British-Irish Agreement (Amendment) Act, 2002

Tagairtí áirithe i gCuid VI d'Acht 1999 a oiriúnú.

4.—(1) Déanfar tagairtí don Chomhairle i gCuid VI d'Acht 1999 a fhorléiriú, agus beidh éifeacht leo, de réir fhorálacha an Chomhaontaithe.

(2) Féadfaidh an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, ar údarás ón Rialtas, na feidhmeanna is inchomhlíonta ag an Rialtas, de bhua fho-alt (1), a chomhlíonadh.

AN TÁBLA

English language text.

3.—The text in the English language of this section and section 4 is set out in the Table to section 4 .

Adaptation of certain references in Part VI of Act of 1999.

4.—(1) References to the Council in Part VI of the Act of 1999 shall be construed and have effect in accordance with the provisions of the Agreement.

(2) The functions that, by virtue of subsection (1), are performable by the Government may be performed, on the authority of the Government, by the Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs.