaite sa choinbhinsiún is infheidhme.

4. Beidh an fhoráil seo gan dochar do na hoibleagáidí atá ar na Ballstáit faoi Reacht na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta.

Airteagal 17

Teorainneacha ama agus nósanna imeachta maidir leis an mbreith an barántas gabhála Eorpach a fhorghníomhú

1. Déileálfar le barántas gabhála Eorpach agus déanfar é a fhorghníomhú go dlúsúil.

2. Sna cásanna ina dtoilíonn an duine iarrtha don ghéilleadh, ba chóir an bhreith chríochnaitheach maidir le forghníomhú an bharántais ghabhála Eorpaigh a ghlacadh faoi cheann deich lá tar éis an toiliú a thabhairt.

3. I gcásanna eile, glacfar an bhreith chríochnaitheach maidir leis an mbarántas gabhála Eorpach a fhorghníomhú faoi cheann tréimhse 60 lá tar éis an duine iarrtha a ghabháil.

4. Nuair nach féidir i gcásanna sonracha an barántas gabhála Eorpach a fhorghníomhú faoi cheann na dteorainneacha ama atá leagtha síos i míreanna 2 nó 3, cuirfidh an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach an t-údarás breithiúnach eisitheach ar an eolas láithreach agau tabharfaidh sé na cúiseanna atá leis an moill. Sa chás sin, féadfar na teorainneacha ama a shíneadh 30 lá sa bhreis.

5. Fad nach bhfuil breith chríochnaitheach glactha ag an údarás breithiúnach forghníomhaitheach maidir leis an mbarántas gabhála Eorpach, déanfaidh sé a áirithiú go bhfuil na coinníollacha ábhartha is gá i dtaca le géilleadh an duine iarbhír arna gcomhall fós.

6. Ní mór cúiseanna a thabhairt i dtaca le haon diúltú barántas gabhála Eorpach a fhorghníomhú.

7. Mura dtig le Ballstát in imthosca eisceachtúla na teorainneacha ama dá bhforáiltear san Airteagal seo a urramú, cuirfidh sé Eurojust ar an eolas agus tabharfaidh sé na cúiseanna atá leis an moill. Ina theannta sin, Ballstát a bhfuil taithí aige ar mhoilleanna ag Ballstát eile i dtaca le barántais ghabhála Eorpacha a fhorghníomhú cuirfidh sé an Chomhairle ar an eolas ar mhaithe le cur chun feidhme an Treoirchinnidh seo ag leibhéal an Bhallstáit a mheas.

Airteagal 18

An cor fad atá an bhreith ar feitheamh

1. Má tá an barántas gabhála Eorpach eisithe ar mhaithe le hionchúiseamh coiriúil a sheoladh, caithfidh an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach:

(a) comhaontú gur chóir éisteacht a thabhairt don duine iarrtha de réir Airteagal 19;

(b) nó comhaontú an duine iarrtha a aistriú go sealadach.

2. Déanfar na coinníollacha agus fad an aistrithe shealadaigh a chomhaontú de thoil a chéile idir an t-údarás breithiúnach eisitheach agus an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach.

3. Má dhéantar duine a aistriú go sealadach, ní mór go dtig leis an duine sin filleadh ar an mBallstát forghníomhaitheach chun freastal ar éisteachtaí a bhaineann leis/léi mar chuid den nós imeachta um ghéilleadh.

Airteagal 19

Éisteacht a thabhairt don duine fad atá an bhreith ar feitheamh

1. Tabharfaidh údarás breithiúnach éisteacht don duine iarrtha; beidh de chuidiú ag an údarás aon duine eile arna ainmniú i gcomhréir leis an dlí i mBallstát na cúirte iarrthaí.

2. Tabharfar éisteacht don duine iarrtha i gcomhréir leis an dlí sa Bhallstát forghníomhaitheach agus faoi na coinníollacha arna gcinneadh de thoil a chéile idir an t-údarás breithiúnach eisitheach agus an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach.

3. Féadfaidh an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach inniúil a chur de chúram ar údarás breithiúnach eile sa Bhallstát páirt a ghlacadh in éisteacht an duine iarrtha d'fhonn cur i bhfeidhm cuí an Airteagail seo agus na gcoinníollacha atá leagtha síos a áirithiú.

Airteagal 20

Pribhléidí agus díolúintí

1. Má tá pribhléid nó díolúine maidir le dlínse nó forghníomhú ag an duine iarrtha sa Bhallstát forghníomhaitheach, ní chuirfear tús leis na teorainneacha ama dá dtagraítear in Airteagal 17 ach amháin má chuirtear agus ón lá a chuirtear an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach ar an eolas go bhfuil an phribhléid nó an díolúine tarscaoilte.

Más rud é nach bhfuil pribhléid ná díolúine den sórt sin ag an duine níos mó, déanfaidh an Ballstát forghníomhaitheach a áirithiú go bhfuil na coinníollacha ábhartha is gá maidir leis an ngéilleadh iarbhír arna gcomhall.

2. Má tá an chumhacht ag údarás sa Bhallstát forghníomhaitheach an phribhléid nó an díolúine a tharscaoileadh, is é an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach a iarrfaidh air an chumhacht sin a fheidhmiú láithreach. Má tá an chumhacht ag údarás i mBallstát eile nó ag eagraíocht idirnáisiúnta an phribhléid nó an díolúine a tharscaoileadh, is é an t-údarás breithiúnach eisitheach a iarrfaidh air an chumhacht sin a fheidhmiú.

Airteagal 21

Oibleagáidí idirnáisiúnta iomaíocha

Beidh an Treoirchinneadh seo gan dochar do na hoibleagáidí atá ag an mBallstát forghníomhaitheach má tá an duine iarrtha eiseachadta chuig an mBallstát sin ó thríú Stát, agus má tá cosaint ag an duine sin ag forálacha an tsocraithe faoinar eiseachadadh é a bhaineann le speisialtacht. Glacfaidh an Ballstát forghníomhaitheach gach beart is gá chun toiliú a iarraidh láithreach ón Stát ónar eiseachadadh an duine iarrtha chun gur féidir an duine a ghéilleadh don Bhallstát eisitheach. Ní chuirfear tús leis na teorainneacha ama dá dtagraítear in Airteagal 17 go dtí an lá a scoirfidh rialacha sin na speisialtachta de bheith infheidhme. Fad atá an bhreith ón Stát ónar eiseachadadh an duine iarrtha ar feitheamh, déanfaidh an Ballstát forghníomhaitheach a áirithiú go bhfuil na coinníollacha ábhartha is gá maidir leis an ngéilleadh iarbhír arna gcomhall fós.

Airteagal 22

Fógra faoin mbreith

Tabharfaidh an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach fógra don údarás breithiúnach eisitheach láithreach faoin mbreith maidir leis an ngníomh atá le glacadh i dtaca leis an mbarántas gabhála Eorpach.

Airteagal 23

Teorainneacha ama chun an duine a ghéilleadh

1. Déanfar an duine iarrtha a ghéilleadh a luaithe is féidir ar dháta arna chomhaontú idir na húdaráis i dtrácht.

2. Déanfar an duine a ghéilleadh tráth nach déanaí ná deich lá tar éis an bhreith maidir leis an mbarántas gabhála Eorpach a fhorghníomhú.

3. Má chuireann imthosca nach bhfuil neart ag aon cheann de na Ballstáit i dtrácht orthu cosc leis an duine iarrtha a ghéilleadh laistigh den tréimhse atá leagtha síos i mír 2, déanfaidh an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach agus an t-údarás breithiúnach eisitheach tadhall le chéile láithreach agus dáta nua don ghéilleadh a chomhaontú. Sa chás sin, déanfar an géilleadh laistigh de dheich lá ón dáta nua arna chomhaontú amhlaidh.

4. Féadfar go heisceachtúil an géilleadh a chur ar athló go sealadach ar chúiseanna daonnúla tromchúiseacha, mar shampla, má tá forais shubstainteacha ann lena chreidiúint go gcuirfeadh sé beatha nó sláinte an duine iarrtha i mbaol go follasach. Déanfar an barántas gabhála Eorpach a fhorghníomhú a luaithe atá deireadh leis na forais sin. Cuirfidh an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach an t-údarás breithiúnach eisitheach ar an eolas láithreach agus comhaontóidh siad ar dháta nua don ghéilleadh. Sa chás sin, déanfar an géilleadh laistigh de dheich lá ón dáta nua arna chomhaontú amhlaidh.

5. Ar na teorainneacha ama sin dá dtagraítear i míreanna 2 go 4 a dhul in éag, má tá an duine fós faoi choimeád scaoilfear saor é/í.

Airteagal 24

Géilleadh atá curtha ar athló nó atá coinníollach

1. Féadfaidh an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach, tar éis cinneadh an barántas gabhála Eorpach a fhorghníomhú, géilleadh an duine iarrtha a chur ar athló ionas gur féidir an duine a ionchúiseamh sa Bhallstát forghníomhaitheach nó, má tá pianbhreith tugtha cheana ina leith, ionas gur féidir leis an duine pianbhreith arna tabhairt mar gheall ar ghníomh seachas an ceann dá dtagraítear sa bharántas gabhála Eorpach a sheirbheáil ar a chríoch.

2. In ionad an géilleadh a chur ar athló, féadfaidh an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach an duine iarrtha a ghéilleadh go sealadach don Bhallstát eisitheach faoi choinníollacha atá le cinneadh de thoil a chéile idir an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach agus an t-údarás breithiúnach eisitheach. Déanfar an comhaontú i scríbhinn agus beidh na coinníollacha ina gceangal ar na húdráis uile sa Bhallstát eisitheach.

Airteagal 25

Idirthuras

1. Déanfaidh gach Ballstát, ach amháin má úsáideann sé an chaoi idirthuras a dhiúltú nuair a iarrtar idirthuras náisiúnaigh nó cónaitheora ar mhaithe le pianbhreith faoi choimeád nó ordú coinneála a fhorghníomhú, idirthuras duine iarrtha atá á ghéilleadh a cheadú trína chríoch ar chuntar go bhfuil faisnéis tugtha dó mar gheall ar:

(a) céannacht agus náisiúntacht an duine is ábhar don bharántas gabhála Eorpach;

(b) barantás gabhála Eorpach a bheith ann;

(c) cineál agus rangú dlí an chiona;

(d) tuairisc ar na himthosca ina ndearnadh an cion, lena n-áirítear an t-am agus an t-ionad.

Más náisiúnach de Bhallstát an idirthurais nó más cónaitheoir ann é an duine is ábhar don bharántas gabhála Eorpach ar mhaithe le hionchúiseamh, féadfar an t-idirthuras a bheith faoi réir an choinníll go gcuirtear an duine ar ais, tar éis éisteacht a thabhairt dó, chuig Ballstát an idirthurais chun an phianbhreith faoi choimeád nó an tordú coinneála a rinneadh ina leith sa Bhallstát eisitheach a sheirbheáil.

