I.R. Uimh. 68/1949 -An tOrdú Téarmaí Dlíthiúla Gaeilge (Uimh. 4), 1949.


DE BHRÍ go bhfuil achtaithe le fo-alt (1) d'alt 3 den Acht Téarmaí Dlíthiúla Gaeilge, 1945 (Uimh. 18 de 1945), go bhféadfaidh an tAire Dlí agus Cirt (dá ngairmtear " an tAire " anseo feasta), aon uair a mheasfaidh is ceart, a dhearbhú le hordú gurb é is iontamhail sa Ghaeilge d'aon téarma sonraithe ná pé focal nó focail is cuí leis agus a shonróidh san ordú :

AGUS DE BHRÍ go bhfuil achtaithe (inter alia) le fo-alt (2) den alt sin 3 go gcuirfidh an tAire, sar a ndéanfar ordú den tsórt sin, dréacht de á agus ullmhú go n-iarrfaidh ar an gCoiste Comhairlitheach um Théarmaí Dlíthiúla Gaeilge (dá ngairmtear " an Coiste " anseo feasta) an dréacht a bhreithniú agus tuarascáil a thabhairt air :

AGUS DE BHRÍ go ndearna an tAire dréacht a chur á ullmhú agus gur iarr sé ar an gCoiste an dréacht a bhreithniú agus tuarascáil a thabhairt air, agus go ndearna an Coiste amhlaidh :

ANOIS, í bhfeidhmiú na gcumhacht a bheirtear dom le halt 3 den Acht Téarmaí Dlíthíúla Gaeilge, 1945 (Uimh. 18 de 1945), agus ar an tuarascáil a bhreithniú dhom, ordaímse, SEÁN MAC EOIN, Aire Dlí agus Cirt, leis seo mar leanas :—

1. An tOrdú Téarmaí Dlithiúla Gaeilge (Uimh. 4), 1949, is teideal don Ordú seo.

2. Dearbhaítear leis seo gurb é is iontamhail sa Gheilge d'aon téarma a luaitear i gcolún (1) den Sceideal a ghabhas leis seo (ach amháin téarma a bhfuil réiltín (*) os a chomhair agus a bhfuil feidhm dlí cheana ag a iontamhail sa Ghaeilge) ná an focal nó na focail a sonraítear os a choinne i gcolún (2) den Sceideal.

3. Tiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh an 1ú lá de Shamhain, 1949.

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil,

an 8ú lá seo de Mhean Fómhair, 1949.

(Sínithe) SEÁN MAC EOIN,

Aire Dlí agus Cirt.

AN SCEIDEAL

An Téarma.

An focal nó na focail is iontamhail dó.

(1)

(2)

Abandon, I

Tréigim

Abandonment

Tréigint

*Absolute

Iomlán

*Accidental

Tionóisceach

*Accidentally

Go tionóisceach

Accordance with, in

Do réir

Account, I

Bheirim cuntas

Account (n.)

Cuntas

Acknowledge, I

Admhaím

Acknowledgment

Admháil

*Acquit, I

Éigiontaím

*Acquittal

Éigiontú

Action (at law)

Caingean (g. -gin,f.)

Actionable

Inchaingin

Address, I (court, etc.)

Aitheascaim

Address (n.) (to Court, etc.)

Aitheasc (g. -thisc, f.)

Adjourn, I

Cuirim ar atráth

Adjudge, I

Breithním

Adjudicate, I

Breithním

Adjudication

Breithniú

Administer, I (estate, justice, etc.)

Riaraim

Administer oath to, I

Cuirim . . . faoi mhionn

Administration

Riarachán

administration suit

agra riaracháin

Administrator

Riarthóir

Administratrix

Banriarthóir

Admissable (as evidence)

Inghlactha

Admit, I (as evidence)

Glacaim

Admit, I (a fact, etc.)

Géillim (do)

Admit to bail, I

Ligim faoi bhannaí

Advice

Comhairle

advice of proofs

comhairle i dtaobh chruthúnas

Advise, I

Comhairlím

Affidavit

Mionnscríbhinn

affirm, I (decree, etc.)

Daingním

Affirm, I (as an unsworn witness)

Dearbhascaim

*Agree, I

Comhaontaím

*Agreement

Comhaontú

Allegation

Líomhain (g. -e, b.)

Allege, I

Líomhnaim

Allow, I (a question, costs, etc.)

Ceadaím

Alternative (adj.)

Ionadúil

Amend, I

Leasaím

Amendment

Leasú

Annual Licensing District Court, the

An Chúirt Dúiche Bhliantúil mu

Cheadúnú

*Annul, I

Neamnaím

*Annulment

Neamhniú

Appeal, I

Achomharcaim

Appeal (n)

Achomharc

Appealable

Inachomhairc

Appear, I (in Court)

Láithrim

Appearance (in Court)

Láithreas (g. -ris, f.)

