Accessibility StatementRáiteas Inrochtaineachta

We are committed to making our website accessible to all people, regardless of ability. To this end we have designed this website to follow guidelines set out by the W3C (the World Wide Web Consortium). The W3C WAI (Web Accessibility Initiative) produces accessibility guidelines that are an internationally recognised benchmark of accessibility.

In designing this site, we have applied all appropriate WAI Priority 1 and Priority 2 criteria and a number of the WAI Priority 3 criteria.

images of the W3C 'valid page' icons

Listen to this website with BrowseAloud Plus

Whether you are using a Smartphone, Tablet, PC or Mac, BrowseAloud Plus will provide the speech and reading support tools you require for free.

What is BrowseAloud Plus?

BrowseAloud Plus reads website content out loud using the most natural and engaging voice to transform your online reading experience. New features include: Translator, Simplifier, Screen Masking for Touch Screens and the ability to personalise the settings to suit individual needs and preferences.

Other features include:

 • Dual-Colour Highlighting
 • MP3 Maker
 • Secure Site Reading
 • Text Magnification
 • Screen Masking
 • PDF Reading
 • Translator
 • Pronunciation Modifier
 • International Languages

For more information, please visit www.browsealoud.com.

Who does BrowseAloud Plus help?

BrowseAloud Plus helps website visitors who require online reading support and those who simply prefer to listen to information instead of reading it. Those with print disabilities, such as dyslexia or mild visual impairments, and those with English as a second language find BrowseAloud Plus particularly useful.

How do I get BrowseAloud Plus?

Click on the BrowseAloud Panel that appears in the footer panel of all pages on this website to launch the BrowseAloud Plus toolbar then simply click any text to hear it read aloud.

Táimid tiomanta go mbeidh rochtain ag cách ar ár suíomh gréasáin, gan beann ar a gcumas. Chun na críche seo, tá an suíomh gréasáin seo deartha faoi réir threoirlínte an W3C (Feadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda). Cuireann WAI (Tionscnamh Inrochtaineachta Gréasáin) de chuid an W3C treoirlínte inrochtaineachta ar fáil a bhfuil aitheantas idirnáisiúnta orthu mar thagarmharc inrochtaineachta.

Agus an suíomh seo á dhearadh againn, chuireamar critéir ábhartha Thosaíocht 1 agus Thosaíocht 2 WAI ar fad i bhfeidhm, mar aon le roinnt de chritéir Thosaíocht 3 WAI.

images of the W3C 'valid page' icons

Éist leis an suíomh gréasáin seo le BrowseAloud Plus

Cibé acu fón cliste, táibléad, PC nó Mac atá in úsáid agat, cuirfidh BrowseAloud Plus na huirlisí tacaíochta cainte nó léimh a theastaíonn uait ar fáil saor in aisce.

Cad é BrowseAloud Plus?

Léann BrowseAloud Plus ábhar suímh gréasáin os ard leis an nguth is nádúrtha agus is tarraingtí chun d’eispéireas den léamh ar líne a athrú chun feabhais. Áirítear i measc na ngnéithe nua: Aistritheoir, Simplitheoir, Mascadh Scáileáin le haghaidh Scáileán Tadhaill agus acmhainn na socruithe a phearsantú le bheith in oiriúint do riachtanais agus sainroghanna pearsanta.

Áirítear i measc na ngnéithe eile:

 • Aibhsiú Dé-Dhatha
 • Marcóir MP3
 • Léamh Slán Suímh
 • Formhéadú Téacs
 • Mascadh Scáileáin
 • Léamh PDF
 • Aistritheoir
 • Mionathraitheoir Fuaimnithe
 • Teangacha Idirnáisiúnta

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, tabhair cuairt ar www.browsealoud.com.

Cé leo a gcabhraíonn BrowseAloud Plus?

Cabhraíonn BrowseAloud Plus le cuairteoirí ar shuíomhanna gréasáin a dteastaíonn tacaíocht uathu chun léamh ar líne agus leo siúd a roghnaíonn chun éisteacht leis an bhfaisnéis in ionad é a léamh. Bíonn BrowseAloud Plus úsáideach go háirithe dóibh siúd le míchumais ó thaobh cló de ar nós disléicse nó lagú éadrom radhairc, agus dóibh siúd a bhfuil an Béarla mar an dara teanga acu.

Conas a gheobhaidh mé BrowseAloud Plus?

Cliceáil ar an bPainéal BrowseAloud atá le feiceáil sa phainéal buntáisc de gach leathanach den suíomh gréasáin seo chun an barra uirlisí BrowseAloud Plus a lainseáil. Ansin, cliceáil ar aon téacs chun é a chloisteáil os ard.