2. Ainmneoidh gach Ballstát údarás chun bheith freagrach as iarrataí um idirthuras agus na doiciméid riachtanacha a ghlacadh, chomh maith le haon chomhfhreagras oifigiúil eile a bhaineann le hiarrataí um idirthuras. Páirteoidh na Ballstáit an t-ainmniúchán sin le hArdrúnaíocht na Comhairle.

3. Féadfar an iarraidh um idirthuras agus an fhaisnéis atá leagtha amach i mír 1 a chur chuig an údarás arna ainmniú de bhun mhír 2

trí aon mheán atá ábalta taifeadadh i scríbhinn a sholáthar. Cuirfidh Ballstát an idirthurais a bhreith in iúl tríd an nós imeachta céanna.

4. Níl an Treoirchinneadh seo infheidhme ar aeriompar nuair nach bhfuil stad sceidealta ann. Ar a shon sin, má tharlaíonn tuirlingt neamhsceidealta, cuirfidh an Ballstát eisitheach an fhaisnéis dá bhforáiltear i mír 1 ar fáil don údarás arna ainmniú de bhun mhír 2.

5. Nuair a bhaineann idirthuras le duine atá le heiseachadadh ó thríú Stát chuig Ballstát beidh an tAirteagal seo infheidhme mutatis mutandis. Measfar ach go háirithe go ngabhann an frása “iarraidh ar eiseachadadh” ionad an fhrása “barántas gabhála Eorpach”.

CAIBIDIL 3

NA hÉIFEACHTAÍ A LEANANN ÓN nGÉILLEADH

Airteagal 26

Tréimhse na coinneála arna seirbheáil sa Stát forghníomhaitheach a asbhaint

1. Déanfaidh an Ballstát eisitheach gach tréimhse coinneála a eascraíonn ó fhorghníomhú an bharántais ghabhála Eorpaigh a asbhaint ón tréimhse iomlán coinneála atá le seirbheáil sa Stát eisitheach mar thoradh ar an bpianbhreith faoi choimeád nó an ordú coinneála a bheith tugtha.

2. Chuige sin, déanfaidh an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach nó an t-údarás láir arna ainmniú faoi Airteagal 7 gach faisnéis maidir le fad na coinneála ag an duine iarrtha ar bhonn an bharántais ghabhála Eorpaigh a tharchur chuig an údarás breithiúnach eisitheach tráth an ghéillte.

Airteagal 27

Ionchúiseamh is féidir bheith ann mar gheall ar chionta eile

1. Féadfaidh gach Ballstát a chur in iúl d'Ardrúnaíocht na Comhairle go bhfuil sé toimhdithe, ina chaidreamh le Ballstáit eile a bhfuil an fógra céanna tugtha acu, go bhfuil an toiliú tugtha maidir leis an ionchúiseamh, pianbhreith nó coinneáil ar mhaithe le pianbhreith faoi choimeád nó ordú coinneála a chur i gcrích mar gheall ar chion arna dhéanamh roimh an ngéilleadh seachas an cion ar géilleadh an duine mar gheall air, ach amháin i gcás ar leith go sonraíonn an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach a mhalairt ina bhreith maidir leis an ngéilleadh.

2. Ach amháin sa chás dá dtagraítear i míreanna 1 agus 3, ní fhéadfar duine arna ghéilleadh a ionchúiseamh, pianbhreith a chur air/uirthi ná a s(h)aoirse a bhaint de/di ar aon dóigh eile mar gheall ar chion arna dhéanamh roimh an ngéilleadh seachas an cion ar géilleadh an duine mar gheall air.

3. Níl mir 2 infheidhme sna cásanna seo a leanas:

(a) má bhí deis ag an duine críoch an Bhallstáit ar géilleadh é chuige a fhágáil agus nár thapaigh sé/sí an deis laistigh de 45 lá ón lá ar scaoileadh saor é/í go críochnaitheach, nó gur fhill an duine ar an gcríoch tar éis an chríoch a fhágáil;

(b) níl an cion inphionóis le pianbhreith faoi choimeád nó ordú coinneála;

(c) níl na himeachtaí coiriúla ina siocair le beart a chur i bhfeidhm a shrianann an tsaoirse phearsanta;

(d) nuair a d'fhéadfadh pionós nó beart nach bhfuil cailleadh saoirse i dtreis ann, lena n-áirítear pionós airgeadais nó beart ina ionad sin, a bheith de dhliteanas ar an duine, go fiú más dóigh go srianann an pionós nó an beart sin saoirse phearsanta an duine;

(e) má tá an duine tar éis toiliú lena g(h)éilleadh, nuair is iomchuí ar aon uain le riail na speisialtachta a thréigean, i gcomhréir le hAirteagal 13;

(f) má dhéanann an duine, tar éis a g(h)éillte, a t(h)eideal do riail na speisialtachta a thréigean go sainráite i dtaca le cionta sonracha roimh an ngéilleadh. Ní mór an tréigean a dhéanamh os comhair na n-údarás breithiúnach inniúil sa Bhallstát eisitheach agus déanfar é a thaifeadadh i gcomhréir leis an dlí náisiúnta sa Stát sin. Bunófar an tréigean ionas go dtaispeántar go bhfuil sé déanta go deonach ag an duine agus é/í ar an láneolas faoi na hiarmhairtí. Chuige sin, beidh an ceart ag an duine iarrtha do dhlíodóir;

(g) nuair a thugann an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach a ghéilleann an duine a thoiliú i gcomhréir le mír 4.

4. Cuirfear iarrraidh ar thoiliú faoi bhráid an údaráis bhreithiúnaigh fhorghníomhaithigh, lena náirítear an fhaisnéis atá luaite in Airteagal 8(1) agus mar aon le haistriúchán dá dtagráitear in Airtegal 8(2). Tabharfar an toiliú nuair atá an cion a ndéantar an iarraidh mar gheall air ina ábhar do ghéilleadh i gcomhréir le forálacha an Treoirchinnidh seo. Diúltófar an toiliú ar na forais dá dtagraítear in Airteagal 3 ach lasmuigh de sin ní fhéadfar é a dhiúltú ach amháin ar na forais dá dtagraítear in Airteagal 4. Glacfar an bhreith tráth nach déanaí ná 30 lá tar éis an iarraidh a fháil.

Maidir leis na cora atá luaite in Airteagal 5, ní mór don Stát eisitheach na ráthaíochtaí céanna dá bhforáiltear ann a thabhairt.

Airteagal 28

Géilleadh nó eiseachadadh iardain

1. Féadfaidh gach Ballstát a chur in iúl d'Ardrúnaíocht na Comhairle go bhfuil sé toimhdithe, ina chaidreamh le Ballstáit eile a bhfuil an fógra céanna tugtha acu, go bhfuil an toiliú tugtha maidir le duine a ghéilleadh do Bhallstát eile seachas an Ballstát forghníomhaitheach de bhun barántas gabhála Eorpach arna eisiúint mar gheall ar chion arna dhéanamh roimh an ngéilleadh seachas an cion ar géilleadh an duine mar gheall air, ach amháin i gcás ar leith go sonraíonn an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach a mhalairt ina bhreith maidir leis an ngéilleadh.

2. Ar aon chuma, féadfar an duine atá géillte don Bhallstát eisitheach de bhun barántas gabhála Eorpach, gan toiliú ón mBallstát forghníomhaitheach, a ghéilleadh do Bhallstát eile seachas an Ballstát forghníomhaitheach de bhun barántas gabhála Eorpach arna eisiúint mar gheall ar aon chion arna dhéanamh roimh an ngéilleadh sna cásanna seo a leanas:

(a) má bhí deis ag an duine críoch an Bhallstáit ar géilleadh é/í chuige a fhágáil agus nár thapaigh sé/sí an deis laistigh de 45 lá ón lá ar scaoileadh saor é/í go críochnaitheach, nó gur fhill an duine ar an gcríoch tar éis an chríoch a fhágáil;

(b) nuair a thoilíonn an duine iarrtha lena ghéilleadh do Bhallstát seachas an Ballstát forghníomhaitheach de bhun barántas gabhála Eorpach. Ní mór an toiliú a thabhairt os comhair na n-údarás breithiúnach inniúil sa Bhallstát eisitheach agus déanfar é a thaifeadadh i gcomhréir leis an dlí náisiúnta sa Stát sin. Bunófar an toiliú ionas go dtaispeántar go bhfuil sé déanta go deonach ag an duine agus é/í ar an láneolas faoi na hiarmhairtí. Chuige sin, beidh an ceart ag an duine iarrtha do dhlíodóir;

(c) nuair nach bhfuil an duine iarrtha faoi réir riail na speisialtachta, i gcomhréir le hAirteagal 27(3)(a), (e), (f) agus (g).

3. Toilíonn an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach don ghéilleadh do Bhallstát eile de réir na rialacha seo a leanas:

(a) tíolacfar an iarraidh ar thoiliú i gcomhréir le hAirteagal 9, maille leis an bhfaisnéis atá luaite in Airteagal 8(1), agus aistriúchán mar atá luaite in Airteagal 8(2);

(b) tabharfar an toiliú nuair atá an cion a ndéantar an iarraidh mar gheall air ina ábhar é féin do ghéilleadh i gcomhréir le forálacha an Treoirchinnidh seo;

(c) glacfar an bhreith tráth nach déanaí ná 30 lá tar éis an iarraidh a fháil;

(d) diúltófar an toiliú ar na forais dá dtagraítear in Airteagal 3 ach lasmuigh de sin ní fhéadfar é a dhiúltú ach amháin ar na forais dá dtagraítear in Airteagal 4.

Maidir leis na cora atá luaite in Airteagal 5, ní mór don Bhallstát eisitheach na ráthaíochtaí dá bhforáiltear ann a thabhairt.

D'ainneoin mhír 1, ní dhéanfar duine atá géillte de bhun barántas gabhála Eorpach a eiseachadadh chuig triú Stát gan toiliú ón údarás inniúil sa Bhallstát a ghéill an duine. Tabharfar an toiliú sin i gcomhréir leis na Coinbhinsiúin atá ina gceangal ar an mBallstát sin agus lena dhlí inmheánach.

Airteagal 29

Maoin a thabhairt ar láimh

1. Déanfaidh an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach, i gcomhréir lena dhlí náisiúnta, arna iarraidh sin don údarás breithiúnach eisitheach nó ar a thionscnamh féin, maoin a urghabháil agus a thabhairt ar láimh atá:

(a) ag teastaíl mar fhianaise, nó

(b) faighte ag an duine iarrtha de dheasca an chiona.

2. Tabharfar ar láimh an mhaoin dá dtagraítear i mír 1 go fiú mura féidir an barántas gabhála Eorpach a chur i gcrích de thairbhe bhás nó éalú an duine iarrtha.

