Customs and Excise (Mutual Assistance) Act, 2001

SIXTH SCHEDULE

COINBHINSIÚN ARNA DHRÉACHTÚ AR BHONN AIRTEAGAL K.3 DEN CHONRADH AR AN AONTAS EORPACH MAIDIR LE hÚSÁID THEICNEOLAÍOCHT AN EOLAIS CHUN CRÍOCHA CUSTAIM

TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA sa Choinbhinsiún seo, Ballstáit an Aontais Eorpaigh,

AG TAGAIRT do Ghníomh ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh an 26/07/95,

AG MEABHRÚ DÓIBH na ngealltanas atá sa Choinbhinsiú n maidir le Riaracháin Chustaim do Sholáthar Cúnamh Frithpháirteach, arna dhéanamh sa Róimh ar an 7 Meán Fómhair 1967,

DE BHRÍ go bhfuil na riaracháin chustaim, mar aon le húdaráis inniúla eile, freagrach, ag teorainneacha seachtracha an Chomhphobail agus laistigh dá theorainneacha críochacha, as cionta ní hamháin in aghaidh rialacháin Chomhphobail ach in aghaidh dlíthe náisiúnta freisin, go háirithe na dlíthe sin atá folaithe ag Airteagail 36 agus 223 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, a chosc, a imscrúdú agus a chur faoi chois,

DE BHRÍ gur bagairt thromchúiseach do shláinte, moráltacht agus slándáil an phobail an treocht atá ag teacht chun cinn ionsar gháinneáil aindleathach de gach saghas,

ÓS DEIMHIN leo gur gá an comhar idir riaracháin chustaim a athneartú trí nósanna imeachta a leagan síos faoina bhféadfaidh riaracháin chustaim gníomhú go comhpháirteach agus sonraí pearsanta agus sonraí eile a bhaineann le gníomhaíochtaí gáinneála aindleathacha a mhalartú ag úsáid na teicneolaíochta nua chun eolas den sórt sin a bhainisteoireacht agus a tharchur, faoi réir fhorálacha Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Chosaint Daoine Aonair maidir le hUathphróiseáil Sonraí Pearsanta arna dhéanamh in Strasbourg ar an 28 Eanáir 1981,

AG MEABHRú DÓIBH go mbíonn ar na riaracháin chustaim ina n-obair laethúil idir fhorálacha Comhphobail agus fhorálacha neamhchomhphobail a chur chun feidhme agus go bhfuil, dá dheasca sin, riachtanas follasach ann a áirithiú go bhfabhraíonn na forálacha maidir le cúnamh frithpháirteach agus comhar riarthach sa dá earnáil go comhthreomhar a mhéad is féidir,

TAR ÉIS COMHAONTú AR NA FORÁLACHA SEO A LEANAS:

CAIBIDIL I

Sainmhínithe

Airteagal 1

Chun críocha an Choinbhinsiúin seo:

1. Ciallaíonn an téarma “dlíthe náisiúnta” dlíthe nó rialacháin Ballstáit, a bhfuil inniúlacht iomlán nó pháirteach ag riarachán custaim an Bhallstáit sin ina gcur i bhfeidhm, maidir le:

—  gluaiseacht earraí atá faoi réir bearta toirmisc, srianta nó rialaithe, go háirithe na bearta sin atá folaithe in Airteagail 36 agus 223 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh;

—  aistriú, tiontú, ceilt nó folú maoine nó fáltas arna gcineadh ó gháinneáil idirnáisiúnta aindleathach drugaí, arna bhfáil go díreach nó go neamhdhíreach tríthi nó arna n-úsáid inti.

2. Ciallaíonn an téarma “sonraí pearsanta” aon eolas a bhaineann le duine aonair aitheanta nó inaitheanta.

3. Ciallaíonn an téarma “Ballstá t soláthair” Ballstát a dhéanann sonra a áireamh sa Chóras Eolais Custaim.

CAIBIDIL II

CÓras Eolais Custaim a bhunú

Airteagal 2

1. Cuirfidh riaracháin chustaim na mBallstát ar bun, agus cothabhálfaidh siad, uathchóras eolais comhpháirteach chun críocha custaim, dá ngairtear an Córas Eolais Custaim anseo feasta.

2. Beidh sé de chuspóir ag an gCóras Eolais Custaim, i gcomhréir le forálacha an Choinbhinsiúin seo, cabhrú chun sáruithe tromchúiseacha ar dhlíthe náisiúnta a chosc, a imscrúdú agus a ionchúiseamh trí éifeachtúlacht nósanna imeachta comhair agus rialaithe riaracháin chustaim na mBallstát a mhéadú trí eolas a scaipeadh go luath.

CAIBIDIL III

An Córas Eolais Custaim a oibriú agus a úsáid

Airteagal 3

1. Is áis bhunachar sonraí lárnach é an Córas Eolais Custaim agus beidh sé inrochtana trí theirminéil i ngach Ballstát. Cuimseoidh sé go heisiach na sonraí, lena n-áirítear sonraí pearsanta, is gá chun a chuspóir mar atá sé sonraithe in Airteagal 2(2) a bhaint amach sna hearnálacha seo a leanas:

(i) tráchtearraí;

(ii) córacha iompair;

(iii) gnóthaí;

(iv) daoine;

(v) treochtaí calaoise;

(vi) infhaighteacht saineolais.

