S.I. No. 18/1967 - Succession Act, 1965 (Form of Administration Bond) (No. 2) Rules, 1967


S.I. No. 18 of 1967.

SUCCESSION ACT, 1965 (FORM OF ADMINISTRATION BOND) (No. 2) RULES, 1967

I, AINDRIAS Ó CAOIMH, President of the High Court, in exercise of the powers conferred on me by section 34 (3) of the Succession Act, 1965 (No. 27 of 1965), hereby make the following Rules :

1.—(1) These Rules may be cited as the Succession Act, 1965 (Form of Administration Bond) (No. 2) Rules, 1967.

(2) These Rules shall come into operation on the 1st day of April, 1967.

2. The Succession Act, 1965 (Form of Administration Bond) Rules, 1967 ( S.I. No. 1 of 1967 ), are hereby revoked.

3. An administration bond for the administration of the estate of any person dying on or after the 1st day of January, 1967, shall be in the form set out in Schedule I or Schedule II to these Rules.

4. In the case of a severed grant or of a grant where the deceased left no estate in the State, the form of administration bond prescribed by rule 3 shall be suitably adapted in accordance with the requirements or directions of the President of the High Court.

SCHEDULE I

BANNA RIARACHÁIN

An Oifig Phrobháide/An Chlárlann Phrobháide Cheantair i (a)

(a) Nuair is cuísin, cuir isteach ionad na clárlainne probháide ceantair.

____________________________

Sinne (b)

(b) cuir isteach ainmneacha, seoladh agus slí bheatha an phríomhaí agus na n-urraí. ní gá urraí más corparáid iontaobhais an príomhaí

dlímid gach duine dínn (c) suim (d)

(c) Mura bhfuil ach páirtí amháin sa bhanna, ba cheart "gach duine dínn" a scriosadh.

(d) Mura n-ordaítear a mhalairt, is í suim atá le cur is teach anseo dúbailt luach comhlán an eastáit (agus margadhluach iomlán maoine dochorraithe a áireamh).

a íoc ina iomláine le Uachtarán na hArd-Chúirte agus i ngeall le híoc na suime sin cuirimid ceangal orainn feín agus ar gach duine dínn agus ar ár (e)

(e) Cuireann pearsana aonair ceangal orthu féin, ar a seiceadóirí agus ar a riarthóirí. Cuireann corparáidí iontaobhais agus corparáidí eile ceangal orthu féin agus ar a gcomharbaí.

Arná shéalú lenár séala (séalaí) agus arna dhátú an      lá de       , 19  .

Is é coinníoll na hoibleagaíde seo:

Más rud é go ndéanfaidh (f)

(f) Cuir isteach ainm iomlá n an phríomhaí.

thuasainmnithe (g)

(g) Liaigh an cháil ins bhfuil an deontas á iarraidh ag an bpríomhaí.

(h)

(h) Cuir isteach ainm, seoladh agus slí bheatha an éagaigh.

éagach, agus atá le bheith ina riarthóir/banriathóir ar eastát an éagaigh sin, nó go gcuirfidh faoi deara go ndéanfar, ar sin dá éileamh air/uirthi go dleathach, fardal fíor i dtaobh an eastáit sin atá tar éis teacht nó a thiocfaidh faoina láimh nó ar a eolas/heolas, nó faoi lámh nói seilbh nó faoi urláimh aon duine eile lena aghaidh/haghaidh;

go ndéanfaidh sé/sí nó go gcuirfidh faoi deara go ndéanfar an fardal sin a thabhairt ar aird san Oifig Phrobháide (nó sa chlárlann phrobháide cheantair i      ) ar sin dá íileamh air/uirthi de réir dlí;

go ndéanfaidh sé/si an t-eastát sin a riardh go hiomlán agus go hionraic de réir dlíar an éagch tráth a bháis, na bleachtanna báis uile is iníoctha i leith eastát an éagaigh agus a bhfuil an t-ionadaípearsanta freagrach iontu agus an cháin ioncaim agus na fhorcháin uile is iníoctha as an eastát a íoc (i), agus na scaireanna uile san eastát a dháileadh orthu siúd atá ina dteideal de reír dlí agus faoi mar a bheidh iallach dlíair/uirthi

(i) Más creidiúnaí an príomhaí, cuir isteach anseo: "go rátúil agus go comhréireach agus de réir na tosaíochta a cheanglaíonn an dlí, ach gan tosaíocht a thabhairt dá fhaicha/fiacha féin de bharr é/í a bheith ina rairthóir/banriarthóir ná d'fhiacha aon duine eile".

