I.R. Uimh. 42/1948 -An tOrdú Tearmaí Dlíthiúla Gaeilge (Uimh. 2), 1948.


DE BHRÍ go bhfuil achtaithe le fo-alt (1) d'alt 3 den Acht Téarmaí Dlíthiúla Gaeilge, 1945 (Uimh. 18 de 1945), go bhféadfaidh an tAire Dlí agus Cirt (dá ngairmtear " an tAire " anseo feasta), aon uair a mheasfaidh is ceart, a dhearbhú le hordú gurb é is iontamhail sa Ghaeilge d'aon téarma sonraithe ná pé focal nó focail is cuí leis agus a shonróidh san ordú :

AGUS DE BHRÍ go bhfuil achtaithe (inter alia) le fo-alt (2) den alt sin 3 go gcuirfidh an tAire, sar a ndéanfar ordú den tsórt sin, dréacht de á ullmhú agus go n-iarrfaidh ar an gCoiste Comhairlitheach um Théarmaí Dlíthiúla Gaeilge (dá ngairmtear " an Coiste " anseo feasta) an dréacht a bhreithniú agus tuarascáil a thabhairt air :

AGUS DE BHRÍ go ndearna an tAire dréacht a chur á ullmhú agus ur iarr sé ar an gCoiste an dréacht a bhreithniú agus tuarascáil a thabhairt air, agus go ndearna an Coiste amhlaidh :

ANOIS, i bhfeidhmiú na gcumhacht a bheirtear dom le halt 3 den Acht Téarmaí Dlíthiúla Gaeilge, 1945 (Uimh: 18 de 1945), agus ar an tuarascáil a bhreithniú dhom, ordaímse, SEÁN MAC EOIN, Aire Dlí agus Cirt, leis seo mar leanas :

1. An tOrdú Téarmaí Dlíthiúla Gaeilge (Uimh. 2), 1948, is teideal don Ordú seo.

2. Dearbhaítear leis seo gurb é is iontamhail sa Ghaeilge d'aon téarma a luaitear i gcolún (1) den Sceideal a ghabhas leis seo (ach amháin téarma a bhfuil réiltín (*) os a chomhair agus a bhfuil feidhm dlí cheana ag a iontamhail sa Ghaeilge) ná an focal nó na focail a sonraítear os a choinne i gcolún (2) den Sceideal.

3. Tiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh an lú de lá Mheiteamh, 1948.

ARNA THABHAIRT faio mo Shéala Oifigiúil, an 13 ú lá seo de Bhealtaine, 1948.

(Sinithe) SEÁN MAC EOIN.

Aire Dlí agus Cirt.

AN SCEIDEAL.

An Téarma

An focal nó na focail is iontamhail dó

(1)

(2)

Abduct, I

Fuadaím

Abduction

Fuadach

Abortion

Ginmhilleadh

attempt to procure an abortion

iarracht ar ghinmhilleadh a

thabhairt chun críche

Accessory

Cúlpháirtí

accessory before the fact

cúlpháirtí roimh an ngníomh

accessory after the fact

cúlpháirtí i ndiaidh an ghnímh

Accidental

Tionóisceach

Accidentally

Go toinóisceach

Accomplice

Comhchoiri (g. id., f.)

Accuse, I

Cúisím

Accusation

Cúiseamh (g. -simh, f.)

Accused (n.)

Cúisí (g. id., f.)

Accused (adj.)

Cúisithe

Acquit, I

Éigiontaím

Acquittal

Éigiontú

Aid and abet, I

Cabhraím agus neartaím le

Arraign, I

Díotchúisím

Arraignment

Díotchúiseamh

Arrest, I

Gabhaim

Arrest (n.)

Gabháil

Arson

Coirloscadh

Assault, I

Ionsím

Assault (n.)

Ionsaí

aggravated assault

tromionsaí

assault and battery

ionsaí agus slacairt

common assault

mionionsaf

indecent assault

ionsaí mígheanasach

Assembly, unlawful

Tionól neamhdhleathach

Bail, I

Bannaím

Bail (n.)

Bannaí

continuing bail

bannaí leanúnacha

I go bail for

téim faoi bhannaf ar

I put under bail

cuirim faoi bhannaí

on bail

faoi bhannaí

Bigamy

Déphósadh

Bill of indictment

Bille díotála

Bind over, I

Cuirim bannaí ar

Bind to the peace, I

Cuirim bannaí síochána ar

Blackmail, I

Dubhmhálaim

Blackmail (n.)

Dubhmhál (g. -áil, f.)

Blasphemy

Diamhasla

Blasphemous

Diamhaslach

Bodily harm, actual

Díobháil choirp

Bodily harm, grievous

Mórdhíobháil choirp

Borstal

Borstal (g. -ail, f.)