3. Más maoin í an mhaoin dá dtagraítear i mír 1 a dhlífear a urghabháil nó a choigistiú ar chríoch an Bhallstát forghníomhaithigh, féadfaidh an déanach, má tá an mhaoin ag teastáil i ndáil le himeachtaí coiriúla atá ar feitheamh, í a choinneáil go sealadach nó í a thabhairt ar láimh don Bhallstát eisitheach ar choinníoll go dtugtar ar ais í.

4. Aon chearta a fhéadfaidh an Ballstát forghníomhaitheach nó tríú páirtithe a fháil sa mhaoin dá dtagraítear i mír 1, déanfar iad a chaomhnú. Nuair atá cearta den sórt sin ann, tabharfaidh an Ballstát eisitheach an mhaoin ar ais gan mhuirear don Bhallstát forghníomhaitheach a luaithe is féidir tar éis na trialach.

Airteagal 30

Costais

1. Beidh na costais arna dtabhú ar chríoch an Bhallstáit fhorghníomhaithigh de bharr barántas gabhála Eorpach a fhorghníomhú de mhuirear ar an mBallstát sin.

2. Beidh na costais eile de mhuirear ar an mBallstát eisitheach.

CAIBIDIL 4

FORÁLACHA GINEARÁLTA AGUS CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 31

An bhaint le hionstraimí dlí eile

1. Gan dochar dá gcur i bhfeidhm sa chaidreamh idir Ballstáit agus tríú Stáit, gabhfaidh ar an 1 Eanáir 2004 na forálacha atá sa Treoirchinneadh seo ionad na bhforálacha comhfhreagracha de na coinbhinsiúin seo a leanas is infheidhme maidir leis an eiseachadadh sa chaidreamh idir na Ballstáit,

(a) Coinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh an 13 Nollaig 1957, prótacal breise a ghabhann leis an 15 Deireadh Fómhair 1975, dara prótacal breise a ghabhann leis an 17 Márta 1978 agus Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhlitheoireacht a Dhíothú an 27 Eanáir 1977, fad a bhaineann leis an eiseachadadh;

(b) Comhaontú an 26 Bealtaine 1989 idir Dhá Ballstát Déag na gComhphobal Eorpach maidir le simpliú agus nuachóiriú na modhanna chun iarrataí ar eiseachadadh a tharchur;

(c) Coinbhinsiún an 10 Márta 1995 maidir leis an Nós Imeachta Simplithe um eiseachadadh idir na Ballstáit den Aontas Eorpach;

(d) Coinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1996 maidir leis an Eiseachadadh idir na Ballstáit den Aontas Eorpach;

(e) Teideal III, Caibidil 4 de Choinbhinsiún an 19 Meitheamh 1990 ag cur chun feidhme Chomhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag na teorainneacha coiteanna a dhíothú de réir a chéile.

2. Féadfaidh Ballstáit leanúint de chomhaontuithe nó comhshocraíochtaí déthaobhacha nó iltaobhacha atá i bhfeidhm nuair a ghlactar an Treoirchinneadh seo a chur i bhfeidhm a mhéad a cheadaíonn comhaontuithe nó comhshocraíochtaí den sórt sin cuspóirí an Treoirchinnidh a fhairsingiú nó a mhéadú agus go gcuidíonn siad leis na nósanna imeachta a shimpliú agus a éascú tuilleadh maidir le géilleadh daoine is ábhair don bharántas gabhála Eorpach.

Féadfaidh Ballstáit comhaontuithe nó comhshocraíochtaí déthaobhacha nó iltaobhacha a thabhairt i gcrích tar éis an Treoirchinneadh seo a theacht i bhfeidhm a mhéad a cheadaíonn comhaontuithe nó comhshocraíochtaí den sórt sin fororduithe an Treoirchinnidh a fhairsingiú agus a mhéadú agus go gcuidíonn siad leis na nósanna imeachta a shimpliú agus a éascú tuilleadh maidir le géilleadh daoine is ábhair don bharántas gabhála Eorpach, go háirithe trí theorainneacha ama níos giorra ná na cinn atá socruithe in Airteagal 17 a shocrú, trí liosta na gcionta atá leagtha síos in Airteagal 2(2) a leathnú, trí na forais le diúltú atá leagtha síos in Airteagail 3 agus 4 a theorannú tuilleadh, nó tríd an uasteorainn atá leagtha síos in Airteagal 2(1) nó (2) a ísliú.

Ní fhéadfaidh na comhaontuithe agus comhshocraíochtaí dá dtagraítear sa dara mír difear a dhéanamh don chaidreamh leis na Ballstáit nach bhfuil ina bpáirtithe iontu.

Tabharfaidh na Ballstáit, laistigh de thrí mhí ón Treoirchinneadh seo a theacht i bhfeidhm, fógra don Chomhairle agus don Choimisiún faoi na comhaontuithe agus comhshocraíochtaí atá ann dá dtagraítear sa chéad fhomhír is mian leo leanúint dá gcur i bhfeidhm.

Tabharfaidh na Ballstáit, laistigh de thrí mhí óna shíniú, fógra don Chomhairle agus don Choimisiún freisin faoi aon chomhaontú nó comhshocraíocht nua dá dtagraíteatr sa dara fomhír.

3. Nuair atá na coinbhinsiúin nó comhaontuithe dá dtagraítear i mír 1 infheidhme ar chríocha na mBallstát nó críocha a bhfuil Ballstát freagrach as a chaidreamh eachtrach nach bhfuil an Treoirchinneadh infheidhme air, leanfaidh na hionstraimí sin den chaidreamh atá ann idir na críocha sin agus na Ballstáit eile a rialú.

Airteagal 32

Foráil idirthréimhseach

Leanfaidh iarrataí ar eiseachadadh arna bhfáil roimh 1 Eanáir 2004 de bheith faoi rialú ag ionstraimí atá ann a bhaineann leis an eiseachadadh. Iarrataí arna bhfáil ón 1 Eanáir 2004 ar aghaidh, beidh siad faoi rialú ag na rialacha arna nglacadh ag na Ballstát de bhun an Treoirchinnidh seo. Ar a shon sin, féadfaidh Ballstát, tráth an Chomhairle an Treoirchinneadh seo a ghlacadh, dearbhú a dhéanamh á rá go leanfaidh sé mar Bhallstát forghníomhaitheach de dhéileáil le hiarrataí a bhaineann le gníomhartha arna ndéanamh roimh dháta a shonraíonn sé i gcomhréir leis an gcóras um eiseachadadh is infheidhme roimh 1 Eanáir 2004. Ní fhéadfar gur déanaí an dáta i gceist ná 7 Lúnasa 2002. Foilseofar aon dearbhú den sórt sin san Iris Oifigiúil. Féadfar é a tharraingt siar tráth ar bith.

Airteagal 33

Foráil maidir leis an Ostair agus Giobráltar

1. Fad nach bhfuil Airteagal 12(1) den “Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz” modhnaithe ag an Ostair agus, ar a dhéanaí, go dtí 31 Nollaig 2008, féadfaidh an Ostair ceadú dá húdaráis bhreithiúnacha forghníomhaitheacha forghníomhú barántais ghabhála Eorpaigh a dhiúltú más saoránach den Ostair an duine iarrtha agus más rud é nach bhfuil an gníomh ar eisíodh an barántas gabhála Eorpach mar gheall air inphionóis faoi dhlí na hOstaire.

2. Beidh an Treoirchinneadh seo infheidhme ar Ghiobráltar.

Airteagal 34

Cur chun feidhme

1. Glacfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun an Treoirchinneadh seo a chomhlíonadh faoi 31 Nollaig 2003.

2. Tarchuirfidh na Ballstáit chuig Ardrúnaíocht na Comhairle agus chuig an gCoimisiún téacs aon fhorálacha a thrasuíonn ina ndlí náisiúnta na hoibleagáidi arna bhforchur orthu faoin Treoirchinneadh seo. Lena linn sin, féadfaidh gach Ballstát a shonrú go gcuirfidh sé an Treoirchinneadh seo i bhfeidhm láithreach ina chaidreamh leis na Ballstáit sin a bhfuil an fógra céanna tugtha acu.

Cuirfidh Ardrúnaíocht na Comhairle i bhfios do na Ballstát agus don Choimisiún an fhaisnéis atá faighte de bhun Airteagal 7(2), Airteagal 8(2), Airteagal 13(4) agus Airteagal 25(2). Foilseoidh sé an fhaisnéis san Iris Oifigiúil.

3. Ar bhonn na faisnéise arna páirtiú ag Ardrúnaíocht na Comhairle, cuirfidh an Coimisiún, faoi 31 Nollaig 2004 ar a dhéanaí, tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle faoi oibríocht an Treoirchinnidh seo mar aon, más gá, le tograí reachtacha.

4. Sa dara leath de 2003 athbhreithneoidh an Chomhairle cur chun feidhme, agus go háirithe cur i bhfeidhm praiticiúil, fhorálacha an Treoirchinnidh seo sna Ballstáit agus freisin oibriú Chóras Faisnéise Schengen.

Airteagal 35

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Treoirchinneadh seo i bhfeidhm ar an bhfichidiú lá tar éis á fhoilsithe san Iris Oifigiúil.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar cheann na Comhairle

An tUachtarán

M. RAJOY BREY

IARSCRÍBHINN

BARÁNTAS GABHÁLA EORPACH(1)

Tá an barántas seo eisithe ag údarás breithiúnach inniúil. Iarraim go ndéantar an duine atá luaite thíos a ghabháil agus a ghéilleadh ar mhaithe le hionchúiseamh coiriúil a sheoladh nó pianbhreith faoi choimeád nó ordú coinneála a fhorghníomhú.

(a) Faisnéis maidir le céannacht an duine iarrtha:............................................................ ............................................................ ........

Ainm:............................................................ ............................................................ ...........................................................

Réamhainm (neacha):............................................................ ............................................................ .......................................

Ainm réamhphósta, más infheidhme:............................................................ ............................................................ ..................

Ainmneacha cleite, más infheidhme:............................................................ ............................................................ ...................

Gnéas:............................................................ ............................................................ ...........................................................

Náisiúntacht:............................................................ ............................................................ ..................................................

Dáta breithe:............................................................ ............................................................ ...................................................

Ionad breithe:............................................................ ............................................................ ..................................................

Áit chónaithe agus/nó seoladh aitheanta:............................................................ ............................................................ ..............

Teanga(cha) a thuigeann an duine iarrtha (más eol):............................................................ ............................................................ 

............................................................ ............................................................ ............................................................ ........

Sainchomharthaí/tuairisc den duine iarrtha:............................................................ ............................................................ ..........

............................................................ ............................................................ ............................................................ ........

Grianghraf agus méarloirg an duine iarrtha, má tá siad ann agus más féidir iad a tharchur, nó sonraí tadhaill an duinc atá le tadhall chun an fhaisncis sin a fháil nó próifí DNA (más féidir an fhianaise seo a sholáthar ach nuair nach bhfuil sí ar áireamh)

 

(b) Breith ar a bhfuil an barántas bunaithe:

1.  Barántas gabhála nó breith bhreithiúnach leis an éifeacht chéanna:............................................................ .........................................