2. Áiritheoidh an Coimisiún bainistíocht theicniúil bhonneagar an Chórais Eolais Custaim i gcomhréir leis na rialacha dá bhforáiltear sna bearta cur chun feidhme arna nglacadh laistigh den Chomhairle.

Tuairisceoidh an Coimisiún maidir leis an mbainistíocht don choiste dá dtagraítear in Airteagal 16.

3. Páirteoidh an Coimisiún leis an gcoiste sin na socruithe praiticiúla arna nglacadh don bhainistíocht theicniúil.

Airteagal 4

Cinnfidh na Ballstáit na míreanna atá le háireamh sa Chóras Eolais Custaim a bhaineann le gach ceann d'earnálacha (i) go (vi) in Airteagal 3 a mhéad is gá sin chun cuspóir an chórais a bhaint amach. Ní áireofar ar aon chúinse aon sonraí pearsanta in earnálacha (v) agus (vi) d'Airteagal 3. Ní chuimseoidh na sonraí pearsanta atá le hionchur ach:

(i) sloinne, sloinne réamhphósta, céad ainmneacha agus ainmneacha bréige;

(ii) dáta agus ionad breithe;

(iii) náisiúntacht;

(iv) gnéas;

(v) aon bhuansaintréithe fisiceacha oibiachtú la áirithe;

(vi) cúis leis na sonraí a áireamh;

(vii) gníomhaíocht arna moladh;

(viii) cód foláirimh a shonraíonn aon tuairisc go raibh an duine i dtrácht faoi arm, foréigneach nó tar éis éalú.

In aon chás, ní áireofar sonraí pearsanta atá liostaithe sa chéad abairt d'Airteagal 6 de Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Chosaint Daoine Aonair maidir le hUathphróiseáil Sonraí Pearsanta, arna dhéanamh in Strasbourg ar an 28 Eanáir 1981, dá ngairtear “Coinbhinsiún Strasbourg 1981” anseo feasta.

Airteagal 5

1. Ní iontrálfar sonraí in earnálacha (i) go (iv) d'Airteagal 3 sa Chóras Eolais Custaim ach amháin ar mhaithe le hamharc agus tuairisciú, faireachán discréideach nó seiceálacha sonracha.

2. Ar mhaithe leis na gníomhaíochtaí arna moladh dá dtagraítear i mír 1, ní iontrálfar sonraí pearsanta in aon cheann d'earnálacha (i) go (iv) d'Airteagal 3 sa Chóras Eolais Custaim ach amháin, go háirithe mar gheall ar ghníomhaíochtaí neamhdhlíthiúla roimhe sin, má tá taispeántaí fírinneacha ann a thugann le fios go bhfuil an duine i dtrácht tar éis sáruithe tromchúiseacha ar dhlíthe náisiúnta a dhéanamh, nó go bhfuil sé i mbun na sáruithe sin a dhéanamh nó go ndéanfaidh sé fós iad.

Airteagal 6

1. Má dhéantar na gníomhaíochtaí arna moladh dá dtagraítear in Airteagal 5(1), féadfar an t-eolas seo a leanas, go hiomlan nó go páirteach, a bhailiú agus a tharchur chuig an mBallstát soláthair:

(i) go bhfuil an tráchtearra, an chóir iompair, an gnó nó an duine arna dtuairisciú aimsithe;

(ii) ionad, uair agus cúis na seiceála;

(iii) bealach agus ceann scríbe an turais;

(iv) daoine tionlacain an duine i dtrácht nó lucht na córa iompair;

(v) an chóir iompair arna húsáid;

(vi) na réada arna n-iompar;

(vii) na himthosca inar aimsíodh an tráchtearra, an chóir iompair, an gnó nó an duine.

Nuair a bhailítear eolas den sórt sin i gcúrsa faireachán discréideach, ní mór bearta a ghlacadh chun a áirithiú nach gcuirtear cineál discréideach an fhaireacháin i gcontúirt.

2. I gcomhthéacs seiceáil shonrach dá dtagraítear in Airteagal 5(1), féadfar daoine, córacha iompair agus réada a chuardach a mhéad is incheadaithe agus i gcomhréir le dlíthe, rialacháin agus nósanna imeachta an Bhallstáit ina ndéantar an cuardach. Mura gceadaítear an tseiceáil shonrach i ndlí Ballstáit, déanfaidh an Ballstát sin í a thiontú go huathoibríoch go hamhare agus tuairisciú.