agus fairis sin go dtabharfaidh sé/sí nó go gcuirfidh faoi deara go dtabharfar cuntas cruinn ar an riarachán sin ar sin dá éileamh air/uirthi de réir dlí;

agus fairis sin go ndéafaidh sé/sí, ar sin dá éileamh air/uirthi, na litreacha riaracháina thabhairt suas agus a sheachadadh san Ard-Chúirt má léiritear ina dhiaidh seo go ndearna an t-éagach aon uacht a thabharfar ar aird sa Chúirt sin maille le hiarratas chun í a cheadúagus a fhormheas dá réir sin (j);

(j) I gcás riaracháin maille le huacht, ba cheart an mhir seo a scriosadh.

ansin, ar an gcoinníoll sin a chomhlíonadh, beidh an oibleagáid seo ar neamhní agus gan éifeacht,ach mura gcomhlíontar é beidh i lán-fheidhm agus i lán-éifeacht.

Arna Shíniú, arna Shéalú agus arna Sheachadadh ag sin

/images/si018y67p0007.jpg

SÉALA

atá ainmnithe istigh

SÉALA

i bhfianaise

SÉALA

(k)

(k) Igcás an duine atá;e bheith ina riarthóir ní foláir, mura bhfuil an banna fianaithe ag oifigeach údaraithe don Oifig Phrobháide nó do chlárlann phrobháide cheantair, é a bheith fianaithe ag an duine ar os a chomhair a mionnaíodh an mionn. Ní gá fianúi gcás corparáide iontaobhais; is leor don chorparáid a séala a ghreamú.

SCHEDULE II

ADMINISTRATION BOND

THE HIGH COURT

The Probate Office/The District Probate Registry at (a)

(a) Where appropriate, insert location of district probate registry.

We (b)

(b) Insert names, addresses and occupations of the principal and sureties. No sureties are required when the principal is a trust corporation.

are each (c) liable in full to pay to the President of the High Court the sum of (d)

(c) Where there is only one party to the bond, the word " each " should be deleted.

(d) Unless otherwise directed, the sum inserted here should be double the gross value of the estate (including the full market value of immovable property).

for which payment we bind ourselves and each of us and our (e)

(e) Individuals bind themselves, their executors and administrators. Trust and other corporations bind themselves and their successors.

Sealed with our seal(s) and dated the   day of      19 .

The condition of this obligation is that if the above-named (f)

Insert full name of principal.

the (g)

(g) Indicate capacity in which principal applies for grant.

of (h)

(h) Insert name, address and occupation of deceased.

deceased, and the intended administrator/administratrix of the estate of the said deceased,

do, when lawfully called on in that behalf, make or cause to be made a true inventory of the said estate which has or shall come into his/her hands, possession or knowledge, or into the hands, possession or control of any other person for him/her ;

do exhibit the said inventory or cause it to be exhibited in the Probate Office (or in the district probate registry at          ) whenever required by law to do so ;

do well and truly administer the said estate according to law, paying all the debts owed by the deceased at the time of his death, all death duties payable in respect of the estate of the deceased for which the personal representative is accountable and all income tax and surtax payable out of the estate (i), distributing all shares in the estate to those entitled by law thereto and as the law requires him/her ;

(i) Where the principal is a creditor, insert here : " rateably and proportionately and according to the priority required by law, not, however, preferring his/her own debt by reason of his/her being administrator/administratrix nor the debt of any other person".

and further, do make or cause to be made a true account of the said administration whenever required by law to do so;

and further do, if so required, render and deliver up the letters of administration in the High Court if it shall hereafter appear that any will was made by the deceased which is exhibited in the said Court with a request that it be allowed and approved accordingly (j);

(j) In the case of an administration with will annexed, this paragraph should be deleted.

then this obligation shall be void and of no effect, but shall otherwise remain in full force and effect.

Signed, Sealed and Delivered by the within-named

/images/si018y67p0011.jpg

SEAL

SEAL

in the presence of

SEAL

(k)

(k) In the case of the intended administrator, the bond must, unless attested by an authorised officer of the Probate Office or district probate registry, be attested by the person before whom the oath was sworn. Attestation is not required in the case of a trust corporation, which need only affix its seal.

DATED this 26th day of January, 1967.

AINDRIAS Ó CAOIMH,

President of the High Court.

EXPLANATORY NOTE

These Rules prescribe the form of administration bond to be used, as from the 1st day of April, 1967, under section 34 of the Succession Act, 1965 .