Appellant

Achomharcóir

Appellate jurisdiction

Dlínse achomhairc

*Applicant

Iarratasóir

*Application

Iarratas

Apply for, I

Déanaim iarratas ar

*Appoint, I

Ceapaim

*Arbitrate, I

Eadránaim

AN SCEIDEAL—ar lean.

An Téarma.

An focal nó na focail is iontamhail dó.

(1)

(2)

*Arbitration

Eadráin (g. -ána, b.)

*Arbitrator

Eadránaí

Arguable

Inargóna

Argue, I

Argónaim

Argument

Argóint

legal argument

argóint dlíthiúil

*Assess, I

Measúnaim

*Assessment

Measúnú

*Assessor

Measúnóir

*Assign, I

Sannaim

*Assignment

Sannadh

Attach, I (for contempt, etc.)

Astaím

Attachable

Inastuithe

Attachment

Astú

Attend, I

Freastalaim

Attendance

Freastal

Attorney

Aturnae

Attorney General

Ard-Aighne

Authorise, I

Údaraim

Authority

Údarás

Aver, I

Deimhneascaim

Averment

Deimhneasc (g. -nisc, f.)

Award, I

Dámhaim

Award (n.)

Dámhachtain

Backing (i.e, for a warrant)

Cúlaíocht

Backsheet

Cúlduilleog

*Bail, I

Bannaím

Bar, I

Urchoscaim

Bar (n.) (to proceedings, etc.)

Urchosc

Bar (n.) (in Court)

Barra

I call to the bar

glaoim chun an bharra

I call to the inner (outer) bar

glaoim chun barra na sinsear

(sóisear)

Barrister

Abhcóide

Behalf of, on

Thar ceann

Behaviour

Iompar

of good behaviour

dea-iomparach

Benefit of the doubt

Sochar an amhrais

Bill

Bille

bill of costs

bille costas

*bill of indictment

bille díotála

*Bind over, I

Cuirim bannaí ar

*Bind to the peace, I

Cuirim bannaí síochána ar

*Breach

Sárú

Brief, I

Mionteagascaim

Brief (n.)

Mionteasgasc

watching brief

mionteagasc faire

Bring proceedings, I

Tionscnaim imeachta

Bye-law

Fodhlí

Capacity

Cáil

personal capacity

cáil phearsanta

representative capacity

cáil ionadaí

Case

Cás

case stated

cás sonraithe

case to advise (and settle proceedings)

cás i gcóir comhairle (agus chun imeachta a shocrú)

common case

cás coiteann

AN SCEIDEAL—ar lean.

An Téarma.

An focal nó na focail is iontamhail dó.

(1)

(2)

Cause (n.)

Cúis

cause of action

cúis chaingin

I show cause

suím cúis

*Caution, I

Bheirim rabhadh do

*Caution (n.)

Rabhadh

Central Office

Príomh-Oifig

*Certificate

Deimhniú

*Certify, I

Deimhním

I certify for counsel

deimhním i leith abhcóide

Challenge, I (juror)

Agóidim i gcoinne

Challenge (n.)

Agóid

peremptory challenge

agóid dofhreagartha

Chambers, in

I ndlísheomra

Charge, I (the jury)

Coimrím (don ghiúiré)

Charge (n.) (to the jury)

Coimriú (don ghiúiré)

Chief Justice, the

An Príomh-Bhreitheamh

Chose in action

Abhar i gcaingean

Circumstance

Imthoisc (g. -e, b.)

Circumstantial

Imthoisceach

Cite, I (authorities, etc.)

Luaim

Civil

Sibhialta

civil proceedings

imeachta sibhialta

Civil Bill

Bille Sibhialta

Cross Civil Bill

Cros-Bhille Sibhialta

Ejectment Civil Bill for non-pay-

Bille Sibhialta Eisiachtana i leith

ment of rent

neamhíoc cíosa

Ejectment Civil Bill for overholding

Bille Sibhialta Eisiachtana i leith rósheilbhe

Ejectment Civil Bill on the title

Bille Sighialta Eisiachtana ar an teideal

Equity Civil Bill

Bille Sibhialta Cothromais

Interpleader Civil Bill

Bille Sibhialta Idirphléadála

Lunacy Civil Bill

Bille Sibhialta Gealtachta

Ordinary Civil Bill

Gnáthbhille Sibhialta

Testamentary Civil Bill

Bille Sibhialta Tiomnach

*Claim, I

Éilím

*Claim (n.)

Éileamh

Claimant

Éilitheoir

Client

Cliant (g. -aint, f.)