Airteagal 7

1. Forchoimeádfar rochtain dhíreach ar shonraí sa Chóras Eolais Custaim go heisiach do na húdaráis náisiúnta arna n-ainmniú ag gach Ballstát. Is riaracháin chustaim iad na húdaráis náisiúnta sin ach féadfar údaráis eile a áireamh atá inniúil freisin, de réir dhlíthe, rialacháin agus nósanna imeachta an Bhallstáit i dtrácht, chun gníomhú d'fhonn an cuspóir atá sonraithe in Airteagal 2(2) a bhaint amach.

2. Cuirfidh gach Ballstát chuig gach Ballstát eile agus chuig an gcoiste dá dtagraítear in Airteagal 16 liosta dá údaráis inniúla atá ainmnithe i gcomhréir le mír 1 chun rochtain dhíreach a bheith acu ar an gCóras Eolais Custaim ag sonrú, i gcás gach údaráis, na sonraí a bhféadfaidh sé rochtain a bheith aige orthu agus na críocha ar chucu é.

3. De mhaolú ar mhíreanna 1 agus 2, féadfaidh Ballstáit, trí chomhaontú d'aon toil, rochtain ar an gCóras Eolais Custaim a cheadú d'eagraíochtaí idirnáisiúnta nó réigiúnacha. Beidh comhaontú den sórt sin i bhfoirm prótacail a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo. Ag teacht ar a gcinneadh dóibh, tabharfaidh na Ballstáit aird ar aon socruithe cómhalartacha agus ar aon tuairim ón gComhúdarás Maoirseachta dá dtagraítear in Airteagal 18 ar leormhaitheas na mbeart cosanta sonraí.

Airteagal 8

1. Ní fhéadfaidh na Ballstáit sonraí ón gCóras Eolais Custaim a úsáid ach amháin chun an cuspóir atá sonraithe in Airteagal 2(2) a ghnóthú, cé go bhféadfaidh siad iad a úsáid chun críocha riarthacha nó chun críocha eile le húdarú roimh ré ón mBallstát a d'ionchuir sa Chóras iad agus faoi réir aon choinníollacha arna bhforchur ag an mBallstát sin. Beidh aon úsáid eile den sórt sin i gcomhréir le dlíthe, rialacháin agus nósanna imeachta an Bhallstáit a fhéachann le hiad a úsáid agus ba chóir di aird a thabhairt ar Phrionsabal 5.5. de Mholadh R (87)15 ó Choiste Airí Chomhairle na hEorpa an 17 Meán Fómhair 1987.

2. Gan dochar do mhíreanna 1 agus 4 den Airteagal seo agus d'Airteagal 7(3), ní úsáidfear sonraí ón gCóras Eolais Custaim ach amháin ag údaráis náisiúnta i ngach Ballstát arna n-ainmniú ag an mBallstát i dtrácht, atá inniúil, i gcomhréir le dlíthe, rialacháin agus nósanna imeachta an Bhallstáit sin, chun gníomhú d'fhonn an cuspóir atá sonraithe in Airteagal 2(2) a bhaint amach.

3. Cuirfidh gach Ballstát chuig gach Ballstát eile agus chuig an gCoiste dá dtagraítear in Airteagal 16 liosta de na húdaráis inniúla atá ainmnithe aige i gcomhréir le mír 2.

4. Féadfar sonraí ón gCóras Eolais Custaim, le húdarú roimh ré ón mBallstát a d'ionchuir sa Chóras iad, agus faoi réir aon choinníollacha arna bhforchur ag an mBallstát sin, a sheoladh lena n-úsáid ag údaráis náisiúnta seachas na cinn arna n-ainmniú faoi mhír 2, ag tíortha nach Ballstáit iad agus ag eagraíochtaí idirnáisiúnta nó réigiúnacha ar mian leo iad a úsáid. Glacfaidh gach Ballstát bearta speisialta chun slándáil sonraí den sórt sin a áirithiú nuair atá siad á dtarchur nó á soláthar do sheirbhísí atá suite lasmuigh dá chríoch. Ní mór mionsonraí bearta den sórt sin a chur in iúl don Chomhúdarás Maoirseachta atá luaite in Airteagal 18.

Airteagal 9

1. Beidh ionchur sonraí sa Chóras Eolais Custaim faoi rialú ag dlíthe, rialacháin agus nósanna imeachta an Bhallstáit soláthair mura leagann an Coinbhinsiún forálacha níos déine síos.

2. Beidh úsáid sonraí arna bhfáil ón gCóras Eolais Custaim, lena n-áirítear aon ghníomhaíocht dá dtagraítear in Airteagal 5 agus atá arna moladh ag an mBallstát Conarthach soláthair a chomhall, faoi rialú ag dlíthe, rialacháin agus nósanna imeachta an Bhallstáit a úsáideann sonraí den sórt sin, mura leagann an Coinbhinsiún forálacha níos déine síos.

Airteagal 10

1. Ainmneoidh gach Ballstát riarachán custaim inniúil a bheidh freagrach ar an mbonn náisiúnta as an gCóras Eolais Custaim.

2. Beidh an riarachán sin freagrach as an gCóras Eolais Custaim a oibriú go cuí laistigh den Bhallstát; glacfaidh sé pé bearta is gá chun a áirithiú go geomhlíontar forálacha an Choinbhinsiúin seo.