Saghas:............................................................ ............................................................ .........................................................

2.  Breithiúnas infhorghníomhaithe:............................................................ ............................................................ .........................

............................................................ ............................................................ ............................................................ ........

Tagairt:............................................................ ............................................................ .........................................................

 

(c) Eolas maidir le fad na pianbhreithe:

1.  Fad uasta na pianbhreithe faoi choimeád nó an ordú coinneála is infhorchurtha mar gheall ar an gcion/na cionta

............................................................ ............................................................ ............................................................ .............

............................................................ ............................................................ ............................................................ .............

2.  Fad na pianbhreithe faoi choimeád nó an ordú coinneála arna bhforchur:

............................................................ ............................................................ ............................................................ .............

Méid na pianbhreithe atá le seirbheáil fós:............................................................ ............................................................ ............

............................................................ ............................................................ ............................................................ ........

............................................................ ............................................................ ............................................................ ........

 

(d) Tugadh an bhreith in absentia:

— Tá toghairm faighte go pearsanta ag an duine i dtrácht nó cuireadh ar an eolas é/í ar dhóigh eile faoi dháta agus ionad na héisteachta inar tugadh an bhreith in absentia

— Níl toghairm faighte go pearsanta ag an duine i dtrácht nó níor cuireadh ar an eolas é/í ar dhóigh eile faoi dháta agus ionad na héisteachta inar tugadh an bhreith in absentia ach tá na ráthaíochtaí dlí seo a leanas tar éis an ghéillte (cf. Is féidir ráthaíochtaí den sórt sin a thabhairt roimh ré)

Sonraigh na ráthaíochtaí dlí

............................................................ ............................................................ ............................................................ .............

............................................................ ............................................................ ............................................................ .............

............................................................ ............................................................ ............................................................ .............

 

(e) Cionta:

Baineann an barántas seo san iomlán le: ............................................................ ........................cionta.

Tuairisc ar na himthosca ina ndearnadh an cion/na cionta, lena n-áirítear an t-am, an t-ionad agus méid an rannpháirteachais ag an duine iarrtha sa chion/sna cionta:

............................................................ ............................................................ ............................................................ .............

............................................................ ............................................................ ............................................................ .............

............................................................ ............................................................ ............................................................ .............

Cineál agus rangú dlí an chiona/na gcionta agus an fhoráil/cód reachtúil is infheidhme:

............................................................ ............................................................ ............................................................ .............

............................................................ ............................................................ ............................................................ .............

............................................................ ............................................................ ............................................................ .............

............................................................ ............................................................ ............................................................ .............

............................................................ ............................................................ ............................................................ .............

I. Más infheidhme, cuir tic ar cheann amháin nó níos mó de na cionta seo a leanas is inphionóis sa Stát eisitheach le pianbhreith faoi choimeád ag feadh trí bliana ar a laghad mar atá arna shainiú sna dlíthe sa Stát eisitheach:

□ rannpháirteachas in eagraíocht choiriúil,

□ sceimhlitheoireacht,

□ ceannaíocht i ndaoine,

□ dúshaothrú gnéasach leanaí agus an phornagrafaíocht maidir le leanaí,

□ gáinneáil aindleathach i ndrugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha,

□ gáinneáil aindleathach in airm, lón cogaidh agus pléascáin,

□ éilliú,

□ calaois, lena n-áirítear an chalaois a fhearann ar leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach de réir bhrí Choinbhinsiún an 26 Iúil 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhbhobal Eorpach a chosaint,

□ fáltais na coiriúlachta a sciúradh,

□ airgeadra, lena n-áirítear an euro, a ghóchumadh,

□ an choiriúlacht atá bainteach le ríomhaireacht,

□ coiriúlacht na timpeallachta, lena n-áirítear gáinneáil aindleathach i speicis ainmhithe atá faoi bhagairt agus i speicis phlandaí agus cineálacha plandaí atá faoi bhagairt,

□ iontráil agus cónaí neamhúdaraithe a éascú,

□ dúnmharú, mórdhíobháil choirp,

□ trádáil aindleathach in orgáin agus i bhfíochán an duine,

□ fuadach, srianadh neamhdhlíthiúil agus gabháil giall,

□ ciníochas agus seineafóibe,

□ robáil eagraithe nó armtha,

□ gáinneáil aindleathach in earraí cultúir, lena n-áirítear seandachtaí agus saothair ealaíne,

□ caimiléireacht,

□ cambheartaíocht agus sracaireacht,

□ góchumadh agus píoráideacht táirgí,

□ doiciméid riarthacha a bhrionnú agus gáinneáil iontu,

□ cóir íocaíochta a bhrionnú,

□ gáinneáil aindleathach i substaintí hormónacha agus tionscnóirí fáis eile,

□ gáinneáil aindleathach in ábhair núicléacha nó radaighníomhacha,

□ gáinneáil i mótarfheithiclí goidte,

□ éigniú,

□ coirloscadh,

□ coireanna laistigh de dhlínse an Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta

□ urghabháil neamhdhleathach aerárthaí/árthaí,

□ sabaitéireacht.

II. Tuairisc iomlán ar an gcion/na cionta nach bhfuil folaithe i Roinn I thuas:

............................................................ ............................................................ ............................................................ .............

............................................................ ............................................................ ............................................................ .............

 

(f) Imthosca eile is ábhartha don chás (faisnéis dheonach):

(NB: D'fhéadfaí barúlacha maidir le seach-chríochachas, briseadh sna tréimhsí a bhaineann le teorannú ama agus iarmhairtí eile den chion a fholú)

............................................................ ............................................................ ............................................................ .............

............................................................ ............................................................ ............................................................ .............

 

(g) Clúdaíonn an barántas seo freisin maoin a urghabháil agus a thabhairt ar láimh atá riachtanach mar fhianaise:

Clúdaíonn an barántas seo freisin maoin atá faighte ag an duine iarrtha de thoradh ar an gcion a urghabháil agus a thabhairt ar láimh:

Tuairisc ar an maoin (agus ionad) (más eol):

............................................................ ............................................................ ............................................................ ........

............................................................ ............................................................ ............................................................ ........

............................................................ ............................................................ ............................................................ ........

 

(h) An cion/na cionta atá mar bhonn leis an mbarántas seo a bheith eisithe, tá siad inphionóis le pianbhreith saoil nó ordú coinneála fad saoil nó tá pianbhreith saoil nó ordú coinneála fad saoil mar thoradh orthu:

— ceadaíonn an córas dlí sa Bhallstát eisitheach an pionós arna fhorchur a athbhreithniú — arna iarraidh sin nó faoi cheann fiche bliain ar a laghad — arb é is aidhm dó pionós nó beart den sórt sin a neamhfhorghníomhú agus/nó

— ceadaíonn an córas dlí sa Bhallstát eisitheach bearta trócaire a chur i bhfeidhm a bhfuil an duine ina dteideal faoina dhlí nó cleachtas náisiúnta arb é is aidhm dóibh pionós nó beart den sórt sin a neamhfhorghníomhú.

 

(i)  An t-údarás náisiúnta a d'eisigh an barántas:

Ainm oifigiúil:

Ainm an ionadaí aige(1) ............................................................ ............................................................ ....................................

............................................................ ............................................................ ............................................................ .........

Post (teideal/grád):............................................................ ............................................................ ...........................................

............................................................ ............................................................ ............................................................ ........

Comhadtagairt:............................................................ ............................................................ ................................................

Seoladh:............................................................ ............................................................ .........................................................

............................................................ ............................................................ ............................................................ .........

Uimh. Teil.: (cód na tíre) (cód an limistéir/na cathrach) (...)............................................................ .................................................

Uimh. Facs.: (cód an tíre) (cód an limistéir/na cathrach (...)............................................................ .................................................

Ríomhphost:............................................................ ............................................................ ....................................................

Sonraí tadhaill an duine atá le tadhall chun na socruithe praiticiúla riachtanacha a dhéanamh maidir leis an ngéilleadh:...............................

............................................................ ............................................................ ............................................................ .........

 

Má cuireadh an fhreagracht ar údarás láir barántais ghabhála Eorpacha a tharchur agus iad a ghlacadh go riarthach:

Ainm an údaráis láir:

............................................................ ............................................................ ............................................................ ........

Duine tadhaill, más infheidhme (teideal/grád agus ainm):

............................................................ ............................................................ ............................................................ ........

Seoladh:............................................................ ............................................................ ........................................................

............................................................ ............................................................ ............................................................ ........

Uimh. Teil.: (cód na tíre) (cód an limistéir/na cathrach) (...) ............................................................ ...............................................

Uimh. Facs.: (cód na tíre) (cód an limistéir/na cathrach) (...) ............................................................ ...............................................

Ríomhphost: ............................................................ ............................................................ ..................................................

 

Síniúchán an údaráis bhreithiúnaigh eisithigh agus/nó ionadaí dó:

............................................................ ............................................................ ............................................................ ..............

Ainm: ............................................................ ............................................................ ............................................................ ....

Post (teideal/grád): ............................................................ ............................................................ ...............................................

Dáta: ............................................................ ............................................................ ............................................................ ..............

Séala oifigiúil (más ann)

 

 

PART B

Text in the English language of Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States.

COUNCIL FRAMEWORK DECISION

of 13 June 2002

on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States

(2002/584/JHA)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treary on European Union, and in particular Article 31(a) and (b) and Article 34(2)(b) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission(1) ,

Having regard to the opinion of the European Parliament(2) ,

Whereas:

(1) According to the Conclusions of the Tampere European Council of 15 and 16 October 1999, and in particular point 35 thereof, the formal extradition procedure should be abolished among the Member States in respect of persons who are fleeing from justice after having been finally sentenced and extradition procedures should be speeded up in respect of persons suspected of having committed an offence.

(2) The programme of measures to implement the principle of mutual recognition of criminal decisions envisaged in point 37 of the Tampere European Council Conclusions and adopted by the Council on 30 November 2000(3) , addresses the matter of mutual enforcement of arrest warrants.

(3) All or some Member States are parties to a number of conventions in the field of extradition, including the European Convention on extradition of 13 December 1957 and the European Convention on the suppression of terrorism of 27 January 1977. The Nordic States have extradition laws with identical wording.

(4) In addition, the following three Conventions dealing in whole or in part with extradition have been agreed upon among Member States and form part of the Union acquis: the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 on the gradual abolition of checks at their common borders(4) (regarding relations between the Member States which are parties to that Convention), the Convention of 10 March 1995 on simplified extradition procedure between the Member States of the European Union(5) and the Convention of 27 September 1996 relating to extradition between the Member States of the European Union(6) .