Co-defendant

Comhchosantóir

Collusion

Claonpháirteachas

Commence, I

Tosnaím

Commencement

Tosach

Commission, evidence on

Fianaise ar coimisiún

Commissioner for Oaths

Coimisinéir Mionn

*Commit, I (for contempt, etc.)

Cimím

*Commit, I (an offence)

Déanaim

*Committal

Cimiú

Committee (of lunatic)

Cúramaí

Common Law, the

An dlí Coiteann

Compellable witness

Finné inorduithe

*Compensate, I

Cúitím

*Compensation

Cúiteamh

Competency

Inniúlacht

Competent

Inniúil

*Complain, I

Gearánaim

*Complainant

Gearánach

*Complaint

Gearán

Comply with, I

Comhlíonaim

*Compromise, I (i.e., an action)

Comhréitím

AN SCEIDEAL—ar lean.

An Téarma.

An focal nó na focail is iontamhail dó.

(1)

(2)

*Compromise (n.)

Comhréiteach

Concurrent

Comhthráthach

Condition

Coinníoll

Conditional

Coinníollach

conditional upon

ar choinníoll

Conduct, I (case, etc.)

Stiúraim

*Confess, I

Admhaím

*Confession

Admháil

Confirm, I

Daingním

Confirmation

Daingniú

Consent, I

Toilím

Consent (n.)

Toiliú

by consent

le toiliú

Consideration, on further

Ar a mheabhrú tuilleadh

*Consolidate, I

Comhdhlúthaím

*Consolidation

Comhdhlúthú

Consultation

Comhchomhairle

Contempt of Court

Dísbeagadh Cúirte

Contentious

Cointinneach

Contest, I (a claim, etc.)

Conspóidim

Contrary to

Contrártha do

Co-plaintiff

Comhghearánaí

*Corroborate, I

Comhthacaím le

*Corrobaration

Comhthacaíocht

Costs

Costais

party and party costs

costais pháirtí agus páirtí

solicitor and client costs

costais aturnae agus cliaint

taxed costs

costais fhómhasta

with costs

le costais

without costs

gan costais

Counsel

Abhcóide

junior counsel

abhcóide sóisir

senior counsel

abhcóide sinsir

Counterclaim, I

Frithéilím

Counterclaim (n.)

Frithéileamh

County Registrar

Cláraitheoir Contae

Court

Cúirt

Central Criminal Court, the

an Phríomh-Chúirt Choiriúil

Children's Court, the

an Chúirt Leanaí

Circuit Court, the

an Chúirt Chuarda

Court Clerk

Cléireach Cúirte

court martial

arm-chúirt

court messenger

teachtaire cúirte

Court of Criminal Appeal, the

an Chúirt Achomhairc Choiriúil

court of final appeal

cúirt achomhairc dheiridh

court of first instance

cúirt chéadchéime

Court of Justice

Cúirt Bhreithiúnais

court of record

cúirt taifid

court of summary jurisdiction

cúirt dlínse achomaire

court stenographer

luath-scríbhneoir cúirte

District Court, the

an Chúirt Dúiche

High Court, the

an Ard-Chúirt

High Court on Circuit, the

an Ard-Chúirt ar Cuaird

inferior court

íoscúirt

Special Criminal Court, the

an Chúirt Choiriúil Speisialta

superior court

uascúirt

*Supreme Court, the

an Chúirt Uachtarach

Credibility

Creidiúnacht

Credit (i.e., of witness)

Creidmheas (g. -a, f.)

Creditor

Creidiúnaí

Cross-examination

Croscheistiú

AN SCEIDEAL—ar lean.

An Téarma.

An focal nó na focail is iontamhail dó.

(1)

(2)

Cross-examine, I

Croscheistím

Custom or usage

Nós nó gnáthamh

Damage, special

Damáiste speisialta

Damages

Damáistí

*liquidated damages

damáistí leachtaithe

nominal damages

mion-damáistí

punitive damages

damáistí pionósacha

Debt

Fiach

Debtor

Féichiúnaí

Decide, I

Breithnim

Decision

Breith

Declaration

Dearbhú

declaration against interest

dearbhú in aghaidh leasa

declaration in the course of duty

dearbhú i gcúrsa dualgais

dying declaration

dearbhú i mbéal bháis

statutory declaration

dearbhú reachtúil

Declare, I

Dearbhaím

Degree, I

Foraithním

Decree (n.)

Foraithme

cross-decree

cros-fhoraithne

instalment decree

foraithne thráthchoda

Default, I

Mainním

Default (n.)