3. Cuirfidh na Ballstáit in iúl dá chéile ainm an riaracháin inniúil dá dtagraítear i mír 1.

CAIBIDIL IV

Sonraí a leasú

Airteagal 11

1. Is ag an mBallstát soláthair amháin a bheidh an ceart sonraí atá ionchurtha aige sa Chóras Eolais Custaim a leasú, a fhorlíonadh, a cheartú nó a scriosadh.

2. Má thugann Ballstát soláthair dá aire, nó má thugtar dá aire, go bhfuil na sonraí a d'ionchuir sé neamhbheacht go fíorasach nó gur ionchuireadh iad nó go bhfuil siad stóráilte ar shlí atá contrártha leis an gCoinbhinsiún seo, déanfaidh sé na sonraí a leasú, a fhorlíonadh, a cheartú nó a scriosadh, mar is iomchuí, agus tabharfaidh sé faisnéis faoi do na Ballstáit eile.

3. Má tá fianaise ag ceann de na Ballstáit a thugann le fios go bhfuil sonra neamhbheacht go fíorasach nó gur ionchuireadh é nó go bhfuil sé stóráilte sa Chóras Eolais Custaim ar shlí atá contrártha leis an gCoinbhinsiún seo, tabharfaidh sé faisnéis faoi don Bhallstát soláthair a luaithe is féidir. Déanfaidh an Ballstát sin na sonraí i dtrácht a sheiceáil agus, más gá, an sonra a cheartú nó a scriosadh gan mhoill. Déanfaidh an Ballstát soláthair faisnéis faoi aon cheartúchán nó aon scriosadh a rinneadh a thabhairt do na Ballstáit eile.

4. Má thugann Ballstát dá aire, agus sonraí á n-ionchur aige sa Chóras Eolais Custaim, go bhfuil a thuarascáil i gcodarsna le tuarascáil roimhe sin i dtaca le hinneachar nó gníomhaíocht arna moladh, tabharfaidh sé faisnéis faoi láithreach don Bhallstát a rinne an tuarascáil roimhe sin. Féachfaidh an dá Bhallstát ansin leis an bhfadhb a réiteach. I gcás easaontais, mairfidh an chéad tuarascáil ach ionchuirfear sa Chóras na codanna sin den tuarascáil nua nach bhfuil i gcodarsna.

5. Faoi réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo, nuair a dhéanann cúirt in aon Bhallstát, nó údarás inniúil eile sa Bhallstát sin, cinneadh críochnaitheach i dtaca le sonraí a leasú, a fhorlíonadh, a cheartú nó a scriosadh sa Chóras Eolais Custaim, gabhfaidh na Ballstáit orthu féin cinneadh den sórt sin a fhorghníomhú go cómhalartach. I gcás codarsna idir chinntí den sórt sin ó chúirteanna nó ó údaráis inniúla eile i mBallstáit éagsúla, lena n-áirítear na cinn dá dtagraítear in Airteagal 15(4) maidir le ceartúchán nó scriosadh, déanfaidh an Ballstát a d'ionchuir na sonraí i dtrácht iad a scriosadh den chóras.

CAIBIDIL V

Sonraí a stóráil

Airteagal 12

1. Ní stórálfar sonraí arna n-ionchur sa Chóras Eolais Custaim ach go ceann na tréimhse is gá chun an cuspóir ar chuige a ionchuireadh iad a bhaint amach. Déanfaidh an Ballstát soláthair athbhreithniú gach bliain ar a laghad an gá iad a stóráil.

2. Féadfaidh an Ballstát soláthair, laistigh den tréimhse athbhreithnithe, a chinneadh sonraí a stóráil go dtí an chéad athbhreithniú eile más gá iad a stóráil chun na cuspóirí ar chucu a ionchuireadh iad a bhaint amach. Gan dochar d'Airteagal 15, mura ndéanfar cinneadh sonraí a stóráil, aistreofar iad go huathoibríoch go dtí an chuid sin den Chóras Eolais Custaim a mbeidh rochtain uirthi teoranta i gcomhréir le mír 4.

3. Cuirfidh an Córas Eolais Custaim an Ballstát soláthair ar an eolas go huathoibríoch faoi aistriú sceidealta sonraí ón gCóras Eolais Custaim faoi mhír 2, ag tabhairt fógra míosa dó.

4. Leanfar de shonraí arna n-aistriú faoi mhír 2 a stóráil go ceann bliana sa Chóras Eolais Custaim ach, gan dochar d'Airteagal 15, ní bheidh siad inrochtana ach amháin ag ionadaí don choiste dá dtagraítear in Airteagal 16 nó ag na húdaráis mhaoirseachta dá dtagraítear in Airteagail 17(1) agus 18(1). Le linn na tréimhse sin ní fhéadfaidh siad na sonraí a cheadú ach amháin chun a mbeachtas agus a ndlíthiúlacht a sheiceáil, agus ina dhiaidh sin ní foláir iad a scriosadh.