(5) The objective set for the Union to become an area of freedom, security and justice leads to abolishing extradition between Member States and replacing it by a system of surrender between judicial authorities. Further, the introduction of a new simplified system of surrender of sentenced or suspected persons for the purposes of execution or prosecution of criminal sentences makes it possible to remove the complexity and potential for delay inherent in the present extradition procedures. Traditional cooperation relations which have prevailed up till now between Member States should be replaced by a system of free movement of judicial decisions in criminal matters, covering both pre-sentence and final decisions, within an area of freedom, security and justice.

(6) The European arrest warrant provided for in this Framework Decision is the first concrete measure in the field of criminal law implementing the principle of mutual recognition which the European Council referred to as the ‘cornerstone’ of judicial cooperation.

(7) Since the aim of replacing the system of multilateral extradition built upon the European Convention on Extradition of 13 December 1957 cannot be sufficiently achieved by the Member States acting unilaterally and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Council may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as referred to in Article 2 of the Treaty on European Union and Article 5 of the Treaty establishing the European Community. In accordance with the principle of proportionality, as set out in the latter Article, this Framework Decision does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

(8) Decisions on the execution of the European arrest warrant must be subject to sufficient controls, which means that a judicial authority of the Member State where the requested person has been arrested will have to take the decision on his or her surrender.

(9) The role of central authorities in the execution of a European arrest warrant must be limited to practical and administrative assistance.

(10) The mechanism of the European arrest warrant is based on a high level of confidence between Member States. Its implementation may be suspended only in the event of a serious and persistent breach by one of the Member States of the principle set out in Article 6(1) of the Treaty on European Union, determined by the Council pursuant to Article 7(1) of the said Treaty with the consequences set out in Article 7(2) thereof.

(11) In relations between Member States, the European arrest warrant should replace all the previous instruments concerning extradition, including the provisions of Title III of the Convention implementing the Schengen Agreement which concern extradition.

(12) This Framework Decision respects fundamental rights and observes the principles recognised by Article 6 of the Treaty on European Union and reflected in the Charter of Fundamental Rights of the European Union(1) , in particular Chapter VI thereof. Nothing in this Framework Decision may be interpreted as prohibiting refusal to surrender a person for whom a European arrest warrant has been issued when there are reasons to believe, on the basis of objective elements, that the said arrest warrant has been issued for the purpose of prosecuting or punishing a person on the grounds of his or her sex, race, religion, ethnic origin, nationality, language, political opinions or sexual orientation, or that that person's position may be prejudiced for any of these reasons.

This Framework Decision does not prevent a Member State from applying its constitutional rules relating to due process, freedom of association, freedom of the press and freedom of expression in other media.

(13) No person should be removed, expelled or extradited to a State where there is a serious risk that he or she would be subjected to the death penalty, torture or other inhuman or degrading treatment or punishment.

(14) Since all Member States have ratified the Council of Europe Convention of 28 January 1981 for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data, the personal data processed in the context of the implementation of this Framework Decision should be protected in accordance with the principles of the said Convention

HAS ADOPTED THIS FRAMEWORK DECISION:

CHAPTER 1

GENERAL PRINCIPLES

Article 1

Definition of the European arrest warrant and obligation to execute it

1. The European arrest warrant is a judicial decision issued by a Member State with a view to the arrest and surrender by another Member State of a requested person, for the purposes of conducting a criminal prosecution or executing a custodial sentence or detention order.

2. Member States shall execute any European arrest warrant on the basis of the principle of mutual recognition and in accordance with the provisions of this Framework Decision.

3. This Framework Decision shall not have the effect of modifying the obligation to respect fundamental rights and fundamental legal principles as enshrined in Article 6 of the Treaty on European Union.

Article 2

Scope of the European arrest warrant

1. A European arrest warrant may be issued for acts punishable by the law of the issuing Member State by a custodial sentence or a detention order for a maximum period of at least 12 months or, where a sentence has been passed or a detention order has been made, for sentences of at least four months.

2. The following offences, if they are punishable in the issuing Member State by a custodial sentence or a detention order for a maximum period of at least three years and as they are defined by the law of the issuing Member State, shall, under the terms of this Framework Decision and without verification of the double criminality of the act, give rise to surrender pursuant to a European arrest warrant:

—  participation in a criminal organisation,

—  terrorism,

—  trafficking in human beings,

—  sexual exploitation of children and child pornography,

—  illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances,

—  illicit trafficking in weapons, munitions and explosives,

—  corruption,

—  fraud, including that affecting the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of the European Communities' financial interests,

—  laundering of the proceeds of crime,

—  counterfeiting currency, including of the euro,

—  computer-related crime,

—  environmental crime, including illicit trafficking in endangered animal species and in endangered plant species and varieties,

—  facilitation of unauthorised entry and residence,

—  murder, grievous bodily injury,

—  illicit trade in human organs and tissue,

—  kidnapping, illegal restraint and hostage-taking,

—  racism and xenophobia,

—  organised or armed robbery,

—  illicit trafficking in cultural goods, including antiques and works of art,

—  swindling,

—  racketeering and extortion,

—  counterfeiting and piracy of products,

—  forgery of administrative documents and trafficking therein,

—  forgery of means of payment,

—  illicit trafficking in hormonal substances and other growth promoters,

—  illicit trafficking in nuclear or radioactive materials,

—  trafficking in stolen vehicles,

—  rape,

—  arson,

—  crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court,

—  unlawful seizure of aircraft/ships,

—  sabotage.

3. The Council may decide at any time, acting unanimously after consultation of the European Parliament under the conditions laid down in Article 39(1) of the Treaty on European Union (TEU), to add other categories of offence to the list contained in paragraph 2. The Council shall examine, in the light of the report submitted by the Commission pursuant to Article 34(3), whether the list should be extended or amended.

4. For offences other than those covered by paragraph 2, surrender may be subject to the condition that the acts for which the European arrest warrant has been issued constitute an offence under the law of the executing Member State, whatever the constituent elements or however it is described.

Article 3

Grounds for mandatory non-execution of the European arrest warrant

The judicial authority of the Member State of execution (hereinafter ‘executing judicial authority’) shall refuse to execute the European arrest warrant in the following cases:

1. if the offence on which the arrest warrant is based is covered by amnesty in the executing Member State, where that State had jurisdiction to prosecute the offence under its own criminal law;

2. if the executing judicial authority is informed that the requested person has been finally judged by a Member State in respect of the same acts provided that, where there has been sentence, the sentence has been served or is currently being served or may no longer be executed under the law of the sentencing Member State;

3. if the person who is the subject of the European arrest warrant may not, owing to his age, be held criminally responsible for the acts on which the arrest warrant is based under the law of the executing State.

Article 4

Grounds for optional non-execution of the European arrest warrant

The executing judicial authority may refuse to execute the European arrest warrant:

1. if, in one of the cases referred to in Article 2(4), the act on which the European arrest warrant is based does not constitute an offence under the law of the executing Member State; however, in relation to taxes or duties, customs and exchange, execution of the European arrest warrant shall not be refused on the ground that the law of the executing Member State does not impose the same kind of tax or duty or does not contain the same type of rules as regards taxes, duties and customs and exchange regulations as the law of the issuing Member State;

2. where the person who is the subject of the European arrest warrant is being prosecuted in the executing Member State for the same act as that on which the European arrest warrant is based;

3. where the judicial authorities of the executing Member State have decided either not to prosecute for the offence on which the European arrest warrant is based or to halt proceedings, or where a final judgment has been passed upon the requested person in a Member State, in respect of the same acts, which prevents further proceedings;

4. where the criminal prosecution or punishment of the requested person is statute-barred according to the law of the executing Member State and the acts fall within the jurisdiction of that Member State under its own criminal law;

5. if the executing judicial authority is informed that the requested person has been finally judged by a third State in respect of the same acts provided that, where there has been sentence, the sentence has been served or is currently being served or may no longer be executed under the law of the sentencing country;

6. if the European arrest warrant has been issued for the purposes of execution of a custodial sentence or detention order, where the requested person is staying in, or is a national or a resident of the executing Member State and that State undertakes to execute the sentence or detention order in accordance with its domestic law;

7. where the European arrest warrant relates to offences which:

(a) are regarded by the law of the executing Member State as having been committed in whole or in part in the territory of the executing Member State or in a place treated as such; or

(b) have been committed outside the territory of the issuing Member State and the law of the executing Member State does not allow prosecution for the same offences when committed outside its territory.

Article 5

Guarantees to be given by the issuing Member State in particular cases

The execution of the European arrest warrant by the executing judicial authority may, by the law of the executing Member State, be subject to the following conditions:

1. where the European arrest warrant has been issued for the purposes of executing a sentence or a detention order imposed by a decision rendered and if the person concerned has not been summoned in person or otherwise informed of the date and place of the hearing which led to the decision rendered in absentia, surrender may be subject to the condition that the issuing judicial authority gives an assurance deemed adequate to guarantee the person who is the subject of the European arrest warrant that he or she will have an opportunity to apply for a retrial of the case in the issuing Member State and to be present at the judgment;

2. if the offence on the basis of which the European arrest warrant has been issued is punishable by custodial life sentence or life-time detention order, the execution of the said arrest warrant may be subject to the condition that the issuing Member State has provisions in its legal system for a review of the penalty or measure imposed, on request or at the latest after 20 years, or for the application of measures of clemency to which the person is entitled to apply for under the law or practice of the issuing Member State, aiming at a non-execution of such penalty or measure;

3. where a person who is the subject of a European arrest warrant for the purposes of prosecution is a national or resident of the executing Member State, surrender may be subject to the condition that the person, after being heard, is returned to the executing Member State in order to serve there the custodial sentence or detention order passed against him in the issuing Member State.

Article 6

Determination of the competent judicial authorities

1. The issuing judicial authority shall be the judicial authority of the issuing Member State which is competent to issue a European arrest warrant by virtue of the law of that State.

2. The executing judicial authority shall be the judicial authority of the executing Member State which is competent to execute the European arrest warrant by virtue of the law of that State.

3. Each Member State shall inform the General Secretariat of the Council of the competent judicial authority under its law.

Article 7

Recourse to the central authority

1. Each Member State may designate a central authority or, when its legal system so provides, more than one central authority to assist the competent judicial authorities.

2. A Member State may, if it is necessary as a result of the organisation of its internal judicial system, make its central authority(ies) responsible for the administrative transmission and reception of European arrest warrants as well as for all other official correspondence relating thereto.

Member State wishing to make use of the possibilities referred to in this Article shall communicate to the General Secretariat of the Council information relating to the designated central authority or central authorities. These indications shall be binding upon all the authorities of the issuing Member State.

Article 8

Content and form of the European arrest warrant

1. The European arrest warrant shall contain the following information set out in accordance with the form contained in the Annex:

(a) the identity and nationality of the requested person;

(b) the name, address, telephone and fax numbers and e-mail address of the issuing judicial authority;

(c) evidence of an enforceable judgment, an arrest warrant or any other enforceable judicial decision having the same effect, coming within the scope of Articles 1 and 2;

(d) the nature and legal classification of the offence, particularly in respect of Article 2;

(e) a description of the circumstances in which the offence was committed, including the time, place and degree of participation in the offence by the requested person;

(f) the penalty imposed, if there is a final judgment, or the prescribed scale of penalties for the offence under the law of the issuing Member State;

(g) if possible, other consequences of the offence.

2. The European arrest warrant must be translated into the official language or one of the official languages of the executing Member State. Any Member State may, when this Framework Decision is adopted or at a later date, state in a declaration deposited with the General Secretariat of the Council that it will accept a translation in one or more other official languages of the Institutions of the European Communities.

CHAPTER 2

SURRENDER PROCEDURE

Article 9

Transmission of a European arrest warrant

1. When the location of the requested person is known, the issuing judicial authority may transmit the European arrest warrant directly to the executing judicial authority.

2. The issuing judicial authority may, in any event, decide to issue an alert for the requested person in the Schengen Information System (SIS).

3. Such an alert shall be effected in accordance with the provisions of Article 95 of the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 on the gradual abolition of controls at common borders. An alert in the Schengen Information System shall be equivalent to a European arrest warrant accompanied by the information set out in Article 8(1).

For a transitional period, until the SIS is capable of transmitting all the information described in Article 8, the alert shall be equivalent to a European arrest warrant pending the receipt of the original in due and proper form by the executing judicial authority.

Article 10

Detailed procedures for transmitting a European arrest warrant

1. If the issuing judicial authority does not know the competent executing judicial authority, it shall make the requisite enquiries, including through the contact points of the European Judicial Network(1) , in order to obtain that information from the executing Member State.

2. If the issuing judicial authority so wishes, transmission may be effected via the secure telecommunications system of the European Judicial Network.

3. If it is not possible to call on the services of the SIS, the issuing judicial authority may call on Interpol to transmit a European arrest warrant.

4. The issuing judicial authority may forward the European arrest warrant by any secure means capable of producing written records under conditions allowing the executing Member State to establish its authenticity.

5. All difficulties concerning the transmission or the authenticity of any document needed for the execution of the European arrest warrant shall be dealt with by direct contacts between the judicial authorities involved, or, where appropriate, with the involvement of the central authorities of the Member States.

6. If the authority which receives a European arrest warrant is not competent to act upon it, it shall automatically forward the European arrest warrant to the competent authority in its Member State and shall inform the issuing judicial authority accordingly.

Article 11

Rights of a requested person

1. When a requested person is arrested, the executing competent judicial authority shall, in accordance with its national law, inform that person of the European arrest warrant and of its contents, and also of the possibility of consenting to surrender to the issuing judicial authority.

2. A requested person who is arrested for the purpose of the execution of a European arrest warrant shall have a right to be assisted by a legal counsel and by an interpreter in accordance with the national law of the executing Member State.

Article 12

Keeping the person in detention

When a person is arrested on the basis of a European arrest warrant, the executing judicial authority shall take a decision on whether the requested person should remain in detention, in accordance with the law of the executing Member State. The person may be released provisionally at any time in conformity with the domestic law of the executing Member State, provided that the competent authority of the said Member State takes all the measures it deems necessary to prevent the person absconding.

Article 13

Consent to surrender

1. If the arrested person indicates that he or she consents to surrender, that consent and, if appropriate, express renunciation of entitlement to the ‘speciality rule’, referred to in Article 27(2), shall be given before the executing judicial authority, in accordance with the domestic law of the executing Member State.

2. Each Member State shall adopt the measures necessary to ensure that consent and, where appropriate, renunciation, as referred to in paragraph 1, are established in such a way as to show that the person concerned has expressed them voluntarily and in full awareness of the consequences. To that end, the requested person shall have the right to legal counsel.

3. The consent and, where appropriate, renunciation, as referred to in paragraph 1, shall be formally recorded in accordance with the procedure laid down by the domestic law of the executing Member State.

4. In principle, consent may not be revoked. Each Member State may provide that consent and, if appropriate, renunciation may be revoked, in accordance with the rules applicable under its domestic law. In this case, the period between the date of consent and that of its revocation shall not be taken into consideration in establishing the time limits laid down in Article 17. A Member State which wishes to have recourse to this possibility shall inform the General Secretariat of the Council accordingly when this Framework Decision is adopted and shall specify the procedures whereby revocation of consent shall be possible and any amendment to them.

Article 14

Hearing of the requested person

Where the arrested person does not consent to his or her surrender as referred to in Article 13, he or she shall be entitled to be heard by the executing judicial authority, in accordance with the law of the executing Member State.

Article 15

Surrender decision

1. The executing judicial authority shall decide, within the timelimits and under the conditions defined in this Framework Decision, whether the person is to be surrendered.

2. If the executing judicial authority finds the information communicated by the issuing Member State to be insufficient to allow it to decide on surrender, it shall request that the necessary supplementary information, in particular with respect to Articles 3 to 5 and Article 8, be furnished as a matter of urgency and may fix a time limit for the receipt thereof, taking into account the need to observe the time limits set in Article 17.

3. The issuing judicial authority may at any time forward any additional useful information to the executing judicial authority.

Article 16

Decision in the event of multiple requests

1. If two or more Member States have issued European arrest warrants for the same person, the decision on which of the European arrest warrants shall be executed shall be taken by the executing judicial authority with due consideration of all the circumstances and especially the relative seriousness and place of the offences, the respective dates of the European arrest warrants and whether the warrant has been issued for the purposes of prosecution or for execution of a custodial sentence or detention order.

2. The executing judicial authority may seek the advice of Eurojust(1) when making the choice referred to in paragraph 1.

3. In the event of a conflict between a European arrest warrant and a request for extradition presented by a third country, the decision on whether the European arrest warrant or the extradition request takes precedence shall be taken by the competent authority of the executing Member State with due consideration of all the circumstances, in particular those referred to in paragraph 1 and those mentioned in the applicable convention.

4. This Article shall be without prejudice to Member States' obligations under the Statute of the International Criminal Court.

Article 17

Time limits and procedures for the decision to execute the European arrest warrant

1. A European arrest warrant shall be dealt with and executed as a matter of urgency.

2. In cases where the requested person consents to his surrender, the final decision on the execution of the European arrest warrant should be taken within a period of 10 days after consent has been given.

3. In other cases, the final decision on the execution of the European arrest warrant should be taken within a period of 60 days after the arrest of the requested person.

4. Where in specific cases the European arrest warrant cannot be executed within the time limits laid down in paragraphs 2 or 3, the executing judicial authority shall immediately inform the issuing judicial authority thereof, giving the reasons for the delay. In such case, the time limits may be extended by a further 30 days.

5. As long as the executing judicial authority has not taken a final decision on the European arrest warrant, it shall ensure that the material conditions necessary for effective surrender of the person remain fulfilled.

6. Reasons must be given for any refusal to execute a European arrest warrant.

7. Where in exceptional circumstances a Member State cannot observe the time limits provided for in this Article, it shall inform Eurojust, giving the reasons for the delay. In addition, a Member State which has experienced repeated delays on the part of another Member State in the execution of European arrest warrants shall inform the Council with a view to evaluating the implementation of this Framework Decision at Member State level.

Article 18

Situation pending the decision

1. Where the European arrest warrant has been issued for the purpose of conducting a criminal prosecution, the executing judicial authority must:

(a) either agree that the requested person should be heard according to Article 19;

(b) or agree to the temporary transfer of the requested person.

2. The conditions and the duration of the temporary transfer shall be determined by mutual agreement between the issuing and executing judicial authorities.

3. In the case of temporary transfer, the person must be able to return to the executing Member State to attend hearings concerning him or her as part of the surrender procedure.

Article 19

Hearing the person pending the decision

1. The requested person shall be heard by a judicial authority, assisted by another person designated in accordance with the law of the Member State of the requesting court.

2. The requested person shall be heard in accordance with the law of the executing Member State and with the conditions determined by mutual agreement between the issuing and executing judicial authorities.

3. The competent executing judicial authority may assign another judicial authority of its Member State to take part in the hearing of the requested person in order to ensure the proper application of this Article and of the conditions laid down.

Article 20

Privileges and immunities

1. Where the requested person enjoys a privilege or immunity regarding jurisdiction or execution in the executing Member State, the time limits referred to in Article 17 shall not start running unless, and counting from the day when, the executing judicial authority is informed of the fact that the privilege or immunity has been

waived. The executing Member State shall ensure that the material conditions necessary for effective surrender are fulfilled when the person no longer enjoys such privilege or immunity.

2. Where power to waive the privilege or immunity lies with an authority of the executing Member State, the executing judicial authority shall request it to exercise that power forthwith. Where power to waive the privilege or immunity lies with an authority of another State or international organisation, it shall be for the issuing judicial authority to request it to exercise that power.

Article 21

Competing international obligations

This Framework Decision shall not prejudice the obligations of the executing Member State where the requested person has been extradited to that Member State from a third State and where that person is protected by provisions of the arrangement under which he or she was extradited concerning speciality. The executing Member State shall take all necessary measures for requesting forthwith the consent of the State from which the requested person was extradited so that he or she can be surrendered to the Member State which issued the European arrest warrant. The time limits referred to in Article 17 shall not start running until the day on which these speciality rules cease to apply. Pending the decision of the State from which the requested person was extradited, the executing Member State will ensure that the material conditions necessary for effective surrender remain fulfilled.

Article 22

Notification of the decision

The executing judicial authority shall notify the issuing judicial authority immediately of the decision on the action to be taken on the European arrest warrant.

Article 23

Time limits for surrender of the person

1. The person requested shall be surrendered as soon as possible on a date agreed between the authorities concerned.

2. He or she shall be surrendered no later than 10 days after the final decision on the execution of the European arrest warrant.

3. If the surrender of the requested person within the period laid down in paragraph 2 is prevented by circumstances beyond the control of any of the Member States, the executing and issuing judicial authorities shall immediately contact each other and agree on a new surrender date. In that event, the surrender shall take place within 10 days of the new date thus agreed.

4. The surrender may exceptionally be temporarily postponed for serious humanitarian reasons, for example if there are substantial grounds for believing that it would manifestly endanger the requested person's life or health. The execution of the European arrest warrant shall take place as soon as these grounds have ceased to exist. The executing judicial authority shall immediately inform the issuing judicial authority and agree on a new surrender date. In that event, the surrender shall take place within 10 days of the new date thus agreed.

5. Upon expiry of the time limits referred to in paragraphs 2 to 4, if the person is still being held in custody he shall be released.

Article 24

Postponed or conditional surrender

1. The executing judicial authority may, after deciding to execute the European arrest warrant, postpone the surrender of the requested person so that he or she may be prosecuted in the executing Member State or, if he or she has already been sentenced, so that he or she may serve, in its territory, a sentence passed for an act other than that referred to in the European arrest warrant.

2. Instead of postponing the surrender, the executing judicial authority may temporarily surrender the requested person to the issuing Member State under conditions to be determined by mutual agreement between the executing and the issuing judicial authorities. The agreement shall be made in writing and the conditions shall be binding on all the authorities in the issuing Member State.

Article 25

Transit

1. Each Member State shall, except when it avails itself of the possibility of refusal when the transit of a national or a resident is requested for the purpose of the execution of a custodial sentence or detention order, permit the transit through its territory of a requested person who is being surrendered provided that it has been given information on:

(a) the identity and nationality of the person subject to the European arrest warrant;

(b) the existence of a European arrest warrant;

(c) the nature and legal classification of the offence;

(d) the description of the circumstances of the offence, including the date and place.

Where a person who is the subject of a European arrest warrant for the purposes of prosecution is a national or resident of the Member State of transit, transit may be subject to the condition that the person, after being heard, is returned to the transit Member State to serve the custodial sentence or detention order passed against him in the issuing Member State.

2. Each Member State shall designate an authority responsible for receiving transit requests and the necessary documents, as well as any other official correspondence relating to transit requests. Member States shall communicate this designation to the General Secretariat of the Council.

3. The transit request and the information set out in paragraph 1 may be addressed to the authority designated pursuant to paragraph 2 by any means capable of producing a written record. The Member State of transit shall notify its decision by the same procedure.

4. This Framework Decision does not apply in the case of transport by air without a scheduled stopover. However, if an unscheduled landing occurs, the issuing Member State shall provide the authority designated pursuant to paragraph 2 with the information provided for in paragraph 1.

5. Where a transit concerns a person who is to be extradited from a third State to a Member State this Article will apply mutatis mutandis. In particular the expression ‘European arrest warrant’ shall be deemed to be replaced by ‘extradition request’.

CHAPTER 3

EFFECTS OF THE SURRENDER

Article 26

Deduction of the period of detention served in the executing Member State

1. The issuing Member State shall deduct all periods of detention arising from the execution of a European arrest warrant from the total period of detention to be served in the issuing Member State as a result of a custodial sentence or detention order being passed.

2. To that end, all information concerning the duration of the detention of the requested person on the basis of the European arrest warrant shall be transmitted by the executing judicial authority or the central authority designated under Article 7 to the issuing judicial authority at the time of the surrender.

Article 27

Possible prosecution for other offences

1. Each Member State may notify the General Secretariat of the Council that, in its relations with other Member States that have given the same notification, consent is presumed to have been given for the prosecution, sentencing or detention with a view to the carrying out of a custodial sentence or detention order for an offence committed prior to his or her surrender, other than that for which he or she was surrendered, unless in a particular case the executing judicial authority states otherwise in its decision on surrender.

2. Except in the cases referred to in paragraphs 1 and 3, a person surrendered may not be prosecuted, sentenced or otherwise deprived of his or her liberty for an offence committed prior to his or her surrender other than that for which he or she was surrendered.

3. Paragraph 2 does not apply in the following cases:

(a) when the person having had an opportunity to leave the territory of the Member State to which he or she has been surrendered has not done so within 45 days of his or her final discharge, or has returned to that territory after leaving it;

(b) the offence is not punishable by a custodial sentence or detention order;

(c) the criminal proceedings do not give rise to the application of a measure restricting personal liberty;

(d) when the person could be liable to a penalty or a measure not involving the deprivation of liberty, in particular a financial penalty or a measure in lieu thereof, even if the penalty or measure may give rise to a restriction of his or her personal liberty;

(e) when the person consented to be surrendered, where appropriate at the same time as he or she renounced the speciality rule, in accordance with Article 13;

(f) when the person, after his/her surrender, has expressly renounced entitlement to the speciality rule with regard to specific offences preceding his/her surrender. Renunciation shall be given before the competent judicial authorities of the issuing Member State and shall be recorded in accordance with that State's domestic law. The renunciation shall be drawn up in such a way as to make clear that the person has given it voluntarily and in full awareness of the consequences. To that end, the person shall have the right to legal counsel;

(g) where the executing judicial authority which surrendered the person gives its consent in accordance with paragraph 4.

4. A request for consent shall be submitted to the executing judicial authority, accompanied by the information mentioned in Article 8(1) and a translation as referred to in Article 8(2). Consent shall be given when the offence for which it is requested is itself subject to surrender in accordance with the provisions of this Framework Decision. Consent shall be refused on the grounds referred to in Article 3 and otherwise may be refused only on the grounds referred to in Article 4. The decision shall be taken no later than 30 days after receipt of the request.

For the situations mentioned in Article 5 the issuing Member State must give the guarantees provided for therein.

Article 28

Surrender or subsequent extradition

1. Each Member State may notify the General Secretariat of the Council that, in its relations with other Member States which have given the same notification, the consent for the surrender of a person to a Member State other than the executing Member State pursuant to a European arrest warrant issued for an offence committed prior to his or her surrender is presumed to have been given, unless in a particular case the executing judicial authority states otherwise in its decision on surrender.

2. In any case, a person who has been surrendered to the issuing Member State pursuant to a European arrest warrant may, without the consent of the executing Member State, be surrendered to a Member State other than the executing Member State pursuant to a European arrest warrant issued for any offence committed prior to his or her surrender in the following cases:

(a) where the requested person, having had an opportunity to leave the territory of the Member State to which he or she has been surrendered, has not done so within 45 days of his final discharge, or has returned to that territory after leaving it;

(b) where the requested person consents to be surrendered to a Member State other than the executing Member State pursuant to a European arrest warrant. Consent shall be given before the competent judicial authorities of the issuing Member State and shall be recorded in accordance with that State's national law. It shall be drawn up in such a way as to make clear that the person concerned has given it voluntarily and in full awareness of the consequences. To that end, the requested person shall have the right to legal counsel;

(c) where the requested person is not subject to the speciality rule, in accordance with Article 27(3)(a), (e), (f) and (g).

3. The executing judicial authority consents to the surrender to another Member State according to the following rules:

(a) the request for consent shall be submitted in accordance with Article 9, accompanied by the information mentioned in Article 8(1) and a translation as stated in Article 8(2);

(b) consent shall be given when the offence for which it is requested is itself subject to surrender in accordance with the provisions of this Framework Decision;

(c) the decision shall be taken no later than 30 days after receipt of the request;

(d) consent shall be refused on the grounds referred to in Article 3 and otherwise may be refused only on the grounds referred to in Article 4.

For the situations referred to in Article 5, the issuing Member State must give the guarantees provided for therein.

4. Notwithstanding paragraph 1, a person who has been surrendered pursuant to a European arrest warrant shall not be extradited to a third State without the consent of the competent authority of the Member State which surrendered the person. Such consent shall be given in accordance with the Conventions by which that Member State is bound, as well as with its domestic law.

Article 29

Handing over of property

1. At the request of the issuing judicial authority or on its own initiative, the executing judicial authority shall, in accordance with its national law, seize and hand over property which:

(a) may be required as evidence, or

(b) has been acquired by the requested person as a result of the offence.

2. The property referred to in paragraph 1 shall be handed over even if the European arrest warrant cannot be carried out owing to the death or escape of the requested person.

3. If the property referred to in paragraph 1 is liable to seizure or confiscation in the territory of the executing Member State, the latter may, if the property is needed in connection with pending criminal proceedings, temporarily retain it or hand it over to the issuing Member State, on condition that it is returned.

4. Any rights which the executing Member State or third parties may have acquired in the property referred to in paragraph 1 shall be preserved. Where such rights exist, the issuing Member State shall return the property without charge to the executing Member State as soon as the criminal proceedings have been terminated.

Article 30

Expenses

1. Expenses incurred in the territory of the executing Member State for the execution of a European arrest warrant shall be borne by that Member State.

2. All other expenses shall be borne by the issuing Member State.

CHAPTER 4

GENERAL AND FINAL PROVISIONS

Article 31

Relation to other legal instruments

1. Without prejudice to their application in relations between Member States and third States, this Framework Decision shall, from 1 January 2004, replace the corresponding provisions of the following conventions applicable in the field of extradition in relations between the Member States:

(a) the European Convention on Extradition of 13 December 1957, its additional protocol of 15 October 1975, its second additional protocol of 17 March 1978, and the European Convention on the suppression of terrorism of 27 January 1977 as far as extradition is concerned;

(b) the Agreement between the 12 Member States of the European Communities on the simplification and modernisation of methods of transmitting extradition requests of 26 May 1989;

(c) the Convention of 10 March 1995 on simplified extradition procedure between the Member States of the European Union;

(d) the Convention of 27 September 1996 relating to extradition between the Member States of the European Union;

(e) Title III, Chapter 4 of the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 on the gradual abolition of checks at common borders.

2. Member States may continue to apply bilateral or multilateral agreements or arrangements in force when this Framework Decision is adopted in so far as such agreements or arrangements allow the objectives of this Framework Decision to be extended or enlarged and help to simplify or facilitate further the procedures for surrender of persons who are the subject of European arrest warrants.

Member States may conclude bilateral or multilateral agreements or arrangements after this Framework Decision has come into force in so far as such agreements or arrangements allow the prescriptions of this Framework Decision to be extended or enlarged and help to simplify or facilitate further the procedures for surrender of persons who are the subject of European arrest warrants, in particular by fixing time limits shorter than those fixed in Article 17, by extending the list of offences laid down in Article 2(2), by further limiting the grounds for refusal set out in Articles 3 and 4, or by lowering the threshold provided for in Article 2(1) or (2).

The agreements and arrangements referred to in the second subparagraph may in no case affect relations with Member States which are not parties to them.

Member States shall, within three months from the entry into force of this Framework Decision, notify the Council and the Commission of the existing agreements and arrangements referred to in the first subparagraph which they wish to continue applying.

Member States shall also notify the Council and the Commission of any new agreement or arrangement as referred to in the second subparagraph, within three months of signing it.

3. Where the conventions or agreements referred to in paragraph 1 apply to the territories of Member States or to territories for whose external relations a Member State is responsible to which this Framework Decision does not apply, these instruments shall continue to govern the relations existing between those territories and the other Members States.

Article 32

Transitional provision

1. Extradition requests received before 1 January 2004 will continue to be governed by existing instruments relating to extradition. Requests received after that date will be governed by the rules adopted by Member States pursuant to this Framework Decision. However, any Member State may, at the time of the adoption of this Framework Decision by the Council, make a statement indicating that as executing Member State it will continue to deal with requests relating to acts committed before a date which it specifies in accordance with the extradition system applicable before 1 January 2004. The date in question may not be later than 7 August 2002. The said statement will be published in the Official Journal of the European Communities. It may be withdrawn at any time.

Article 33

Provisions concerning Austria and Gibraltar

1. As long as Austria has not modified Article 12(1) of the ‘Auslieferungsund Rechtshilfegesetz’ and, at the latest, until 31 December 2008, it may allow its executing judicial authorities to refuse the enforcement of a European arrest warrant if the requested person is an Austrian citizen and if the act for which the European arrest warrant has been issued is not punishable under Austrian law.

2. This Framework Decision shall apply to Gibraltar.

Article 34

Implementation

1. Member States shall take the necessary measures to comply with the provisions of this Framework Decision by 31 December 2003.

2. Member States shall transmit to the General Secretariat of the Council and to the Commission the text of the provisions transposing into their national law the obligations imposed on them under this Framework Decision. When doing so, each Member State may indicate that it will apply immediately this Framework Decision in its relations with those Member States which have given the same notification.

The General Secretariat of the Council shall communicate to the Member States and to the Commission the information received pursuant to Article 7(2), Article 8(2), Article 13(4) and Article 25(2). It shall also have the information published in the Official Journal of the European Communities.

3. On the basis of the information communicated by the General Secretariat of the Council, the Commission shall, by 31 December 2004 at the latest, submit a report to the European Parliament and to the Council on the operation of this Framework Decision, accompanied, where necessary, by legislative proposals.

4. The Council shall in the second half of 2003 conduct a review, in particular of the practical application, of the provisions of this Framework Decision by the Member States as well as the functioning of the Schengen Information System.

Article 35

Entry into force

This Framework Decision shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Communities.

Done at Luxembourg, 13 June 2002.

For the Council

The President

M. RAJOY BREY

ANNEX

EUROPEAN ARREST WARRANT(1)

This warrant has been issued by a competent judicial authority. I request that the person mentioned below be arrested and surrendered for the purposes of conducting a criminal prosecution or executing a custodial sentence or detention order.

(a)  Information regarding the identity of the requested person: ............................................................ ...............................................

Name: ............................................................ ............................................................ ........................................................

Forename(s): ............................................................ ............................................................ ................................................

Maiden name, where applicable:............................................................ ............................................................ .......................

Aliases, where applicable: ............................................................ ............................................................ ..............................

Sex: ............................................................ ............................................................ ...........................................................

Nationality: ............................................................ ............................................................ .................................................

Date of birth: ............................................................ ............................................................ ...............................................

Place of birth: ............................................................ ............................................................ ..............................................

Residence and/or known address: ............................................................ ............................................................ .....................

Language(s) which the requested person understands (if known): ............................................................ ........................................

............................................................ ............................................................ ............................................................ ......

Distinctive marks/description of the requested person: ............................................................ .....................................................

............................................................ ............................................................ ............................................................ ......

Photo and fingerprints of the requested person, if they are available and can be transmitted, or contact details of the person to be contacted in order to obtain such information or a DNA profile (where this evidence can be supplied but has not been included)

 

 

(b)  Decision on which the warrant is based:

1.  Arrest warrant or judicial decision having the same effect: ............................................................ .................................................

Type: ............................................................ ............................................................ .........................................................

2.  Enforceable judgement: ............................................................ ............................................................ ..................................

............................................................ ............................................................ ............................................................ ......

Reference: ............................................................ ............................................................ ....................................................

 

(c)  Indications on the length of the sentence:

1. Maximum length of the custodial sentence or detention order which may be imposed for the offence(s):

............................................................ ............................................................ ............................................................ ...........

............................................................ ............................................................ ............................................................ ...........

2. Length of the custodial sentence or detention order imposed:

............................................................ ............................................................ ............................................................ ...........

Remaining sentence to be served: ............................................................ ............................................................ ....................

............................................................ ............................................................ ............................................................ ......

............................................................ ............................................................ ............................................................ ......

 

(d)  Decision rendered in absentia and:

—  the person concerned has been summoned in person or otherwise informed of the date and place of the hearing which led to the decision rendered in absentia,

or

—  the person concerned has not been summoned in person or otherwise informed of the date and place of the hearing which led to the decision rendered in absentia but has the following legal guarantees after surrender (such guarantees can be given in advance)

Specify the legal guarantees

............................................................ ............................................................ ............................................................ ...........

............................................................ ............................................................ ............................................................ ...........

............................................................ ............................................................ ............................................................ ...........

 

(e)  Offences:

This warrant relates to in total: ............................................................ ......... offences.

Description of the circumstances in which the offence(s) was (were) committed, including the time, place and degree of participation in the offence(s) by the requested person:

............................................................ ............................................................ ............................................................ ...........

............................................................ ............................................................ ............................................................ ...........

............................................................ ............................................................ ............................................................ ...........

Nature and legal classification of the offence(s) and the applicable statutory provision/code:

............................................................ ............................................................ ............................................................ ...........

............................................................ ............................................................ ............................................................ ...........

............................................................ ............................................................ ............................................................ ...........

............................................................ ............................................................ ............................................................ ...........

............................................................ ............................................................ ............................................................ ...........

1. If applicable, tick one or more of the following offences punishable in the issuing Member State by a custodial sentence or detention order of a maximum of at least 3 years as defined by the laws of the issuing Member State:

□ participation in a criminal organisation;

□ terrorism;

□ trafficking in human beings;

□ sexual exploitation of children and child pornography;

□ illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances;

□ illicit trafficking in weapons, munitions and explosives;

□ corruption;

□ fraud, including that affecting the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of European Communities' financial interests;

□ laundering of the proceeds of crime;

□ counterfeiting of currency, including the euro;

□ computer-related crime;

□ environmental crime, including illicit trafficking in endangered animal species and in endangered plant species and varieties;

□ facilitation of unauthorised entry and residence;

□ murder, grievous bodily injury;

□ illicit trade in human organs and tissue;

□ kidnapping, illegal restraint and hostage-taking;

□ racism and xenophobia;

□ organised or armed robbery;

□ illicit trafficking in cultural goods, including antiques and works of art;

□ swindling;

□ racketeering and extortion;

□ counterfeiting and piracy of products;

□ forgery of administrative documents and trafficking therein;

□ forgery of means of payment;

□ illicit trafficking in hormonal substances and other growth promoters;

□ illicit trafficking in nuclear or radioactive materials;

□ trafficking in stolen vehicles;

□ rape;

□ arson;

□ crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court;

□ unlawful seizure of aircraft/ships;

□ sabotage.

II. Full descriptions of offence(s) not covered by section I above:

............................................................ ............................................................ ............................................................ ...........

............................................................ ............................................................ ............................................................ ...........

 

(f)  Other circumstances relevant to the case (optional information):

(NB: This could cover remarks on extraterritoriality, interruption of periods of time limitation and other consequences of the offence)

............................................................ ............................................................ ............................................................ ...........

............................................................ ............................................................ ............................................................ ...........

 

(g)  This warrant pertains also to the seizure and handing over of property which may be required as evidence:

This warrant pertains also to the seizure and handing over of property acquired by the requested person as a result of the offence:

Description of the property (and location) (if known):

............................................................ ............................................................ ............................................................ ......

............................................................ ............................................................ ............................................................ ......

............................................................ ............................................................ ............................................................ ......

 

(h)  The offence(s) on the basis of which this warrant has been issued is(are) punishable by/has(have) led to a custodial life sentence or lifetime detention order:

—  the legal system of the issuing Member State allows for a review of the penalty or measure imposed — on request or at least after 20 years — aiming at a non-execution of such penalty or measure,

and/or

—  the legal system of the issuing Member State allow for the application of measures of elemency to which the person is entitled under the law or practice of the issuing Member State, aiming at non-execution of such penalty of measure.

 

(i)  The judicial authority which issued the warrant:

Official name:

Name of its representative(1) :

............................................................ ............................................................ ............................................................ ......

Post held (title/grade): ............................................................ ............................................................ ...................................

............................................................ ............................................................ ............................................................ ......

File reference: ............................................................ ............................................................ ...............................................

Address: ............................................................ ............................................................ .....................................................

Tel: (country code) (area/city code) (...) ............................................................ ............................................................ ............

Fax: (country code) (area/city code) (...) ............................................................ ............................................................ ............

E-mail: ............................................................ ............................................................ ......................................................

Contact details of the person to contact to make necessary practical arrangements for the surrender: ....................................................

............................................................ ............................................................ ............................................................ ......

 

Where a central authority has been made responsible for the transmission and administrative reception of European arrest warrants:

Name of the central authority: ............................................................ ............................................................ .........................

............................................................ ............................................................ ............................................................ ......

Contact person, if applicable (title/grade and name): ............................................................ ........................................................

............................................................ ............................................................ ............................................................ ......

Address: ............................................................ ............................................................ ....................................................

............................................................ ............................................................ ............................................................ ......

Tel: (country code) (area/city code) (...) ............................................................ ............................................................ ............

Fax: (country code) (area/city code) (...) ............................................................ ............................................................ ............

E-mail: ............................................................ ............................................................ .......................................................

 

Signature of the issuing judicial authority and/or its representative:

............................................................ ............................................................ ............................................................ ...........

Name: ............................................................ ............................................................ ............................................................ .

Post held (title/grade) ............................................................ ............................................................ .........................................

Date: ............................................................ ............................................................ ............................................................ .

Official stamp (if available)

(1) IO C 332 E, 27.11.2001, p.305.

(2) Opinion delivered on 9 January 2002.

(3) IO C E 12, 15.1.2001, Ich. 10.

(4) IO L 239, 22.9.2000, Ich. 19.

(5) IO C 78, 30.3.1995, lch. 2.

(6) IO C 313, 13.10.1996, lch. 12.

(7) IO C 364, 18.12.2000, lch. 1.

(8) Gníomh comhpháirteach 98/428/CGB an 29 Meitheamh 1998 ón gComhairle maidir le Líonra Breithiúnach Eorpach a chur ar bun (IO L 191, 7.7.1998, lch. 4).

(9) Cinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle an 28 Feabhra 2002 ag cur Eurojust ar bun ar mhaithe leis an gcomhrac in aghaidh na coiriúlachta tromchúistí a athneartú (IO L 63, 6.3.2002, Ich. 1).

(1) Dáta an Treoirchinneadh seo a theacht i bhfeidhm.

(1) Ní Mór an barántas seo a scríobh i gceann de theangacha oifigiula an Stáit fhorghníomhaithigh nó a aistriú go ceann de theangacha oifigiúla an Stáit fhorghníomhaithigh, nuair is eol an Stát sin, nó aon teanga eile arna glacadh ag an Stát sin.

(1) OJ C 332 E, 27.11.2001, p. 305.

(2) Opinion delivered on 9 January 2002 (not yet published in the Official Journal).

(3) OJ C 12 E, 15.1.2001, p. 10.

(4) OJ L 239, 22.9.2000, p. 19.

(5) OJ C 78, 30.3.1995, p. 2.

(6) OJ C 313, 13.10.1996, p. 12.

(1) OJ C 364, 18.12.2000, p. 1.

(1) Council Joint Action 98/428/JHA of 29 June 1998 on the creation of a European Judicial Network (OJ L 191, 7.7.1998, p. 4).

(1) Council Decision 2002/187/JHA of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime (OJ L 63, 6.3.2002, p. 1).

(1) This warrant must be written in, or translated into, one of the official languages of the executing Member State, when that State is known, or any other language accepted by that State.

(1) In the different language versions a reference to the “holder” of the judicial authority will be included.