Mainneachtaint

by default

trí mhainneachtaint

default affidavit

mionnscríbhinn mhainneachtana

in default of

d'éagmais

*Defence

Cosaint

*Defend, I

Cosnaím

*Defendant

Cosantóir

*Deliver, I

Seachadaim

*Delivery

Seachadadh

Demand, I

Éilím

Demand (n.)

Éileamh

Denial

Séanadh

Deny, I

Séanaim

Deponent

Teisteoir

Depose, I

Teistím

*Deposition

Teistíocht

Determination (of issue, etc.)

Cinneadh

Determine, I (issue, etc.)

Cinnim

Direct, I (jury)

Treoraím

Direction (by judge)

Treorú

Dissallow, I

Dícheadaím

Disallowance

Dícheadú

Discharge, I (order, etc.)

Urscaoilim

Discharge, I (jury, prisoner, etc.)

Scaoilim

Discontinuance

Scor (de)

*Discontinue, I

Scoraim de

Discovery (i.e., of documents, etc.)

Follasú

Discretion, judicial

Rogha bhreithiúnach

at the discretion of

faoi rogha

I exercise discretion

déanaim rogha

Dismiss, I

Díbhim

I dismiss for want of prosecution

díbhim d'uireasa a thabhairt ar aghaidh

I dismiss on the merits

díbhim de bhuaidh tuillteanais

I dismiss without prejudice

díbhim gan dochar

Dismiss (n.)

Díbhe (g. id., f.)

Dispense with, I (service, etc.)

Ligim thar ceal

Dispute, I

Díospóidim

AN SCEIDEAL—ar lean.

An Téarma.

An focal nó na focail is iontamhail dó.

(1)

(2)

Dispute (n.)

Díospóid

*Distrain, I

Tocsalaim

Distress

Tocsal (g. -ail, f.)

Document

Doiciméad (g. -éid, f.)

Domicile

Sainchónaí

Ejectment Book, the

Leabhar na nEisiachtan

Enforce, I

Cuirim i bhfeidhm

Enter an appearance, I

Taifeadaim láithreas

Entry of appearance

Taifeadadh láithris

Equitable

Cothromasach

*Equity

Cothromas

Estop, I

Urbhacaim

Estoppel

Urbhac

estoppel by conduct

urbhac ar fhoras iompair

estoppel by deed

urbhac ar fhoras gníomhais

estoppel by record

urbhac ar fhoras taifid

Estreat, I

Eistréathaim

Evidence

Fianaise

best evidence

an fhianaise is fearr

circumstantial evidence

fianaise imthoisceach

conclusive evidence

fianaise dochloíte

conflict of evidence

easaontacht fhianaise

hearsay evidence

fianaise chlostráchta

prima facie evidence

fianaise prima facie

primary evidence

fianaise phríomha

real evidence

fianaise nithiúil

secondary evidence

fianaise thánaisteach

Examination (of witness)

Ceistiú

Examine, I (witness)

Ceistím

Examine, I (documents, etc.)

Scrúdaím

Examiner (in chambers)

Scrúdóir

*Execute, I (i.e., an order, deed, etc.)

Forghníomhaím

Exempt, I

Díolmhaim

Exemption

Díolúine (g. id., b.)

Exhibit, I

Foilseánaim

Exhibit (n.)

Foilseán

Ex parte application

Iarratas ex parte

Ex parte docket

Duillín ex parte

Expenses

Caiteachais

Expert (n.)

Saineolaí

Expert (adj.)

Saineolach

Extend the period, I

Fadaím an tréimhse

Extension of period

Fadú tréimhse

Extenuating

Maolaitheach

extenuating circumstances

imthosca maolaitheacha

Fact

Fíoras (g. -ais, f.)

Fee (due to lawyer, etc.)

Táille

special fee

táille speisialta

File, I (in Court, etc.)

Comhdaím

File (n.)

Comhad

Find, I (as a fact, etc.)

Cinnim

Finding (of fact, etc.)

Cinneadh

Fine, I

Fíneálaim

*Fine (n.)

Fíneáil

*Fingerprints

Méarloirg

AN SCEIDEAL—ar lean.

An Téarma.

An focal nó na focail is iontamhail dó.

(1)

(2)

Foot of, on

De bhun

Force, in

I bhfeidhm

*Forfeit, I

Forghéillim

*Forfeiture

Forghéilleadh

Form (n.)

Foirm

Formal

Foirmiúil

Fund (n.)

Ciste

funds in Court

cistí sa Chúirt

Garnishee, I

Gairnisím

Garnishee (n.)

Gairnisí (g. id., f.)

Goods of, in the

Maidir le maoin

Grant, I

Deonaim

Ground, I

Forasaím

Ground (n.) (of application, etc.)

Foras

ground of appeal

foras achomhairc

on ground of

ar fhoras

Guardian

Caomhnóir

guardian ad litem

caomhnóir ad litem

guardian of the estate

caomhnóir ar an eastát

guardian of the person

caomhnóir ar an bpearsain

Hear, I

Éistim

Hearing

Éisteacht

hearing in camera

éisteacht i gcúirt iata

hearing in open court

éisteacht i gcúirt oscailte

Hearsay (n.)

Clostrácht

Identification

Céannú

Identify, I

Céannaím

*Implied

Intuigthe

Implies, it

Is intuigthe as

Impound, I

Gaibhním

*Incriminate, I

Inchoirím

*Incriminating

Inchoiritheach

incriminating circumstances

imthosca inchoiritheacha

Incur, I (a fine, etc.)

Téim faoi (fhíneáil, etc.)

*Indemnify, I

Slánaím

*Indemnity

Slánaíocht

*Indict, I

Díotálaim

*Indictable

Indíotáltha

*Indictment

Díotáil

*Indorse, (i.e., a document)

Formhuiním

*Indorsement (i.e., of a document)

Formhuiniú

indorsement of claim

formhuiniú éilimh

general indorsement of claim

formhuiniú ginearálta éilimh

special indorsement of claim

formhuiniú speisialta éilimh

Infancy

Naíonacht

Infant

Naíon

Informant

Faisnéiseoir

*Information (sworn)

Faisnéis

Informer, common

Faisnéisí príobháideach

Injunction

Urghaire (g. id., b.)

interim injunction

urghaire eatramhach

interlocutory injunction

urghaire idirbhreitheach

mandatory injunction

urghaire shainordaitheach

perpetual injunction

urghaire shurthaineach

AN SCEIDEAL—ar lean.

An Téarma.

An focal nó na focail is iontamhail dó.

(1)

(2)

*Innocence

Neamhchointacht

*Innocent

Neamhchointach

Inquire, I

Fiosraím

Inquiry

Fiosrúchán

inquiries as to incumbrances

fiosrúcháin i dtaobh eirí

Instalment

Tráthchuid

Instance of, at the

Ar thionscnamh

Institute, I

Tionscnaim

Institution of proceedings

Tionscnamh imeacht

Instruct I, (counsel, etc.)

Teagascaim

Instructed by

Faoi theagasc

Instructions

Teagasc

Interpleader

Idirphléadáil

Interpreter

Ateangaire (g. id., f.)

Interrogate, I

Ceistím

Interrogatories

Agarcheisteanna

Intervenient

Eadaragraí (g. id., f.)

Invalid (adj.)

Neamhbhailí

Irregular

Neamhrialta

Irregularity

Neamhrialtacht

Irrelevancy

Neamhábharthacht

Irrelevant

Neamhábhartha

Issue, I (i.e., proceedings, etc.)

Eisím

Issue, (n.) (i.e., of proceedings, etc.)

Eisiúint

Issue (n.) (i.e., in a trial)

Saincheist

in issue

i saincheist

joinder of issue

uamadh na saincheiste

Joinder

Uamadh

Judge (n.)

Breitheamh

Judgment

Breithiúnas

dissenting judgment

breithiúnas easaontach

judgment by default

breithiúnas mainneachtana

judgment creditor

creidiúnaí breithiúnais

judgment debtor

féichiúnaí breithiúnais

judgment mortgage

morgáiste breithiúnais

reserved judgment

breithiúnas forcoimeádta

summary judgment

breithiúna achomair

Jurisdiction

Dlínse

Admiralty jurisdiction

dlínse Aimiréaltachta

appellate jurisdiction

dlínse achomhairc

concurrent jurisdiction

dlínse chomhthráthach

licensing jurisdiction

dlínse cheadúnúcháin

Matrimonial jurisdiction

dlínse maidir le pósadh

original jurisdiction

dlínse bhunaidh

summary jurisdiction

dlínse achomair

transferred jurisdiction

dlínse tharchurtha

*Juror

Giúróir

*Jury

Giúiré

Justice, natural

Ceartas aiceanta

Justice of the District Court

Breitheamh den Chúirt Dúiche

Justice's Minute Book

Leabhar Miontuairisce an Bhreithimb

Law

Dlí

Lawful

Dleathach

Leave to appeal

Cead achomhairc

Legal

Dlíthiúil

Legality

Dlíthiúlacht

AN SCEIDEAL—ar lean.

An Téarma.

An focal nó na focail is iontamhail dó.

(1)

(2)

Legitimate

Dlisteanach

Leniency

Trócaire

Lenient

Trócaireach

Levy, I

Toibhím

Levy (n.)

Tobhach (g. -aigh, f.)

Liability

Dliteanas

Liable to be fined, I am

Dlitear fíneáil a chur orm

Liberty (to apply, etc.)

Cead

*Lien

Lian (g. -ain, f.)

Lies, no action

Níl aon ábhar caingin ann

Limit, I

Tórannaím

Limit (n.)

Tórainn

List, I

Liostaím

List (n.)

Liosta

Litigant

Dlíthí (g. id., f.)

Litigation

Dlíthíocht

Litigious

Dlíthíoch

Lodge, I (documents, etc.)

Taiscim

Lodgment (of documents, etc.)

Taisceadh

Loss, actual

Cailliúint iarbhír

Loss, consequential

Cailliúint iarmartach

Loss, constructive

Cailliúint inchiallaithe

*Malice

Mailís

malice in fact

mailís iarhír

malice in law

mailís sa dlí

Mark judgment, I

Taifeadaim breithiúnas

Master of the High Court, the

Máistir na hArd-Chúirte

Material (adj.)

Ábharta

Matter

Ábhar

in the matter of

maidir le

Merits

Tuillteanas

on the merits

de bhuaidh tuillteanais

Minor (n.)

Mionaoiseach

Miscarriage of justice

Iomrall ceartais

Misconceived

Aincheaptha

Misdirect, I

Míthreoraím

Misdirection

Míthreorú

Misjoinder

Mí-uamadh

*Mitigate, I

Maolaím

Motion

Foriarratas

ex parte motion

foriarratas ex parte

motion for judgment

foriarratas ar bhreithiúnas

motion of course

foriarratas i gcúrsa

motion on notice

foriarratas iar bhfógra

*Neligence

Faillí

*Negligent

Faillíoch

Next friend

Neas-chara

Non-compliance with

Neamhchomhlíonadh

Non-suit, I

Dí-agraim

Notary public

Nótaire poiblí

AN SCEIDEAL—ar lean.

An Téarma.

An focal nó na focail is iontamhail dó.

(1)

(2)

*Notice (n.)

Fógra

*constructive notice

fógra inchiallaithe

*express notice

fógra sainráite

notice of discontinuance

fógra scoir

notice of motion

fógra foriarratais

notice of trial

fógra triala

notice requiring further information

fógra ag iarraidh tuilleadh eolais

notice to admit facts (documents, etc.)

fógra ag iarraidh fíorais (doiciméid, etc.) a admháil

on notice

iar bhfógra

Notice, judicial

Aird bhreithiúnach

Notwithstanding that

D'ainneoin go

*Nugatory

Neamhbhríoch

Null

Ar neamhní

*Nullify, I

Neamhním

Oath

Mionn

Object, I

Agóidim

*Objection

Agóid

Objector

Agóideoir

Onus of proof, the

An dualgas cruthúnais

Operative (adj.)

Oibritheach

Opinion

Tuairim

Oral evidence

Fianaise bhéil

Orally

Ó bhéal

Order, I

Ordaím

Order (n.)

Ordú

affiliation order

ordú atharthachta

attachment order

ordú astuithe

charging order

ordú muirir

committal order

ordú cimithe

conditional order

ordú coinníollach

declaratory order

ordú dearbhuithe

examination order

ordú scrúduithe

execution order

ordú forghníomhuithe

final order

ordú críochnaitheach

instalment order

ordú tráthchoda

mandatory order

ordú sainordaitheach

primary order

ordú príomha

prohibition order

ordú toirmisc

side bar order

ordú taoibhe

stop order

ordú stoptha

Outlay

Eisíoc

Over-rule, I

Rialaím in aghaidh

Parol (agreement, etc.)

(Comhaontú, etc.) béil

*Particulars

Sonraí

Parties and their privies, the

Na páirtithe agus a n-inpháirtithe

*Party

Páirtí

*Peace Commissioner

Feadhmannach Síochána

Pending (adj.)

Ar feitheamh

Peremptory

Dofhreagartha

Person of unsound mind

Duine mímheabhrach

Petition (n)

Achainí

Petitioner

Achainíoch

Plaintiff

Gearánaí

*Plea

Pléadáil

*Plead, I

Pléadálaim

*I Plead guilty

pléadálaim ciontach

AN SCEIDEAL—ar lean.

An Téarma.

An focal nó na focail is iontamhail dó.

(1)

(2)

Pleadings

Pléadála

Plenary

Iomlánach

Practice

Cleachtas

Practise, I

Cleachtaim

Pray, I

Impím ar

I pray this Honourable Court

impím ar an gCúirt Onórach seo

Prayer (in petition, etc.)

Impí

Precedent

Fasach

binding precedent

fasach ceangailteach

persuasive precedent

fasach áiteamhach

Prejudice, without

Gan dochar

Preliminary (adj.)

Réamh-

Presume, I

Toimhdím

Presumption

Toimhde (g. -an, b.)

conclusive presumption

toimhde dochloíte

presumption of fact

toimhde fhíorais

presumption of law

toimhde dhlí

rebuttable presumption

toimhde infhrisnéise

*Priority

Tosaíocht

Privilege (n.)

Pribhléid

Privileged

Faoi phribhléid

Privity

Inpháirteacht

Privy (to)

Impháirteach (i)

*Probation

Promhadh

*on probation

ar promhadh

*probation officer

oifigeach promhaidh

Procedure

Nós imeachta

Proceedings

Imeachta

Proceeds (n.)

Fáltais

Process, I (i.e., at law)

Próisím

Process (n.) (i.e., at law)

Próis

ejectment civil process

próis shibhialta eisiachtana

interpleader civil process

próis shibhialta idirphléadála

ordinary civil process

gnáthphróis shibhialta

special default civil process

próis shibhialta speisialta mhainneachtana

*Produce, I (documents, etc.)

Bheirim ar aird

Prohibit, I

Toirmiscim

Proof

Cruthúnas

burden of proof, the

an dualgas cruthúnais

*Prosecute, I (a person)

Inchúisím

Prosecute, I (appeal, proceedings, etc.)

Bheirim ar aghaidh

*Prosecution (of a person)

Inchúiseamh

Presecution, for want of

D'uireasa a thabhairt ar aghaidh

Prove, I

Cruthaím

Provide that, I

Forálaim go

*Provided that

Ar an gcoinníoll go

Purport, I

Airbheartaím

Pursuance of, in

De bhun

Pursuant to

De bhun

Quash, I

Neamhnim

Querist

Fiafraitheoir

Question, I (a person)

Ceistím

Question (n.)

Ceist

question of fact

ceist fhíorais

question of law

ceist dlí

AN SCEIDEAL—ar lean.

An Téarma.

An focal nó na focail is iontamhail dó.

(1)

(2)

Ratification

Daingniú

Ratify, I

Daingním

Rebut, I

Frisnéisim

*Receiver

Glacadóir

receiver by way of equitable execution

glacadóir le haghaidh forghníomhuithe i gcothromas

Reconstitute, I

Athbhunaím

Recover, I (damages)

Gnóthaím

Recover, I (possession)

Aisghabhaim

Re-examine, I (witness)

Athcheistím

Refer, I (a case to the County Registrar, etc.)

Tarchuirim (cás chun an Chláraitheora Chontae, etc.)

Referee

Réiteoir

Reference

Tagairt

Reference (to arbitration, etc.)

Tarchur (chun eadrána, etc.)

Refresher

Atáille (g. id., b.)

Refusal

Diúltú

Refuse, I

Diúltaim

*Registrar of Titles, the

Cláraitheoir na dTeideal

Registrar of Wards of Court, the

Cláraitheoir na gCoimircithe Cúirte

Regulation

Rialachán

Rehear, I

Athéistim

Rehearing (n.)

Athéisteacht

Relator

Insteoir

Relevancy

Ábharthacht

Relevant

Ábhartha

Relief

Faoiseamh

ancillary relief

faoiseamh cúntach

equitable relief

faoiseamh cothromai

further and other relief

tuilleadh faoisimh

Relinquish, I

Scaraim le

Remand, I

Athchuirim

Remand, on

Ar athchur

Remedy, I

Leigheasaim

Remedy (n.)

Leigheas

Remission (i.e., of a case)

Tarchur

Remission (i.e., of a sentence)

Loghadh

Remit, I (i.e., a case)

Tarchuirim

Remit, I (i.e., a sentence)

Loghaim

*Reply, I

Freagraim

*Reply (n.)

Freagra

Report, I (i.e., a case)

Tuairiscim

Report (i.e., of a case)

Tuairisc

Represent the plaintiff, I

Feidhmim ar son an ghearánaí

*Repugnant (to)

Aimhréireach (le)

Rescind, I

Cealaím

Rescission

Cealú

*Respondent

Freagróir

Responsibility

Freagarthacht

Responsible

Freagarthach

*Restitution

Aiseag

Retain, I (counsel)

Áirithim

Retainer

Áirithiocht

Re-trial

Atriail

Return day, the

An lá fillte

Reverse, I

Freaschuirim

Revivor

Athbheochaint

plaintiff by revivor

gearánaí trí athbheochaint

AN SCEIDEAL—ar lean.

An Téarma.

An focal nó na focail is iontamhail dó.

(1)

(2)

Revocable

Inchúlghairme

*Revocation

Cúlghairm (g. -e, b.)

*Revoke, I

Cúlghairmim

Rule, I

Rialaím

Rule (n.)

Riail

rule of Court

riail Chúirte

Ruling

Rialú

Satisfy, I

Sásaím

Security

Urrús

security for costs

urrús i leith costas

Seize, I

Urghabhaim

*Sentence, I

Cuirim pianbhreith ar

*Sentence (i.e., of Court)

Pianbhreith

Separate (adj.)

Ar leith

Separately

Ar leith

Serve, I (documents, etc.)

Seirbheálaim

Service (of documents, etc.)

Seirbheáil

personal service

seirbheáil phearsanta

service out of the jurisdiction

seirbheáil lasmuigh den dlínse

substituted service

seirbheáil ionadach

Set aside, I

Cuirim ar ceal

Set down, I (for trial)

Cuirim síos (i gcóir triala)

Set-off, I

Fritháirím

Set-off (n.)

Fritháireamh

*Settle, I

Socraím

Sheriff

Sirriam

under-sheriff

foshirriam

Sitting (n.)

Suí

Solicitor

Aturnae

Specify, I

Sonraím

State, I (a case)

Soraím (cás)

State, the

An Stát

Statement

Ráiteas

statement of claim

ráiteas éilimh

statement of means

ráiteas acmhainne

Statute

Reacht

Statute-barred

Faoi urchosc reachta

Statutory

Reachtúil

Stay, I (e.g., proceedings)

Bacaim

Stay (n.) (e.g., of proceedings)

Bac

stay of execution

bac ar fhorghníomhú

Strike out, I

Scriosaim amach

*Subject to

Faoi réir

Submission (of fact, etc.)

Aighneacht

Submit, I (fact, etc.)

Aighním

Submit, I (to jurisdiction, etc.)

Géillim (don dlínse, etc.)

Suborn, I

Éillím

Subornation

Éilliú

Sue, I

Agraim

Suit

Agra (g. id., f.)

at the suit of

ar agra

Sum up, I

Déanaim coimriú ar

Summarily

Go hachomair

Summary (adj.)

Achomair

Summary (n.)

Coimriú

Summary Judgment Book, the

Leabhar na mBreithiúnas Achomair

AN SCEIDEAL—ar lean.

An Téarma.

An focal nó na focail is iontamhail dó.

(1)

(2)

Summons

Toghairm

construction summons

toghairm fhorléirithe

debtor summons

toghairm fhéichiúnaí

originating summons

toghairm thoinscnaímh

plenary summons

toghairm iomlánach

summary summons

toghairm achomair

summons in chambers

toghairm i ndlísheomra

summons server

seirbheálaí toghairm

vendor and purchaser summons

toghairm díoltóra agus ceannaítheora

witness summons

toghairm fhinné

Surety

Urra

Swear, I

Mionnaím

Tax, I (costs)

Fómhasaim

Taxation (of costs)

Fómhas

Taxing Master

Máistir Fómhais

Testify, I

Bheirim fianaise

Testimony

Fianaise

Traverse, I

Trasnaím

Traverse (n.)

Trasnú

Trial

Triail

Tribunal

Binse

Try, I (i.e., a case)

Trialaim

Undertake, I (to appear, etc.)

Geallaim

Undertaking (n.) (to appear, etc.)

Geallúint

I give an undertaking that

geallaim go

Unsworn

Neamionnaithe

Valid

Bailí

Validity

Bailíocht

*Vary, I

Athraím

*Verdict

Fíorasc (g. -aisc, f.)

perverse verdict

fíorasc ainbhreitheach

verdict against the weight of the

fíorasc in aghaidh tromachair na

evidence

fianaise

Verify, I

Fíoraim

Vexatious proceedings

Imeachta cráiteacha

Virtue of, by

De bhuaidh

Voidable

In-neamhnithe

*Waive, I

Tarscaoilim

*Waiver

Tarscaoileadh

Ward (n.)

Coimircí (g. id., f.)

Ward of Court

Coimircí Cúirte

Wardship

Coimircíocht

Warrant (n.)

Barántas

bench warrant

barántas binse

body warrant

barántas coirp

commital warrant

barántas cimithe

search warrant

barántas cuardaigh

transmit warrant

barántas tarchuir

warrant of execution

barántas forghníomhuithe

AN SCEIDEAL—ar lean.

An Téarma.

An focal nó na focail is iontamhail dó.

(1)

(2)

Wilful

Toiliúil

Withdraw, I

Tarraingím siar

Withdrawal

Tarraingt siar

*Witness (n.)

Finné

hostile witness

finné náimhdeach

Writ of restitution

Eascaire aisig

NODA GRAMADAÍ.

adj.=aidiacht

f.=firinscneach

adv.=dobhriathar

g.=ginide

b.=baininscneach

id.=idem

n.=ainmíhocal.