Breaking and entry

Briseadh agus iontráil

Bribe, I

Breabaim

Bribe (n.)

Breab

Bribery

Breabaireacht

Brothel

Drúthlann

Burglar

Buirgléir (g. -éara, f.)

Burglary

Buirgléireacht

Capital offence

Cion báis

Capital punishment

Pionós báis

Carnal knowledge, unlawful

Fios collaí neamhdhleathach

AN SCEIDEAL—ar lean.

An Téarma

An focal nó na focail is iontamhail dó

(1)

(2)

Caution, I

Bheirim rabhadh do

* Caution (n.)

Rabhadh

Charge, I (with a crime, etc.)

Cúisím

Charge (n.) (i.e., criminal)

Cúiseamh (g. -simh, f.)

charge sheet

duilleog na gcúiseamh

Claim of right

Éileamh de cheart

Coerce, I

Comhéiním

Coercion

Comhéigním

Commit (to prison), I

Comhéigean

Committal (to prison)

Cimím

Common purpose or design

Cimiú

Complain, I

Comhchuspóir nó comhrún

Complainant

Gearánaim

Complaint

Gearánach

Compound a felony, I

Gearán

Concealment of birth

Imshocraím feileontacht

Confess, I

Ceilt bhreithe

Confession

Admhaím

Conspire, I

Admháil

Conspiracy

Comhcheilgim

Conspirator

Comhcheilg

Constructive possession

Comhchealgaire

Constructive presence of, in the

Seilbh inchiallaithe

Constructive taking

I láthair . . . go hinchiallaithe

* Conversion

Comhshó (g. id., f.)

fraudulent conversion

comhshó calaoiseach

Convert to my own use, I

Comhshóim chun m'úsáide féin

Convict, I

Ciontaím

Convict (n.)

Pian-tseirbhí (g. id., f.)

Conviction

Ciontú

Coroner

Cróinéir

Corroborate, I

Comhthacaím le

Corroboration

Comhthacíocht

Count, on the first, etc.

Ar an gcéad, etc., scór

Counterfeit, I

Góchumaim

Counterfeit (adj.)

Góchumtha

Crime

Coir

Criminal (n.)

Coirpeach

Criminal (adj.)

Coiriúil

Custody

Coimeád

I take into custody

glacaim i gcoimeád

Dangerous driving

Tiomáint chontúrtach

Defence

Cosaint

Defend, I

Cosnaím

Defendant

Cosantóir

Delinquent, juvenile

Óg-chiontóir

Demand money with menaces, I

Éilím airgead go bagarthach

Deposition

Teistíocht (g. -a, b.)

Detention

Coinneáil

Disorderly house

Teach aintiartha

Dock

Duga (g. id., f.)

Drunk

Ar meisce

drunk and disorderly

ar meisce agus mí-iomparach

Drunkenness

Meisce

Duress

Éigeantas (g. -ais, f.)

Embezzle, I

Claonchasaim

Embezzlement

Claonchasadh

Extort, I

Sracaim

AN SCEIDEAL—ar lean.

An Téarma

An focal nó na focail is iontamail dó

(1)

(2)

Extortion

Sracadh (g. -ctha, f.)

Extradite, I

Eiseachadaim

Extradition

Eiseachadadh (g. -dtha, f.)

False pretences

Dúmas bréige

Falsification of accounts

Falsú cuntas

Falsify, I

Falsaím

Felon

Feileon (g. -oin, f.)

Felonious

Feileontach

Feloniously

Go feileontach

Felony

Feileontacht(g. -a, b.)

Fine, I

Fíneálaim

* Fine (n.)

Fíneáil

Forcible

Forneartach

Forcibly

Go forneartach

Forge, I

Brionnaím

Forgery

Brionnú

Fraud

Calaois

Fraudulent

Calaoiseach

Fraudulently

Go calaoiseach

Gaming-house

Teach cearrbhachais

Gaol

Príosún

Guilt

Ciontacht

Guilty

Ciontach

guilty knowledge

fios ciontach

Harbour, I

Tearmannaím

Hard labour

Daor-obair

Homicide

Dúnbhású

excusable homicide

dúnbhású inleithscéil

justifiable homicide

dúnbhású dlíthiúil

Housebreaking

Teach-bhriseadh

Identification parade

{aráid aithinte

Imprison, I

Príosúnaím

Imprisonment

Príosúntacht

imprisonment in the first division

príosúntacht sa chéad roinn

Incest

Ciorrú coil

Incite, I

Gríosaim

Incitement

Gríosadh

Incriminate, I

Inchoirím

Incriminating

Inchoiritheach

Indecency

Mígheanas (g. -ais, f.)

gross indecency

ró-mhígheanas

Indecent

Mígheanasach

indecent exposure

nochtadh mígheanasach

Indict, I

Díotálaim

Indictable

Indíotáltha

Indictment

Díotáil (g. -ála, b.)