CAIBIDIL VI

Sonraí pearsanta a chosaint

Airteagal 13

1. Gach Ballstát a bhfuil sé d'intinn aige sonraí pearsanta a fháil ón gCóras Eolais Custaim, nó iad a ionchur ann, glacfaidh sé, tráth nach déanaí ná dáta theacht i bhfeidhm an Choinbhinsiúin seo, an reachtaíocht náisiúnta atá leordhóthanach chun leibhéal cosanta sonraí pearsanta a ghnóthú is comhionann ar a laghad leis an leibhéal a leanann ó phrionsabail Choinbhinsiún Strasbourg 1981.

2. Ní bhfaighidh Ballstát sonraí pearsanta ón gCóras Eolais Custaim ná ní ionchuirfidh sé ann iad ach amháin nuair a bheidh na socruithe chun sonraí den sórt sin a chosaint dá bhforáiltear i mír 1 tar éis teacht i bhfeidhm ar chríoch an Bhallstáit sin. Beidh an Ballstát freisin tar éis údarás maoirseachta nó údaráis mhaoirseachta náisiúnta a ainmniú roimh ré i gcomhréir le hAirteagal 17.

3. D'fhonn a áirithiú go ndéanfar na forálacha cosanta sonraí sa Choinbhinsiún seo a chur i bhfeidhm go cuí, measfar i ngach Ballstát gur comhad náisiúnta sonraí atá faoi réir na bhforálacha náisiúnta dá dtagraítear i mír 1 agus aon fhorálacha níos déine atá sa Choinbhinsiún seo é an Córas Eolais Custaim.

Airteagal 14

1. Faoi réir Airteagal 8(1), áiritheoidh gach Ballstát go mbeidh sé neamhdhleathach faoina dhlíthe, rialacháin agus nósanna imeachta féin sonraí pearsanta ón gCóras Eolais Custaim a úsáid chun críche seachas ar mhaithe leis an gcuspóir dá dtagraítear in Airteagal 2(2).

2. Féadfar sonraí a atáirgeadh chun críocha teicniúla amháin, ar chuntar go bhfuil an t-atáirgeadh sin riachtanach le haghaidh cuardach díreach ag na húdaráis dá dtagraítear in Airteagal 7. Faoi réir Airteagal 8(1), ní fhéadfar sonraí pearsanta arna n-ionchur ag Ballstáit eile a chóipeáil ón gCóras Eolais Custaim isteach i gcomhaid náisiúnta eile sonraí.

Airteagal 15

1. Cuirfear cearta daoine maidir leis na sonraí pearsanta atá sa Chóras Eolais Custaim, go háirithe a gceart rochtana, in éifeacht i gcomhréir le dlíthe, rialacháin agus nósanna imeachta an Bhallstáit ina ndéantar na cearta sin a agairt.

Má tá sé leagtha síos i ndlíthe, rialacháin agus nósanna imeachta an Bhallstáit i dtrácht, cinnfidh an t-údarás maoirseachta náisiúnta dá bhforáiltear in Airteagal 17 an gá an fhaisnéis a pháirtiú agus cén nós imeachta lena bpáirteofar í.

Ní fhéadfaidh Ballstát nach bhfuil na sonraí ábhartha soláthraithe aige sonraí a pháirtiú mura mbeidh caoi tugtha aige don Bhallstát soláthair a dhearcadh a nochtadh.

2. Déanfaidh Ballstát, a ndéantar iarratas ar rochtain ar shonraí pearsanta chuige, rochtain a dhiúltú más dóigh go bhféadfaidh an rochtain sin cur chun feidhme na gníomhaíochta atá sonraithe sa tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 5(1) a dhochrú nó d'fhonn cearta agus saoirsí daoine eile a chosaint. Diúltófar an rochtain, pé scéal é, le linn thréimhse an fhaireacháin dhiscréidigh nó an amhairc agus na tuairisce.

3. I ngach Ballstát, féadfaidh duine, de réir dhlíthe, rialacháin agus nósanna imeachta an Bhallstáit i dtrácht, sonraí pearsanta a bhaineann leis féin a chur á gceartú nó á scriosadh má tá na sonraí sin neamhbheacht go fíorasach, nó gur ionchuireadh iad nó go bhfuil siad stóráilte sa Chóras Eolais Custaim ar shlí atá contrártha leis an gcuspóir atá sonraithe in Airteagal 2(2) den Choinbhinsiún seo nó le forálacha Airteagal 5 de Choinbhinsiún Strasbourg 1981.

4. Ar chríoch gach Ballstáit féadfaidh aon duine, i gcomhréir le dlíthe, rialacháin agus nósanna imeachta an Bhallstáit i gceist, caingean a thabhairt nó, más iomchuí, gearán a dhéanamh os comhair na gcúirteanna nó an údaráis is inniúil faoi dhlíthe, rialacháin agus nósanna imeachta an Bhallstáit sin maidir le sonraí pearsanta a bhaineann leis féin sa Chóras Eolais Custaim, d'fhonn:

(i) sonraí pearsanta atá neamhbheacht go fíorasach a cheartú nó a scriosadh;

(ii) sonraí pearsanta arna n-ionchur nó arna stóráil sa Chóras Eolais Custaim ar shlí atá contrártha leis an gCoinbhinsiún seo a cheartú nó a scriosadh;

(iii) rochtain a fháil ar shonraí pearsanta;

(iv) cúiteamh a fháil de bhun Airteagal 21(2).

Gabhfaidh na Ballstáit i dtrácht orthu fein cinntí críochnaitheacha arna nglacadh ag cúirt, nó ag údarás inniúil eile, de bhun phointí (i), (ii) agus (iii) den mhír seo a fhorghníomhú go cómhalartach.

5. Ní bheidh le tuiscint ó na tagairtí san Airteagal seo agus in Airteagal 11(5) do “chinneadh críochnaitheach” go bhfuil aon oibleagáid ar aon Bhallstát achomhare a dhéanamh in aghaidh cinneadh arna ghlacadh ag cúirt nó ag údarás inniúil eile.

CAIBIDIL VII

Creat institiúideach

Airteagal 16

1. Cuirfear ar bun coiste ar a mbeidh ionadaithe ó riaracháin chustaim na mBallstát. Glacfaidh an Coiste a chinntí d'aon toil fad a bhaineann le forálacha na chéad fhleisce de mhír 2 agus trí thromlach dhá thrian fad a bhaineann le forálacha an dara fleasc de mhír 2. Glacfaidh sé d'aon toil a rialacha nós imeachta féin.

2. Beidh an Coiste freagrach as:

—  forálacha an Choinbhinsiúin seo a chur chun feidhme agus a chur i bhfeidhm i gceart, gan dochar do chumhachtaí na núdarás maoirseachta dá dtagraítear in Airteagail 17(1) agus 18(1);

—  oibriú cuí an Chórais Eolais Custaim maidir le gnéithe teicniúla agus oibríochtúla. Tabharfaidh an Coiste gach céim is gá chun a áirithiú go gcuirtear na bearta atá leagtha amach in Airteagail 12 agus 19 chun feidhme go cuí maidir leis an gCóras Eolais Custaim. Chun críocha na míre seo amháin, féadfaidh an Coiste rochtain dhíreach agus cead úsáide dírí a bheith aige ar shonraí ón gCóras Eolais Custaim.

3. Caithfidh an Coiste tuarascáil a dhéanamh in aghaidh na bliana don Chomhairle i gcomhréir le Teideal VI den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le héifeachtacht agus éifeachtúlacht an Chórais Eolais Custaim, ag déanamh moltaí dó mar is gá.

4. Comhlachófar an Coimisiún le himeachtaí an Choiste.

CAIBIDIL VIII

Maoirseacht ar chosaint sonraí pearsanta

Airteagal 17

1. Ainmneoidh gach Ballstát údarás maoirseachta nó údaráis mhaoirseachta náisiúnta atá freagrach as sonraí pearsanta a chosaint chun maoirseacht neamhspleách a dhéanamh ar shonraí den sórt sin arna n-ionchur sa Chóras Eolais Custaim.

Déanfaidh na húdaráis mhaoirseachta, i gcomhréir lena reachtaíocht náisiúnta faoi seach, maoirseacht agus seiceálacha go neamhspléach, d'fhonn a áirithiú nach sáraíonn próiseáil agus úsáid sonraí arna gcoimeád sa Chóras Eolais Custaim cearta an duine i dtrácht. Chuige sin, beidh rochtain ag na húdaráis mhaoirseachta ar an gCóras Eolais Custaim.

2. Féadfaidh aon duine iarraidh ar aon údarás maoirseachta náisiúnta seiceáil a dhéanamh ar shonraí pearsanta a bhaineann leis féin sa Chóras Eolais Custaim agus ar an úsáid atá déanta nó á déanamh de na sonraí sin. Beidh an ceart sin faoi rialú ag dlíthe, rialacháin agus nósanna imeachta an Bhallstáit ina ndearnadh an t-iarratas. Más Ballstát eile a d'ionchuir na sonraí, déanfar an tseiceáil i ndlúthchomharaíocht le húdarás maoirseachta náisiúnta an Bhallstáit sin

Airteagal 18

1. Cuirfear ar bun Comhúdarás Maoirseachta, ar a mbeidh beirt ionadaí ó gach Ballstát arna roghnú ón údarás maoirseachta neamhspleách náisiúnta nó ó na húdaráis mhaoirseachta neamhspleácha náisiúnta faoi seach.

2. Feidhmeoidh an Comhúdarás Maoirseachta a fheidhmeanna i gcomhréir le forálacha an Choinbhinsiúin seo agus forálacha Choinbhinsiún Strasbourg 1981 agus aird á tabhairt ar Mholadh R (87) 15 ó Choiste Airí Chomhairle na hEorpa an 17 Meán Fómhair 1987.

3. Beidh an Comhúdarás Maoirseachta inniúil chun oibríocht an Chórais Eolais Custaim a mhaoirsiú, chun aon deacrachtaí maidir le cur i bhfeidhm nó léiriú a fhéadfaidh teacht chun cinn le linn a oibríochta a scrúdú, chun staidéar a dhéanamh ar fhadhbanna a fhéadfaidh teacht chun cinn maidir le feidhmiú maoirseacht neamhspleách ag údaráis mhaoirseachta náisiúnta na mBallstát nó i bhfeidhmiú cearta rochtana ar an gCóras ag daoine aonair, agus chun tograí a tharraingt suas d'fhonn réitigh chomhpháirteacha ar fhadhbanna a aimsiú.

4. D'fhonn a fhreagrachtaí a fheidhmiú, beidh rochtain ag an gComhúdarás Maoirseachta ar an gCóras Eolais Custaim.

5. Seolfar tuarascálacha arna dtarraingt suas ag an gComhúdarás Maoirseachta chuig na húdaráis a gcuireann na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta a dtuarascálacha faoina mbráid.

CAIBIDIL IX

Slándáil an Chórais Eolais Custaim

Airteagal 19

1. Chun slándáil a chothabháil, glacfar gach beart riarthach is gá:

(i) ag údaráis inniúla na mBallstát i leith theirminéil an Chórais Eolais Custaim ina Stáit faoi seach;

(ii) ag an gCoiste dá dtagraítear in Airteagal 16 i leith an Chórais Eolais Custaim agus na dteirminéal atá suite san áitreabh céanna leis an gCóras agus atá arna n-úsáid le haghaidh críocha teicniúla agus na seiceálacha is gá de bhun mhír 3.

2. Glacfaidh na húdaráis inniúla agus an coiste dá dtagraítear in Airteagal 16 bearta ach go háirithe chun:

(i) cose a chur le rochtain ag aon duine neamhúdaraithe ar shuiteálacha arna n-úsáid chun sonraí a phróiseáil;

(ii) cose a chur le léamh, cóipeáil, bunathrú nó scriosadh sonraí agus meáin sonraí ag daoine neamhúdaraithe;

(iii) cose a chur le hiontráil neamhúdaraithe sonraí agus aon cheadú, bunathrú nó scriosadh neamhúdaraithe sonraí;

(iv) cose a chur le rochtain ar shonraí sa Chóras Eolais Custaim ag daoine neamhúdaraithe trí bhíthin trealamh tarchuir sonraí;

(v) a ráthú, maidir le húsáid an Chórais Eolais Custaim, nach mbeidh ceart rochtana ag daoine údaraithe ach amháin ar shonraí a bhfuil siad inniúil ina leith;

(vi) a ráthú gur féidir a sheiceáil agus a shuíomh cé hiad na húdaráis a bhféadfar sonraí a tharchur chucu le trealamh tarchuir sonraí;

(vii) a ráthú gur féidir a sheiceáil agus a shuíomh a posteriori cad iad na sonraí a ionchuireadh sa Chóras Eolais Custaim, cathain a ionchuireadh iad agus cé a d'ionchuir iad agus gur féidir faireachán a dhéanamh ar an gceistiú;

(viii) cose a chur le léamh, cóipeáil, bunathrú nó scriosadh neamhúdaraithe sonraí le linn sonraí a tharchur agus meáin sonraí a iompar.

3. Déanfaidh an Coiste dá dtagraítear in Airteagal 16 faireachán ar cheistiú an Chórais Eolais Custaim d'fhonn a sheiceáil an raibh na cuardaigh arna ndéanamh inghlactha agus ar úsáidirí údaraithe a rinne iad. Déanfar 1% ar a laghad de na cuardaigh go léir arna ndéanamh a sheiceáil. Coimeádfar taifead de na cuardaigh sin agus na seiceálacha sin sa Chóras, ní dhéanfaidh an Coiste agus na húdaráis mhaoirseachta dá dtagraítear in Airteagail 17 agus 18 é a úsáid ach amháin chun na críche a dúradh, agus scriosfar é tar éis sé mhí.

Airteagal 20

Beidh an riarachán custaim inniúil dá dtagraítear in Airteagal 10(1) den Choinbhinsiún seo freagrach as na bearta slándála atá leagtha amach in Airteagal 19, i ndáil leis na teirminéil atá suite ar chríoch an Bhallstáit i dtrácht, as na feidhmeanna athbhreithnithe atá leagtha amach in Airteagail 12(1) agus (2), agus ar shlí eile as cur chun feidhme cuí an Choinbhinsiúin seo a mhéad is gá faoi dhlíthe, rialacháin agus nósanna imeachta an Bhallstáit sin.

CAIBIDIL X

Freagrachtaí agus dliteanais

Airteagal 21

1. Beidh gach Ballstát freagrach as beachtas, ábharthacht reatha agus dlíthiúlacht na sonraí atá ionchurtha aige sa Chóras Eolais Custaim. Beidh gach Ballstát freagrach freisin as forálacha Airteagal 5 de Choinbhinsiún Strasbourg 1981 a chomhlíonadh.

