S.I. No. 552/2002 - British-Irish Agreement (Amendment) Act 2002 (Commencement) Order 2002


Ordaímse, Parthalán Ó hEachthairn, An Taoiseach, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 7 (3) den Acht um Chomhaontú na Breataine — na hÉireann (Leasú) 2002 (Uimh. 26 de 2002), leis seo mar seo a leanas:

1.         Déanfar an tOrdú fán Acht um Chomhaontú na Breataine — na hÉireann (Leasú) 2002, (Tosach Feidhme) 2002, a ghairm den Ordú seo.

2.         Socraítear leis seo an 3ú lá de Nollaig 2002 mar an lá a dtiocfaidh an tAcht um Chomhaontú na Breataine — na hÉireann (Leasú) 2002 (Uimh. 26 de 2002) i bhfeidhm.

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil an 3ú lá seo de Nollaig 2002

/images/seal.jpg

Parthalán Ó hEachthairn

Taoiseach

STATUTORY INSTRUMENTS

S.I. No. 552 of 2002

British-Irish Agreement (Amendment) Act 2002 (Commencement) Order 2002

I, BERTIE AHERN, Taoiseach, in exercise of the powers conferred upon me by section 7 (3) of the British-Irish Agreement (Amendment) Act 2002 (No 26 of 2002), hereby order as follows:

1.         This Order may be cited as the British-Irish Agreement (Amendment) Act 2002 (Commencement) Order 2002.

2.         The 3rd day of December 2002 is hereby fixed as the day on which the British-Irish Agreement (Amendment) Act 2002 (No 26 of 2002) shall come into operation.

GIVEN under my Official Seal this 3rd day of December 2002

/images/en.si.2002.0552.0001.jpg

_____________________

Taoiseach