Information (sworn)

Faisnéis

Informations, I refuse

Diúltaím don fhaisnéis

Innocence

Neamhchiontacht

Innocent

Neamhchointach

Inquest

Inchoisne (g. id., f.)

Insane, guilty but

Ciontach ach ina gheilt

Insanity

Gaeltacht

AN SCEIDEAL—ar lean.

An Téarma

An focal nó na focail is iontamhail dó

(1)

(2)

Intent to defraud, with

Ar intinn calaois a dhéanamh ar

Intimidate, I

Imeaglaím

Intimidation

Imeaghí

Juror

Giúróir (g. -óra, f.)

Jury

Giúiré (g. id., f.)

Larceny

Goid

larceny by a bailee

goid ag earbaí

larceny by finding

goid fríotha

larceny by a trick

goid le cleas

petty larceny

mionghoid

Malice

Mailís

malice aforethought

mailís réamhcheaptha

Malicious

Mailíseach

Manslaughter

Dúnorgain (g. -ana, b.)

Menaces

Bagairtí

Misadventure

Míthapa (g. id., f.)

Misdemeanour

Oilghníomh

Misprision of treason

Folach tréasa

Mitigate, I

Maolaím

Mitigation

Maolú

in mitigation of

de mhaolú ar

Motive

Tucaid (g. -e, b.)

Murder, I

Dúnmharaím

Murder (n).

Dúnmharú

Obscene

Draosta

Obtain by false pretences, I

Gheibhim le dúmas bréige

Offence

Cion

summary offence

cion achomair

Offender

Ciontóir

Overt act

Gníomh follas

Penal servitude

Pian-tseirbhís

Perjury

Mionnú éithigh

Personate, I

Pearsanaím

Personation

Pearsanaíocht (g. -a, b.)

Plea

Pléadáil (g. -ála, b.)

Plead, I

Pléadálaim

I plead guilty

pléadálaim ciontach

Premeditated

Le réamhbheartú

Principal

Príomhaí (g. -aidh, f.)

principal in the first degree

príomhaí den chéad ghrád

Prison

Príosún

Prisoner

Príosúnach

Probation

Promhadh (g. -aidh, f.)

on probation

ar promhadh

probation officer

oifigeach promhaidh

Prosecute, I

Inchúisím

Prosecution

Inchúiseamh (g. -simh, f.)

Prosecutor

Inchúisitheoir

Prosecutrix

Baninchúisitheoir

Provocation

Briogadh (g. -gtha, f.)

Provoke, I

Briogaim

AN SCEIDEAL—ar lean.

An Téarma

An focal nó na focail is iontamhail dó

(1)

(2)

Rape, I

Banéigním

Rape (n.)

Banéigean

Receive, I

Glacaim

I receive stolen property

glacaim maoin ghoidte

Receiver

Glacadóir

Reckless

Meargánta

Recklessness

Meargámtacht

Recognisance

Cúirt-bhanna

Resist arrest, I

Comhraicim in aghaidh gabhála

Restitution

Aiseag (g. -sig, f.)

Return for trial, I

Cuirim chum a thriala

Riot

Círéib (g. -e, b.)

Riotous

Círéobeacj

Riotously

Go círéibeach

Rob, I

Robálaim

Robber

Robálaí

Robbery

Robáil

Sacrilege

Sacrailéid (g. -eide, b.)

Sedition

Ceannairc (g. -e, b.)

Seditious

Ceannairceach

Self-defence

Féin-chosaint

Sentence, I

Cuirim pianbhreith ar

Sentence (n.)

Pianbhreith

the sentences to run concurrently

na pianbhreithe le rith i gcomh-

(consecutively)

thráth (as a chéile)

Smuggle, I

Smuigleálaim

Smuggler

Smuigléir (g. -éara, f.)

Smuggling

Smuigléireacht

Steal, I

Goidim

Suicide

Féinmharú

Theft

Goid

Thief

Gadaí

Treason

Tréas (g. -a, f.)

Treasonable

Tréasach

Uncorroborated

Gan comhthacaíocht

Unpremeditated

Gan réamhbheartú

Utter, I (a forgery)

Rithin (brionnú)

Verdict

Fíorasc (g. -aisc, f.)

Violence

Foréigean

Violent

Foréigneach

Violently

Le foréigean

Wound, I

Créachtnaím

Wounding

Créachtnú

NODA GRAMADAI.

adj.=aidiacht

b.=baininscneach

f.=firinscneach

g.=ginide

id.=idem

n.=ainmfhocal