2. Beidh gach Ballstát faoi dhliteanas, i gcomhréir lena dhlíthe, rialacháin agus nósanna imeachta féin, i leith na díobhála a dhéantar do dhuine trí úsáid an Chórais Eolais Custaim sa Bhallstát i dtrácht.

Is amhlaidh a bheidh freisin nuair a dhéantar an díobháil trí ionchur sonraí neamhbheachta ag an mBallstát soláthair, nó tríd an mBallstát sin sonraí a ionchur ar shlí atá contrártha leis an gCoinbhinsiún seo.

3. Murab é an Ballstát a sholáthair na sonraí neamhbheachta an Ballstát a ndéantar caingean a thabhairt ina choinne i leith sonraí neamhbheachta, lorgóidh na Ballstáit i dtrácht comhaontú maidir le pé comhréir, más ann, de na suimeanna arna n-íoc mar chúiteamh a aisíocfaidh an Ballstát soláthair don Bhallstát eile. Déanfar aon suim den sórt sin a aisíoc arna iarraidh sin.

Airteagal 22

1. Beidh na costais arna dtabhú ag na Ballstáit i ndáil le hoibriú agus úsáid an Chórais Eolais Custaim atá suite ar a gcríocha de mhuirear ar gach ceann díobh.

2. Beidh caiteachas eile arna thabhú i gcur chun feidhme an Choinbhinsiúin seo, seachas caiteachas nach féidir a scaradh ó oibriú an Chórais Eolais Custaim chun críocha rialacháin chustaim agus talmhaíochta an Chomhphobail a chur i bhfeidhm, de mhuirear ar na Ballstáit. Cinnfear cion gach Ballstáit de réir chomhréir a olltáirgeachta náisiúnta le suim iomlán olltáirgeachtaí náisiúnta na mBallstát don bhliain roimh an mbliain ina dtabhaítear na costais.

Chun críocha an fhomhír seo a chur i bhfeidhm, ciallaíonn an téarma “olltáirgeacht náisiúnta” an olltáirgeacht náisiúnta arna sainiú i gcomhréir le Treoir 89/130/CEE, Euratom ón gComhairle an 13 Feabhra 1989 maidir le tiomsú na holltáirgeachta náisiúnta ag margadhphraghsanna a chomhchuibhiú nó i gcomhréir le haon ionstraim Chomhphobail á leasú nó ag gabháil a hionaid.

CAIBIDIL XI

Cur chun feidhme agus forálacha críochnaitheacha

Airteagal 23

Déanfar an t-eolas dá bhforáiltear faoin gCoinbhinsiún seo a mhalartú go díreach idir údaráis na mBallstát.

Airteagal 24

1. Beidh an Coinbhinsiún seo faoi réir a ghlactha ag na Ballstáit i gcomhréir lena rialacha bunreachtúla faoi seach.

2. Cuirfidh na Ballstáit in iúl d'Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh go bhfuil na nósanna imeachta is gá faoina rialacha bunreachtúla faoi seach chun an Coinbhinsiún seo a ghlacadh comhlíonta acu.

3. Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm nócha lá tar éis don fhógra dá dtagraítear i mír 2 a bheith tugtha ag an mBallstát is déanaí a dhéanfaidh sin.

Airteagal 25

1. Beidh aontachas leis an gCoinbhinsiún seo ar oscailt d'aon Stát a thagann chun bheith ina Bhallstát den Aontas Eorpach.

2. Is téacs údarásach téacs an Choinbhinsiúin seo i dteanga an Stáit aontaigh, arna dhréachtú ag Comhairle an Aontais Eorpaigh.

3. Taiscfear na hionstraimí aontachais leis an taiscí.

4. Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm maidir le Stát aontach nócha lá tar éis dó a ionstraim aontachais a thaisceadh nó ar dháta an Choinbhinsiúin a theacht i bhfeidhm mura bhfuil sé tagtha i bhfeidhm fós tráth na tréimhse nócha lá sin a dhul in éag.

Airteagal 26

1. Is é Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh taiscí an Choinbhinsiúin seo.

2. Foilseoidh an taiscí in Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach faisnéis maidir leis an gCoinbhinsiún seo a ghlacadh agus aontachais leis, na dearbhuithe, na forchoimeádais agus gach fógra eile a bhaineann leis an gCoinbhinsiún seo.

Airteagal 27

1. Ní foláir don Chomhairle aon díospóidí idir na Ballstáit maidir le léiriú nó cur i bhfeidhm an Choinbhinsiúin seo a phlé mar chéad chéim i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha amach i dTeideal VI den Chonradh ar an Aontas Eorpach d'fhonn teacht ar réiteach.

Mura mbeidh réiteach faighte laistigh de thréimhse sé mhí, féadfaidh páirtí sa díospóid í a chur faoi bhráid Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach.

2. Aon díospóid idir Ballstát amháin nó níos mó agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir leis an gCoinbhinsiún seo a chur i bhfeidhm nárbh fhéidir a réiteach trí chaibidlíocht, féadfar í a chur faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais.