S.I. No. 701/2011 - Dog Breeding Establishments (Prescribed Fees and Forms) Regulations, 2011.


Notice of the making of this Statutory Instrument was published in

“Iris Oifigiúil” of 3rd January, 2012.

I, PHIL HOGAN, Minister for the Environment, Community and Local Government in exercise of the powers conferred on me by sections 3 and 7 of the Dog Breeding Establishments Act, 2010 (No. 29 of 2010) (as adapted by the Environment, Heritage and Local Government (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2011 ( S.I. No. 193 of 2011 )), hereby order as follows:

1. These Regulations may be cited as the Dog Breeding Establishments (Prescribed Fees and Forms) Regulations, 2011.

2. These Regulations shall come into operation on the 2nd day of January, 2012.

3. In these Regulations “the Act” means the Dog Breeding Establishment Act, 2010 (No. 29 of 2010).

4. The prescribed amount for the purpose of section 7(1)(b) of the Act is €60.

5. The form set out in the Schedule is the prescribed form for the purposes of the fixed payment notice under section 7(1) of the Act.

AN SCEIDEAL / SCHEDULE

Fógra Íocaíochta SeastaDe bhun Alt 7 den Acht um Bunachais Pórúcháin Madraí 2010

Fixed Payment NoticePursuant to Section 7 of the Dog Breeding Establishment Act 2010

An ciontóir líomhnaithe / Alleged offender:Ainm / Name: ______________ Seoladh / Address: ______________

Tá cúis agamsa, .............. , ar oifigeach údaraithe mé de chuid [Ainm an Údaráis Áitiúil], chun a chreidiúint go ndearna tusa, ar an .............. , cion arb é atá ann mainneachtainDeimhniú Clárúcháin Bunachais Pórúcháin Madraí a thaispeáint, de réir mar a fhorordaítear le hAlt 9, fo-alt 12, den Acht um Bunachais Pórúcháin Madraí 2010.Leis an bhfógra seo atá á eisiúint de bhun Alt 7 den Acht thuas, tairgtear an deis duit chun aon dliteanas, i ndáil le ciontú mar gheall ar an gcion thuas, a urscaoileadh trí phionós seasta a íoc. Má íocann tú an pionós €60 laistigh de 21 lá ó dháta an fhógra seo, ní thionscnófar aon imeachtaí eile. Más rud é nach n-íocann tú an pionós seasta laistigh den tréimhse ama sin, féadfar tú a ionchúiseamh mar gheall ar an gcion a thuairiscítear thuas agus, má chiontaítear thú, féadfar fíneáil nach mó ná €5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur ort.

I, .............. , an authorised officer of [Name of Local Authority] have reason to believe that on .............. you committed the offence of failing to display a Dog Breeding Establishment Registration Certificate, as prescribed by Section 9, subsection 12 of the Dog Breeding Establishments Act, 2010.This notice, which is issued pursuant to Section 7 of the above Act, offers you the opportunity to discharge any liability to conviction for the above offence by payment of a fixed penalty. If you pay the penalty of €60 within 21 days of the date of this notice, no further proceedings will be taken. If you do not pay the fixed penalty within that time, you may be prosecuted for the offence described above and, if convicted, could receive a fine not exceeding €5,000 or imprisonment for a term not exceeding 6 months or both.

Oifigeach Údaraithe / Authorised OfficerSignature / Síniú ______________ Name (PRINT) / Ainm (bloclitreacha) ______________ Dáta / Date ______________ Ainm an Údaráis Áitiúil / Name of Local Authority ______________

..............

This slip must accompany your payment. Cheques should be made payable to [Name of Local Authority]

Ní mór an duillín seo a chur in éineacht leis an íocaíocht. Is ceart seiceanna a bheith iníoctha le [Ainm an Údaráis Áitiúil]

Do /To: [Ainm an Údaráis Áitiúil / Name of Local Authority], [Seoladh an Údaráis Áitiúil / Address of Local Authority]

Sraithuimhir / Serial Number:

Tá suim €60 iniata leis seo. / I enclose the amount of €60.

Síniú / Signature ______________ Dáta / Date ______________

Ainm (bloclitreacha) / Name (PRINT) ______________

Seoladh (bloclitreacha) / Address (PRINT) ______________

/images/ls

GIVEN under my Official Seal,

21 December 2011.

PHIL HOGAN,

Minister for Environment Community and Local Government.